n là gì trong hóa học

 • Tính hoá trị diêm sinh vô phù hợp hóa học sau: SO3,SO2?

  Tính hoá trị diêm sinh trong số phù hợp hóa học sau: SO3,SO2?

  Bạn đang xem: n là gì trong hóa học

  22/11/2022 |   1 Trả lời

 • Xác ấn định công thức hoá học tập của phù hợp hóa học A

  Xác ấn định công thức hoá học tập của phù hợp hóa học A. thạo vô A sở hữu 2 nguyên vẹn tử là N và O tỉ lệ thành phần lượng của N: O 1,71429

  24/11/2022 |   0 Trả lời

 • Lâp phương trình chất hóa học và cho thấy thêm tỉ lệ thành phần số nguyên vẹn tử phân tử của những chất

  Lâp phương trình chất hóa học và cho thấy thêm tỉ lệ thành phần số nguyên vẹn tử phân tử của những hóa học vô phản xạ sau

  SO2 + O—> SO3

  25/11/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm công thức chất hóa học của khí A. thạo tỉ khối A đối với khí hidro là 8 lần

  Giúp bản thân với

  Tìm công thức chất hóa học của khí A. thạo tỉ khối A đối với khí hidro là 8 đợt. Trong A sở hữu 75% C và 25% H.

  29/11/2022 |   1 Trả lời

 • Xác ấn định bộ phận theo đòi lượng của những nhân tố sở hữu vô phù hợp hóa học AlCl3, KNO3, CaSO4

  Giúp vs ạa

  Xác ấn định bộ phận theo đòi lượng của những nhân tố sở hữu vô phù hợp hóa học AlCl3, KNO3, CaSO4

  14/12/2022 |   1 Trả lời

 • Hỗn phù hợp A bao gồm FeO và Fe3O4. Dùng khí H2 nhằm khử trọn vẹn 37,6 gam A thì nhận được 28 gam hóa học rắn B

  Hóa 8 ét dù ét

  Hỗn phù hợp A bao gồm FeO và Fe3O4 . Dùng khí H2 nhằm khử trọn vẹn 37,6 gam A thì nhận được 28 gam hóa học rắn B. Tính % những hóa học vô A.

  16/12/2022 |   0 Trả lời

 • Đốt một miếng sắt kẽm kim loại Fe ngoài bầu không khí. Hỏi lượng của miếng sắt kẽm kim loại tiếp tục thay cho thay đổi ra sao đối với trước lúc đốt?

  Đốt một miếng sắt kẽm kim loại Fe ngoài bầu không khí. Hỏi lượng của miếng sắt kẽm kim loại tiếp tục thay cho thay đổi ra sao đối với trước lúc đốt?

  A. Tăng lên

  B. Giảm đi

  C. Không thay cho đổi

  D. Không thể xác lập chủ yếu xác

  18/12/2022 |   0 Trả lời

 • Lập công thức chất hóa học tạo nên vị tỷ lệ lượng C vị 75%, tỷ lệ lượng H vị 25%

  Giúp với hấp tấp ạaaa

  Lập công thức chất hóa học tạo nên vị tỷ lệ lượng C vị 75%, tỷ lệ lượng H vị 25%, lượng mol của phù hợp hóa học vị 16 g/mol.

  18/12/2022 |   0 Trả lời

 • Hòa tan 30 (g) lối vô 150(g) nước ở nhiệt độ phỏng 20oC được hỗn hợp bão hòa. Xác ấn định phỏng tan (S) của NaCl ở nhiệt độ phỏng đó

  Bài 1: Hòa tan 30 (g) lối vô 150(g) nước ở nhiệt độ phỏng 20oC được hỗn hợp bão hòa:

  a) Xác ấn định phỏng tan (S) của NaCl ở nhiệt độ phỏng đó

  b) Tính độ đậm đặc % của hỗn hợp thu được

  Bài 2: Hòa tan 50 (g) NaCl vô 200(g) nước ở nhiệt độ phỏng 20oC được hỗn hợp bão hòa:

  a)Xác ấn định phỏng tan (S) của NaCl ở nhiệt độ phỏng đó

  b)Tính độ đậm đặc % của hỗn hợp thu được

  19/12/2022 |   0 Trả lời

 • Lập những PTHH theo đòi những sơ vật phản xạ sau

  Câu 1: Lập những PTHH theo đòi những sơ vật phản xạ sau:

    a/  Fe  +  ?   ----->  FeCl3                        b/ CO  +  Fe2O3 ------> Fe  +  CO2             

    c/Na + H2O ------> NaOH + H2                   d/ Al(OH)------> Al2O3 + H2O           

    e/ Al  +  ?  ------>  Al2(SO4)3  +  Cu        g/ Al2(SO4)3  + NaOH  ------> Al(OH)3 + Na2SO4

