con voi đọc tiếng anh là gì

Cuộc sinh sống của những con voi này bị tác động thường niên vì như thế lúc nào cũng ẩm ướt và thô hạn.

The lives of these elephants are dominated by the annual rhythm of wet and dry, a seasonal cycle created by the sun.

Bạn đang xem: con voi đọc tiếng anh là gì

Cô hoàn toàn có thể thấy, Nangi là 1 trong những con voi, nên cô ấy hoàn toàn có thể ghi nhớ tất cả.

As you can see, Nangi's an elephant, ví she'll totally remember everything.

Người các bạn độc nhất của tôi là con voi Châu Phi vĩ đại.

My only real friend was a magnificent African bull elephant.

Con voi mới chỉ phân diệt và bọn chúng mới chỉ lấy lên đường cặp ngà.

The elephant just decayed and they just got the tusks.

Tôi vẫn thải vô ko thi đua, 9T CO2. Tương đương với khối lượng của 2 con voi.

I emitted, in the atmosphere, nine tons of CO2; that is the weight of two elephants.

Giờ, con voi tiếp tục xoay người này lại.

Now, the elephant twists it's trunk!

Tôi là con cái rắn... hoặc con voi?

Am I the snake... or the elephant?

Babar là con voi của Pháp lên đường du hành mọi chỗ.

Babar was a French elephant who went on adventures.

Cả ngàn năm tiếp sau đó, 1 con voi quỷ mút bị tiêu diệt ở phía bắc nước Đức.

A thousand years later, a mammoth died in southern Germany.

Giống như chất vấn ai đó đã suy nghĩ rời khỏi chuyện cười cợt con voi vậy

It' s lượt thích asking who made up the elephant jokes

Anh lại bị tổn thất con voi lần tiếp nữa à?

You've lost your elephant again?

(Tiếng cười) Và tiếp sau đó là những con voi.

(Laughter) And then there's the elephants.

Có thấy con voi ma-mút này không?

Xem thêm: lời bài hát khai xuân hát mãi khúc quân hành

Have you seen a mammoth?

Không... bao nhiêu con voi buồn.

No, uh, sad elephants.

Nhớ rằng, nó là con voi của gia tộc Akaneepong.

Remember that he's an auspicious elephant of the Akaneepong clan.

Anh Sitole nói: “Nhưng fake sử con voi biểu tượng cho tới việc giảng dạy dỗ phúc âm.

“But suppose the elephant represents gospel teaching,” Brother Sitole says.

Các các bạn quên không còn chuyện về con voi rồi à?

You've forgotten all about the elephant haven't you?"

Và tôi lại để ý con voi nhỏ Elvis sẵn sàng lòng tin leo cồn.

And I watched young Elvis begin đồ sộ psych herself up for the hill.

Thêm 4 cú sốc năng lượng điện vô chân con voi của anh ý.

There're four electrical shocken on the legs of your elephant.

"Luôn đem con voi rộng lớn ấy đứng vô chống, và này là Disney," Collie ghi nhớ lại.

"There was always that elephant in the room, which is Disney," Collie recalled.

Cô thưa ông chồng của công ty bị thổi cất cánh lên đường vì như thế một con voi?

You're saying your husband was blown away by an elephant.

Hàng chục ngàn con voi bị giết thịt từng năm nhằm lấy ngà.

Tens of thousands of elephants are killed every year for their ivory tusks.

Hãy nằm trong suy nghĩ về tương lai: một con cái Long đối với một con voi.

Let's think about the future: the dragon vis- a- vis the elephant.

Tê giác thâm chuyển đổi tính tinh lọc của chính nó với việc vắng vẻ mặt mũi của con voi.

Xem thêm: đổi lịch dương sang âm

The Đen rhinoceros alters its selectivity with the absence of the elephant.

Có thấy con voi ma- mút này không?

Have you seen a mammoth?