con voi tiếng anh là gì

Cuộc sinh sống của những con voi này bị tác động thường niên vày lúc nào cũng ẩm ướt và thô hạn.

The lives of these elephants are dominated by the annual rhythm of wet and dry, a seasonal cycle created by the sun.

Bạn đang xem: con voi tiếng anh là gì

Cô hoàn toàn có thể thấy, Nangi là một trong con voi, nên cô ấy hoàn toàn có thể lưu giữ tất cả.

As you can see, Nangi's an elephant, so sánh she'll totally remember everything.

Người các bạn độc nhất của tôi là con voi Châu Phi vĩ đại.

My only real friend was a magnificent African bull elephant.

Con voi mới chỉ phân diệt và bọn chúng mới chỉ lấy lên đường cặp ngà.

The elephant just decayed and they just got the tusks.

Tôi đang được thải nhập ko thi đua, 9T CO2. Tương đương với khối lượng của 2 con voi.

I emitted, in the atmosphere, nine tons of CO2; that is the weight of two elephants.

Giờ, con voi tiếp tục xoay người này lại.

Now, the elephant twists it's trunk!

Tôi là con cái rắn... hoặc con voi?

Am I the snake... or the elephant?

Babar là con voi của Pháp lên đường du hành mọi nơi.

Babar was a French elephant who went on adventures.

Cả ngàn năm tiếp sau đó, 1 con voi ma mãnh mút bị tiêu diệt ở phía bắc nước Đức.

A thousand years later, a mammoth died in southern Germany.

Giống như căn vặn ai đó đã suy nghĩ đi ra chuyện mỉm cười con voi vậy

It' s lượt thích asking who made up the elephant jokes

Anh lại bị rơi rụng con voi đợt nữa à?

You've lost your elephant again?

(Tiếng cười) Và tiếp sau đó là những con voi.

(Laughter) And then there's the elephants.

Có thấy con voi ma-mút nào là không?

Xem thêm: chào em cô gái năm xưa hay nói hay cười

Have you seen a mammoth?

Không... bao nhiêu con voi buồn.

No, uh, sad elephants.

Nhớ rằng, nó là con voi của gia tộc Akaneepong.

Remember that he's an auspicious elephant of the Akaneepong clan.

Anh Sitole nói: “Nhưng fake sử con voi đại diện mang lại việc giảng dạy dỗ phúc âm.

“But suppose the elephant represents gospel teaching,” Brother Sitole says.

Các các bạn quên không còn chuyện về con voi rồi à?

You've forgotten all about the elephant haven't you?"

Và tôi lại để ý con voi nhỏ Elvis sẵn sàng lòng tin leo gò.

And I watched young Elvis begin to tướng psych herself up for the hill.

Thêm 4 cú sốc năng lượng điện nhập chân con voi của anh ấy.

There're four electrical shocken on the legs of your elephant.

"Luôn với con voi rộng lớn ấy đứng nhập chống, và này đó là Disney," Collie lưu giữ lại.

"There was always that elephant in the room, which is Disney," Collie recalled.

Cô thưa ck của doanh nghiệp bị thổi cất cánh lên đường vày một con voi?

You're saying your husband was blown away by an elephant.

Hàng chục ngàn con voi bị làm thịt từng năm nhằm lấy ngà.

Tens of thousands of elephants are killed every year for their ivory tusks.

Hãy nằm trong suy nghĩ về tương lai: một con cái dragon đối với một con voi.

Let's think about the future: the dragon vis- a- vis the elephant.

Tê giác đen thui đổi khác tính tinh lọc của chính nó với việc vắng ngắt mặt mày của con voi.

Xem thêm: cách xoá tài khoản google trên android

The Black rhinoceros alters its selectivity with the absence of the elephant.

Có thấy con voi ma- mút nào là không?

Have you seen a mammoth?