  Câu 2: Hãy tính:

  a/ Thể tích ở 200C và 1atm của:  0,2 mol CO; 8 g SO3 ; 3.1023 phân tử N2

  b/ Khối lượng của: 0,25mol Fe2O3; 0,15mol Al2O3 ; 3,36 lit khí O2 (đktc)                             

  c/  Số mol và thể tích của lếu phù hợp khí(đktc) bao gồm có: 8g SO2 ; 4,4g CO2 và 0,1g H2

  Câu 3: Lập những PTHH theo đòi những sơ vật sau và cho thấy thêm tỉ lệ thành phần số nguyên vẹn tử, phân tử Một trong những hóa học vô phản xạ.

  a)  Cu(OH)2 + Fe(NO3)3   ------->   Cu(NO3)2 +   Fe(OH)3

  b)  Cu(NO3)2 + Zn   ------->   Zn(NO3)2 + Cu

  Câu 4:  Khí X sở hữu tỉ khối so với khí oxi là 0,5.thạo rằng X tạo nên vị 75% lượng là C, còn sót lại là H. Hãy xác lập CTHH của X.

  21/12/2022 |   0 Trả lời

 • Cho Na ứng dụng với H2O nhận được xút NaOH và khí H2

  Cho Na ứng dụng với H2O nhận được xút NaOH và khí H2. Viết phương trình hoá học tập.

  25/12/2022 |   1 Trả lời

 • Phân biệt hóa học tinh ranh khiết và lếu hợp

  1. Phân biệt hóa học tinh ranh khiết và lếu phù hợp. Lấy VD?
  2. Công thức chất hóa học của đơn hóa học và phù hợp chất?
  3. Neu quy tắc hoa trị? Viết quy tắc mang lại công thức Ax,Bx? Lập CTHH của phù hợp hóa học theo đòi hoá trí
  4 Hiện tượng vật lý cơ ?Hiện tượng hóa học?
  5. Phản ứng chất hóa học là gi? Điều khiếu nại xẩy ra phản ứng? Dấu hiệu phản ứng?
  6. Định luật bảo toàn khối lượng
  7. Các bước lập phương trình hóa học?
  8. Định nghĩa: mol, thể tích mol, lượng mol, tỉ khối hóa học khí
  9. Viết công thức: quy đổi thân thiết lượng hóa học, bị tiêu diệt Khi A với Khi B và với ko khí? 

  25/12/2022 |   0 Trả lời

 • Trộn 200ml hỗn hợp MgCl2 0,5M với 300ml hỗn hợp NaOH 1M phản xạ một vừa hai phải đầy đủ. Sau phản xạ thanh lọc kết tủa nung cho tới lượng khụng thay đổi được m gam hóa học rắn.

  Bài 1: Trộn 200ml hỗn hợp MgCl2 0,5M với 300ml hỗn hợp NaOH 1M phản xạ một vừa hai phải đầy đủ. Sau phản xạ thanh lọc kết tủa nung cho tới lượng khụng thay đổi được m gam hóa học rắn.

  Xem thêm: olm.vn lớp 5 đăng nhập

  a) Viết pt phản xạ hóa học

  b) Tính m

  c) Tính Cm của những hóa học sở hữu hỗn hợp sau thời điểm thanh lọc kết tủa ( coi V ko thay đổi )

  Bài 2: Trộn 40ml hỗn hợp sở hữu chứ 16g CuSO4 với 60ml hỗn hợp sở hữu chứ 12g NaOH

  a) Viết pt phản xạ xảy ra

  b) Tính lượng hóa học rắn nhận được sau phản ứng

  c) Tính độ đậm đặc mol những hóa học tan sở hữu vô hỗn hợp sau phản xạ, nhận định rằng thể tích của dd thay cho thay đổi ko xứng đáng kể

  27/12/2022 |   0 Trả lời

 • Đốt cháy không còn 64g đồng cần thiết 32 gam khí oxi tạo nên b gam đồng oxi

  Đốt cháy không còn 64g đồng cần thiết 32 gam khí oxi tạo nên b gam đồng oxi. Giá trị của b là?

  28/12/2022 |   2 Trả lời

 • Trong 0,2 mol nguyên vẹn tử Fe sở hữu chứa chấp từng nào nguyên vẹn tử Fe?

  Ôn cuối kì

  Trong 0,2 mol nguyên vẹn tử Fe sở hữu chứa chấp từng nào nguyên vẹn tử Fe?

  31/12/2022 |   2 Trả lời

 • Biết rằng 2,3 gam một sắt kẽm kim loại R (có hóa trị I) ứng dụng một vừa hai phải đầy đủ với cùng 1,12 lít khí clo ( ở đktc ) theo đòi sơ vật phản xạ R + Cl2 ---> RC

  Làm bài xích này như nào là vậy chỉ bản thân với?

  Biết rằng 2,3 gam một sắt kẽm kim loại R (có hóa trị I) ứng dụng một vừa hai phải đầy đủ với cùng 1,12 lít khí clo ( ở đktc ) theo đòi sơ vật phản xạ :

  R + Cl---> RCl

   a) Xác ấn định thương hiệu sắt kẽm kim loại R

   b) tính lượng phù hợp hóa học tạo nên thành 

  27/01/2023 |   0 Trả lời

 • Cho 15,6 gam lếu phù hợp bao gồm Al và Al2O3 phản xạ trọn vẹn với H2SO4, sau phản xạ nhận được 6,72 lít khí H2 ở đktc

  Cho 15,6 gam lếu phù hợp bao gồm Al và Al2O3 phản xạ trọn vẹn với H2SO4, sau phản xạ nhận được 6,72 lít khí H2 ở đktc.

  a) Tính lượng từng hóa học vô lếu phù hợp lúc đầu.

  b) Tính lượng muối bột tạo nên trở thành.

  c) Tính lượng H2SO4 nhớ dùng.

  ĐANG GẤP Ạ!!!

  02/02/2023 |   0 Trả lời

 • giải hộ bài xích này

  Hòa tan không còn m (gam) sắt kẽm kim loại Bari vô hỗn hợp Ba(OH)2 8,55% thì nhận được 400 gam hỗn hợp Ba(OH)2 34,2%. Tính độ quý hiếm của m.   

  22/02/2023 |   0 Trả lời

 • hóa hóa hóa

  Cho những hóa học sau: Na2O, SO2, ZnO, FeO, P2O5, Fe2O3, MgO, K2O, CO2, SO3, CuO. a) Hãy cho thấy thêm hóa học nào là là oxit axit, hóa học nào là là oxit bazơ? b) Gọi thương hiệu những oxit trên

  25/02/2023 |   0 Trả lời

 • e cần thiết hấp tấp ạ

   c1: nhận thấy bầu không khí màu sắc h2,co2 Khi vô nhị lọ riêng không liên quan gì đến nhau bị rơi rụng nhãn vị cách thức chất hóa học ?

  c2:nếu châm cháy toàn cỗ thể tích khí h2 như bên trên vào phía trong bình chứa chấp 11,2 lít khí oxi (đktc) 

  a) sau p/ứng hóa học nào là còn dư?

  b) tính lượng nước tạo nên trở thành ?

  04/03/2023 |   0 Trả lời

 • lam giup mik vs

  Bài 14. Một bình chứa chấp 11,2 lít (ở đktc) O2. Đốt cháy 2,7 gam Al vào phía trong bình, tiếp sau đó quăng quật tiếp 1,2 gam C vào trong bình nhằm châm.

            a) C cháy không? Tính lượng C còn sót lại vào phía trong bình (nếu có).

            b) Tính % thể tích những khí vô lếu phù hợp khí sau phản ứng

  05/03/2023 |   0 Trả lời

 • Có 3 lọ rơi rụng nhãn đựng riêng không liên quan gì đến nhau những hóa học khí Oxi, Hidro, Không khí. Em hãy nêu cơ hội nhận thấy những hóa học trên?

  có 3 lọ rơi rụng nhãn đựng riêng không liên quan gì đến nhau những hóa học khí Oxi, Hidro, Không khí em hãy nêu cơ hội nhận thấy những hóa học trên

  07/03/2023 |   2 Trả lời

 • Nêu hiện tượng lạ,phán xét , viết lách pthh mang lại dẫn khí hidro trải qua bột đồng(II) oxit, ở nhiệt độ phỏng cao

  nêu hiện tượng lạ,phán xét , viết lách pthh mang lại dẫn khí hidro trải qua bột đồng(II) oxit, ở nhiệt độ dộ cao

  11/03/2023 |   0 Trả lời

 • Phân biệt phản xạ thế và phản xạ phân bỏ, mang lại ví dụ

  phân biệt phản xạ thế và phản xạ phân bỏ mang lại ví dụ

  14/03/2023 |   2 Trả lời

 • Xác ấn định hóa học tan, dung môi và hỗn hợp trong số tình huống sau: a. 100ml nước với 100ml rượu.

  Xác ấn định hóa học tan, dung môi và hỗn hợp trong số tình huống sau:

  a. 100ml nước với 100ml rượu.

  b. 100ml nước với 50ml rượu.

  Xem thêm: cách chỉnh sửa tên trên facebook

  c. 50ml nước với 100ml rượu.

  Giúp em với ạ :<<

  21/03/2023 |   0 Trả lời