giải bài tập toán lớp 6 tập 1

Chọn cuốn sách Toán lớp 6 chúng ta quan liêu tâm:

1. Toán lớp 6 Kết nối trí thức với cuộc sống

CHƯƠNG I: TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN

Bạn đang xem: giải bài tập toán lớp 6 tập 1

 • Bài 1: Tập hợp
 • Bài 2: Cách ghi số tự động nhiên
 • Bài 3: Thứ tự động vô tập kết những số tự động nhiên
 • Bài 4: Phép nằm trong và phép tắc trừ số tự động nhiên
 • Bài 5: Phép nhân và phép tắc phân chia số tự động nhiên
 • Bài 6: Lũy quá với số nón tự động nhiên
 • Toán lớp 6 Luyện luyện cộng đồng trang đôi mươi, 21
 • Bài 7: Thứ tự động tiến hành những phép tắc tính
 • Toán lớp 6 Luyện luyện cộng đồng trang 27
 • Toán lớp 6 Bài luyện cuối chương I

CHƯƠNG II. TÍNH CHIA HẾT TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN

 • Bài 8: Quan hệ phân chia không còn và tính chất
 • Bài 9: Dấu hiệu phân chia hết
 • Bài 10: Số vẹn toàn tố
 • Toán lớp 6 trang 43 Luyện luyện chung
 • Bài 11: Ước cộng đồng, Ước cộng đồng rộng lớn nhất
 • Bài 12: Bội cộng đồng, bội cộng đồng nhỏ nhất
 • Toán lớp 6 trang 54, 55 Luyện luyện chung
 • Toán lớp 6 Bài luyện cuối chương 2

CHƯƠNG III. SỐ NGUYÊN

 • Bài 13: Tập phù hợp những số nguyên
 • Bài 14: Phép nằm trong và phép tắc trừ số nguyên
 • Bài 15: Quy tắc lốt ngoặc
 • Toán lớp 6 trang 69 Luyện luyện chung
 • Bài 16: Phép nhân số nguyên
 • Bài 17: Phép phân chia không còn. Ước và bội của một trong những nguyên
 • Toán lớp 6 trang 75 Luyện luyện chung
 • Toán lớp 6 trang 76 Bài luyện cuối chương 3

CHƯƠNG IV. MỘT SỐ HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TIỄN

 • Bài 18: Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều
 • Bài 19: Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân
 • Bài 20: Chu vi và diện tích S của một trong những tứ giác đang được học
 • Toán lớp 6 trang 95, 96 Luyện luyện chung
 • Toán lớp 6 trang 97 Bài luyện cuối chương 4

CHƯƠNG V. TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG TRONG TỰ NHIÊN

 • Bài 21: Hình đem trục đối xứng
 • Bài 22: Hình đem tâm đối xứng Kết nối tri thức
 • Toán lớp 6 trang 108, 109 Luyện luyện chung

CHƯƠNG VI. PHÂN SỐ

 • Bài 23: Mở rộng lớn phân số. Phân số vày nhau
 • Bài 24: So sánh phân số. Hỗn số dương
 • Luyện luyện cộng đồng trang 13
 • Bài 25 Phép nằm trong và phép tắc trừ phân số
 • Bài 26 Phép nhân và phép tắc phân chia phân số
 • Bài 27 Hai vấn đề về phân số
 • Toán lớp 6 Luyện luyện cộng đồng trang 25, 26
 • Toán lớp 6 trang 27 Bài luyện cuối chương 6

CHƯƠNG VII. SỐ THẬP PHÂN

 • Bài 28: Số thập phân
 • Bài 29 Tính toán với số thập phân
 • Bài 30 Làm tròn trặn và ước lượng
 • Bài 31 Một số vấn đề về tỉ số và tỉ số phần trăm
 • Luyện luyện cộng đồng trang 41
 • Bài luyện cuối chương 7 trang 42

CHƯƠNG VIII. NHỮNG HÌNH HỌC CƠ BẢN

 • Bài 32 Điểm và lối thẳng
 • Bài 33: Điểm nằm trong lòng nhì điểm. Tia
 • Bài 34 Đoạn trực tiếp. Độ lâu năm đoạn thẳng
 • Bài 35 Trung điểm của đoạn thẳng
 • Luyện luyện cộng đồng trang 57
 • Bài 36 Góc
 • Bài 37 Số đo Góc
 • Luyện luyện cộng đồng trang 65, 66
 • Bài luyện cuối chương 8

CHƯƠNG IX. DỮ LIỆU VÀ XÁC XUẤT THỰC NGHIỆM

 • Bài 38 Dữ liệu và tích lũy tài liệu Kết nối tri thức
 • Bài 39 Bảng đo đếm và biểu đồ dùng tranh
 • Bài 40 Biểu đồ dùng cột Kết nối tri thức
 • Bài 41 Biểu đồ dùng cột kép Kết nối tri thức
 • Luyện luyện cộng đồng trang 87, 88
 • Bài 42 Kết ngược hoàn toàn có thể và sự khiếu nại vô trò đùa, thí nghiệm
 • Bài 43 Xác suất thực nghiệm
 • Luyện luyện cộng đồng trang 97
 • Toán lớp 6 trang 98 Bài luyện cuối chương 9

