trắc nghiệm quốc phòng 12 bài 2

Trắc nghiệm Giáo dục đào tạo quốc chống 12 Bài 2 với đáp án

Với 30 thắc mắc trắc nghiệm Giáo dục đào tạo quốc chống 12 Bài 2: Một số nắm vững về nền quốc chống toàn dân, bình yên quần chúng. # với đáp án, tinh lọc sẽ hỗ trợ học viên ôn tập dượt trắc nghiệm GDQP 12 đạt thành quả cao.

Quảng cáo

Bạn đang xem: trắc nghiệm quốc phòng 12 bài 2

Câu 1. Nội dung này sau đây không phản ánh chính đặc điểm của nền quốc chống toàn dân ở Việt Nam?

A. Của dân.

B. Do dân.

C. Vì dân.

D. Khoa học tập.

Câu 2. Nội dung này sau đây không phản ánh chính tư tưởng lãnh đạo của Đảng Cộng sản nước Việt Nam trong những công việc kiến tạo nền quốc chống toàn dân?

A. Kết phù hợp nghiêm ngặt nhì trách nhiệm kế hoạch là kháng đế quốc và kháng phong loài kiến.

B. Phối phù hợp nghiêm ngặt hoạt động và sinh hoạt quốc chống, bình yên với hoạt động và sinh hoạt đối nước ngoài.

C. Củng cố quốc chống, bình yên là trách nhiệm trọng yếu ớt của Đảng, Nhà nước, quần chúng. #.

D. Thể chế hóa những công ty trương của Đảng về kiến tạo nền quốc chống toàn dân.

Câu 3. Việc kiến tạo nền quốc chống toàn dân ở nước Việt Nam không nhằm tiến hành mục tiêu này bên dưới đây?

A. hướng dẫn vệ vững chãi song lập, tự do, thống nhất và vẹn tuyền cương vực.

B. hướng dẫn vệ Đảng, Nhà nước, quần chúng. # và cơ chế xã hội công ty nghĩa.

C. hướng dẫn vệ sự nghiệp thay đổi, công nghiệp hóa, tân tiến hóa quốc gia.

D. Giữ môi trường thiên nhiên chủ quyền, cách tân và phát triển quốc gia theo gót kim chỉ nan tư bạn dạng công ty nghĩa.

Quảng cáo

Câu 4. Một trong mỗi trách nhiệm kiến tạo nền quốc chống toàn dân là

A. đảm bảo an toàn vững chãi song lập, tự do, tòa vẹn cương vực của Tổ quốc nước Việt Nam.

B. lưu giữ vững vàng sự ổn định toan và cách tân và phát triển của từng hoạt động và sinh hoạt nhập cuộc sống xã hội.

C. đấu giành ngăn chặn những hành vi làm rối, phá hủy, lật ụp của những quyền lực phản động.

D. lưu giữ gìn trật tự động tin cậy xã hội, đảm bảo an toàn tính mạng con người, gia tài của từng mái ấm gia đình và công dân.

Câu 5. Một trong mỗi trách nhiệm kiến tạo nền bình yên quần chúng. # là

A. đảm bảo an toàn vững chãi song lập, tự do, tòa vẹn cương vực của Tổ quốc nước Việt Nam.

B. tiến công thắng từng quân địch xâm lăng, đảm bảo an toàn Tổ quốc và cuộc sống quần chúng. #.

C. đấu giành ngăn chặn những hành vi làm rối, phá hủy, lật ụp của những quyền lực phản động.

D. ngăn ngừa, vượt qua từng thủ đoạn và hành vi “Diễn đổi thay hòa bình” của cừu địch.

Câu 6. Tiềm lực kinh tế tài chính của nền quốc chống toàn dân, bình yên quần chúng. # được hiểu là

A. ý chí quyết tâm của quần chúng. # trong những công việc kiến tạo và đảm bảo an toàn Tổ quốc xã hội công ty nghĩa.

B. năng lực về kinh tế tài chính của quốc gia rất có thể khai quật nhằm mục tiêu gia tăng quốc chống, bình yên.

C. năng lực về khoa học tập và technology rất có thể khai quật đáp ứng cho tới quốc chống, bình yên.

D. năng lực về vật hóa học, ý thức rất có thể kêu gọi, đáp ứng cho tới trách nhiệm quân sự chiến lược.

Quảng cáo

Câu 7. Tiềm lực kho học tập – technology của nền quốc chống toàn dân, bình yên quần chúng. # được hiểu là

A. ý chí quyết tâm của quần chúng. # trong những công việc kiến tạo và đảm bảo an toàn Tổ quốc xã hội công ty nghĩa.

B. năng lực về kinh tế tài chính của quốc gia rất có thể khai quật nhằm mục tiêu gia tăng quốc chống, bình yên.

C. năng lực về khoa học tập và technology rất có thể khai quật đáp ứng cho tới quốc chống, bình yên.

D. năng lực về vật hóa học, ý thức rất có thể kêu gọi, đáp ứng cho tới trách nhiệm quân sự chiến lược.

Câu 8. Nội dung này sau đây không phản ánh chính về tiềm lực kinh tế của nền quốc chống toàn dân, bình yên nhân dân?

A. Là ĐK vật hóa học đáp ứng cho tới sức khỏe quốc chống toàn dân, bình yên quần chúng. #.

B. Là năng lực kinh tế tài chính của quốc gia rất có thể khai quật nhằm mục tiêu gia tăng quốc chống, bình yên.

C. Là hạ tầng vật của những tiềm năng không giống (chính trị, khoa học tập – technology, quân sự chiến lược...).

D. Là yếu tố tác động thẳng cho tới khoa học tập quân sự chiến lược, nghệ thuật và thẩm mỹ quân sự chiến lược.

Câu 9. Tiềm lực này sau đây được xem như là yếu tố xúc tiến sự phát triển kinh tế tài chính và gia tăng quốc chống, an ninh; tác động thẳng cho tới khoa học tập quân sự?

A. Tiềm lực chủ yếu trị, ý thức.

B. Tiềm lực quân sự chiến lược - bình yên.

C. Tiềm lực khoa học tập – technology.

D. Tiềm lực kinh tế tài chính.

Quảng cáo

Câu 10. Tiềm lực này sau đây được đặt câu hỏi là: năng lực tiềm ẩn về vật hóa học, ý thức rất có thể kêu gọi tạo nên trở thành sức khỏe đáp ứng cho tới trách nhiệm quân sự chiến lược, bình yên cho tới chiến tranh?

A. Tiềm lực chủ yếu trị, ý thức.

B. Tiềm lực quân sự chiến lược - bình yên.

C. Tiềm lực khoa học tập – technology.

D. Tiềm lực kinh tế tài chính.

Câu 11. Xây dựng tiềm lực chủ yếu trị, tinh ma thần của nền quốc chống toàn dân, bình yên quần chúng. # cần thiết triệu tập nhập trách nhiệm này bên dưới đây?

A. Thực hiện tại chất lượng tốt trách nhiệm dạy dỗ quốc chống, an ninh; nâng lên cảnh giác cách mệnh.

B. Đảm bảo hạ tầng vật hóa học cho tới quốc chống, bình yên nhập thời bình và thời chiến.

C. Chú trọng công tác làm việc huấn luyện và đào tạo và tu dưỡng đội hình cán cỗ khoa học tập, kinh nghiệm.

D. Xây dựng quân group và công an theo gót hướng: cách mệnh, chủ yếu quy, tinh ma huệ, tân tiến.

Câu 12. Xây dựng tiềm lực khoa học tập, công nghệ của nền quốc chống toàn dân, bình yên quần chúng. # cần thiết triệu tập nhập trách nhiệm này bên dưới đây?

A. Thực hiện tại chất lượng tốt trách nhiệm dạy dỗ quốc chống, an ninh; nâng lên cảnh giác cách mệnh.

B. Đảm bảo hạ tầng vật hóa học cho tới quốc chống, bình yên nhập thời bình và thời chiến.

C. Chú trọng công tác làm việc huấn luyện và đào tạo và tu dưỡng đội hình cán cỗ khoa học tập, kinh nghiệm.

D. Xây dựng quân group và công an theo gót hướng: cách mệnh, chủ yếu quy, tinh ma huệ, tân tiến.

Câu 13. Xây dựng tiềm lực kinh tế của nền quốc chống toàn dân, bình yên quần chúng. # cần thiết triệu tập nhập trách nhiệm này bên dưới đây?

A. Thực hiện tại chất lượng tốt trách nhiệm dạy dỗ quốc chống, an ninh; nâng lên cảnh giác cách mệnh.

B. Đảm bảo hạ tầng vật hóa học cho tới quốc chống, bình yên nhập thời bình và thời chiến.

C. Chú trọng công tác làm việc huấn luyện và đào tạo và tu dưỡng đội hình cán cỗ khoa học tập, kinh nghiệm.

D. Xây dựng quân group và công an theo gót hướng: cách mệnh, chủ yếu quy, tinh ma huệ, tân tiến.

Câu 14. Xây dựng tiềm lực quân sự chiến lược, an ninh của nền quốc chống toàn dân, bình yên quần chúng. # cần thiết triệu tập nhập trách nhiệm này bên dưới đây?

A. Thực hiện tại chất lượng tốt trách nhiệm dạy dỗ quốc chống, an ninh; nâng lên cảnh giác cách mệnh.

B. Đảm bảo hạ tầng vật hóa học cho tới quốc chống, bình yên nhập thời bình và thời chiến.

C. Chú trọng công tác làm việc huấn luyện và đào tạo và tu dưỡng đội hình cán cỗ khoa học tập, kinh nghiệm.

D. Thực hiện tại công tác làm việc dạy dỗ quốc chống – bình yên với từng đối tượng người tiêu dùng. 

Câu 15. Tiềm lực chủ yếu trị, ý thức của nền quốc chống toàn dân, bình yên quần chúng. # được biểu thị ở

A. năng lượng điều khiển của Đảng với trách nhiệm quốc chống, bình yên.

B. năng lực cách tân và phát triển khoa học tập, đội hình cán cỗ khoa học tập, kinh nghiệm.

C. hạ tầng vật hóa học kinh nghiệm rất có thể kêu gọi cho tới quốc chống, bình yên.

Xem thêm: văn khấn thần tài mùng 1, ngày rằm

D. năng lực giữ lại và không ngừng nghỉ cách tân và phát triển của những lực lượng vũ trang.

Câu 16. Tiềm lực quốc chống, bình yên của nền quốc chống toàn dân, bình yên quần chúng. # được biểu thị ở

A. năng lượng điều khiển của Đảng với trách nhiệm quốc chống, bình yên.

B. năng lực cách tân và phát triển khoa học tập, đội hình cán cỗ khoa học tập, kinh nghiệm.

C. hạ tầng vật hóa học kinh nghiệm rất có thể kêu gọi cho tới quốc chống, bình yên.

D. năng lực giữ lại và không ngừng nghỉ cách tân và phát triển của những lực lượng vũ trang.

Câu 17. Tiềm lực khoa học tập, technology của nền quốc chống toàn dân, bình yên quần chúng. # được biểu thị ở

A. năng lượng điều khiển của Đảng với trách nhiệm quốc chống, bình yên.

B. mối cung cấp dự trữ mức độ người, mức độ của ở thời bình Khi fake thanh lịch thời chiến.

C. hạ tầng vật hóa học kinh nghiệm rất có thể kêu gọi cho tới quốc chống, bình yên.

D. năng lực giữ lại và không ngừng nghỉ cách tân và phát triển của những lực lượng vũ trang.

Câu 18. Nội dung này sau đây không phản ánh chính biểu thị của tiềm năng chủ yếu trị, ý thức nhập nền quốc chống toàn dân, bình yên nhân dân?

