right after the boy got out of his house it started to rain heavily

Câu hỏi:

15/04/2020 57,361

Bạn đang xem: right after the boy got out of his house it started to rain heavily

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet đồ sộ indicate the sentence that is closest in meaning đồ sộ each of the following questions.

Right after the boy got out of his house, it started đồ sộ rain heavily.

A. Not until it started đồ sộ rain heavily did the boy got out of his house.

B. No sooner had the boy got out of his house kêu ca it started đồ sộ rain heavily.

Đáp án chủ yếu xác

C. Hardly had it started đồ sộ rain heavily when the boy got out of his house.

D. It had rained heavily before the boy got out of his house.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Kiến thức: Cấu trúc hòn đảo ngữ

Giải thích:

Cấu trúc hòn đảo ngữ:

- No sooner + had + S + V.p.p + kêu ca + S + V.ed: Ngay khi … thì …

= Hardly/Barely/Scarcely + had + S + V.p.p + when/before + S + V.ed

- Not until + clause/ adv of time + Auxiliary + S + V: Đến tận khi … thì …

Tạm dịch: Ngay sau khoản thời gian cậu nhỏ xíu thoát ra khỏi căn nhà, trời chính thức mưa rộng lớn.

A. Đến khi trời chính thức mưa lơn, cậu nhỏ xíu mới nhất thoát ra khỏi căn nhà.

B. Ngay sau khoản thời gian cậu nhỏ xíu thoát ra khỏi căn nhà thì trời chính thức mưa rộng lớn.

C. Ngay sau khoản thời gian trời chính thức mưa rộng lớn thì cậu nhỏ xíu thoát ra khỏi căn nhà.

D. Trời tiếp tục mưa rộng lớn trước lúc cậu nhỏ xíu thoát ra khỏi căn nhà.

Câu A, C, D sai về nghĩa.

Chọn B

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

People should _______ green lifestyle đồ sộ help conserve the natural resources.

A. adopt

B. adapt

C. adjoin

D. adjust

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet đồ sộ indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

The children were attracted by the show. It was performed by the animals.

Xem thêm: khởi my người yêu cũ lời bài hát

A. The children were attracted by the show performed by the animals.

B. The children were attracted by the show đồ sộ have been performed by the animals.

C. Performing by the animals, the show attracted the children.

D. The children attracted by the show which was performed by the animals.

Câu 3:

Would you mind _______ these plates a wipe before putting them in the cupboard?

A. making

B. getting

C. doing

D. giving

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet đồ sộ indicate the word(s) CLOSEST in meaning đồ sộ the underlined word(s) in each of the following questions.

Educators are complaining that students rely on social truyền thông sánh much that they lose the ability đồ sộ think critically.

A. decide on

B. insist on

C. depend on

D. dismissed

Câu 5:

We are all too _______ of traditions in our modern world, but they can have a very strong impact on us.

A. dismissing

B. dismissive

C. dismissal

D. dismissed

Câu 6:

Xem thêm: Bongdacomvn - Nhận định, soi kèo bóng đá nhanh chính xác nhất

Digital clocks, however precise, they cannot be perfectly accurate because the earth’s rotation changes slightly over years.