2. Toán lớp 6 Chân trời sáng sủa tạo

CHƯƠNG 1. SỐ TỰ NHIÊN

 • Bài 1: Tập phù hợp - Phần tử của luyện hợp
 • Bài 2: Tập phù hợp số đương nhiên. Ghi số tự động nhiên
 • Bài 3: Các phép tắc tính vô tập kết số tự động nhiên
 • Bài 4: Lũy quá với số nón tự động nhiên
 • Bài 5: Thứ tự động tiến hành những phép tắc tính
 • Bài 6: Chia không còn và phân chia đem dư. Tính hóa học phân chia không còn của một tổng
 • Bài 7: Dấu hiệu phân chia không còn cho tới 2, cho tới 5
 • Bài 8: Dấu hiệu phân chia không còn cho tới 3, cho tới 9
 • Bài 9: Ước và bội
 • Bài 10: Số thành phần. Hợp số. Phân tích một trong những rời khỏi quá số vẹn toàn tố
 • Bài 11 Hoạt động thực hành thực tế và trải nghiệm
 • Bài 12: Ước cộng đồng. Ước cộng đồng rộng lớn nhất
 • Bài 13: Bội cộng đồng. Bội cộng đồng nhỏ nhất
 • Bài 14: Hoạt động thực hành thực tế và trải nghiệm
 • Toán lớp 6 Bài luyện cuối chương 1

CHƯƠNG 2. SỐ NGUYÊN

 • Bài 1: Số vẹn toàn âm và tập kết những số nguyên
 • Bài 2: Thứ tự động vô tập kết số nguyên
 • Bài 3: Phép nằm trong và phép tắc trừ nhì số nguyên
 • Bài 4: Phép nhân và phép tắc phân chia nhì số nguyên
 • Bài 5: Hoạt động thực hành thực tế và trải nghiệm
 • Toán lớp 6 trang 73 Bài luyện cuối chương 2

CHƯƠNG 3. HÌNH HỌC TRỰC QUAN. CÁC HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TIỄN

Xem thêm: ví dụ về quần thể sinh vật

 • Bài 1: Hình vuông Tam giác đều Lục giác đều
 • Bài 2: Hình chữ nhật - Hình thoi - Hình bình hành - Hình thang cân
 • Bài 3: Chu vi và diện tích S của một trong những hình vô thực tiễn
 • Toán lớp 6 trang 92 Hoạt động thực hành thực tế và trải nghiệm
 • Toán lớp 6 trang 93 Bài luyện cuối chương 3

CHƯƠNG 4. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ

 • Bài 1: Thu thập và phân loại dữ liệu
 • Bài 2: Biểu trình diễn tài liệu bên trên bảng
 • Bài 3: Biểu đồ dùng tranh
 • Bài 4: Biểu đồ dùng cột - Biểu đồ dùng cột kép
 • Toán lớp 6 trang 118, 119 Hoạt động thực hành thực tế và trải nghiệm

CHƯƠNG 5. PHÂN SỐ

 • Bài 1: Phân số với tử số và hình mẫu số là số nguyên
 • Bài 2: Tính hóa học cơ bạn dạng của phân số
 • Bài 3: So sánh phân số
 • Bài 4: Phép nằm trong và phép tắc trừ phân số
 • Bài 5: Phép nhân và phép tắc phân chia phân số
 • Bài 6: Giá trị phân số của một số

CHƯƠNG 6. SỐ THẬP PHÂN

 • Bài 1: Số thập phân
 • Bài 2: Các phép tắc tính với số thập phân
 • Bài 3: Làm tròn trặn số thập phân và ước tính kết quả
 • Bài 4: Tỉ số và tỉ số phần trăm
 • Bài 5: Bài toán về tỉ số phần trăm
 • Bài luyện cuối chương 6

CHƯƠNG 7. HÌNH HỌC TRỰC QUAN

 • Bài 1: Hình đem trục đối xứng
 • Bài 2: Hình đem tâm đối xứng
 • Bài 3: Vai trò của tính đối xứng vô trái đất tự động nhiên

CHƯƠNG 8. HÌNH HỌC PHẲNG VÀ CÁC HÌNH CƠ BẢN

 • Bài 1: Điểm. Đường thẳng
 • Bài 2: Ba điểm trực tiếp mặt hàng. Ba điểm ko trực tiếp hàng
 • Bài 3: Hai đường thẳng liền mạch tách nhau, tuy vậy tuy vậy. Tia
 • Bài 4: Đoạn trực tiếp. Độ lâu năm đoạn thẳng
 • Bài 5: Trung điểm của đoạn thẳng
 • Bài 6: Góc
 • Bài 7: Số đo góc. Các góc quánh biệt
 • Toán lớp 6 trang 96 Bài luyện cuối chương 8

