thông tư 36/2018/tt byt

 • Văn phiên bản quy phạm pháp luật
 • Văn phiên bản thích hợp nhất
 • Hệ thống hóa VBQPPL

Cơ quan tiền ban hành

 • Quốc hội
 • nhà nước
 • Thủ tướng mạo nhà nước
 • Các Sở, ban ngành ngang Bộ
 • Các ban ngành khác

Loại văn bản

Xem thêm: núi của nàng biển của nàng truyện tranh

 • CSDL vương quốc về VBPL »
 • CSDL Sở Y tế »
 • Văn phiên bản pháp luật »
 • Thông tư 36/2018/TT-BYT
 • Thông tư 36/2018/TT-BYT
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày với hiệu lực: 10/01/2019

CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT