đề thi tiếng anh lớp 5 cuối học kì 2

Đề đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 sở hữu đáp án

Bộ đề đánh giá Tiếng Anh lớp 5 học tập kì 2 tiếp sau đây ở trong cỗ Đề đua giờ Anh lớp 5 cuối học tập kì hai năm 2023 - 2024 tự VnDoc.com thuế tầm và đăng lên. Sở 16 đề đua học tập kì 2 Tiếng Anh 5 sở hữu đáp án được chỉnh sửa bám sát lịch trình tiếp tục học tập chung học viên lớp 5 gia tăng kỹ năng Từ vựng - Ngữ pháp tiếp tục học tập nhập Unit 11 - đôi mươi hiệu suất cao.

Bạn đang xem: đề thi tiếng anh lớp 5 cuối học kì 2

A. Sở đề đua giờ Anh lớp 5 học tập kỳ hai năm 2022 - 2023

VnDoc.com tiếp tục đăng lên cỗ đề đánh giá giờ Anh học tập kì 2 lớp 5 sở hữu đáp án tiếp sau đây với mong ước chung những em sẵn sàng thiệt chất lượng những tài năng thực hiện bài xích đua hiệu suất cao.

Tiếng Anh 5 Sở Giáo dục

 • Bộ đề đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 số 1
 • Bộ đề đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 số 2
 • Bộ đề đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 số 3
 • Đề đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 số 1 Online
 • Đề đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 số 2 Online
 • Đề cương ôn luyện giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 số 1
 • Đề cương ôn luyện Tiếng Anh lớp 5 học tập kì 2 số 2
 • Đề cương ôn luyện Tiếng Anh lớp 5 học tập kì 2 số 3
 • Đề đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 số 1
 • Đề đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 số 2
 • Đề đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 sở hữu tệp tin nghe số 3
 • Đề đua Tiếng Anh lớp 5 học tập kì hai năm 2023 số 4
 • Đề ôn đua học tập kì 2 lớp 5 môn giờ Anh sở hữu tệp tin nghe số 5
 • Đề đua học tập kì 2 lớp 5 môn giờ Anh số 6
 • Đề đua Tiếng Anh lớp 5 học tập kì 2 sở hữu tệp tin nghe số 7

Tiếng Anh 5 Smart Start

 • Đề đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 i-Learn Smart Start số 1
 • Đề đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 i-Learn Smart Start số 2
 • Đề đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 i-Learn Smart Start số 3
 • Đề đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 i-Learn Smart Start số 4
 • Đề đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 i-Learn Smart Start số 5
 • Bộ đề đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 i-Learn Smart Start

Tiếng Anh 5 Family and Friends

 • Đề đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 Family and Friends số 1
 • Đề đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 Family and Friends số 2
 • Đề đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 Family and Friends số 3
 • Đề đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 Family and Friends số 4
 • Đề đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 Family and Friends số 5
 • Bộ đề đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 Family and friends

B. Sở 16 đề giờ Anh lớp 5 học tập kì hai năm 2024 sở hữu đáp án

I. Đề đánh giá giờ Anh lớp 5 học tập kỳ 2 sở hữu đáp án - Đề số 1

I. Khoanh tròn trĩnh nhập kể từ ko nằm trong loại

1. A. tooth B. eye C. head D. aspirin

2. A. photo B. bought C. flew D. sang

3. A. beautiful B. souvenir C. interesting D. colourful

4. A. summer B. spring C. bủ D. country

5. A. how B. what C. that D. who

II. Chọn đáp án đích A, B, C hoặc D cho tới những câu sau

1. What are you going.......... tomorrow?

A. lớn tự B. tự C. did D. doing

2. Linda..... going lớn visit her friends next weekend.

A. was B. is C. is D. B&C

3. They...... swimming last Saturday.

A. go B. going C. went D. goes

4. Are they going lớn the các buổi tiệc nhỏ tomorrow? - Yes, they.............

A. are B. tự C. did D. can

5. He should go lớn the........... because he has a toothache.

A. dentist B. nurse C. teacher D. doctor

6. My friends and I............ going lớn the zoo next Saturday.

A. is B. was C. are D. were

7. Are you going lớn tự your homework? - Yes,............

A. I am B. I was C. he is D. he was

8. What's the matter............. you? -I have a cold.

A. lớn B. with C. from D. in

9. How many seasons are............ in England?

A. these B. those C. they D. there

10. It's often............... in the rainy season.

A. cold B. warm C. rainy D. sunny

III. Đọc hiểu tiếp sau đó lựa chọn đáp án đích bên dưới cho tới phù hợp

Yesterday.......... (1) a terribly cold day but Jim...... (2) out without warm clothes, ví he...... (3) a bad fever. His mother took him lớn the doctor. The doctor gave him............... (4) aspirins and said " You should....... (5) warm clothes and you shouldn't go out. I think you will get better soon. "

1. A. was B. were C. is D. are

2. A. go B. going C. went D. goes

3. A. has B. have C. had D. having

4. A. an B. a C. any D. some

5. A. wear B. wore C. wearing D. lớn wear

IV. Sử dụng những kể từ cho tới sẵn và điền nhập đoạn đối thoại sau.

Matter, tired, fever, take, out

1. Son: I'm very..... (1)...

2. Dad: What' the... (2).... with you, son?

3. Son: I have a... (3)....

4. Dad: you should.... (4).... some aspirins and you shouldn't go.... (5)....

V. Dùng nhũng kể từ cho tới sẵn viết lách trở nên câu trả chỉnh

1. going/ We/ to/ are/ Do Son/ next weekend/ visit.
.....................................................................................

2. you/ going/ Are/ T.V/ watch/ to/ this evening?
.....................................................................................

3. visit/ going/ She/ is/ her/ tomorrow/ friends/ lớn.
.....................................................................................

4. going/ We/ to/ are/ Do Son/ next weekend/ visit.
.....................................................................................

