tính giá trị của biểu thức lớp 4

Toán lớp 4 tính độ quý hiếm của biểu thức là Việc học viên áp dụng nhiều kiến thức và kỹ năng của luật lệ nhân, phân tách, nằm trong, trừ nhằm đo lường và tính toán độ quý hiếm.

Bài học tập toán lớp 4 tính độ quý hiếm của biểu thức ngày hôm nay, Vuihoc.vn sẽ nhắc nhở lại những kiến thức và kỹ năng lưu ý và những dạng bài bác luyện áp dụng nhằm học viên rèn luyện.

Bạn đang xem: tính giá trị của biểu thức lớp 4

1. Giới thiệu về bài học kinh nghiệm tính độ quý hiếm của biểu thức

1.1. Ví dụ 1: Tính độ quý hiếm biểu thức sau: 2747 + 174951

Đặt tính và tính có:

Ví dụ tính độ quý hiếm biểu thức

Thực hiện nay luật lệ tính theo đuổi trật tự kể từ cần qua chuyện trái khoáy tớ có:

 • 1 nằm trong 7 vị 8, ghi chép 8

 • 5 nằm trong 4 vị 9, ghi chép 9

 • 9 nằm trong 7 vị 16, ghi chép 6 lưu giữ 1

 • 2 nằm trong 4 vị 6 thêm một vị 7, ghi chép 7

 • Hạ 17 xuống được 177696

Vậy độ quý hiếm của biểu thức 2747 + 174951 = 177698

1.2. Ví dụ 2: Tính độ quý hiếm biểu thức sau: 15 x 7 + 45 - 19

Thực hiện nay luật lệ tính theo đuổi quy tắc nhân phân tách trước, nằm trong trừ sau tớ có:

15 x 7 + 45 - 19 = 105 + 45 - 19 = 150 - 19 = 131

Vậy độ quý hiếm của biểu thức: 15 x 7 + 45 - 19 = 131

2. Tính độ quý hiếm của biểu thức 

a) Trong một biểu thức, nếu như chỉ mất luật lệ nhân và luật lệ phân tách hoặc luật lệ trừ và luật lệ nằm trong, tớ tiến hành đo lường và tính toán kể từ trái khoáy qua chuyện cần.

 • Nếu nhập biểu thức, đối với cả luật lệ nhân, luật lệ phân tách, luật lệ nằm trong và luật lệ trừ, tớ tiến hành nhân/ phân tách trước, cộng/ trừ sau.
 • Nếu nhập biểu thức, với vệt ngoặc, tớ tiến hành luật lệ tính ở nhập ngoặc trước, ngoài ngoặc sau. 

b) Thực hiện nay biểu thức với luật lệ cộng

 •  Nhóm những số hạng nhập biểu thức đang được cho tới trở thành group với tổng là những số tròn trặn chục/ tròn trặn trăm/ tròn trặn ngàn.
 • Vận dụng đặc điểm phối hợp của luật lệ cộng: Khi thay đổi điểm những số hạng nhập một tổng thì tổng không bao giờ thay đổi.
 • Công thức tổng quát: a + b + c = a + c + b = c + a + b

3. Bài luyện áp dụng tính độ quý hiếm biểu thức

3.1. Bài tập

Bài 1: Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 16 + 4748 + 142 -183

b) 472819 + 174 - 19 x 98

c) 5647 - 18 + 1874 : 2

d) 87 x 192 - 216 : 6

Bài 2: Tính độ quý hiếm biểu thức Theo phong cách thuận tiện nhất.

a) 103 + 91 + 47 + 9

b) 261 + 192 - 11 + 8

c) 915 + 832 - 45 + 48

d) 1845 - 492 - 45 - 92

Bài 3: Tìm Y biết:

a) nó x 5 = 1948 + 247

b) nó : 3 = 190 - 90

c) nó - 8357 = 3829 x 2

d) nó x 8 = 182 x 4

Bài 4: Tính độ quý hiếm của luật lệ tính sau:

a) 1245 + 2837

b) 2019 + 194857

c) 198475 - 28734

d) 987643 - 2732

Bài 5: Hai ngày siêu thị bán tốt 5124 lít dầu, biết ngày loại nhì bán tốt thấp hơn ngày loại nhất 124 lít. Hỏi thường ngày bán tốt từng nào lít dầu.

Bài 6. Tú với 76 viên bi, số bi của An vội vàng 7 lượt số bi của Tú. An cho tới Hùng 24 viên. Hỏi tổng số bi của 3 chúng ta là bao nhiêu?

Bài 7: Cho sản phẩm số sau: 1, 5, 9, 13, …,65, 69

a) Tính con số những số hạng nhập sản phẩm số.

b) Tính tổng của sản phẩm số.

3.2. Bài giải

Bài 1:

Thực hiện nay theo đuổi quy tắc của luật lệ nhân, phân tách, nằm trong trừ. Ta có:

a) 16 + 4748 + 142 - 183 = (4748 + 142) - 183 + 16 = 4890 - 167 = 4723

b) 472819 + 174 - 19 x 98 = 472819 + 174 - 1862 = 471131

c) 5647 - 18 + 1874 : 2 = 5629 + 937 = 6566

d) 87 x 192 - 216 : 6 = 16704 - 36 = 16668

Bài 2:

Thực hiện nay theo đuổi quy tắc của biểu thức với chứa chấp luật lệ nằm trong, trừ tớ có:

a) 103 + 91 + 47 + 9 = (103 + 47) + (91 + 9) = 150 + 100 = 250

b) 261 + 192 - 11 + 8 = (261 - 11) + (192 + 8) = 250 + 200 = 450

c) 915 + 832 - 45 + 48 = (915 - 45) + (832 + 48) = 870 + 880 = 1750

d) 1845 - 492 - 45 - 8 = (1845 - 45) - (492 +8) = 1800 - 500 = 1300

Bài 3:

a) nó x 5 = 1948 + 247

y x 5 = 2195

y = 2195 : 5

y = 439

b) nó : 3 = 190 - 90

y : 3 = 100

y = 100 x 3

y = 300

c) nó - 8357 = 3829 x 2

y - 8357 = 7658

y = 7658 + 8357

y = 16015

d) nó x 8 = 182 x 4

y x 8 = 728

y = 728 : 8

y = 91

Bài 4:

Đặt tính và tính, những chữ số bịa trực tiếp sản phẩm cùng nhau. Thực hiện nay luật lệ tính kể từ cần qua chuyện trái khoáy. Ta có:

Tính độ quý hiếm biểu thức a

 • 7 nằm trong 5 vị 12, ghi chép 2 lưu giữ 1

 • 3 nằm trong 4 vị 7 thêm một vị 8, ghi chép 8

 • 8 nằm trong 2 vị 10, ghi chép 0 lưu giữ 1

 • 2 nằm trong 1 vị 3 thêm một vị 4, ghi chép 4

Vậy 1245 + 2837 = 4082

Xem thêm: phim người thầy y đức phần 3

Tính độ quý hiếm biểu thức b

 • 7 nằm trong 9 vị 16, ghi chép 6 lưu giữ 1

 • 5 nằm trong 1 vị 6 thêm một được 7, ghi chép 7

 • 8 nằm trong 0 vị 8, ghi chép 8

 • 4 nằm trong 2 vị 6, ghi chép 6

 • Hạ 19 xuống được thành quả 196876

Vậy 2019 + 194857 = 196876

Tính độ quý hiếm biểu thức c

 • 5 trừ 4 vị 1, ghi chép 1

 • 7 trừ 3 vị 4, ghi chép 4

 • 4 ko trừ được cho tới 7 mượn 1, 14 trừ 7 vị 7, ghi chép 7 lưu giữ 1

 • Mượn 1 được 18 trừ 9 vị 9, ghi chép 9 lưu giữ 1

 • 2 thêm một vị 3, 9 trừ 3 vị 6, ghi chép 6

 • 1 trừ 0 vị 1, ghi chép 1

Vậy 198475 - 28734 = 169741

Tính độ quý hiếm biểu thức d

 • 3 trừ 2 vị 1, ghi chép 1

 • 4 trừ 3 vị 1, ghi chép 1

 • 6 ko trừ cho tới 7, mượn 1 được 16 trừ 7 vị 9, ghi chép 9 lưu giữ 1

 • 2 thêm một vị 3, 7 trừ 3 vị 4, ghi chép 4

 • Hạ 98 xuống được kết quả: 987643 - 2732 = 984911

Bài 5:

Mỗi ngày bán tốt số lít dầu là:

(5124 - 124) : 2 = 5000 : 2 = 2500 (lít dầu)

Ngày loại nhất bán tốt rộng lớn ngày thứ hai là:

2500 + 124 = 2624 (lít dầu)

Vậy ngày loại nhất bán tốt 2624 lít, ngày loại nhì bán tốt 2500 lít dầu

Bài 6:

Số bi của An là:

76 x 7 = 532 (viên bi)

Tổng số bi của 3 chúng ta là: 532 + 76 = 608 viên bi

Bài 7:

a) Cách tính con số những số hạng nhập sản phẩm số là:

Số số hạng = (Số hạng cuối - Số hạng đầu) : d + 1

(d là khoảng cách thân thuộc 2 số hạng liên tiếp)

Theo bài bác rời khỏi tớ với số số hạng là: (69 - 1) : 4 + 1 = 18

Vậy sản phẩm số bên trên với 18 số hạng

b) Các tính tổng nhập sản phẩm số:

Tổng = [ (số đầu + số cuối) x Số lượng số hạng ] : 2

Theo bài bác rời khỏi tớ với tổng của sản phẩm số bên trên là: [(69 + 1) x 18] : 2 = 630

Vậy tổng những số hạng nhập sản phẩm số bên trên là 630

4. Bài luyện tự động luyện toán lớp 4 tính độ quý hiếm biểu thức (Có đáp án)

4.1. Bài tập

Bài 1: Tính độ quý hiếm biểu thức sau

a) 164 x 6 : 3

b) 7685 + 953 + 747 - 85

c) 584 x 14 x 5

d) 9589 - 987 - 246

Bài 2: Tìm phương pháp tính thuận tiện nhất

a) 211 - 111 - 99

b) 324 x 8 + 45 - 152

c) 525 + 917 - 198 + 320

d) 35 x 7 : 5 

Bài 3: Tìm nó biết

a) nó x 15 = 7264 + 5111

b) nó + 4763 = 1947 x 3

c) nó : 8 = 478 - 98

d) nó - 9874 = 1984 x 5

Bài 4: Cho sản phẩm số sau: 1, 3, 5, 7, …, 97, 99

a) Tính con số số hạng của những sản phẩm số.

b) Tính tổng của sản phẩm số sau.

4.2. Đáp án

Bài 1:

a) 328

b) 9300

c) 40880

d) 8356

Bài 2:

a) 1

b) 2485

c) 1564

d) 49

Bài 3:

a) nó = 825

b) nó = 1078

c) nó = 3040

d) nó = 19794

Bài 4

Xem thêm: nuông chiều em đến nghiện

a) với 50 số hạng

b) tổng là 2500

Toán lớp 4 tính độ quý hiếm của biểu thức yêu cầu học sinh cần thiết áp dụng nhiều kiến thức và kỹ năng, kĩ năng nhằm giải. Để con cái học hành chất lượng tốt rộng lớn bố mẹ hoàn toàn có thể xem thêm những khóa đào tạo toán online bên trên kinhtedanang.edu.vn nhé!