gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé

verse

Cánh hoa rụng rơi thân thích đời

Bạn đang xem: gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé

𝖳𝗐𝗂𝗋𝗅 𝗂𝗇 𝗍𝗁𝖾 𝗆𝗂𝖽𝗌𝗍 𝗈𝖿 𝖻𝖾𝗂𝗇𝗀

Chẳng còn nhìn nhau thông thoáng chốc

𝖯𝖺𝗌𝗌𝗂𝗇𝗀 𝖻𝗒 𝗐𝗂𝗍𝗁𝗈𝗎𝗍 𝖺 𝗌𝖾𝖼𝗈𝗇𝖽 𝗀𝗅𝖺𝗇𝖼𝖾

Vậy thôi bản thân đành xa thẳm nhau

𝖨𝗍'𝗌 𝗍𝗂𝗆𝖾 𝗍𝗈 𝗌𝖺𝗒 𝗀𝗈𝗈𝖽𝖻𝗒𝖾

Nắng nhạt mặt hàng mi u buồn

𝖡𝗅𝖾𝗇𝖽𝗌 𝗂𝗇 𝗍𝗁𝖾 𝖻𝗅𝗎𝖾

Từng giọt sầu dưng ký ức

𝖲𝗈𝗋𝗋𝗈𝗐 𝗌𝖾𝖾𝗉𝗌 𝖿𝗋𝗈𝗆 𝗆𝖾𝗆𝗈𝗋𝗂𝖾𝗌

Sao đành cần quên đi?

𝖳𝗈 𝖼𝖺𝗋𝗋𝗒 𝗎𝗌 𝖺𝗐𝖺𝗒?

chorus

Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé?

𝖫𝖾𝗍'𝗌 𝗆𝖾𝖾𝗍 𝖺𝗀𝖺𝗂𝗇 𝗐𝗁𝖾𝗇 𝗍𝗁𝖾 𝖿𝗅𝗈𝗐𝖾𝗋𝗌 𝖻𝗅𝗈𝗈𝗆?

Bây giờ còn lưu giữ lời hứa hẹn xưa bại vẫn đây

𝖢𝗅𝗂𝗇𝗀𝗂𝗇𝗀 𝗍𝗈 𝗍𝗁𝖾 𝗉𝗋𝗈𝗆𝗂𝗌𝖾 𝗈𝗇𝖼𝖾 𝗌𝗈𝗐𝗇

Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé?

𝖫𝖾𝗍'𝗌 𝗆𝖾𝖾𝗍 𝖺𝗀𝖺𝗂𝗇 𝗐𝗁𝖾𝗇 𝗍𝗁𝖾 𝖿𝗅𝗈𝗐𝖾𝗋𝗌 𝖻𝗅𝗈𝗈𝗆?

Bây giờ hoa tuôn từng làn nước mắt

𝖳𝖾𝖺𝗋𝗌 𝖼𝗈𝗆𝖾 𝖼𝗈𝗎𝗋𝗌𝗂𝗇𝗀 𝗍𝗁𝗋𝗈𝗎𝗀𝗁 𝗈𝗎𝗋 𝗋𝖾𝗏𝖾𝗋𝗂𝖾

chorus

Chuyện đời người đâu nào là ai biết trước?

𝖳𝗐𝗂𝗌𝗍𝗌 𝖺𝗇𝖽 𝗍𝗎𝗋𝗇𝗌 𝖿𝗂𝗅𝗅𝖾𝖽 𝗐𝗂𝗍𝗁 𝗌𝗆𝗈𝗄𝗒 𝗀𝗅𝗈𝗈𝗆?

Chia ly lúc này không thể nhìn thấy nhau

𝖢𝖺𝗎𝗀𝗁𝗍 𝗂𝗇 𝗌𝖾𝗉𝖺𝗋𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇, 𝗅𝗈𝗌𝗍 𝗂𝗇 𝗌𝗉𝖺𝖼𝖾

Mình gặp gỡ nhau khi mùa hoa nở nhé?

𝖫𝖾𝗍'𝗌 𝗆𝖾𝖾𝗍 𝖺𝗀𝖺𝗂𝗇 𝗐𝗁𝖾𝗇 𝗍𝗁𝖾 𝖿𝗅𝗈𝗐𝖾𝗋𝗌 𝖻𝗅𝗈𝗈𝗆

Xin chớ, chớ trình bày phân chia ly

𝖯𝗅𝖾𝖺𝗌𝖾, 𝖽𝗈𝗇'𝗍 𝗌𝖺𝗒 "𝗀𝗈𝗈𝖽𝖻𝗒𝖾"...

verse

Cánh hoa rụng rơi thân thích đời

𝖳𝗐𝗂𝗋𝗅 𝗂𝗇 𝗍𝗁𝖾 𝗆𝗂𝖽𝗌𝗍 𝗈𝖿 𝖻𝖾𝗂𝗇𝗀

Chẳng còn nhìn nhau thông thoáng chốc

𝖯𝖺𝗌𝗌𝗂𝗇𝗀 𝖻𝗒 𝗐𝗂𝗍𝗁𝗈𝗎𝗍 𝖺 𝗌𝖾𝖼𝗈𝗇𝖽 𝗀𝗅𝖺𝗇𝖼𝖾

Vậy thôi bản thân đành xa thẳm nhau

𝖨𝗍'𝗌 𝗍𝗂𝗆𝖾 𝗍𝗈 𝗌𝖺𝗒 𝗀𝗈𝗈𝖽𝖻𝗒𝖾

Nắng nhạt mặt hàng mi u buồn

𝖡𝗅𝖾𝗇𝖽𝗌 𝗂𝗇 𝗍𝗁𝖾 𝖻𝗅𝗎𝖾

Từng giọt sầu dưng ký ức

𝖲𝗈𝗋𝗋𝗈𝗐 𝗌𝖾𝖾𝗉𝗌 𝖿𝗋𝗈𝗆 𝗆𝖾𝗆𝗈𝗋𝗂𝖾𝗌

Sao đành cần quên đi?

Xem thêm: trịnh công sơn mỗi ngày tôi chọn một niềm vui

𝖳𝗈 𝖼𝖺𝗋𝗋𝗒 𝗎𝗌 𝖺𝗐𝖺𝗒?

chorus

Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé?

𝖫𝖾𝗍'𝗌 𝗆𝖾𝖾𝗍 𝖺𝗀𝖺𝗂𝗇 𝗐𝗁𝖾𝗇 𝗍𝗁𝖾 𝖿𝗅𝗈𝗐𝖾𝗋𝗌 𝖻𝗅𝗈𝗈𝗆?

Bây giờ còn lưu giữ lời hứa hẹn xưa bại vẫn đây

𝖢𝗅𝗂𝗇𝗀𝗂𝗇𝗀 𝗍𝗈 𝗍𝗁𝖾 𝗉𝗋𝗈𝗆𝗂𝗌𝖾 𝗈𝗇𝖼𝖾 𝗌𝗈𝗐𝗇

Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé?

𝖫𝖾𝗍'𝗌 𝗆𝖾𝖾𝗍 𝖺𝗀𝖺𝗂𝗇 𝗐𝗁𝖾𝗇 𝗍𝗁𝖾 𝖿𝗅𝗈𝗐𝖾𝗋𝗌 𝖻𝗅𝗈𝗈𝗆?

Bây giờ hoa tuôn từng làn nước mắt

𝖳𝖾𝖺𝗋𝗌 𝖼𝗈𝗆𝖾 𝖼𝗈𝗎𝗋𝗌𝗂𝗇𝗀 𝗍𝗁𝗋𝗈𝗎𝗀𝗁 𝗈𝗎𝗋 𝗋𝖾𝗏𝖾𝗋𝗂𝖾

chorus

Chuyện đời người đâu nào là ai biết trước?

𝖳𝗐𝗂𝗌𝗍𝗌 𝖺𝗇𝖽 𝗍𝗎𝗋𝗇𝗌 𝖿𝗂𝗅𝗅𝖾𝖽 𝗐𝗂𝗍𝗁 𝗌𝗆𝗈𝗄𝗒 𝗀𝗅𝗈𝗈𝗆?

Chia ly lúc này không thể nhìn thấy nhau

𝖢𝖺𝗎𝗀𝗁𝗍 𝗂𝗇 𝗌𝖾𝗉𝖺𝗋𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇, 𝗅𝗈𝗌𝗍 𝗂𝗇 𝗌𝗉𝖺𝖼𝖾

Mình gặp gỡ nhau khi mùa hoa nở nhé?

𝖫𝖾𝗍'𝗌 𝗆𝖾𝖾𝗍 𝖺𝗀𝖺𝗂𝗇 𝗐𝗁𝖾𝗇 𝗍𝗁𝖾 𝖿𝗅𝗈𝗐𝖾𝗋𝗌 𝖻𝗅𝗈𝗈𝗆

Xin chớ, chớ trình bày phân chia ly

𝖯𝗅𝖾𝖺𝗌𝖾, 𝖽𝗈𝗇'𝗍 𝗌𝖺𝗒 "𝗀𝗈𝗈𝖽𝖻𝗒𝖾"...

chorus

Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé?

𝖫𝖾𝗍'𝗌 𝗆𝖾𝖾𝗍 𝖺𝗀𝖺𝗂𝗇 𝗐𝗁𝖾𝗇 𝗍𝗁𝖾 𝖿𝗅𝗈𝗐𝖾𝗋𝗌 𝖻𝗅𝗈𝗈𝗆?

Bây giờ còn lưu giữ lời hứa hẹn xưa bại vẫn đây

𝖢𝗅𝗂𝗇𝗀𝗂𝗇𝗀 𝗍𝗈 𝗍𝗁𝖾 𝗉𝗋𝗈𝗆𝗂𝗌𝖾 𝗈𝗇𝖼𝖾 𝗌𝗈𝗐𝗇

Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé?

𝖫𝖾𝗍'𝗌 𝗆𝖾𝖾𝗍 𝖺𝗀𝖺𝗂𝗇 𝗐𝗁𝖾𝗇 𝗍𝗁𝖾 𝖿𝗅𝗈𝗐𝖾𝗋𝗌 𝖻𝗅𝗈𝗈𝗆?

Bây giờ hoa tuôn từng làn nước mắt

𝖳𝖾𝖺𝗋𝗌 𝖼𝗈𝗆𝖾 𝖼𝗈𝗎𝗋𝗌𝗂𝗇𝗀 𝗍𝗁𝗋𝗈𝗎𝗀𝗁 𝗈𝗎𝗋 𝗋𝖾𝗏𝖾𝗋𝗂𝖾

chorus

Chuyện đời người đâu nào là ai biết trước?

𝖳𝗐𝗂𝗌𝗍𝗌 𝖺𝗇𝖽 𝗍𝗎𝗋𝗇𝗌 𝖿𝗂𝗅𝗅𝖾𝖽 𝗐𝗂𝗍𝗁 𝗌𝗆𝗈𝗄𝗒 𝗀𝗅𝗈𝗈𝗆?

Chia ly lúc này không thể nhìn thấy nhau

𝖢𝖺𝗎𝗀𝗁𝗍 𝗂𝗇 𝗌𝖾𝗉𝖺𝗋𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇, 𝗅𝗈𝗌𝗍 𝗂𝗇 𝗌𝗉𝖺𝖼𝖾

Mình gặp gỡ nhau khi mùa hoa nở nhé?

𝖫𝖾𝗍'𝗌 𝗆𝖾𝖾𝗍 𝖺𝗀𝖺𝗂𝗇 𝗐𝗁𝖾𝗇 𝗍𝗁𝖾 𝖿𝗅𝗈𝗐𝖾𝗋𝗌 𝖻𝗅𝗈𝗈𝗆

Xin chớ, chớ trình bày phân chia ly

𝖯𝗅𝖾𝖺𝗌𝖾, 𝖽𝗈𝗇'𝗍 𝗌𝖺𝗒 "𝗀𝗈𝗈𝖽𝖻𝗒𝖾"...

outro

Mình gặp gỡ nhau khi mùa hoa nở nhé?

𝖫𝖾𝗍'𝗌 𝗆𝖾𝖾𝗍 𝖺𝗀𝖺𝗂𝗇 𝗐𝗁𝖾𝗇 𝗍𝗁𝖾 𝖿𝗅𝗈𝗐𝖾𝗋𝗌 𝖻𝗅𝗈𝗈𝗆

Xem thêm: những bài hát về mẹ hay nhất mọi thời đại

Đừng trình bày phân chia ly

𝖣𝗈𝗇'𝗍 𝗅𝖾𝖺𝗏𝖾 𝗆𝖾 𝖻𝖾𝗁𝗂𝗇𝖽...

Writer(s): Rinnie Blue