bài tập giải hệ phương trình

Với 15 Bài tập dượt Giải hệ phương trình vị cách thức thế lớp 9 đem tiếng giải cụ thể sẽ hỗ trợ học viên ôn tập dượt, biết phương pháp thực hiện Bài tập dượt Giải hệ phương trình vị cách thức thế.

15 Bài tập dượt Giải hệ phương trình vị cách thức thế lớp 9 (có đáp án)

Câu 1: Cho hệ phương trình Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 9 đem đáp án đem nghiệm (x; y) . Tích x.nó là

Bạn đang xem: bài tập giải hệ phương trình

Quảng cáo

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 9 đem đáp án

Lời giải:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 9 đem đáp án

Chọn đáp án B

Câu 2: Cho hệ phương trình Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 9 đem đáp án đem nghiệm (x; y) . Tổng x + nó là

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 9 đem đáp án

Lời giải:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 9 đem đáp án

Chọn đáp án D

Câu 3: Cho hệ phương trình Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 9 đem đáp án . Số nghiệm của hệ phương trình là

A. 1

B. 0

C. 2

D. 3

Lời giải:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 9 đem đáp án

Chọn đáp án A

Quảng cáo

Câu 4: Số nghiệm của hệ phương trình Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 9 đem đáp án

A. 1

B. 0

C. 2

D. Vô số

Lời giải:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 9 đem đáp án

Chọn đáp án D

Câu 5: Số nghiệm của hệ phương trình Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 9 đem đáp án

A. 1

B. 0

C. 2

D. Vô số

Lời giải:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 9 đem đáp án

Chọn đáp án A

Câu 6: Xác ấn định những thông số a, b hiểu được hệ phương trình: Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 9 đem đáp án đem nghiệm là (1; 1)

Quảng cáo

A. a =1; b = -4

B. a= -2; b = 6

C. a =1; b = -2

D. a = -2 ; b = 2

Lời giải:

Do hệ phương trình tiếp tục cho tới đem nghiệm là (1; 1) nên:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 9 đem đáp án

Vậy a = -2; b = 6

Chọn đáp án B.

Câu 7: Giải hệ phương trình sau vị cách thức thế: Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 9 đem đáp án

A. (2; 2)

B. (-2; 3)

C. (4; 1)

D. (3; 1)

Lời giải:

Ta có:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 9 đem đáp án

Vậy nghiệm của hệ phương trình tiếp tục cho tới là: (3; 1).

Chọn đáp án D.

Câu 8: tường (x; y) là một trong những nghiệm của hệ phương trình: Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 9 đem đáp án . Khi đó:

Quảng cáo

A. x = 2y

B. x = -y

C. x = 3y

D.x = 4y

Lời giải:

Ta có:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 9 đem đáp án

Suy ra: x = 2y

Chọn đáp án A.

Câu 9: Hệ phương trình Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 9 đem đáp án đem từng nào nghiệm?

A. 0

B. 1

C.2

D. Vô số

Lời giải:

Ta có:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 9 đem đáp án

Xem thêm: bài tập so sánh bằng

Vậy hệ phương trình tiếp tục cho tới đem 2 nghiệm.

Chọn đáp án C.

Câu 10: Giả sử (x; y) là nghiệm hệ phương trình: Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 9 đem đáp án . Tính x2 + y2?

A.13

B.10

C. 2

D. 5

Lời giải:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 9 đem đáp án

Chọn đáp án C.

Câu 11: Cho hai tuyến phố thẳng: d1: mx – 2(3n + 2)y = 6 và d2: (3m – 1)x + 2ny = 56. Tìm tích m.n nhằm hai tuyến phố trực tiếp hạn chế nhau bên trên điểm I (−2; 3).

A. 0            

B. 1            

C. 2            

D. −2

Lời giải:

+) Thay tọa phỏng điểm I nhập phương trình d1 tao được:

m.(−2) – 2(3n + 2).3 = 6 ⇔ −2m – 18n = 18 ⇔ m + 9n = −9

+) Thay tọa phỏng điểm I nhập phương trình d2 tao được:

(3m – 1). (−2) + 2n.3 = 56 ⇔ −6m + 2 + 6n = 56 ⇔ m – n = −9

Suy đi ra hệ phương trình

Trắc nghiệm Giải hệ phương trình vị cách thức thế đem đáp án

Vậy m. n = 0

Đáp án hãy chọn là: A

Câu 12: Cho hai tuyến phố trực tiếp d1: mx – 2(3n + 2)y = 18 và d2: (3m – 1)x + 2ny = −37. Tìm những độ quý hiếm của m và n nhằm d1, d2 hạn chế nhau bên trên điểm I (−5; 2)