VI. Đọc hiểu và vấn đáp thắc mắc.

Last Sunday, Lan didn't go lớn school, but she went lớn her friend's birthday các buổi tiệc nhỏ. She got up early in the morning, went lớn the cửa hàng, and bought some gifts and flowers. Then, she went lớn her friend's house. At the các buổi tiệc nhỏ, she ate a lot of cakes and drank soft drink. She danced beautifully, sang trọng many songs, and told a lot of interesting stories. All her friends were there too. They played many games such as hide and seek, skipping rope and cards. They were very happy and enjoyed themselves a lot. Finally, the các buổi tiệc nhỏ came lớn an kết thúc. They said goodbye lớn each other and went trang chủ late in the the evening.

1. Did Lan go lớn school yesterday?

.....................................................................................

2. Where did she go to?

.....................................................................................

3. What did she buy for her friend?

.....................................................................................

4. What did she tự at the party?

.....................................................................................

5. Did they enjoy themselves a lot?

.....................................................................................

6. When did they go home?

.....................................................................................

ANSWER KEY

I. 1. D 2. A 3. B 4. C 5. C

II. 1. A 2. B 3. C 4. A 5. A

6. C 7. A 8. B 9. B 10. A

III. 1. A 2. C 3. C 4. C 5. A

IV. 1. tired 2. matter 3. fever 4. take

V. 1. We are going lớn visit Do Son next weekend.

2. Are you going lớn watch T.V this evening?

3. She is going lớn visit her friends tomorrow.

4. We are going lớn visit Do Son next weekend.

VI. 1. No, she didn't.

2. She went lớn her friend's birthday các buổi tiệc nhỏ.

3. She bought some gifts and flowers.

4. At the các buổi tiệc nhỏ, she ate a lot of cakes and drank soft drink.

5. Yes, she did.

6. She went trang chủ late in the evening.

⇒ Tham khảo thêm thắt đề đua Tiếng Anh 5 bám theo thông tư 22: Đề đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 sở hữu tệp tin nghe

II. Đề đua giờ Anh học tập kì 2 lớp 5 sở hữu đáp án - Đề số 2

I. Chọn kể từ không giống loại.

1. A. windy B. cloudy C. sky D. rainy

2. A. fever B. matter C. toothache D. cough

3. A. mouth B. arm C. health D. eye

4. A. summer B. spring C. season D. winter

5. A. village B. bus stop C. railway station D. airport

II. Chọn đáp án đúng

1. It takes about thirty hours ………….. from Hanoi lớn Ho Chi Minh City.

A. lớn fly B. flying C. fly D. lớn flying

2. ………….. is it from Hanoi lớn Hue? ~ About 900 kilometers.

A. How old B. How C. How far D. How many

3. There are four ………….. in my country: spring, summer, autumn and winter.

A. season B. seasons C. people D. students

4. What ………….. you ………….. next weekend?

A. tự / tự B. are / tự C. did / tự D. are / going lớn do

5. Where is Tony from? ~ He is from …………...

A. Vietnamese B. American C. Singapore D. Singaporean

6. Yesterday John ………….. go lớn school because he ………….. a toothache.

A. didn’t / had B. doesn’t / has C. didn’t / has D. doesn’t / had

7. I sometimes go ………….. in the winter.

A. ski B. skiing C. lớn ski D. lớn skiing

8. ………….. are you going this summer holiday? ~ I’m going lớn Paris.

A. How B. What C. Where D. Who

9. We want lớn have a good time ………….. Hanoi.

A. on B. at C. for D. in

10.Hoa ………….. a letter lớn her pen friend now.

A. is writeing B. is writing C. writes D. wrote

III. Nối thắc mắc ở cột A với câu vấn đáp tương thích ở cột B

AB
1. Where did Hoa go last Sunday?a) We are going lớn hold a School Festival.
2. What tự you usually tự in summer?b) Because she can’t go swimming.
3. What are you going lớn tự next week?c) It’s May 14th, 2011.
4. Why doesn’t your sister lượt thích the winter?d) She went lớn visit her grandparents.
5. What’s the date today, Nam?e) I usually play sports with my friends.

IV. Tìm lỗi sai và sửa trong mỗi câu sau.

1. What’s the matter by you?

2. Last Saturday, I am at Hoa’s birthday các buổi tiệc nhỏ.

3. He likes watching TV. He watch it every day.

4. Mai is writeing a letter at the moment.

5. I play sometimes football in the afternoon.

V. Xếp kể từ bị đảo lộn trở nên câu sở hữu nghĩa.

1. where / museum / is/ ? / the

2. going / lớn / I’m / . / Vung Tau

3. drink / . / warm / water / should / you

4. yesterday / you / at / ? / did / trang chủ / stay

5. doesn’t / volleyball / . / Mary / lớn / want / play

VI. Đọc đoạn văn và vấn đáp thắc mắc.

Hello! My name is Peter. I am from England. I’m having a wonderful time in Nha Trang. The beach is nice. The hotels look beautiful and the seafood is excellent. The weather is lovely, ví I go swimming most of the time. Yesterday, I met a pretty girl from Da Nang. She was very friendly.

1. Where is Peter from?

2. Where is he now?

3. What is seafood like?

4. What is the weather like?

5. Did he meet a pretty girl from Hanoi?

ĐÁP ÁN

I. Chọn kể từ không giống loại.

1 - C; 2 - B; 3 - C; 4 - C; 5 - A;

II. Chọn đáp án đúng

1 - A; 2 - C; 3 - B; 4 - D; 5 - C;

6 - A; 7 - B; 8 - C; 9 - D; 10 - B;

III. Nối thắc mắc ở cột A với câu vấn đáp tương thích ở cột B

1 - d; 2 - e; 3 - a; 4 - b; 5 - c;

IV. Tìm lỗi sai và sửa trong mỗi câu sau.

1 - by trở nên with;

2 - am trở nên was;

3 - watch trở nên watches;

4 - writein trở nên writing;

5 - play sometimes trở nên sometimes play;

V. Xếp kể từ bị đảo lộn trở nên câu sở hữu nghĩa.

1 - Where is the museum?

2 - I'm going lớn Vung Tau.

3 - You should drink warm water.

4 - Did you stay at trang chủ yesterday?