A. Năng lực điều khiển của Đảng với trách nhiệm quốc chống, bình yên.

B. Ý chí quyết tâm của quần chúng. # nhập trách nhiệm đảm bảo an toàn Tổ quốc.

C. Trung tâm vật hóa học kinh nghiệm rất có thể kêu gọi cho tới quốc chống, bình yên.

D. Sự ngược lí điều hành và quản lý trong phòng nước với trách nhiệm quốc chống, bình yên.

Câu 19. Nội dung này sau đây không phản ánh chính biểu thị của tiềm năng khoa học tập – technology nhập nền quốc chống toàn dân, bình yên nhân dân?

A. Năng lực điều khiển của Đảng với trách nhiệm quốc chống, bình yên, đảm bảo an toàn Tổ quốc.

B. Khả năng cách tân và phát triển khoa học tập, đội hình cán cỗ khoa học tập, kinh nghiệm.

C. Trung tâm vật hóa học kinh nghiệm rất có thể kêu gọi đáp ứng cho tới quốc chống, bình yên.

D. Năng lực phần mềm thành quả phân tích khoa học tập thỏa mãn nhu cầu đòi hỏi quốc chống, bình yên.

Câu trăng tròn. Nội dung này sau đây không phản ánh chính nội dung Khi kiến tạo thế trận quốc chống toàn dân, bình yên nhân dân?

A. Xây dựng chống phòng thủ vững vàng mạnh ở những xã, phường bên trên toàn quốc.

B. Xây dựng phương án, lên kế hoạch lực lượng sẵn sàng ứng phó với từng trường hợp.

C. Kết phù hợp nghiêm ngặt thế trận quốc chống toàn dân với thế trận bình yên quần chúng. #.

D. Phân vùng kế hoạch với quốc chống, bình yên kết phù hợp với phân vùng kinh tế tài chính.

Câu 21. Xây dựng nền quốc chống toàn dân, bình yên quần chúng. # vững vàng mạnh không thực hiện tại giải pháp này bên dưới đây?

A. Tăng cường công tác làm việc dạy dỗ quốc chống – bình yên.

B.Tăng cường sự điều khiển của Đảng, quản lí lí của Nhà nước.

C. Nâng cao quality những lực lượng vũ trang quần chúng. #.

D. Quân sự hóa khối hệ thống trị, máy bộ điều khiển quốc gia.

Câu 22. Trong kiến tạo nền quốc chống toàn dân, bình yên quần chúng. #, tiềm lực chủ yếu trị, tinh ma thần toạ lạc như vậy nào?

A. Là nhân tố cơ bạn dạng trong những công việc gia tăng quốc chống, bình yên.

B. Là hạ tầng vật hóa học của những tiềm năng không giống (kinh tế, khoa học tập – technology...).

C. Là yếu tố cơ bạn dạng tạo nên nên tiềm lực quốc chống, bình yên.

D. Là điều khiếu nại vật hóa học đáp ứng cho tới sức khỏe quốc chống, bình yên.

Câu 23. Trong kiến tạo nền quốc chống toàn dân, bình yên quần chúng. #, tiềm lực khoa học tập – công nghệ có địa điểm như vậy nào?

A. Là nhân tố xúc tiến phát triển kinh tế tài chính và gia tăng quốc chống, bình yên.

B. Là hạ tầng vật hóa học của những tiềm năng không giống (kinh tế, chủ yếu trị - ý thức...).

C. Là yếu tố cơ bạn dạng tạo nên nên tiềm lực quốc chống, bình yên.

D. Là điều khiếu nại vật hóa học đáp ứng cho tới sức khỏe quốc chống, bình yên.

Câu 24. Nền quốc chống toàn dân, bình yên quần chúng. # của nước Việt Nam không mang điểm lưu ý này bên dưới đây?

