mẫu bản kiểm điểm cá nhân

ĐẢNG BỘ ...                                                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chi bộ: ...........                                                 .........., ngày.....tháng....năm.......

Bạn đang xem: mẫu bản kiểm điểm cá nhân

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm.............

Họ và tên:.................................... Ngày sinh:.........................................................

Chức vụ Đảng:........................................................................................................

Chức vụ chủ yếu quyền:.............................................................................................

Chức vụ đoàn thể:...................................................................................................

Đơn vị công tác:......................................................................................................

Chi cỗ......................................................................................................................

I. Ưu điểm, sản phẩm đạt được

1. Về tư tưởng chủ yếu trị; phẩm hóa học đạo đức nghề nghiệp, lối sống; ý thức tổ chức triển khai kỷ luật; tác phong, lề thói thực hiện việc:

- Về tư tưởng chủ yếu trị………………………………..…………………………..

- Về phẩm hóa học đạo đức nghề nghiệp, lối sống………………….……………………………..

- Về ý thức tổ chức triển khai kỷ luật………………………………………………………..

- Về tác phong, lề thói thực hiện việc……………………..……………………………..

- Việc đấu giành chống, chống những bộc lộ suy thoái và phá sản về tư tưởng chủ yếu trị, đạo đức nghề nghiệp, lối sinh sống, “tự thao diễn biến”, “tự fake hóa” của cá thể. (Đối chiếu với 27 bộc lộ, cá thể tự động nhận diện)………………………………………..…………..

Tự review về Lever thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

2. Về tiến hành chức vụ, trách nhiệm được giao

- Việc tiến hành chức vụ, quyền hạn bám theo quy ấn định (Đảng, cơ quan ban ngành, đoàn thể)………………………………………………….……………………………..

- Kết trái khoáy tiến hành những tiêu chí, trách nhiệm được phó nhập năm………...……….

- Trách nhiệm cá thể tương quan cho tới sản phẩm, giới hạn, lỗi ở nghành nghề dịch vụ, khu vực, tổ chức triển khai, ban ngành, đơn vị chức năng vì thế bản thân phụ trách……………………...….

Tự review về Lever thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

3. Việc tiến hành khẳng định tu chăm sóc, tập luyện, phấn đấu hằng năm

II. Hạn chế, lỗi và vẹn toàn nhân

1. Hạn chế, lỗi (theo 03 nội dung nêu trên)……………….……………

2. tại sao của giới hạn, khuyết điểm………………………………………..

III. Kết trái khoáy xử lý những giới hạn, lỗi và được cấp cho đem thẩm quyền Kết luận hoặc được chỉ ra rằng ở những kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ ràng từng giới hạn, lỗi (đã được xung khắc phục; đang được xử lý, cường độ xung khắc phục; không được xung khắc phục); những trở ngại, vướng giắt (nếu có); trách cứ nhiệm của cá nhân……………………………………………………...

Tự review về Lever thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

IV. Giải trình những yếu tố được gơi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng yếu tố được khêu gợi ý kiểm điểm, nêu vẹn toàn nhân, xác lập trách cứ nhiệm của cá thể so với từng yếu tố được khêu gợi ý kiểm điểm……………….…..

V. Làm rõ ràng trách cứ nhiệm của cá thể so với những giới hạn, lỗi của tập luyện thể (nếu có)

VI. Phương phía, phương án xử lý giới hạn, khuyết điểm

VII. Tự nhận nút xếp loại hóa học lượng

1. Xếp loại cán cỗ, công chức, viên chức:

□ Hoàn trở nên cao tay nhiệm vụ

□ Hoàn trở nên chất lượng nhiệm vụ

□ Hoàn trở nên nhiệm vụ

□ Không hoàn thiện nhiệm vụ

2. Xếp loại Đảng viên:

□ Hoàn trở nên cao tay nhiệm vụ

□ Hoàn trở nên chất lượng nhiệm vụ

□  Hoàn trở nên nhiệm vụ

□ Không hoàn thiện nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ ràng bọn họ tên)

Đánh giá chỉ, xếp loại unique cán cỗ, công chức, viên chức

- Nhận xét, review của những người vận hành, dùng cán cỗ, công chức, viên chức:………............................................................................................................