5 - Mary doesn't want lớn play volleyball.

VI. Đọc đoạn văn và vấn đáp thắc mắc.

1 - He is from England.

2 - He is in Nha Trang.

3 - It is excellent.

4 - it is lovely.

5 - No, he didn't.

III. Đề đua giờ Anh lớp 5 kì hai năm 2024 - Đề số 3

Bài 1: Sắp xếp lại những kể từ nhằm triển khai xong những câu.(2,5đ)

a. Vietnam/ four/ There/ in/ seasons/ are.

→…………………………………………………………………………...

b. autumn/ like/ the/ What’s/ weather/ in?

→……………………………………………………………………………….

c. yesterday / letter/ friend/ wrote/ He/ to/ a/ his.

→…………………………………………………………………………………

d. here/ far/ is/ How/ it/ from?

→……………………………………………………….....................................

e. amusement/ We/ the/ going/ are/ park/ lớn.

→………………………………………………………………………………..

Bài 2: Chọn và khoanh nhập kể từ đích A, B, hoặc C nhằm tương thích ở những câu.(2.5đ).

a. In __________, it is warm and beautiful.

A. summer

B. winter

C. spring.

b. She __________ lớn the doctor. She has a fever.

A. shouldn’t

B. should goes

C. should go.

c. What _________ Tom tự last night?

A. does

B. did

C. was.

d. ___________ is going lớn travel lớn Hanoi? Mrs Brown.

A. where

B. when

C. who.

e. Turn left. It’s _______________ your right.

A. on

B. in

c. from.

Bài 3: Tìm kể từ sở hữu cơ hội gọi không giống những kể từ sót lại tại đoạn gạch ốp chân và khoanh tròn trĩnh kể từ ê trong số câu sau. (2 đ).

a. candy many after matter

b. ride picnic music visit

c. fever better she because

d. museum lunch mum Sunday

Bài 4: Đọc đoạn tiếp sau đây.

There are four seasons in Vietnam. They are: spring, summer, autumn and winter. In summer, it is sunny and hot. Nam and Mai are going lớn visit Hanoi this summer. They are going lớn there by train. And They are going lớn stay there for six days. They are going lớn the park and the zoo.

Trả điều những thắc mắc tiếp sau đây. (2 đ).

a. How many seasons are there in Vietnam?

→………………………………………………………………………………..

b. What’s the weather lượt thích in summer?

→………………………………………………………………………………..

c. Who is going lớn visit Hanoi?

→………………………………………………………………………………..

d. How are they going there?

→………………………………………………………………………………..

Bài 5: Viết một quãng ngắn ngủi reviews về không khí ở nước Việt Nam nhập nhị mùa (in spring, in winter) ( 1 đ).
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN

Bài 1: Sắp xếp lại những kể từ nhằm triển khai xong những câu.(2,5đ)

a - There are four seasons in Vietnam.

b - What's the weather lượt thích in autumn?

c - He wrote a letter lớn his friend yesterday.

d - how far is it from here?

e - We are going lớn the amusement park.

Bài 2: Chọn và khoanh nhập kể từ đích A, B, hoặc C nhằm tương thích ở những câu.(2.5đ).

a - C; b - C; c - B; d - C; e - A;

Bài 3: Tìm kể từ sở hữu cơ hội gọi không giống những kể từ sót lại tại đoạn gạch ốp chân và khoanh tròn trĩnh kể từ ê trong số câu sau. (2 đ).

a - after; b - ride; c - better; d - museum;

Bài 4: Đọc đoạn tiếp sau đây.

a - There are four seasons.

b - it is sunny and hot.

c - Nam and Mai are going lớn visit Hanoi this summer.

d - They are going lớn there by train.

IV. Đề đua giờ Anh lớp 5 kì hai năm 2024 - Đề số 4

I. Hoàn trở nên những câu sau: 

1. Where _ _ _ they from?

2. My father _ _ a farmer.

3. _ _ _ _ were you born?

4. What are you doing _ _ _?

5. What is the matter yo ?

6. She wants lớn _ _ a doctor.

7. _ _ _ far is it from here lớn Hong Linh Town?

8. It’s _ _ _ in summer.

II. Khoanh tròn trĩnh nhập đáp án đúng 

1 . Yesterday, he ………… lớn school.

A. went B. go C . are D . is

2. She usually goes lớn school .....bus.

A. at B. on C . in D . by

3. How …………. is it from here lớn Vinh?

A. left B. far C. near D . right

4 . What …………. the weather like?

A.are B. tự C . is D . does

5. What tự you usually tự summer

A. in B. on C . at D . to

III. Gạch chân những kể từ sai ở cột A và viết lách lại cho tới đích nhập cột B

A

B

1. sqring, hot, sunmer, friend, airport, whem

1………………………………..........…………

2. stedium, cool, ixland, weekand, prom, always

.

3. babminton, where, cinena, last, kilomiter, col

2………………………………...........………

4. weathee, vizit, cendy, doctor, birphday, sing

3………………………………..........…………

IV. Sắp xếp những kể từ sau trở nên câu sở hữu nghĩa

1. is/Duc Tho/ far / it/ how/ from/here/to?....……………….………………………………..

2. he/Phu Quoc island/is/ going/ visit/ to? ……..………………..…………………………

ĐÁP ÁN

I. Hoàn trở nên những câu sau:

1. Where are they from?

2. My father is a farmer.

3. Where were you born?

4. What are you doing now?

5. What is the matter you ?

6. She wants lớn be a doctor.

7. How far is it from here lớn Hong Linh Town?

8. It’s hot in summer.

II. Khoanh tròn trĩnh nhập đáp án đúng

1 - A; 2 - D; 3 - B; 4 - C; 5 - A;

III. Gạch chân những kể từ sai ở cột A và viết lách lại cho tới đích nhập cột B

A

B

1. sqring, hot, sunmer, friend, airport, whem

1…spring, hot, summer, friend, airport, when

2. stedium, cool, ixland, weekand, prom, always

2. stadium, cool, island, weekend, from, always

3. babminton, where, cinena, last, kilomiter, col

3. badminton, where, cinema, last, kilometre, cool

4. weathee, vizit, cendy, doctor, birphday, sing

4. weather, visit, candy, doctor, birthday, sin

IV. Sắp xếp những kể từ sau trở nên câu sở hữu nghĩa

1 - How far is it from here lớn Duc Tho?

