thông tư 92/2015/tt btc

 • Văn bạn dạng quy phạm pháp luật
 • Văn bạn dạng thích hợp nhất
 • Hệ thống hóa VBQPPL

Cơ quan liêu ban hành

 • Quốc hội
 • nhà nước
 • Thủ tướng tá nhà nước
 • Các Sở, ban ngành ngang Bộ
 • Các ban ngành khác

Loại văn bản

Xem thêm: cách làm văn nghị luận

 • CSDL vương quốc về VBPL »
 • CSDL Sở Tài chính »
 • Văn bạn dạng pháp luật »
 • Thông tư 92/2015/TT-BTC
 • Thông tư 92/2015/TT-BTC
 • Hiệu lực: Hết hiệu lực thực thi một phần
 • Ngày sở hữu hiệu lực: 30/07/2015

CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT