các loại quả trong tiếng anh

Trái cây là loại thức ăn vừa phải ngon mồm, vừa phải bổ sung cập nhật nhiều Vi-Ta-Min và khoáng hóa học gom đẩy mạnh sức mạnh. Tuy nhiên, những loại ngược cây này nhập giờ Anh được ghi chép như vậy nào? Phiên âm đi ra sao? Hãy nằm trong Langmaster tò mò các kể từ vựng giờ Anh về ngược cây ngay lập tức sau đây.

1. Các kể từ vựng giờ Anh về ngược cây

1.1 Từ vựng giờ Anh về những loại ngược cây

Trái cây là loại thức ăn thông thườn so với cuộc sống đời thường của tất cả chúng ta. Tuy nhiên phiên âm và cơ hội ghi chép của những loại ngược cây này như vậy nào? Hãy nằm trong Langmaster dò xét hiểu ngay lập tức bên dưới đây:

Bạn đang xem: các loại quả trong tiếng anh

null

Từ vựng giờ anh về ngược cây

 • Avocado /ˌævəˈkɑːdəʊ/: bơ
 • Apple /’æpl/: táo
 • Orange /ˈɒrɪndʒ/: cam
 • Banana /bə’nɑ:nə/: chuối
 • Grape /greɪp/: nho
 • Grapefruit /’greipfru:t/: bưởi
 • Starfruit /’stɑ:r.fru:t/: khế
 • Mango /´mæηgou/: xoài
 • Pineapple /’pain,æpl/: dứa, thơm
 • Mangosteen /ˈmæŋɡəstiːn/: măng cụt
 • Mandarin /’mændərin/: quýt
 • Kiwi fruit /’ki:wi fru:t/: kiwi
 • Kumquat /’kʌmkwɔt/: quất
 • Jackfruit /’dʒæk,fru:t/: mít
 • Durian /´duəriən/: sầu riêng
 • Lemon /´lemən/: chanh vàng
 • Lime /laim/: chanh vỏ xanh
 • Papaya (or pawpaw) /pə´paiə/: đu đủ
 • Soursop /’sɔ:sɔp/: mãng cầu xiêm
 • Custard-apple /’kʌstəd,æpl/: mãng cầu (na)
 • Plum /plʌm/: mận
 • Apricot /ˈæ.prɪ.kɒt/: mơ
 • Peach /pitʃ/: đào
 • Cherry /´tʃeri/: anh đào
 • Rambutan /ræmˈbuːtən/: chôm chôm
 • Coconut /’koukənʌt/: dừa
 • Guava /´gwa:və/: ổi
 • Pear /peə/: lê
 • Fig /fig/: sung
 • Dragon fruit /’drægənfru:t/: thanh long
 • Melon /´melən/: dưa
 • Watermelon /’wɔ:tə´melən/: dưa hấu
 • Lychee (or litchi) /’li:tʃi:/: vải
 • Longan /lɔɳgən/: nhãn
 • Pomegranate /´pɔm¸grænit/: lựu
 • Berry /’beri/: dâu
 • Strawberry /ˈstrɔ:bəri/: dâu tây
 • Passion-fruit /´pæʃən¸fru:t/: chanh dây
 • Persimmon /pə´simən/: hồng
 • Tamarind /’tæmərind/: me
 • Cranberry /’krænbəri/: ngược phái mạnh việt quất
 • Jujube /´dʒu:dʒu:b/: táo ta
 • Das /deit/: ngược chà là
 • Green almonds /gri:n ‘ɑ:mənd/: ngược hạnh xanh
 • Ugli fruit /’ʌgli’fru:t/: ngược chanh vùng Tây Ấn
 • Citron /´sitrən/: ngược thanh yên
 • Currant /´kʌrənt/: nho Hy Lạp
 • Ambarella /’æmbə’rælə/: cóc
 • Indian cream cobra melon /´indiən kri:m ‘koubrə ´melən/: dưa gang
 • Granadilla /,grænə’dilə/: dưa Tây
 • Cantaloupe /’kæntəlu:p/: dưa vàng
 • Honeydew /’hʌnidju:/: dưa xanh
 • Malay táo bị cắn /mə’lei ‘æpl/: điều
 • Star táo bị cắn /’stɑ:r ‘æpl/: vú sữa
 • Almond /’a:mənd/: ngược hạnh
 • Chestnut /´tʃestnʌt/: phân tử dẻ
 • Honeydew melon /’hʌnidju: ´melən/: dưa bở ruột xanh
 • Blackberries /´blækbəri/: mâm xôi đen
 • Raisin /’reizn/: nho khô