A. m = 2; n = 3                        

B. m = −2; n = −3

C. m = 2; n = −3                      

D. m = 3; n = −2

Lời giải:

+) Thay tọa phỏng điểm I nhập phương trình d1 tao được:

m.(−5) – 2(3n + 2).2 = 18 ⇔ −5m – 12n − 8 = 18 ⇔ 5m + 12n = −26

+) Thay tọa phỏng điểm I nhập phương trình d2 tao được:

(3m – 1). (−5) + 2n.2 = −37 ⇔ −15m + 5 + 4n = −37 ⇔ 15m – 4n = 42

Suy đi ra hệ phương trình

Trắc nghiệm Giải hệ phương trình vị cách thức thế đem đáp án

Vậy m = 2; n = −3

Đáp án hãy chọn là: C

Câu 13: Tìm a, b nhằm đường thẳng liền mạch nó = ax + b trải qua nhị điểm M (3; −5), N (1; 2)

Trắc nghiệm Giải hệ phương trình vị cách thức thế đem đáp án

Lời giải:

Thay tọa phỏng điểm M nhập phương trình đường thẳng liền mạch tao được 3a + b = −5

Thay tọa phỏng điểm N nhập phương trình đường thẳng liền mạch tao được a + b = 2

Từ ê tao đem hệ phương trình

Trắc nghiệm Giải hệ phương trình vị cách thức thế đem đáp án

Đáp án hãy chọn là: D

Câu 14: Tìm a, b nhằm đường thẳng liền mạch nó = ax + b trải qua nhị điểm A (2; 1) và B (−2; 3)

Trắc nghiệm Giải hệ phương trình vị cách thức thế đem đáp án

Lời giải:

Thay tọa phỏng điểm A nhập phương trình đường thẳng liền mạch tao được 2a + b = 1

Thay tọa phỏng điểm B nhập phương trình đường thẳng liền mạch tao được −2a + b = 3

Từ ê tao đem hệ phương trình

Trắc nghiệm Giải hệ phương trình vị cách thức thế đem đáp án

Đáp án hãy chọn là: A

Câu 15: Số nghiệm của hệ phương trình Trắc nghiệm Giải hệ phương trình vị cách thức thế đem đáp án là?

A. 1            

B. 0            

C. 2            

D. Vô số

Lời giải:

Trắc nghiệm Giải hệ phương trình vị cách thức thế đem đáp án

Đặt Trắc nghiệm Giải hệ phương trình vị cách thức thế đem đáp án khi ê tao đem hệ phương trình

Trắc nghiệm Giải hệ phương trình vị cách thức thế đem đáp án

Trả lại đổi mới tao được:

Trắc nghiệm Giải hệ phương trình vị cách thức thế đem đáp án (Thỏa mãn điều kiện)

Vậy hệ phương trình đem nghiệm có một không hai Trắc nghiệm Giải hệ phương trình vị cách thức thế đem đáp án

Đáp án hãy chọn là: A

Xem tăng lý thuyết và những dạng bài bác tập dượt Toán lớp 9 đem tiếng giải hoặc khác:

 • Lý thuyết Bài 4: Giải hệ phương trình vị cách thức nằm trong đại số (hay, chi tiết)
 • Trắc nghiệm Bài 4 (có đáp án): Giải hệ phương trình vị cách thức nằm trong đại số
 • Lý thuyết Bài 5: Giải vấn đề bằng phương pháp lập hệ phương trình (hay, chi tiết)
 • Trắc nghiệm Bài 5 (có đáp án): Giải vấn đề bằng phương pháp lập hệ phương trình
 • Tổng hợp lí thuyết Chương 3 Đại Số 9 (hay, chi tiết)
 • Tổng phù hợp Trắc nghiệm Chương 3 Đại Số 9 (có đáp án)

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá cả tương đối rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn trăng tròn.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 đem đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua dành riêng cho nghề giáo và khóa huấn luyện và đào tạo dành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán lớp 9 Đại số và Hình học tập đem đáp án đem vừa đủ Lý thuyết và những dạng bài bác được biên soạn bám sát nội dung lịch trình sgk Đại số cửu và Hình học tập 9.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.