câu điều kiện loại 0

Exercise 1: Chia động kể từ nhập ngoặc ở dạng quí hợp

1. If I ………………… (not wake up) early, I ………………… (be) late for school.

2. If my husband ………………… (cook), he ………………… (burn) the food.

Bạn đang xem: câu điều kiện loại 0

3. If Sarah ………………… (not/wear) a hat, she ………………… (get) sunstroke.

4. If children ……………… (not/eat) enough nutrition, they ……………… (not/be) healthy.

5. If you ………………… (mix) water and electricity, you ………………… (get ) a shock.

6. If people ……………….. (eat) too many sweets, they ………………… (be) overweight

7. If you ………………… (smoke), you …………….. (get) yellow fingers.

8. If children ………………….. (not/play) outside, they ………………… (get) overweight.

9. Everybody ………………. (be) grumpy if it …………………(rain) a lot.

10. The river …………….. (freeze) if it ………………… (be) extremely cold.

Exercise 2: Điền nhập khu vực trống

1. Their teacher gets annoyed ………………… (students/use) their mobile phones in class.

2. If I go to tướng the doctor’s, …………………  (I/not feel) very well.

3. If you leave your xe đạp here, …………………  (someone /could/take) it.

4. …………………  (food/stay) fresh for longer if you put it in the fridge.

5. If you drop the camcorder, …………………  (it/might/not work) properly.

6. We might miss the bus …………………  (not/leave) now.

7. …………………  (Poly/not have) a lot of homework, she goes out with her friends.

8. If you lend him money, …………………  (he/may/not pay) you back.

Exercise 3: Viết câu điều kiện loại 0 kể từ những khêu gợi ý mang lại sẵn

1. He / feel / faint / he / see / blood/.

2. It / not / matter / you / be / late/.

3. I / get / trang chính / late / my mother / shout / at / me/.

4. your mèo / sit / down / you / say / “sit”/?

5. Harry / feel / depressed / heavily/ it / rain/.

6. My grandparents/ feel/ good/ I/ visit/ regularly/them/.

7. You/ need/ take/ my/ brother/ hospital/ he/ seafood/ as/ he/ allergic/ it/.

8. I/ try/ cook/ I/ burn/ food/.

9. You/ smoke/ your skin/ age/ quickly/.

10. It/ rain/ plants/quickly/ grow/.

Đáp án

Exercise 1: Chia động kể từ nhập ngoặc ở dạng quí hợp

1. don’t wake up / am

Xem thêm: vở bài tập khoa học lớp 5

2. cooks / burns

3. doesn’t wear / gets

4. don’t eat /aren’t

5. mix / get

6. eat / are

7. smoke / get

8. don’t play / get

9. is / rains

10. freezes / is

Exercise 2: Điền nhập khu vực trống

1. if students use


2. if I don't feel


3. someone could take


4. Food stays

5. it might not work


6. if we don't leave


7. If Polly doesn't have


8. he may not pay

Exercise 3: Viết câu điều kiện loại 0 kể từ những khêu gợi ý mang lại sẵn

1. He feels faint if he sees blood.

2. It does not matter if you are late.

3. If I get trang chính late, my mother shouts at bầm.

4. Does your mèo sit down if you say “sit”?

5. Harry feels depressed if it rains heavily.

6. My grandparents feel good if I visit them regularly.

7. You need to tướng take my brother to tướng the hospital if he eats seafood as he is allergic to tướng it.

8. If I try to tướng cook, I burn the food.

9. If you smoke, your skin ages more quickly.

10. If it rains, plants grow quickly.

Xem thêm: yếu tố nào sau đây tác động chủ yếu đến vấn đề thiếu việc làm ở đồng bằng sông hồng

Nắm vững vàng kiến thức và kỹ năng ngữ pháp Lúc ôn tập luyện nằm trong IDP!

Hy vọng những kiến thức và kỹ năng phía bên trên đang được giúp cho bạn làm rõ cơ hội vận dụng vào cụ thể từng văn cảnh không chỉ là ở bài xích thi đua IELTS, mà còn phải nhập chuyện trò, tiếp xúc từng ngày. Nếu mình thích test mức độ tăng với những bài xích thi đua IELTS tận nhà, chúng ta cũng hoàn toàn có thể xem thêm toàn cỗ kho khoáng sản IELTS của IDP nhằm thích nghi với cấu tạo bài xích thi đua và thoải mái tự tin đoạt được điểm tối đa nhập bài xích đánh giá của tôi. 

Đừng quên dành riêng thời hạn liếc qua kho khoáng sản IELTS sẵn sở hữu của IDP nhằm sẵn sàng chất lượng rộng lớn. Các tư liệu hỗ trợ được bao hàm Hội thảo sự khiếu nại IELTS , Khóa học tập luyện thi đua và tuyệt kỹ thực hiện bài xích kể từ những Chuyên Viên IELTS quốc tế!

Và khi chúng ta đang được sẵn sàng, hãy ĐK thi đua IELTS với IDP ngay lập tức ngày hôm nay !