the student next to me kept chewing gum. that bothered me a lot

Câu hỏi:

02/04/2020 48,388

Bạn đang xem: the student next to me kept chewing gum. that bothered me a lot

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

The student next đồ sộ u kept chewing gum. That bothered u a lot

A. The student next đồ sộ u kept chewing gum, that bothered u a lot

B. The student next đồ sộ u kept chewing gum, which bothered u a lot

Đáp án chủ yếu xác

C. The student next đồ sộ u kept chewing gum bothering u a lot

D. The student next đồ sộ u kept chewing gum bothered u a lot

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể. Nâng cung cấp VIP Ngay

Siêu phẩm 30 đề thi đua test trung học phổ thông vương quốc 2024 tự thầy cô VietJack biên soạn, chỉ với 100k bên trên Shopee Mall. Mua ngay

Thi Thử

Đáp án B

Giải thích: Câu gốc dùng đại kể từ "that" để thay thế thế cho tới toàn cỗ câu đứng trước.

Dịch nghĩa: Học sinh sát bên tôi cứ nhai kẹo cao su thiên nhiên. Điều ê phiền phức tôi đặc biệt nhiều.

Phương án B dùng đại kể từ mối liên hệ “which” để thay thế thế cho tới toàn cỗ vế câu phía đằng trước.

Dịch nghĩa: The student next đồ sộ u kept chewing gum, which bothered u a lot. = Học sinh sát bên tôi cứ nhai kẹo cao su, điều phiền phức tôi đặc biệt nhiều.

Đây là phương án có nghĩa của câu sát với nghĩa câu gốc nhất.

A. The student next đồ sộ u kept chewing gum, that bothered u a lot. = Học sinh sát bên tôi cứ nhai kẹo cao su, điều phiền phức tôi đặc biệt nhiều.

Đại kể từ mối liên hệ “that” ko sử dụng nhập mệnh đề mối liên hệ ko xác lập.

C. The student next đồ sộ u kept chewing gum bothering u a lot. = Học sinh sát bên tôi cứ nhai kẹo cao su thiên nhiên phiền phức tôi đặc biệt nhiều.

Không thể rút gọn gàng đại kể từ mối liên hệ Khi đại kể từ ê thay cho thế cho tới toàn cỗ vế câu đứng trước.

D. The student next đồ sộ u kept chewing gum bothered u a lot. = Học sinh sát bên tôi cứ nhai kẹo cao su thiên nhiên bị làm phiền tôi đặc biệt nhiều.

Không thể rút gọn gàng đại kể từ mối liên hệ Khi đại kể từ ê thay cho thế cho tới toàn cỗ vế câu đứng trước. Hơn nữa động kể từ ko mang ý nghĩa thụ động nên ko thể rút gọn gàng trở nên “bothered”.

Quảng cáo

book vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Transportation has been made much easier thanks đồ sộ the invention of cars. However, cars are the greatest contributor of air pollution

A. The invention of cars has made transportation much easier, but cars are among the greatest contributors of air pollution

B. Although the invention of cars has made transportation much easier, people use cars đồ sộ contribute đồ sộ the pollution of air

C. Although the invention of cars has made transportation much easier, cars are the greatest contributor of air pollution

D. However easier the invention of cars has made transportation, it is cars that are among the greatest contributors of air pollution

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

Not until late 1960s ___________ on the moon

A. that Americans walked

B. did Americans walk 

C. when did Americans walk

Xem thêm: bài 7 trang 62 sgk toán 8 tập 2

D. when Americans walked

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

Neither Peter nor his parents ____________ going đồ sộ spend the summer abroad

A. is

B. are 

C. was 

D. has been

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

When she died, she gave _________ all her money đồ sộ a charity for cats.

A. away

B. out

C. on

D. off

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

The university is proud of their students,   ________ earn national recognition

A. many of who

B. many of whom

C. that

D. whom

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

I don’t think you have been watering the plants near the gate. The soil is ____________

A. as dry as rice

B. as dry as a tile 

C. as dry as a bone

D. as dry as wood

Xem thêm: chúc em chân cứng đá mềm