tiếng anh lớp 5 unit 8 lesson 2


What are you reading, Quan? quý khách hàng đang được gọi gì vậy Quân? Aladdin and the Magic Lamp. A-la-đin và cây đèn thần.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

Câu 1

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 5 unit 8 lesson 2

1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe và tái diễn.)

a) What are you reading, Quan? - Aladdin and the Magic Lamp.

(Bạn đang được gọi gì vậy Quân?  A-la-đin và cây đèn thần.)

b) Who's the main character? - A boy... Aladdin.

(Ai là anh hùng chính? Một cậu nhỏ bé ... Aladdin.)

c) What's he like? - I think he's generous.

(Cậu ấy như vậy nào? Tôi nghĩ về cậu ấy phóng khoáng.)

d) May I borrow the book? - Yes. You can have it when I finish it.

(Có thể mang đến tôi mượn cuốn sách không? Vâng. Bạn rất có thể với nó Khi tôi hoàn thiện.)

Quảng cáo

Câu 2

2. Point and say.

(Chỉ và phát biểu.)

Lời giải chi tiết:

a)  What's An Tiem like? - He's hard-working.

(An Tiêm như vậy nào? Anh ấy cần cù.)

b)  What's Snow White like? - She's kind.

(Bạch Tuyết như vậy nào? Cô ấy chất lượng bụng.)

c)  What's The Fox like? - It's clever.

(Con cáo như vậy nào? Nó lanh lợi.)

d)  What's Tam like? - She's gentle.

(Tấm như vậy nào? Cô ấy dịu dàng êm ả.)

Câu 3

3. Let's talk.

(Chúng tớ nằm trong phát biểu.)

Hỏi và vấn đáp nhừng thắc mắc về quyển sách/truyện các bạn yêu thương mến.

Do you lượt thích fairy tales/comic books/short stories?

(Bạn với mến những truyện cổ tích/truyện tranh/truyện ngắn ngủi không?)

Yes,.../No... (Có.../Không...)

What book/story are you reading?

(Quyển sách/truyện các bạn đang được gọi là gì?)

I'm reading...                   

(Tôi đang được gọi...)                          

What's the main character like?

(Nhân vật chủ yếu thế nào?)

He's/She's... (Anh/cô ấy...)

Do you lượt thích him/her?

(Bạn với mến anh/cô ấy không?)

Yes,... /No ... (Có.../Không...)

Câu 4

4. Listen and write one word in each blank.

(Nghe và ghi chép một kể từ vào cụ thể từng khoảng chừng rỗng tuếch.)

Phương pháp giải:

Audio script:

1. Linda: What are you reading, Hoa?

Hoa: A fairy tale. The story of Tam and Cam.

Linda: Are Tam and Cam the main characters?

Hoa: Yes, they are.

Linda: What's Tam like?

Hoa: She's kind.

2. Linda: What's your favourite book, Phong?

Phong: It's Doraemon.

Linda: What's Doraemon like?

Phong: He's clever.

3. Linda: Do you lượt thích fairy tales, Mai?

Mai: Yes, I vì thế. I'm reading Snow White and the Seven Dwarfs now.

Linda: What are the dwarfs like?

Mai: They're short and hard-working.

4. Linda: What are you reading, Tony?

Tony: The story of Mai An Tiem. I lượt thích it very much.

Linda: Why vì thế you lượt thích it?

Tony: Because the main character, An Tiem, is a clever and generous man.

Tạm dịch:

1. Linda: Bạn đang được gọi gì thế, Hoa?

Hoa: Một truyện cổ tích, truyện Tấm Cám.

Xem thêm: phim người thầy y đức phần 3

Linda: Tấm và Cám là anh hùng chủ yếu à?

Hoa: Ừ, đích thế.

Linda: Tấm với tính cơ hội như vậy nào?

Hoa: Cô ấy hiền khô lành lặn.

2. Linda: Truyện yêu thương mến của người sử dụng là gì, Phong?

Phong: Truyện Đô-rê-mon.

Linda: Đô-rê-mon với tính cơ hội như vậy nào?

Phong: Cậu ấy rất rất tài quy tắc.

3. Linda: Cậu với mến truyện cổ tích ko, Mai?

Mai: Có. Mình đang được gọi truyện Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn lúc này.

Linda: Những chú lùn như vậy nào?

Mai: Họ lùn và cần cù.

4. Linda: Bạn đang được gọi gì thế, Tony?

Tony: Truyện Mai An Tiêm. Mình rất rất mến truyện này.

Linda: Bạn đang được gọi gì thế, Tony?

Tony: Bởi vì như thế anh hùng chủ yếu, An Tiêm, là kẻ rất rất lanh lợi và rộng lớn lượng.

Lời giải chi tiết:

1. kind

2. clever

3. hard-working

4. generous

1. What’s Tam in The Story of Tam and Cam like? She’s kind.

(Tấm vô truyện Tấm và Cám thế nào? Cô ấy chất lượng bụng.)

2. What’s Doraemon like? He’s clever.

(Doraemon thế nào? Cậu ấy lanh lợi.)

3. What are the Seven Dwarfs like? They’re short and hard-working

(Bảy chú lùn thế nào? Họ cần cù và chất lượng bụng.)

4. What’s An Tiem like? He’s clever and generous.

(An Tiêm thế nào? Cậu ấy lanh lợi và phóng khoáng.)

Câu 5

5. Number the sentences in the correct order.

(Điền số vô những câu bám theo trật tự đích.)

Lời giải chi tiết:

1. Minh's my classmate.

(Minh là các bạn nằm trong lớp của tôi.)

2. She likes reading fairy tales in her không tính phí time.

(Cô ấy mến gọi truyện cổ tích vô thời hạn rảnh.)

3. Her favourite fairy tale is The story of Tam and Cam.

(Truyện cổ tích yêu thương mến của cô ấy ấy là Câu chuyện Tấm và Cám.)

4. It's a Vietnamese story about two girls.

(Nó là một trong những truyện của những người Việt về nhì cô nàng.)

5. Their names are Tam and Cam.

(Tên của mình là Tấm và Cám.)

Câu 6

6. Let's sing.

(Chúng tớ nằm trong hát.)

Snow White and Aladdin (Bạch Tuyết và A-la-đin)

There's a girl who's ví gentle, (Có một cô nàng rất rất dịu dàng êm ả,)

So gentle and ví kind. (Rất dịu dàng êm ả và rất hay bụng.)

Snow White is her name. (Bạch Tuyết là tên gọi của cô ấy ấy.)

Yes, Snow White is her name. (Vâng, Bạch Tuyết là tên gọi của cô ấy ấy.)

There's a boy who's ví clever, (Có một chàng trai rât lanh lợi,)

So clever and ví bright. (Rất lanh lợi và rất rất mưu trí.)

Aladdin is his name. (A-la-đin là tên gọi của cậu ấy.)

Yes, Aladdin is his name. (Vâng, A-la-đin là tên gọi của cậu ấy.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 


Bình luận

Chia sẻ

>> Xem thêm

Xem thêm: toán lớp 5 bài 116

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định chung con cái lớp 5 học tập chất lượng, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.