responsible đi với giới từ gì

Key takeaways

Các cấu tạo thông thườn với responsible bao gồm:

Bạn đang xem: responsible đi với giới từ gì

 • Responsible for + Ving: Nói về sự việc ai/ đồ vật gi bại liệt cần phụ trách mang đến việc thực hiện nào là bại liệt.

 • Responsible to tát sb for sth: Nói về ai/ đồ vật gi phụ trách trước ai bại liệt vô một nhóm/ một đội chức được phân loại bám theo level (cho việc gì bại liệt hoặc đồ vật gi đó).

Responsible là gì?

Theo tự vị Oxford, kể từ này đem nghĩa là: 

 • “having the job or duty of doing something or taking care of somebody/something, ví that you may be blamed if something goes wrong” (Từ điển Oxford) - nghĩa: sở hữu việc làm hoặc nhiệm vụ thực hiện điều gì bại liệt hoặc đỡ đần ai bại liệt / điều gì bại liệt, bởi vậy bạn cũng có thể bị sụp lỗi nếu như sở hữu điều gì bại liệt bất ổn.

 • “​​being able to tát be blamed for something” - nghĩa: hoàn toàn có thể bị sụp lỗi mang đến một chiếc gì bại liệt.

 • “of people, organizations or their actions or behaviour) that you can trust and rely on” - nghĩa: của những người dân, tổ chức triển khai hoặc hành vi hoặc hành động của họ) tuy nhiên bạn cũng có thể tin cẩn tưởng và phụ thuộc.

 • “needing somebody who can be trusted and relied on; involving important duties” - nghĩa: cần thiết một người hoàn toàn có thể tin yêu và dựa vào; tương quan cho tới những trọng trách cần thiết.

 • “having to tát report to tát somebody/something with authority or in a higher position and explain to tát them what you have done” - nghĩa: cần report với ai bại liệt / điều gì bại liệt sở hữu thẩm quyền hoặc ở địa điểm cao hơn nữa và lý giải mang đến bọn họ những gì các bạn đã trải.

Responsible lên đường với giới kể từ gì?

Tính kể từ Responsible lên đường với 3 giới kể từ bại liệt là: for (phổ vươn lên là nhất), with và to tát vô giờ Anh.

Ví dụ:

 • Responsible lên đường với giới kể từ To: Anna will be responsible to the board of directors for next year’s marketing plan. (Anna tiếp tục phụ trách trước hội đồng cai quản trị về plan tiếp thị của năm cho tới.)

 • Responsible lên đường với giới kể từ For: The newbie is responsible for planning all mini games for the tiệc ngọt tommorrow. (Thành viên mới nhất phụ trách lên plan mang đến toàn bộ những minigame mang đến buổi tiệc ngày mai.)

 • Responsible lên đường với giới kể từ With: My sister are not really responsible with her family’s fortune. (Em gái tôi ko thực sự phụ trách với gia tài của mái ấm gia đình cô ấy.)

Tham khảo thêm: Các giới kể từ vô giờ anh thông thường gặp

Responsible lên đường với giới kể từ gì

Những cấu tạo Responsible vô giờ Anh

Responsible for + Ving

Cấu trúc:

Subject (Chủ ngữ) + Động kể từ tobe + responsible for + Ving

Ý nghĩa: Nói về sự việc ai/ đồ vật gi bại liệt cần phụ trách mang đến việc thực hiện nào là bại liệt.

Ví dụ:

 • This old lady is responsible for taking care of the my little child. (Bà cụ này còn có trách cứ nhiệm đỡ đần người con nhỏ của tôi.)

 • Due to tát David’s unconsciousness after drinking alcohol, he caused an accident on the way trang chính and he had to tát be responsible for it. (Do ngất xỉu sau thời điểm tu rượu, David làm ra đi ra tai nạn thương tâm bên trên đàng về căn nhà và anh ấy cần phụ trách về sự việc này.)

 • My teacher told us that John was going to tát be responsible for class vice president this school year. (Giáo viên của tôi rằng với Shop chúng tôi rằng John tiếp tục phụ trách thực hiện lớp phó vô năm học tập này.)

Responsible to tát sb for sth

Cấu trúc:

Subject (Chủ ngữ) + Động kể từ tobe + responsible + to tát sb (+ for Danh từ)

Ý nghĩa: Nói về ai/ đồ vật gi phụ trách trước ai bại liệt vô một nhóm/ một đội chức được phân loại bám theo level (cho việc gì bại liệt hoặc đồ vật gi đó).

Xem thêm: diện tích hình thang vuông

Ví dụ:

 • My team is directly responsible to tát the branch manager. (Nhóm của tôi phụ trách thẳng trước giám đốc Trụ sở.)

 • Even when they no longer live with each other, each of them keeps being responsible to tát their children. (Ngay cả Lúc không thể công cộng sinh sống cùng nhau, từng người vẫn luôn luôn sở hữu trách cứ nhiệm với con cháu.)

Những cấu tạo Responsible vô giờ Anh

Bài tập luyện cấu tạo responsible

Điền cụm kể từ responsible for, responsible to tát vô khu vực trống không phù hợp và phân chia thì phù phù hợp với câu:

 1. Lisa is_____________ her quấn because of her big mistake.

 2. My staff are ______________ closing the windows.

 3. My teacher is ________ writing schedule every day.

 4. Last night, someone in town was ________ the incident.

 5. Who is/was ________ making this problem?

 6. It seems that no one wants to tát be __________ this trouble.

 7. My neighbors are ________ all the noises he made last week.

Đáp án

 1. responsible to

 2. responsible for

 3. responsible for

 4. responsible for

 5. responsible for

 6. responsible for

 7. responsible for

Đọc thêm:

Tổng kết

Trên đó là toàn cỗ kiến thức và kỹ năng tương quan cho tới cấu trúc responsible vô giờ Anh. Người học tập hãy nỗ lực rèn luyện những kiến thức và kỹ năng bên trên và thám thính hiểu thêm thắt những kiến thức và kỹ năng giờ Anh tương quan nhằm hoàn toàn có thể dùng thạo nhằm nâng lên năng lực dùng giờ Anh của tôi một cơ hội hiệu suất cao. Hy vọng người học tập hoàn toàn có thể vận dụng cấu tạo này vô vào quy trình học tập giờ Anh của tôi một cơ hội hiệu suất cao và đúng đắn.

Tham khảo

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/responsible