A. Là nền quốc chống, bình yên “của dân, vì thế dân và vì thế dân”.

B. Được kiến tạo nhằm mục tiêu mục tiêu có một không hai là tự động vệ chính đại quang minh.

C. Nền quốc chống toàn dân gắn chặt với nền bình yên quần chúng. #.

D. Chỉ được lên kế hoạch bên trên một nghành nghề dịch vụ có một không hai là: quân sự chiến lược.

Câu 25. Ở nước Việt Nam, điểm lưu ý nhập của nền quốc chống toàn dân, bình yên quần chúng. # được biểu thị ở sự phối kết hợp thân thích kiến tạo con cái người dân có giác ngộ chủ yếu trị, với học thức với tranh bị, chuẩn bị kinh nghiệm hiện tại đại?

A. Dân công ty.

B. Toàn diện.

C. Hiện đại.

D. Vì dân.

Câu 26. Xây dựng nền nền quốc chống toàn dân, bình yên quần chúng. # là trách nhiệm của

A. quân group quần chúng. # và công an quần chúng. #.

B. cả khối hệ thống chủ yếu trị và toàn dân.

C. lực lượng vũ trang nhân quần chúng. #.

D. Đảng và non nước.

Câu 27. Nòng cốt của những lực lượng vũ trang ở nước Việt Nam là

A. quân group quần chúng. # và công an quần chúng. #.

B. dân binh tự động vệ và quân group quần chúng. #.

C. công an quần chúng. # và dân binh tự động vệ.

D. dân binh tự động vệ và quân nhân nòng cốt.

Câu 28. “Tạo được thế sắp xếp kế hoạch thống nhất về cách tân và phát triển kinh tế tài chính với quốc chống, bình yên, đáp ứng từng bước ổn định toan và cách tân và phát triển kinh tế tài chính - xã hội, nâng cao cuộc sống quần chúng. # song song với tăng mạnh, gia tăng quốc phòng” – này đó là nội dung cần thiết lưu ý trong những công việc kiến tạo tiềm năng này bên dưới đây?

A. Tiềm lực chủ yếu trị, ý thức.

B. Tiềm lực quân sự chiến lược, bình yên.

C. Tiềm lực kinh tế tài chính.

D. Tiềm lực khoa học tập – technology.

Câu 29. “Xây dựng quân group và công an theo gót hướng: cách mệnh, chủ yếu quy, tinh nhuệ nhất, từng bước hiện tại đại; nâng lên quality tổ hợp, lấy kiến tạo chủ yếu trị thực hiện cơ sở” – này đó là nội dung cần thiết lưu ý trong những công việc kiến tạo tiềm năng này bên dưới đây?

A. Tiềm lực chủ yếu trị, ý thức.

B. Tiềm lực quân sự chiến lược, bình yên.

C. Tiềm lực kinh tế tài chính.

D. Tiềm lực khoa học tập – technology.

Câu 30. “Xây dựng tình thương quê nhà quốc gia, niềm tin cẩn so với Đảng, Nhà nước, cơ chế xã hội công ty nghĩa” – này đó là nội dung cần thiết lưu ý trong những công việc kiến tạo tiềm năng này bên dưới đây?

A. Tiềm lực chủ yếu trị, ý thức.

B. Tiềm lực quân sự chiến lược, bình yên.

C. Tiềm lực kinh tế tài chính.

Xem thêm: đề thi học sinh giỏi toán 7

D. Tiềm lực khoa học tập – technology.

Xem tăng thắc mắc trắc nghiệm Giáo dục đào tạo quốc chống lớp 12 với đáp án, tinh lọc hoặc khác:

  • Trắc nghiệm Giáo dục đào tạo quốc chống 12 Bài 1 với đáp án
  • Trắc nghiệm Giáo dục đào tạo quốc chống 12 Bài 3 với đáp án
  • Trắc nghiệm Giáo dục đào tạo quốc chống 12 Bài 4 với đáp án
  • Trắc nghiệm Giáo dục đào tạo quốc chống 12 Bài 5 với đáp án
  • Trắc nghiệm Giáo dục đào tạo quốc chống 12 Bài 6 với đáp án

Săn SALE shopee Tết:

  • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá cực rẻ
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi đua, bài xích giảng powerpoint, khóa huấn luyện và đào tạo dành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây tạo ra bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official