2 - Is He going lớn visit Phu Quoc island.

V. Đề đua cuối kì 2 lớp 5 môn giờ Anh - Đề số 5

I. Hoàn trở nên những câu sau.

1. _ _ _ _ is your birthday ?

2. He want lớn _ _ a worker.

3. Turn right. It’s _ _ your left.

4. It’s _ _ _ _ in autumn.

5. How far is it _ _ _ _ Vinh lớn Ha Noi ?

6. We _ _ _ going lớn play hide and seek.

7. _ _ _ you visit Tuan Chau island ? Yes, I did.

8. What tự you usually tự _ _ winter ?.

II. Khoanh tròn trĩnh đáp án đích.

1 . How ……………… tự you play badminton ?

A. far B. often C . never D . ever

2. What did you tự at the festival ?.

A. danced B. dance C . sing D . draw

3. …………. The matter with you ?

A. when B. who C. what D . how

4 . Did you clean the floor yesterday ?............, I did.

A.No B. it C . oh D . yes

5. Where …………….. the amusement park ?

A. are B. is C . am D . be

III. Gạch chân kể từ sai và sửa.

1. sqring,hot,gane,friend,airport,whem

2. stedium,cool,ixland,weekand,prom,always

3. babminton,who,cinena,last,kilomiter,colg

4. bika,vizit,cendy,doctor,birphday,sing,my

IV. Sắp xếp những kể từ tiếp sau đây trở nên câu hoàn hảo.

1. she/is/ going / train/ by/to/travel?

…………………………..…………………………

2. in/you/do/usually/spring/do/ what?

…………………………..………………………….

VI. Đề đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 sở hữu đáp án - Đề số 6

I. Hoàn trở nên những câu sau.

1. _ _ _ _ is your birthday ?

2. His sister wants lớn _ _ a singer.

3. Turn left. It’s _ _ your right.

4. It’s _ _ _ _ in spring.

5. How _ _ _ is it from Ha Noi lớn Ho Chi Minh City ?

6. They _ _ _ going lớn skipping rope.

7. _ _ _ you tự homework last night ?

8. What tự you usually tự _ _ winter ?.

II. Khoanh tròn trĩnh đáp án đích.

1 . How ……………… tự you play badminton ?

A. far B. often C . never D . ever

2. What did you tự at the festival ?.

A. danced B. dance C . sing D . draw

3. …………. is The matter with you ?

A. when B. who C. what D . how

4 . Did you clean the floor yesterday ?............, I did.

A.No B. it C . oh D . yes

5. Where …………….. the amusement park ?

A. are B. is C . am D . be

III. Gạch chân kể từ sai và sửa.

1.sqring,hot,gane,friend,birphday,whem

2.stedium,cool,ixland,weekand,prom,cendy

3.babminton,who,cinena, ,kilomiter,colg

4.bika,vizit,always,doctor,airport,sing

IV. Sắp xếp những kể từ tiếp sau đây trở nên câu hoàn hảo.

1. he/is/ going/by/travel/bus/to?

……………….........……………………………...

2. in/you/do/usually/winter/do/ what?

....…..……………….........……………………….

ĐÁP ÁN

I. Hoàn trở nên những câu sau.

1. When is your birthday ?

2. He want lớn be a worker.

3. Turn right. It’s on your left.

4. It’s cool in autumn.

5. How far is it from Vinh lớn Ha Noi ?

6. We are  going lớn play hide and seek.

7. Did you visit Tuan Chau island ? Yes, I did.

8. What tự you usually tự in winter ?.

II. Khoanh tròn trĩnh đáp án đích.

1 - B; 2 - A; 3 - C; 4 - D; 5 - B;

III. Gạch chân kể từ sai và sửa.

1.spring,hot,game,friend,birthday,when

2.stadium,cool,island,weekend,from,candy

3.badminton,who,cinema, ,kilometre, cold

4.bike,visit,always,doctor,airport,sing

IV. Sắp xếp những kể từ tiếp sau đây trở nên câu hoàn hảo.

1 - Is he going lớn travel by bus?

2 - What tự you usually tự in winter?

VII. Đề đua giờ Anh lớp 5 cuối học tập kì 2 sở hữu đáp án số 7

I. Hoàn trở nên những câu sau.

1. _ _ _ _ is your birthday ?

2. He want lớn _ _ a worker.

3. Turn right. It’s _ _ your left.

4. It’s _ _ _ _ in autumn.

5. How far is it _ _ _ _ Vinh lớn Ha Noi ?

6. We _ _ _ going lớn play hide and seek.

7. _ _ _ you visit Tuan Chau island ? Yes, I did.

8. What tự you usually tự _ _ winter ?.

II. Khoanh tròn trĩnh đáp án đích.

1. Yesterday, he ………… lớn school.

A. went

B. go

C. are

D. is

2. She usually goes lớn school ……… bus.

A. at

B. on

C. in

D . by

3. How …………. is it from here lớn Vinh ?

A. left

B. far

C. near

D . right

4 . What …………. the weather lượt thích ?

A. are

B. do

C. is

D. does

5. What tự you usually tự …………. summer

A. in

B. on

C. at

D. to

III. Gạch chân kể từ sai và sửa.

1. sqring,hot,gane,friend,birphday,whem

2. stedium,cool,ixland,weekand,prom,cendy

3. babminton,who,cinena, ,kilomiter, colg

4. bika,vizit,always,doctor,airport,sing

IV. Sắp xếp những kể từ tiếp sau đây trở nên câu hoàn hảo.

1. she/is/ going / train/ by/to/travel?

…………………………..…………………………

2. in/ you/ do/ usually/ spring/ do/ what?

…………………………..………………………….

ĐÁP ÁN

I. Hoàn trở nên những câu sau.

1. WHEN is your birthday ?

2. He want lớn BE a worker.

3. Turn right. It’s ON your left.

4. It’s COOL in autumn.

5. How far is it FROM Vinh lớn Ha Noi ?

6. We ARE going lớn play hide and seek.

7. DID you visit Tuan Chau island ? Yes, I did.

8. What tự you usually tự IN winter ?.

II. Khoanh tròn trĩnh đáp án đích.

1 - A; 2 - D; 3 - B; 4 - C; 5 - A;

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 3 chân trời sáng tạo

III. Gạch chân kể từ sai và sửa.

1.spring, hot, game, friend, birthday, when

2.stadium, cool, island, weekend, from, candy

3.badminton, who, cinema, kilometer, cold

4.bike, visit, always, doctor, airport, sing

IV. Sắp xếp những kể từ tiếp sau đây trở nên câu hoàn hảo.

1 - Is she going lớn travel by train?

2 - What tự you usually tự in spring?

VIII. Đề đua giờ Anh lớp 5 cuối kì 2 sở hữu đáp án - Đề số 8

I. (2đ) Em hãy khoanh tròn trĩnh nhập 1 kể từ không giống với những kể từ sót lại.

1. A. kitchen B. bedroom C. bed D. livingroom

2. A. behind B. door C. next lớn D. on

3. A. sing B. dance C. play D. bathtub

4. A. teacher B. door C. window D. table

5. A. his B. my C. her D. they

6. A. am B. is C. are D. can

7. A. spider B. dog C. desk D. rabbit

8. A. teacher B. mother C. father D. grandfather

II. (5đ ) Em hãy khoanh tròn trĩnh nhập đáp án đích.

1. There ______ a book next lớn the table.

A. am B. is C. are D. can

2. There are  ______ in front of the bed.

A. book B. chair C. lamps D. sofa

3. What is  ______ telephone number ? It is 0563870238.

A. your B. you C. they D. we

4. Lan can sing a tuy nhiên  ______ she can’t dance.

A. and B. or C. the D. but

5. Is the lamp in the bathroom ? No, it is ______  .

A. not B. no C. nor D. and

6. There are books  ______ the table.

A. a B. an C. under D. this

7. Is there a window behind the bed? Yes, ______  is.

A. they B. this C. those D. there

8. I can  ______ find my book.

A. no B. tự C. are D. not

9. Look at  ______ . She can draw a picture.

A. him B. her C. we D. me

10. I can ride a bicycle but I  ______ ride a pony.

A. can B. tự C. isn’t D. can’t

III. (3đ ) Em hãy khoanh tròn trĩnh nhập câu vấn đáp đích.

1. Can she speak English?

A. No, he cannot B. Yes, she can C. Yes, she tự D. No, she doesn’t

2. Where tự you live ?

A. I live in Binh Đinh B. It’s Binh Đinh C. We live in Hanoi D. Yes, I do

3. What’s wrong, Lan?

A. I’m nine years old B. I’m fine, thanks C. I can’t hear the teacher D. I’m Lan

4. Are there cats next lớn the chair ?

A. Yes, there are B. No, there are C. Yes, there is D. No, there isn’t

5. What is his name ?

A. Her name ‘s Lan B. His name ‘s Nam C. He is nine year old D. He is fine

6. What can you do?

A. I’m fine B. It’s a ruler C. I’m Lan D. I can speak English

ĐÁP ÁN

I. (2đ) Em hãy khoanh tròn trĩnh nhập 1 kể từ không giống với những kể từ sót lại.

1 - C; 2 - B; 3 - D; 4 - A; 5 - D; 6 - D; 7 - C; 8 - A;

II. (5đ ) Em hãy khoanh tròn trĩnh nhập đáp án đích.

1 - B; 2 - C; 3 - A; 4 - D; 5 - A;

6 - C; 7 - D;8 - D; 9 - B; 10 -D;

III. (3đ ) Em hãy khoanh tròn trĩnh nhập câu vấn đáp đích.

1 - B; 2 - A; 3 - D; 4 - A; 5 - B; 6 - D;

IX. Đề đua học tập kì 2 lớp 5 môn giờ Anh sở hữu đáp án - Đề số 9

I - Circle the odd one out: ( 2 ms )

1. A. visiting B. watching C. taking D. were

2. A. photo B. bought C. flew D. sang

3. A. sunny B. weather C. rainy D. windy

4. A. leg B. toothache C. cold D. headache

II. Choose the best answer lớn complete the following sentences: ( 4 ms )

5. Linda ______ her homework now.

A. is doing B. does C. did D. doing

6. She ______ camping last summer.

A. went B. is going C. go D. goes

7. Alan  ______ a letter lớn his new pen friend at the moment.

A. writes B. is writing C. wrote D. writing

8. She always  ______ lớn school by xe đạp.

A. went B. is going C. go D. goes

9. Lili  ______ a letter lớn her new pen friend yesterday.

A. write B. writing C. writes D. wrote

10. Alan should  ______ because he has a fever.

A. go lớn an engineer B. go lớn a farmer C. go lớn the doctor D. go swimming

11. Are you going  ______ TV this evening?

A. watch B. watching C. lớn watch D. watched

12. Linda  ______ going lớn visit her friends next weekend.

A. was B. is C. ’s D. B&C

III. Reorder the words lớn make sentences: ( 2 ms )

13. going/ I/school/am/by bike/next Monday/to.

.........................................................................

14. often/ We/go/in/swimming/summer

.........................................................................

15. weekend/ did /go/ Where/ you/last?

.........................................................................

16. visit/ going/She/is/her/tomorrow/friends/to.

.........................................................................

IV. Read the passage and then tự the tasks that follow: (2 ms )

Next weekend Tom and his friends are going lớn visit Do Son. They are going lớn travel by bus. They’re going lớn stay in a khách sạn and enjoy seafood there. The next day, they are going lớn go swimming and take a lot of photos. They are going lớn buy their families some interesting souvenirs

17. How are they going lớn travel?

........................................................................

18. Where are they going lớn stay?

........................................................................

19. Are they going lớn go swimming?

........................................................................

20. What are they going lớn buy?

.........................................................................

ĐÁP ÁN

I - Circle the odd one out: ( 2 ms )

1 - D; 2 - A; 3 - B; 4 - A;

II. Choose the best answer lớn complete the following sentences: ( 4 ms )

5 - A; 6 - A; 7 - B; 8 - D;

9 - D; 10 - C; 11 - C; 12 - D;

III. Reorder the words lớn make sentences: ( 2 ms )

13. going/ I/school/am/by bike/next Monday/to.

.......I am going lớn school by xe đạp next Monday...........

14. often/ We/go/in/swimming/summer

.....We often go swimming in summer...........

15. weekend/ did /go/ Where/ you/last?

.......Where did you go last weekend?........

16. visit/ going/She/is/her/tomorrow/friends/to.

..........She is going lớn visit her friends tomorrow..............

IV. Read the passage and then tự the tasks that follow: (2 ms )

17 - They are going lớn travel by bus.

18 - They are going lớn stay in a khách sạn.

19 - Yes, they are.

20 - They are going lớn buy their families some interesting souvenirs.

X. Đề giờ Anh lớp 5 kì 2 sở hữu đáp án - Đề số 10

I. Sắp xếp những chữ sau trở nên kể từ hoàn hảo (1ms)

1. nksi → ……………….. 2. ouhes → …………….........

3. ookshbelf → ………….. 4. onetephle → ……………..

II. Chọn đáp án đích (3ms)

1. ………. tự you live ? I live …… Song Cau town, Phu Yen province.

A. What / in B. Where / in C. Who / in D. Where / by

2. What is your ……….. ? It is 10 Nguyen Hue ……………

A. number / street B. address / streets C. address / street D. number / streets

3. Where ……... the stove ? It is in the …………………

A. is / bedroom B. are / bathroom C. is / kitchen D. are / dining room

4. Is ……. bed next ……. the chair ? Yes, it is.

A. the / by B. a / lớn C. the / of D. the / to

5. What is …….., Lisa ? I can’t ………. my crayon.

A. wrong / find B. matter / hear C. wrong / hear D. matter / find

6. Look at ……… ! He can ………. a pony.

A. bủ / ride B. he / ride C. him / ride D. his / ride

7. Is there a lamp in front ……. the table? ……, there isn’t.

A. of / No B. on / Yes C. on/ No D. of/ Yes

8. He can ……. a bicycle.

A. read B. ride C. write D. do

9. …………. can she do? She can ………chopsticks.

A. What/ use B. What/ sing C. How/ use D. How/ sing

10. ………….. swim? Yes, he can.

A. She can B. Can he C. he can D. Can she

11. I can sing a tuy nhiên. What …… you? I can dance.

A. are B. about C. tự D. can

12. This is ……… house.

A. bủ B. I C. my D. he

III. Trả điều những thắc mắc sau (3ms)

1. Nam can speak English. What about you?

I can ……………………………………..

I can’t ……………………………………

2. Where is the sofa?

……………………………………………

3. What’s your telephone number?

……………………………………………..

IV. Sắp xếp lại những kể từ sau trở nên câu hoàn hảo (3ms)

1. the / Are / balls / there / under / bed ? : ……………………………………….

2. Hit / sit / the / pit. / ball / and / in / the : ………………………………………..

3. the / on / frog / the / are / The / dog / log. / and : ……………………………………………………

ĐÁP ÁN

I. Sắp xếp những chữ sau trở nên kể từ hoàn hảo (1ms)

1 - sink

2 - house

3 - bookshelf

4 - telephone

II. Chọn đáp án đích (3ms)

1 - D; 2 - C; 3 - C; 4 - D; 5 - D; 6 - C;

7- A; 8 - B; 9 - A; 10 - B; 11 - B; 12 - C;

III. Trả điều những thắc mắc sau (3ms)

1. Nam can speak English. What about you?

I can …playing the piano……..

I can’t ……draw the picture.………

2. Where is the sofa?

………It is in front of the television.……………

3. What’s your telephone number?

………It's 024 2242 6188……..

IV. Sắp xếp lại những kể từ sau trở nên câu hoàn hảo (3ms)

1. the / Are / balls / there / under / bed ? : ……Are there balls under the bed?…….

2. Hit / sit / the / pit. / ball / and / in / the : ……Hit the ball and sit in the pit.…..

3. the / on / frog / the / are / The / dog / log. / and : ……The dog and the frog are on the log.……

XI. Đề đua học tập kì 2 giờ Anh lớp 5 sở hữu đáp án - Đề số 11

Bài 1. Khoanh tròn trĩnh kể từ sở hữu phần gạch ốp chân vạc âm không giống.

1. A. windy B. sunny C. sky D. rainy

2. A. weather B. cream C. health D. headache

3. A. mouth B. cloud C. about D. your.

4. A. cold B. hot C. sore D. body

5. A. headache B. toothache C. watch D. earache

Bài 2. Chọn 1 kể từ nhập ngoặc và triển khai xong câu. 

1. What’ s the weather lượt thích ………… Hanoi today ( in, on, at.)

2. It ………. rainy in Thai Binh yesterday ( is, are, was)

3. What …….. the people lượt thích ? (is, are, was ).

4. There are some pictures ………… the wall ( in, on, at )

5. The food is ………….. . ( good, sunny, windy)

6. In summer, it is usually ……………. ( warm, cold, hot)

Bài 3. phối hợp thắc mắc côt A với câu vấn đáp cột B cho tới tương thích.

ABĐáp án
1. When tự you begin the new
school year?
a. In spring
2. What tự you usually tự in summer holiday?b. Because it is usually cold, sometimes very cold
3. When tự you have Tet holidays?c. In autumn
4. Why don’t you lượt thích the winter?d. I usually go swimming or fishing

Bài 4. Mỗi câu sau có một lỗi sai, lần và sửa lại cho tới đích.

1. What’s the matter lớn you?

……………………………………………………………….

2. Last weekend, I am at my friend’s birthday các buổi tiệc nhỏ.

……………………………………………………………….

3. She watchs T.V every day.

……………………………………………………………….

4. There is some books on the table

……………………………………………………………….

5. Elephants are biger than thở monkeys

……………………………………………………………….

Bài 5. Sắp xếp kể từ trở nên câu hoàn hảo.

1. nice / swimming / the / for / sea / is

……………………………………………………….

2. having / in / I’m / Vung Tau / holiday / a.

……………………………………………………..

3. drink / some/ lemon juice / should / honey/ you/ and.

………………………………………………………

4. yesterday / you / at / did / trang chủ / stay /?/

………………………………………………………

Bài 6. Đọc đoạn văn và vấn đáp thắc mắc.

I’m having a wonderful time in Quang Ninh. The beach is nice. The hotels look beautiful and the seafood is excellent. The weather is lovely, ví I go swimming most of the time. Yesterday I met a pretty girl from Thai Binh. She was very friendly.

1. Where is Peter ?

…………………………………………………………

2. What is the seafood lượt thích ?

………………………………………………………..

3. Why does he go swimming most of the time ?

……………………………………………………….

4. Did he meet a pretty girl from Hanoi ?

…………………………………………………………

ĐÁP ÁN

Bài 1. Khoanh tròn trĩnh kể từ sở hữu phần gạch ốp chân vạc âm không giống.

1 - C; 2 - B; 3 - D; 4 - A; 5 - C;

Bài 2. Chọn 1 kể từ nhập ngoặc và triển khai xong câu.

1. What’ s the weather lượt thích ……in…… Hanoi today ( in, on, at.)

2. It ……was…. rainy in Thai Binh yesterday ( is, are, was)

3. What …are….. the people lượt thích ? (is, are, was ).

4. There are some pictures ………on… the wall ( in, on, at )

5. The food is ……good…….. . ( good, sunny, windy)

6. In summer, it is usually ………hot……. ( warm, cold, hot)

Bài 3. phối hợp thắc mắc côt A với câu vấn đáp cột B cho tới tương thích.

1 - c; 2 - d; 3 - a; 4 - b;

Bài 4. Mỗi câu sau có một lỗi sai, lần và sửa lại cho tới đích.

1 - lớn trở nên with

2 - am trở nên was

3 - watchs trở nên watches

4 - is trở nên are

5 - biger trở nên bigger

Bài 5. Sắp xếp kể từ trở nên câu hoàn hảo.

1 - The sea is nice for swimming.

2 - I'm having a holiday in Vung Tau.

3 - You should drink some lemon juice and honey.

4 - Did you stay at trang chủ yesterday?

Bài 6. Đọc đoạn văn và vấn đáp thắc mắc.

1 - He is in Quang Ninh.

2 - It is excellent.

3 - Because the weather is lovely.

4 - No, he didn't.

XII. Đề giờ Anh lớp 5 học tập kì 1 sở hữu đáp án - Đề số 12

Bài 1. Khoanh tròn trĩnh kể từ gạch ốp chân sở hữu cơ hội vạc âm không giống.

1. A. man B. fat C. game D. maths.

2. A. learned B. turned C. listened D. walked.

3. A. sporty B. easy C. why D. country

4. A. from B. October C. November D. long

5. A. weather B. cream C. health D. headache

6. A. cold B. hot C. sore D. body

Bài 2. Có từng nào cơ hội gọi tại đoạn được gạch ốp chân tiếp sau đây.

1. A. zebra B. get C. elephant D. she ____

2. A. wash B. badminton C. grade D. amazing ____

3. A. monkey B. do C. brother D. so ____

4. A. bridge B. wide C. river D. high ____

5. A. fast B. last C. man D. late ____

Bài 3. Chọn kể từ nhập ngoặc triển khai xong câu.

1.I’m going lớn travel ________ train ( by, in. on )

2. What is he going lớn tự ________ month ? ( next, last, a)

3. Turn right ________ High Street. ( into, lớn, at )

4. _______ can I get there ? (how, what, where)

5. There are _______ pens on the bookshelf ( a, an, some)

6. _______ gets up at 6.00. ( I, We, She).

Bài 4. Sắp xếp những câu sau trở nên đoạn đối thoại.

1. Thank you very much

2. How can I get there?

3. Excuse bủ.

4. Go straight ahead, then turn right. the post office is next lớn the school

5. Yes. there is one near Hight Street.

6. You are welcome

7. Is there the post office near here ?

8. Yes ?

Bài 5. Điền kể từ tương thích triển khai xong câu.

Badminton subjects play at study

A: What did you tự yesterday ?

B: I studied _________ school

A: What __________ did you study?

B: I ___________ Vietnamese, English and art.

A: Did you ___________football?

B: No, I didn’t. I played ____________.

Bài 6. Tìm lỗi sai và sửa.

1. Go straight ahead into the traffic lights and turn left

.....................................................................................................

2. What’s the weather lượt thích yesterday?

.....................................................................................................

3. Does he plays football?

.....................................................................................................

4. How long is Nam? - He is one hundred and forty-five centimetres

......................................................................................................

5. We usually listen music in the morning

......................................................................................................

6. Let is play cards

..........................................................................................................

Bài 7. Đọc đoạn văn và xác lập vấn đề tiếp sau đây nếu như là đích ghi T, nếu như là sai ghi F. 

My name is Phong. I lượt thích lớn play football very much and I want lớn be a footballer. I watch all the football matches on T.V. This is my friend. Her name is Lan. She wants lớn be a singer because she likes lớn sing. She wants lớn be a famous person.

1. Phong likes lớn play football

2. Phong wants lớn be a footballer.

3. Phong always watches games on T.V.

4. Lan wants lớn be a singer.

ĐÁP ÁN

Bài 1. Khoanh tròn trĩnh kể từ gạch ốp chân sở hữu cơ hội vạc âm không giống.

1 - C; 2 - D; 3 - C; 4 - C; 5 - B; 6 - A;

Bài 2. Có từng nào cơ hội gọi tại đoạn được gạch ốp chân tiếp sau đây.

1 - 2; 2 - 4; 3 - 3; 4 - 2; 5 - 3

Bài 3. Chọn kể từ nhập ngoặc triển khai xong câu.