Xem thêm: TỔNG HỢP 3000 TỪ VỰNG TIẾNG ANH THÔNG DỤNG THEO CHỦ ĐỀ

1.2 Từ vựng về những loại rau củ hoa quả color đỏ

 • Squash /skwɒʃ/: Bí
 • Beetroot /ˈbiːt.ruːt/: Củ dền
 • Tomato /təˈmɑː.təʊ/: Cà chua
 • Bell pepper /ˈbel ˌpep.ər/: Ớt chuông
 • Hot pepper /hɒt, pep.ər/: Ớt cay
 • Carrot /ˈkær.ət/: Cà rốt
 • Pumpkin /ˈpʌmp.kɪn/: Tắc đỏ

1.3 Từ vựng về những loại rau củ hoa quả color vàng

 • Corn /kɔːn/: Ngô (bắp)
 • Sweet potato /ˌswiːt pəˈteɪ.təʊ/: Khoai lang
 • Ginger /ˈdʒɪn.dʒər/: Gừng
 • Lotus root: Củ sen
 • Turmeric: Nghệ

Xem thêm:

=> 150+ TỪ VỰNG VỀ CÁC MÔN THỂ THAO BẰNG TIẾNG ANH SIÊU HOT

=> 190+ TỪ VỰNG VỀ CÁC CON VẬT MUỐN GIỎI TIẾNG ANH CHỚ BỎ QUA!

1.4 Từ vựng về những loại dưa

 • Watermelon /ˈwɔːtəˌmɛlən/: Dưa hấu
 • Cantaloupe /ˈkæntəˌluːp/: Dưa lưới
 • Galia: Dưa Galia
 • Canary melon / kəˈneəri ˈmɛlən/: Dưa hoàng yến
 • Honeydew /ˈhʌnɪdju/: Dưa lê
 • Winter melon /ˈwɪntə ˈmɛlən/: Bí đao
 • Cucumber /ˈkjuːkʌmbə/: Dưa chuột
 • Christmas melon /krɪsməs ˈmɛlənc/: Dưa santa Claus
 • Casaba melon: Dưa múi Casaba
 • Crenshaw melon: Dưa Mỹ siêu ngọt
 • Horned melon: / hɔːnd ˈmɛlən/: Dưa leo sừng vàng
 • Bailan melon: Dưa Lan Châu
 • Charentais: Dưa Charentais
 • Hami: Dưa lưới hami
 • Bitter melon /ˈbɪtə ˈmɛlən/: Mướp đắng

null

1.5 Từ vựng về những loại ngược chúng ta berry

 • Strawberry /ˈstrɔˌbɛri/: Dâu tây
 • Cranberry /ˈkrænˌbɛri/: Nam việt quất
 • Blackberry /ˈblækˌbɛri/: Dâu đen
 • Boysenberry: Mâm xôi lai
 • Blackcurrant /ˈblækˈkʌrənt/: Lý chua đen
 • Goji Berry: Cẩu kỷ tử
 • Acai Berry: Quả Acai
 • Mulberry /ˈmʌlbəri/: Dâu tằm
 • Tayberry /ˈbɪlbəri/: Dâu tây
 • Bilberry: Việt quất đen
 • Elderberry: Quả cơm trắng cháy
 • Chokeberry: Anh xẻ dại
 • Cloudberry: Mâm xôi Bắc cực
 • Gooseberry /gusˌbɛri/: Me rừng
 • Raspberry /ˈræzˌbɛri/: Phúc bể tử
 • Huckleberry /ˈhʌkəlˌbɛri/: Quả nham lê
 • Blueberry /ˈbluˌbɛri/: Việt quất
 • Lingonberry: Quả hồ nước lý

Xem thêm:

=> 230+ TỪ VỰNG VỀ TRƯỜNG HỌC AI HỌC TIẾNG ANH CŨNG PHẢI BIẾT

=> TỔNG HỢP 150 TỪ VỰNG VỀ DU LỊCH VÀ CÁC CÂU GIAO TIẾP CƠ BẢN NHẤT

1.6 Từ vựng về những loại ngược chúng ta cam

 • Lime /laɪm/: chanh
 • Lemon /ˈlem.ən/: Chanh vàng
 • Apricot /ˈeɪ.prɪ.kɒt/: Quả mơ
 • Pomelo /ˈpɒm.ɪ.ləʊ/: Quả bưởi
 • Pineapple /ˈpaɪnˌæp.əl/: Quả dứa
 • Ambarella /ʌmˈbrel.ə/: Quả cóc
 • Tamarind /ˈtæm.ər.ɪnd/: Quả me
 • Mango /ˈmæŋ.ɡəʊ/: Xoài
 • Green Apple /ˌæp.əl ˈɡriːn/: Táo xanh
 • Orange /ˈɒr.ɪndʒ/: Quả cam
 • Star fruit /ˈstɑː.fruːt/: Quả khế
 • Guava /ˈɡwɑː.və/: Quả ổi
 • Plum /plʌm/: Quả mận
 • Kiwi /ˈkiː.wiː/: Quả Kiwi
 • Strawberry /ˈstrɑːˌber.i/: Dâu tây
 • Tomato /təˈmɑː.təʊ/: Cà chua