CHƯƠNG 9. MỘT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT

 • Bài 1: Phép demo nghiệm - Sự kiện
 • Bài 2: Xác suất thực nghiệm

3. Toán lớp 6 Cánh Diều

CHƯƠNG I. SỐ TỰ NHIÊN

 • Toán lớp 6 bài xích 1 Tập hợp
 • Toán lớp 6 bài xích 2 Tập phù hợp những số tự động nhiên
 • Toán lớp 6 bài xích 3 Phép nằm trong, phép tắc trừ những số tự động nhiên
 • Toán lớp 6 bài xích 4 Phép nhân, phép tắc phân chia những số tự động nhiên
 • Toán lớp 6 bài xích 5 Phép tính lũy quá với số nón tự động nhiên
 • Toán lớp 6 bài xích 6 Thứ tự động tiến hành những phép tắc tính
 • Toán lớp 6 bài xích 7 Quan hệ phân chia không còn. Tính hóa học phân chia hết
 • Toán lớp 6 bài xích 8 Dấu hiệu phân chia không còn cho tới 2, cho tới 5
 • Toán lớp 6 bài xích 9 Dấu hiệu phân chia không còn cho tới 3, cho tới 9
 • Toán lớp 6 bài xích 10 Số thành phần. Hợp số
 • Toán lớp 6 bài xích 11 Phân tích một trong những rời khỏi quá số vẹn toàn tố
 • Toán lớp 6 bài xích 12 Ước cộng đồng và ước cộng đồng rộng lớn nhất
 • Toán lớp 6 bài xích 13 Bội cộng đồng và bội cộng đồng nhỏ nhất
 • Toán lớp 6 Bài luyện cuối chương 1

CHƯƠNG II. SỐ NGUYÊN

 • Toán lớp 6 bài xích 1 Số vẹn toàn âm
 • Toán lớp 6 bài xích 2 Tập phù hợp những số nguyên
 • Toán lớp 6 bài xích 3 Phép với những số nguyên
 • Toán lớp 6 bài xích 4 Phép trừ số vẹn toàn, quy tắc lốt ngoặc
 • Toán lớp 6 bài xích 5 Phép nhân những số nguyên
 • Toán lớp 6 bài xích 6 Phép phân chia không còn nhì số vẹn toàn. Quan hệ phân chia không còn vô tập kết số nguyên
 • Toán lớp 6 Bài luyện cuối chương 2

CHƯƠNG III. HÌNH HỌC TRỰC QUAN

 • Toán lớp 6 Tam giác đều, hình vuông vắn, lục giác đều
 • Toán lớp 6 Hình chữ nhật - Hình thoi
 • Toán lớp 6 Hình bình hành
 • Toán lớp 6 bài xích 4 Hình thang cân
 • Toán lớp 6 bài xích 5 Hình đem trục đối xứng
 • Toán lớp 6 bài xích 6 Hình đem tâm đối xứng

CHƯƠNG IV. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

Xem thêm: tự nhiên và xã hội lớp 3

 • Bài 1: Thu thập, tổ chức triển khai, màn biểu diễn, phân tách và xử lí dữ liệu
 • Bài 2: Biểu đồ dùng cột kép
 • Bài 3: Mô hình phần trăm vô một trong những trò đùa và thử nghiệm đơn giản
 • Bài 4: Xác suất thực nghiệm vô một trò đùa và thử nghiệm đơn giản
 • Bài luyện cuối chương 4

CHƯƠNG V. PHÂN SỐ VÀ SỐ THẬP PHÂN

 • Bài 1: Phân số với tử và hình mẫu là số nguyên
 • Bài 2: So sánh những phân số. Hỗn số dương
 • Bài 3: Phép nằm trong. Phép trừ phân số
 • Bài 4: Phép nhân, phép tắc phân chia phân số
 • Bài 5: Số thập phân
 • Bài 6: Phép nằm trong, phép tắc trừ số thập phân
 • Bài 7: Phép nhân, phép tắc phân chia số thập phân
 • Bài 8: Ước lượng và thực hiện tròn trặn số
 • Bài 9: Tỉ số. Tỉ số phần trăm
 • Bài 10: Hai vấn đề về phân số
 • Bài luyện cuối chương 5

CHƯƠNG VI. HÌNH HỌC PHẲNG

 • Bài 1: Điểm. Đường thẳng
 • Bài 2: Hai đường thẳng liền mạch tách nhau. Hai đường thẳng liền mạch tuy vậy song
 • Bài 3: Đoạn trực tiếp Cánh Diều
 • Bài 4: Tia
 • Bài 5: Góc
 • Bài luyện cuối chương 6

Ngoài Soạn văn 6 sách mới mẻ, Giải bài xích luyện Toán lớp 6 của 3 cuốn sách mới mẻ là điều giải hoặc cho tới bài xích luyện vô sách giáo khoa và sách bài xích luyện lớp 6 môn Toán, nó tương tự một cuốn sách giải Toán lớp 6 hoặc sẽ hỗ trợ những em học viên tóm có thể kỹ năng và kiến thức, hiểu rằng những cơ hội giải Toán 6 hoặc, học hành được chắc chắn là và đảm bảo chất lượng rộng lớn từng ngày.