i gave the waiter a $50 note and waited for my

Câu hỏi:

18/03/2020 42,435

Bạn đang xem: i gave the waiter a $50 note and waited for my

A. change   

Đáp án chủ yếu xác

Siêu phẩm 30 đề ganh đua test trung học phổ thông vương quốc 2024 tự thầy cô VietJack biên soạn, chỉ còn 100k bên trên Shopee Mall.

Mua ngay

Chọn đáp án A

-    change (n): tiền lẻ, chi phí thừa

-    supply (n): sự cung cấp

-    cash (n): tiền mt

-    cost (n): chi phí

Dịch: Tôi đã lấy cho chính mình phái đẹp đáp ứng 50 đô và ngóng lấy lại chi phí quá.

Quảng cáo

book vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Governments should _________ some international laws against terrorism.

A. bring up

B. bring about       

C. bring in  

D. bring back

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the sentence that is closest in meaning vĩ đại each of the following questions.

Our parents join hands vĩ đại give us a nice house and a happy trang chính.

A. Our parents take us by the hand and lead us into a nice house and a happy trang chính.

B. Our parents hold our hands when they give us a nice house and a happy trang chính.

C. Our parents work together vĩ đại give us a nice house and a happy trang chính.

D.  Our parents shake hands when they give us a nice house and a happy trang chính.

Câu 3:

If you put your money in a ngân hàng now, you may get 8% _________ annually.

A. interest   

Xem thêm: cuối tuần này thì sao

B. profit      

C. money    

D. income

Câu 4:

I think that married couples should be financially independent _________their parents.

A. to 

B. of  

C. with        

D. on

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

He wasn’t wearing a seat-belt. He was injured.

A. If he hadn’t been wearing a seat-belt, he wouldn’t have been injured.

B. If he had been wearing a seat-belt, he would have been injured.

C. If he had been wearing a seat-belt, he wouldn’t be injured.

D. If he had been wearing a seat-belt, he wouldn’t have been injured.

Câu 6:

- Mai: “Oops! I’m sorry for stepping on your foot” - Hoa: “ _________.”

A. Never mind     

B. You don’t mind         

C. You’re welcome        

D. That’s fine

Xem thêm: tiếng anh tiếng việt