susan didn't apply for the summer

Câu hỏi:

04/04/2020 76,563

Bạn đang xem: susan didn't apply for the summer

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Susan didn’t apply for the summer job in the café. She now regrets it

A. Susan wishes that she applied for the summer job in the café. 

B. Susan feels regret because she didn’t apply for the summer job in the café. 

C. If only Susan didn’t apply for the summer job in the café.

D. Susan wishes that she had applied for the summer job in the café

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Kiến thức: Câu mong mỏi

Giải thích:

Cấu trúc với “wish” ở quá khứ: S + wish + S + had Ved/ V3.

    A. …wishes that she applied… => sai vì thế nếu như dùng “wish” nên lùi 1 thì

    B. … feels regret… => sai (feel regretful)

    C. If only Susan didn’t apply…. => sai vì thế lùi về thì quá khứ hoàn thành xong

Tạm dịch: Susan dường như không nộp làm hồ sơ ứng tuyển thực hiện vô ngày hè ở quán coffe. Bây giờ cô ấy tiếc nuối về sự cơ.

=                      D. Susan ước cô ấy tiếp tục đăng kí việc làm ngày hè ở quán coffe.

Chọn D

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to tướng the underlined word(s) in each of the following questions. 

Most universities have trained counselors who can reassure and console students who have academic or personal problems. 

A. satisfy 

B. sympathize 

C. please 

D. discourage 

Câu 2:

When he went to tướng Egypt, he knew ______________ no Arabic, but within 6 months he had become extremely fluent. 

A. entirely 

B. barely 

C. scarcely 

Xem thêm: nhập code giang hồ ngũ tuyệt

D. virtually 

Câu 3:

The _______________ dressed woman in the advertisement has a posed smile on her face. 

A. stylish 

B. stylishly 

C. stylistic 

D. stylistically

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions.

My uncle’s company made a very good profit in _______________. 

A. the 1990 

B. 1990s 

C. 1990’s 

D. the 1990s 

Câu 5:

He _____________ a terrible accident while he _______________ along Ben Luc Bridge

A. see / am walking 

B. saw / was walking 

C. was seeing / walked 

D. have seen / were walking

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the word(s) CLOSEST in meaning to tướng the underlined word(s) in each of the following questions.

To absorb a younger workforce, many companies offered retirement plans as incentives for older workers to tướng retire and make way for the young ones who earned lower salary. 

A. rewards 

B. opportunities 

C. motives 

D. encouragements 

Xem thêm: kiểm tra win máy tính