thông tư 13/2019/tt byt

  • Thông tư 13/2019/TT-BYT sửa thay đổi Thông tư 39/2018/TT-BYT quy toan về thống nhất giá bán công ty khám đường bệnh dịch, trị bệnh dịch bảo đảm hắn tế trong những cơ sở y tế nằm trong hạng bên trên toàn nước và chỉ dẫn vận dụng giá bán, thanh toán giao dịch ngân sách khám đường bệnh dịch, trị bệnh dịch vô một số trong những tình huống tự Sở trưởng Sở Y tế phát hành Ban hành: 05/07/2019 | Cập nhật: 09/08/2019
  • Thông tư 39/2018/TT-BYT quy toan thống nhất giá bán công ty khám đường bệnh dịch, trị bệnh dịch bảo đảm hắn tế trong những cơ sở y tế nằm trong hạng bên trên toàn nước và chỉ dẫn vận dụng giá bán, thanh toán giao dịch ngân sách khám đường bệnh dịch, trị bệnh dịch vô một số trong những tình huống tự Sở trưởng Sở Y tế phát hành Ban hành: 30/11/2018 | Cập nhật: 10/12/2018
  • Thông tư 22/2023/TT-BYT về Quy toan thống nhất giá bán công ty khám đường bệnh dịch, trị bệnh dịch bảo đảm hắn tế trong những cơ sở y tế nằm trong hạng bên trên toàn nước và chỉ dẫn vận dụng giá bán, thanh toán giao dịch ngân sách khám đường bệnh dịch, trị bệnh dịch vô một số trong những tình huống tự Sở trưởng Sở Y tế phát hành Ban hành: 17/11/2023 | Cập nhật: 18/11/2023
  • Hướng dẫn tổ chức thực hiện những Thông tư về giá bán công ty khám đường, trị bệnh dịch 13:45 | 20/08/2019
  • Bộ Y tế phát hành Công văn 4763/BYT-KH-TC ngày 16/8/2019 tổ chức thực hiện Thông tư 13/2019/TT-BYT (Thông tư 13) và Thông tư 14/2019/TT-BYT (Thông tư 14) về giá bán công ty khám đường, trị bệnh dịch.
  • Giá công ty khám đường, trị bệnh dịch BHYT từ thời điểm ngày 20/8/2019 09:06 | 10/08/2019
  • Ngày 05/7/2019, Sở Y tế phát hành Thông tư 13/2019/TT-BYT sửa thay đổi Thông tư 39/2018/TT-BYT quy toan về thống nhất giá bán công ty khám đường bệnh dịch, trị bệnh dịch BHYT trong những cơ sở y tế nằm trong hạng bên trên toàn nước.
  • Tăng giá bán công ty khám đường bệnh dịch bảo đảm hắn tế từ thời điểm ngày 20/8/2019 08:27 | 09/08/2019
  • Bộ Y tế phát hành Thông tư 13/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 sửa thay đổi Thông tư 39/2018/TT-BYT quy toan thống nhất giá bán công ty KCB BHYT trong những cơ sở y tế nằm trong hạng bên trên toàn nước.