- Mức xếp loại unique công chức, viên chức:...................................................

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Xác lập thời gian, ký, ghi rõ ràng bọn họ thương hiệu và đóng góp dấu)

Đánh giá chỉ, xếp loại unique đảng viên

- Nhận xét, review của chi ủy:..............................................................................

- Chi cỗ khuyến nghị xếp loại nút hóa học lượng:..............................................................

Xem thêm: mắt xích hận thù phần 2

T/M CHI ỦY (CHI BỘ)

(Xác lập thời gian, ký, ghi rõ ràng bọn họ tên)

- Đảng ủy, chi ủy hạ tầng xếp loại nút hóa học lượng:.............................

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)

(Xác lập thời gian, ký, ghi rõ ràng bọn họ thương hiệu và đóng góp dấu)

Xem thêm: Hướng dẫn cơ hội viết lách phiên bản kiểm điểm Đảng viên

2.4 Mẫu phiên bản kiểm điểm của giáo viên 

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự vì thế - Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC
Năm...........

Họ và tên: ........................

Chức danh nghề nghiệp nghiệp: ........................

Đơn vị công tác: .....................

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Chính trị tư tưởng: .....................

2. Đạo đức, lối sống:..........................

3. Tác phong, lề thói thực hiện việc:…………......

4. Ý thức tổ chức triển khai kỷ luật:......................

5. Kết trái khoáy tiến hành chức vụ, trách nhiệm được phó (xác xác định rõ nội dung việc làm thực hiện; tỉ lệ thành phần hoàn thiện, unique, tiến trình công việc):………………………….

6. Thái phỏng đáp ứng quần chúng. #, công ty (đối với những địa điểm xúc tiếp thẳng hoặc thẳng xử lý việc làm của những người dân và doanh nghiệp):………………..

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

7. Kết trái khoáy sinh hoạt của ban ngành, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng được phó vận hành, phụ trách:……

8. Năng lực điều khiển, quản ngại lý:………………………………

9. Năng lực tập kết, đoàn kết:……………………………

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Tự phán xét ưu, khuyết điểm:…............................

2. Tự xếp loại hóa học lượng:……………...........................

(Hoàn trở nên cao tay nhiệm vụ; hoàn thiện chất lượng nhiệm vụ; hoàn thiện nhiệm vụ; ko hoàn thiện nhiệm vụ).

......, ngày ....tháng....năm .....

NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT

III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI CẤP PHÓ CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

..................................................

..................................................

....., ngày ....tháng....năm.....

NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
(Ký, ghi rõ ràng bọn họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC (Phần dành riêng cho cấp cho đem thẩm quyền tấn công giá)

1. Nhận xét ưu, khuyết điểm:………………….

2. Kết trái khoáy review, xếp loại hóa học lượng:……… …………

(Hoàn trở nên cao tay nhiệm vụ; hoàn thiện chất lượng nhiệm vụ; hoàn thiện nhiệm vụ; ko hoàn thiện nhiệm vụ).

...., ngày ....tháng....năm.....

NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ

(Ký tên, ghi rõ ràng bọn họ tên)

Xem thêm thắt những khuôn phiên bản kiểm điểm của giáo viên: Mẫu phiên bản kiểm điểm cá thể của nhà giáo và cơ hội ghi

3. Một số Note khi viết lách phiên bản kiểm điểm chuẩn

Với từng mẫu mã kiểm điểm nêu bên trên, cơ hội viết lách phiên bản kiểm điểm cũng tiến hành không giống nhau. Dưới đấy là chỉ dẫn cơ hội viết lách cụ thể mang đến từng loại kiểm điểm nêu trên:

3.1 Kiểm điểm khi vi phạm kỷ luật

Với mẫu mã kiểm đặc điểm đó, lúc này không tồn tại khuôn đúng chuẩn. Tuy nhiên, về bố cục tổng quan hao hao nội dung rất cần phải đem của phiên bản kiểm điểm khi cá thể, tổ chức triển khai vi phạm kỷ luật, nội quy, quy định tiếp tục bao gồm những vấn đề sau đây:

- Cơ quan liêu nhận kiểm điểm (mục kính gửi): Đây thông thường là mục dành riêng cho những người vận hành thẳng của những người cần viết lách kiểm điểm:

  • Nếu là học viên, sinh viên: Giáo viên cỗ môn, nhà giáo công ty nhiệm, Ban giám hiệu căn nhà ngôi trường.
  • Nếu là nhân viên cấp dưới, người công nhân, người lao động: Ban giám đốc, Trưởng thành phần, trưởng phân xưởng, trưởng phòng…

- tin tức của những người viết lách kiểm điểm: Tại mục này, người viết lách kiểm điểm cần ghi rõ ràng bọn họ và thương hiệu, chuyên dụng cho, việc làm, lớp học…

- Nội dung kiểm điểm: Vì đấy là kiểm điểm vì thế vi phạm nội quy, quy định nên phần này cần thiết trình diễn rõ ràng, rõ rệt nội dung vấn đề, hành động vi phạm, kết quả tạo nên (nếu có), vẹn toàn nhân vi phạm, những ai thực hiện… và những nội dung không giống tùy nhập hành động vi phạm của cá thể, tổ chức triển khai.

- Cam kết của những người viết lách phiên bản kiểm điểm: Sau khi xác lập lỗi sai thì người viết lách kiểm điểm tiếp tục khẳng định sửa thay đổi, ko tái mét phạm lỗi.

3.2 Kiểm điểm cuối năm

Với nhân viên cấp dưới, người làm việc, học viên, sinh viên… khi kiểm điểm thời điểm cuối năm thông thường tiếp tục không tồn tại khuôn thống nhất tuy nhiên Đảng viên, cán cỗ, công chức, viên chức đấy là đòi hỏi nên và được quy ấn định rõ ràng bên trên những văn phiên bản tương quan cho tới đối tượng người dùng này.

Theo cơ, Đảng viên thì khuôn kiểm điểm Đảng viên thời điểm cuối năm được quy ấn định cụ thể bên trên Hướng dẫn số 21 năm 2019. Riêng cán cỗ, công chức, viên chức thời điểm cuối năm được review, xếp loại unique thời điểm cuối năm bám theo phiếu phát hành kèm cặp Nghị ấn định số 90/2020/NĐ-CP.

Với những đối tượng người dùng không tồn tại biểu khuôn rõ ràng thì nội dung cần phải đem ngoài vấn đề về ban ngành tiêu thụ, người viết lách kiểm điểm thì cần đem điểm mạnh, điểm yếu, sản phẩm đạt được và những nút xếp loại tự động nhận.

Với Đảng viên, nội dung của phiên bản kiểm điểm bao gồm:

- tin tức cụ thể về Đảng viên bao gồm bọn họ thương hiệu, tháng ngày năm sinh, chuyên dụng cho nhập Đảng, chủ yếu quyền…

Xem thêm: Kèo chấp là gì? Kinh nghiệm cá cược Kèo chấp  bất bại 2024

- Ưu điểm, sản phẩm đạt được, giới hạn, lỗi của Đảng viên cơ nhập quy trình tự động tập luyện của năm.

- Tự nhận nút xếp loại: Hoàn trở nên cao tay trách nhiệm, hoàn thiện chất lượng trách nhiệm, hoàn thiện trách nhiệm, ko hoàn thiện trách nhiệm.

Trên đấy là Mẫu 4 Bản kiểm điểm cá thể chuẩn chỉnh [Cập nhật 2023]. Nếu còn vướng mắc, fan hâm mộ sướng lòng tương tác 19006192 và để được tương hỗ, trả lời.