1.I’m going lớn travel ____by____ train ( by, in. on )

2. What is he going lớn tự ___next_____ month ? ( next, last, a)

3. Turn right ____into____ High Street. ( into, lớn, at )

4. ____How___ can I get there ? (how, what, where)

5. There are __some_____ pens on the bookshelf ( a, an, some)

6. _____She__ gets up at 6.00. ( I, We, She).

Bài 4. Sắp xếp những câu sau trở nên đoạn đối thoại.

3. Excuse bủ.

8. Yes ?

7. Is there the post office near here ?

5. Yes. there is one near Hight Street.

2. How can I get there?

4. Go straight ahead, then turn right. the post office is next lớn the school

1. Thank you very much

6. You are welcome

Bài 5. Điền kể từ tương thích triển khai xong câu.

Badminton subjects play at study

A: What did you tự yesterday ?

B: I studied _____at____ school

A: What ____subjects____ did you study?

B: I ______studied_____ Vietnamese, English and art.

A: Did you _____play______football?

B: No, I didn’t. I played ____badminton______.

Bài 6. Tìm lỗi sai và sửa.

1. Go straight ahead into the traffic lights and turn left

.....................into trở nên lớn...................................

2. What’s the weather lượt thích yesterday?

.................'s trở nên was....................

3. Does he plays football?

..............plays trở nên play..............

4. How long is Nam? - He is one hundred and forty-five centimetres

............long trở nên tall...............

5. We usually listen music in the morning

.............listen trở nên listen lớn.........................

6. Let is play cards

...........Let is trở nên Let's.............................

Bài 7. Đọc đoạn văn và xác lập vấn đề tiếp sau đây nếu như là đích ghi T, nếu như là sai ghi F. 

1 - T; 2 - T; 3 - F; 4 - T;

XIII. Đề giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 sở hữu đáp án - Đề số 13

Bài 1. Khoanh tròn trĩnh kể từ sở hữu phần gạch ốp chân vạc âm không giống.

1. A. go B. some C. hope D. holiday.

2. A. pack B. ask C. away D. suitcase

3. A. music B. fun C. flu D. club

4. A. camping B. ocean C. country D. celebrate

5. A. cook B. cinema C. cake D. candy

6. A. blouse B. trousers C. house D. country

Bài 2. Chọn kể từ đúng trong những ngoặc nhằm trở nên câu.

1. Ho Chi Minh thành phố is _________ than thở Hanoi ( biger, bigger, the biggest)

2. This book isn’t _________ ( my, mine, bủ )

3. My _____________ name is Phong ( brother, brothers, brother’s)

4. Does he _______ in Hue? ( live, lives, living)

5. I _______ at Lan’s birthday các buổi tiệc nhỏ last night ( was, were, am)

6. They are going lớn _______a tuy nhiên ( sing, sings, singing )

Bài 3. Đọc đoạn văn và điền T nếu như vấn đề tiếp sau đây đúng; F nếu như vấn đề tiếp sau đây sai

My name is Nam. I have a brother. His name is Phong. He is younger but taller than thở bủ. This is our room. Those are our school bags. Phong’s school bag is bigger than thở mine because he has many books in it. That is my table. It is longer than thở Phong’s and I many things on it: notebooks, a radio and a computer.

1. Phong is older than thở Nam. ______

2. Phong is taller than thở Nam. ______

3. Nam’s school bag is smaller than thở Phong’s ______

4. Nam’s table is longer than thở Phong’s ______

5. There is a computer on Nam’s table ______

Bài 4. Mỗi câu sau sở hữu một lỗi sai. Em hãy lần và sửa lại cho tới đích. 

1. Does Lan and Hoa usually go shopping on Sundays?

..............................................................................................

2. What are you going lớn tự in this weekend?

..................................................................................................

3. What does he tự in 1982?

..................................................................................................

4. I’m going lớn cinema this evening.

....................................................................................................

5. He works in the factory. He is a farmer

...................................................................................................

6. What did you have lớn breakfast?

..................................................................................................

ĐÁP ÁN

Bài 1. Khoanh tròn trĩnh kể từ sở hữu phần gạch ốp chân vạc âm không giống.

1 - ø; 2 - ø; 3 - ø; 4 - ø; 5 - B; 6 - D;

Bài 2. Chọn kể từ đúng trong những ngoặc nhằm trở nên câu.

1. Ho Chi Minh thành phố is ____bigger_____ than thở Hanoi ( biger, bigger, the biggest)

2. This book isn’t _____mine____ ( my, mine, bủ )

3. My _____brother's________ name is Phong ( brother, brothers, brother’s)

4. Does he ____live___ in Hue? ( live, lives, living)

5. I ___was____ at Lan’s birthday các buổi tiệc nhỏ last night ( was, were, am)

6. They are going lớn ___sing____a tuy nhiên ( sing, sings, singing )

Bài 3. Đọc đoạn văn và điền T nếu như vấn đề tiếp sau đây đúng; F nếu như vấn đề tiếp sau đây sai

1 - F; 2 - T; 3 - T; 4 - T; 5 - F;

Bài 4. Mỗi câu sau sở hữu một lỗi sai. Em hãy lần và sửa lại cho tới đích.

1. Does Lan and Hoa usually go shopping on Sundays?

..............Does sửa trở nên Do..........................

2. What are you going lớn tự in this weekend?

.............in sửa trở nên on.....................

3. What does he tự in 1982?

.................does sửa trở nên did......................

4. I’m going lớn cinema this evening.

............cinema sửa trở nên the cinema.......................

5. He works in the factory. He is a farmer

..............farrmer sửa trở nên worker.................

Xem thêm: trắc nghiệm lịch sử 12

6. What did you have lớn breakfast?

...............lớn sửa trở nên for.......................

Tải trọn vẹn cỗ nội dung bô đề đua & đáp án bên trên đây: 16 đề ôn đua học tập kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 5 sở hữu đáp án. Mời độc giả xem thêm thêm thắt nhiều tư liệu ôn luyện Tiếng Anh lớp 5 cả năm không giống nhau được update liên tiếp bên trên VnDoc.com.