2. Một số trở thành ngữ về những loại ngược cây thông dụng

Từ vựng giờ Anh về những loại ngược cây phía trên tiếp tục khiến cho bạn nâng lên vốn liếng kể từ vựng cũng như thể nắm rõ của tớ. Tuy nhiên, một điều chúng ta cần thiết chú ý, nhiều khi những kể từ vựng trái cây phía trên ghép lại cùng nhau, tạo ra trở thành thành ngữ thì lại đem nghĩa không giống trọn vẹn. Vì thế, hãy tìm hiểu thêm ngay lập tức về những trở thành ngữ này sau đây.

null

Một số trở thành ngữ về những loại ngược cây thông dụng

 • Go banana: Có tức là tức giẫn dữ, tức điên lên

Ví dụ:

Xem thêm: thanh toán cước trả sau viettel

My mother would go bananas if she knew my result (Mẹ tôi tiếp tục tức giẫn dữ nếu như bà ấy hiểu rằng thành phẩm tiếp thu kiến thức của tôi)

 • Apples and oranges: Khác biệt

Ví dụ:

I and my brother are just apples and oranges (Tôi và anh trai tôi chẳng đem gì tương tự nhau)

 • Not give a fig: Không đem hào hứng với việc gì đó

Ví dụ:

He's bragging about his family. But I don’t give a fig (Anh tớ đang được khoa trương vùng về mái ấm gia đình bản thân tuy nhiên tôi chả quan tiền tâm)

 • The táo bị cắn of one’s eye: Được ai bại quý mến, quí thú

Ví dụ:

My family has three children, but my youngest son is the táo bị cắn of her eye (Nhà tôi đem 3 người con, tuy nhiên cậu con cái út ít được yêu thương quý nhất)

 • The cherry on the cake: Thứ ở đầu cuối nhằm tất cả trả hảo

Ví dụ: 

The fabulous weather was just the cherry on the cake (Thời tiết ấn tượng thực hiện tất cả trở lên trên trả hảo)

Xem thêm:

=> TỔNG HỢP 3000 TỪ VỰNG TIẾNG ANH THÔNG DỤNG THEO CHỦ ĐỀ

=> TOP 1000+ TỪ VỰNG TIẾNG ANH THÔNG DỤNG THEO CHỦ ĐỀ

Xem thêm: 6 thì cơ bản trong tiếng anh

3. Một số lời nói dùng kể từ vựng về ngược cây nhập giờ Anh

Dưới đấy là một trong những lời nói dùng kể từ vựng giờ Anh về ngược cây thông thườn nhằm bạn cũng có thể tham lam khảo:

 • These apples are rotten. (Những ngược táo này bị thối rồi)
 • This orange tastes rather tart/ sour (Quả cam này khá chua)
 •  Do you lượt thích fruits? What’s your favorite one? (Bạn đem quí ăn ngược cây không? quý khách quí loại nào là nhất?)
 • Vietnam is a tropical country so sánh we have a lot of kinds of fruits. Such as avocado, táo bị cắn, orange, banana, grapefruit,.... (Việt Nam là nước nhiệt đới gió mùa nên Shop chúng tôi đem thật nhiều loại trái cây. Như bơ, táo, cam, chuối, bòng,...)

ĐĂNG KÝ NGAY:

 • Đăng ký TEST ONLINE MIỄN PHÍ
 • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc OFFLINE
 • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN NHÓM
 • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc 1 kèm cặp 1

Phía bên trên là toàn cỗ từ vựng giờ Anh về ngược cây nhằm bạn cũng có thể học hỏi và chia sẻ. Hy vọng sẽ hỗ trợ nâng lên tài năng, vốn liếng kể từ vựng giờ anh của chúng ta. Trong khi, nhớ là nhập cuộc những lớp học tập của Langmaster nhằm “chinh mục” giờ Anh một cơ hội đơn giản dễ dàng nhất nhé.