92/2015/tt btc

 • Văn phiên bản quy phạm pháp luật
 • Văn phiên bản ăn ý nhất
 • Hệ thống hóa VBQPPL

Cơ quan tiền ban hành

 • Quốc hội
 • nhà nước
 • Thủ tướng tá nhà nước
 • Các Sở, cơ sở ngang Bộ
 • Các cơ sở khác

Loại văn bản

Năm ban hành

Xem thêm: dấu hai chấm có tác dụng gì

Xem thêm: viettel post giờ làm việc

 • CSDL vương quốc về VBPL »
 • CSDL Sở Tài chính »
 • Văn phiên bản pháp luật »
 • Thông tư 92/2015/TT-BTC
 • Thông tư 92/2015/TT-BTC
 • Hiệu lực: Hết hiệu lực hiện hành một phần
 • Ngày đem hiệu lực: 30/07/2015

CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT