tệ nạn xã hội tiếng anh

Từ vựng giờ đồng hồ Anh : những vấn nàn xã hội lúc bấy giờ.

Tên giờ đồng hồ Anh những môn học

- Từ vựng giờ đồng hồ Anh: dòng tộc, gia đình

Bạn đang xem: tệ nạn xã hội tiếng anh

Tin tức nội địa, thời sự toàn cầu lúc bấy giờ rất rất hoặc nhắc cho tới những vấn đề, những thông tin về: bạo hành, an toàn, thực phẩm, độc lập, … . quý khách hàng đã và đang biết, tuy nhiên thương hiệu tiếng Anh của chính nó thế ra sao? 

Từ vựng giờ đồng hồ Anh : những vấn nàn xã hội hiện tại nay

1.    Homelessness: /ˈhoʊmləsnəs/ = Tình trạng vô gia cư

2.    Terrorism: /ˈterərɪzəm/ = Hiểm họa xịn bố

3.    Abortion: /əˈbɔːrʃn/ = Tình trạng nạo đập phá thai

4.    Brain drain: /breɪn dreɪn/ = Tình trạng chảy huyết hóa học xám

5.    Bureaucracy: /bjʊˈrɑːkrəsi/ = Thói quan liêu liêu

6.    Child abuse: /tʃaɪld əˈbjuːs/ = Lạm dụng trẻ con em

7.    Civil rights: /ˈsɪvl raɪts/ = Quyền công dân ( Civil rights include freedom, equality in law and in employment,

and the right to tát vote.=  quyền công dân bao hàm tự tại, đồng đẳng nhập pháp lý và việc thực hiện, và quyền bầu cử)

8.    Cohabitation: /ˌkoʊˌhæbɪˈteɪʃn/= Sống thử

9.    Corruption: /kəˈrʌpʃn/ = Nạn tham lam nhũng ( He strongly attacked corruption and favoritism in the government.=

 anh tao phản đối mạnh mẽ và tự tin tham lam nhũng và ưu tiên nhập chủ yếu phủ)

10.    Domestic Violence: /dəˈmestɪk ˈvaɪələns/ = Bạo lực mái ấm gia đình  ( Poverty, cultural factors, anger, stress, and

depression often are thought to tát cause domestic violence. =  đói nghèo khổ, những nhân tố về văn hóa truyền thống, sự tức phẫn nộ, căng

thẳng, áp lực nặng nề thông thường là nguyên vẹn nhân kéo đến nàn đấm đá bạo lực nhập gia đình)

11.    Food security: /fuːd səˈkjʊrəti/ = An ninh lương lậu thực

12.    Human rights: /ˈhjuːmən raɪts/ = Nhân quyền

13.    Human trafficking: /ˈhjuːmən ˈtræfɪkɪŋ/  = Nạn buôn người

Xem thêm: nhất chí hay nhất trí

14.    Illiteracy: /ɪˈlɪtərəsi/ = Nạn loà chữ

15.    Juvenile Delinquency: /ˈdʒuːvənl dɪˈlɪŋkwənsi =  Tội phạm vị trở thành niên

16.    Malnutrition: /ˌmælnuːˈtrɪʃn/ = Tình trạng suy dinh cơ dưỡng

17.    National sovereignty: /ˈnæʃnəl ˈsɑːvrənti/ = Chủ quyền quốc gia

18.    Population aging: /ˌpɑːpjuˈleɪʃn eɪdʒɪŋ/ = Sự già nua hóa dân số

19.    Poverty: /ˈpɑːvərti/ = Cảnh nghèo khổ khó

20.    Prostitution: /ˌprɑːstəˈtuːʃn/ = Nạn mại dâm

21.    Racism: /ˈreɪsɪzəm/ = Nạn phân biệt chủng tộc

22.    Same-sex marriage: /seɪm seks ˈmærɪdʒ/ = Hôn nhân đồng tính

23.    Smuggling: /ˈsmʌɡlɪŋ/ = Nạn buôn lậu ( The murdered man is thought to tát have been involved in drug

smuggling. = Người con trai bị sát sợ hãi được nghĩ rằng đang được nhập cuộc buôn lậu yêu tinh túy.)

24.    Social inequality: /ˈsoʊʃl ˌɪnɪˈkwɑːləti/ = Bất đồng đẳng xã hội

25.    Social welfare: /ˈsoʊʃl ˈwelfer/ = Phúc lợi xã hội

26.    Suicide: /ˈsuːɪsaɪd/ = Sự tự động tử ( Japan’s suicide rate is twice that of the United States; more than vãn 30,000

people a year kill themselves in nhật bản. = tỉ trọng tự động tử ở Nhật cao gấp đôi ở Mỹ; rộng lớn 30 ngàn người từng năm tự

tử ở Nhật)

27.    Tax evasion: /tæks ɪˈveɪʒn/ = Trốn thuế

Xem thêm: m00 gồm những môn nào

28.    Teen pregnancy: /ˈtiːn ˈpreɡnənsi/ = Mang bầu vị trở thành niên

29.    Unemployment: /ˌʌnɪmˈplɔɪmənt/ = Nạn/Tình trạng thất nghiệp

Toomva.com Chúc chúng ta học giờ đồng hồ Anh thành công xuất sắc.