tên các loài hoa tiếng anh

Bài học tập kể từ vựng sau đây được sẵn sàng bởi

Sau lúc học xong xuôi những kể từ vựng nhập bài học kinh nghiệm này

Bạn đang xem: tên các loài hoa tiếng anh

Kiểm tra coi chúng ta vẫn lưu giữ được từng nào từ với lịch trình học tập và ôn kể từ vựng của LeeRit ⟶

 • daisy

  /ˈdeɪzi/

  hoa cúc

 • rose

  /rəʊz/

  hoa hồng

 • iris

  /ˈaɪərɪs/

  hoa iris

 • narcissus

  /nɑːrˈsɪsəs/

  hoa thuỷ tiên

 • orchid

  /ˈɔːkɪd/

  hoa phong lan

 • tulip

  /ˈtjuːlɪp/

  hoa tu-lip

 • sunflower

  /ˈsʌnflaʊər/

  hoa phía dương

 • cyclamen

  /ˈsaɪkləmən/

  hoa anh thảo

 • carnation

  /kɑːˈneɪʃən/

  hoa cẩm chướng

  Xem thêm: cách thay đổi bản thân

 • poppy

  /ˈpɒpi/

  hoa anh túc (có hoa đỏ chót rực, đem nước (như) sữa, phân tử đen sạm nhỏ)

 • pansy

  /ˈpænzi/

  hoa păng-xê

 • violet

  /ˈvaɪələt/

  hoa vi-ô-lét

 • lily of the valley

  hoa linh lan

 • mimosa

  /mɪˈmoʊsə/

  hoa xấu xa hổ; hoa trinh bạch nữ

 • daffodil

  /ˈdæfədɪl/

  thuỷ tiên hoa vàng

 • lily

  /ˈlɪli/

  hoa huệ tây; hoa loa kèn

 • hyacinth

  /ˈhaɪ.ə.sɪnθ/

  hoa lan dạ hương

 • anemone

  /əˈnem.ə.ni/

  cây hoa xuân

 • gladiolus

  /ɡlædiˈoʊləs/

  Xem thêm: hình nền màn hình khóa

  hoa lay-ơn

 • forget-me-not

  /fɚˈɡet.mi.nɑːt/

  hoa lưu ly