tiếng anh lớp 5 unit 3 lesson 1

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

Câu 1

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 5 unit 3 lesson 1

1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe và tái diễn.)

Lời giải chi tiết:

a) What did you vì thế on your summer holiday, Peter?

(Bạn đã trải gì nhập kỳ ngủ hè của tôi vậy, Peter?)

 I went on a trip with my family.

(Mình đã từng đi du ngoạn cùng theo với mái ấm gia đình bản thân.)

b) Where did you go?

(Bạn đã từng đi đâu?)

I went to tát Ha Long Bay.

(Mình đã từng đi vịnh Hạ Long.)

c) What was the trip like?

(Chuyến cút thế nào?)

It was really nice.

(Nó thiệt sự đảm bảo chất lượng đẹp nhất.)

d) What about you? Where did you go?

(Còn chúng ta thì sao? quý khách đã từng đi đâu?)

I went to tát Ho Chi Minh City.

(Mình đã từng đi Thành phố Sài Gòn.)

Quảng cáo

Câu 2

2. Point and say.

(Chỉ và trình bày.)

Lời giải chi tiết:

a) Where did you go on holiday? - I went to tát Ha Long Bay. 

(Bạn đã từng đi đâu nhập kỳ nghỉ? Tôi đã từng đi vịnh Hạ Long.)

b) Where did you go on holiday? - I went to tát Phu Quoc Island.      

(Bạn đã từng đi đâu nhập kỳ nghỉ? - Tôi đã từng đi hòn đảo Phú Quốc.)

c) Where did you go on holiday? - I went to tát Hoi An Ancient Town.

(Bạn đã từng đi đâu nhập kỳ nghỉ? - Tôi đã từng đi phố cổ Hội An.)

d) Where did you go on holiday? - I went to tát Hue Imperial City.   

(Bạn đã từng đi đâu nhập kỳ nghỉ?  - Tôi đã từng đi cố đô Huế.)

Câu 3

3. Let's talk. 

(Chúng tao nằm trong trình bày.)

Ask and answer questions about your holidays. 

(Hỏi và vấn đáp những thắc mắc về kỳ ngủ của doanh nghiệp.)

Lời giải chi tiết:

- Where were you on holiday? ⇒ I was on the beach.

(Bạn vẫn ở đâu nhập kỳ ngủ lễ? ⇒ Mình đã đi đại dương.)

- Where did you go? ⇒ I went to tát Ha Long Bay.

(Bạn đã từng đi đâu? ⇒ Mình đã đến vịnh Hạ Long.)

- What was the trip like? ⇒ It was really nice.

(Chuyến du ngoạn thế nào? ⇒ Thật sự tuyệt lắm vời.)

Câu 4

4. Listen and match.

(Nghe và nối.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Mai: Where were you last weekend, Tom?

    Tom: I was at the seaside.

    Mai: Where did you go?

    Tom: I went to tát Ha Long Bay.

2. Mai: What's that?

    Quan: It's a photo of my trip last summer.

    Mai: Where did you go, Quan?

    Quan: I went to tát Hue Imperial City.

3. Mai: Where did you go last Sunday, Linda?

    Linda: I went to tát Ha Noi.

    Mai: Oh, that's great.

4. Mai: Where did you go last month, Nam?

Xem thêm: yếu tố nào sau đây tác động chủ yếu đến vấn đề thiếu việc làm ở đồng bằng sông hồng

    Nam: I went to tát Ho Chi Minh City.

    Mai: Did you have a good time?

    Nam: Yes, I did.

Tạm dịch:

1. Mai: Bạn vẫn ở đâu tuần trước đó vậy, Tom?

Tom: Mình ở bãi tắm biển.

Mai: Bạn đã từng đi đâu?

Tom: Mình cho tới vịnh Hạ Long.

2. Mai: Kia là gì thế?

Quan: Đó là bức hình chuyến du ngoạn năm ngoái của tôi.

Mai: Bạn đã từng đi đâu, Quân?

Quan: Mình đang đi vào kinh trở thành Huế.

3. Mai: Chủ nhật trước chúng ta đã từng đi đâu vậy, Linda?

Linda: Mình cho tới thủ đô.

Mai: Ồ, tuyệt quá.

4. Mai: Tháng trước chúng ta đã từng đi đâu vậy, Nam?

Nam: Mình cho tới TP.HCM Sài Gòn.

Mai: Bạn sở hữu vui vẻ không?

Nam: Có chứ.

Lời giải chi tiết:

Câu 5

5. Read and match.

(Đọc và nối.)

Lời giải chi tiết:

1.c

2.d

3.a

4.e

5.b

1. Where were you last summer?

(Mùa hè năm ngoái chúng ta ở đâu?)

c. I was at the seaside.

(Mình ở bãi tắm biển.)

2. Where did you go?

(Bạn đã từng đi đâu?)

d. I went to tát Phu Quoc Island.

(Mình cút hòn đảo Phú Quốc.)

3. What did you do?

(Bạn đã trải gì?)

a. I took a boat trip

(Mình cút du ngoạn bởi vì thuyền.)

4. What was the trip like?

(Chuyến du ngoạn của doanh nghiệp thế nào?)

e. It was great.

(Tuyệt vời.)

5. What's that?

(Kia là vật gì thế?)

b. It's a photo of my trip.

(Đó là bức hình chuyến hành trình du ngoạn của tôi.)

Câu 6

6. Let's play.

(Chúng tao nằm trong nghịch ngợm.)

Find someone who...

(Tìm một người nào là này mà...)

Find someone who went to tát the seaside last summer.

(Tìm một người nào là này mà đã từng đi cho tới bờ đại dương nhập năm ngoái.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Xem thêm: thì quá khứ tiếp diễn

6. 

7. 

8.