giáo trình kinh tế chính trị mác lênin pdf

Preview text

BỘ GIẢO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

GIÁO TRÌNH

KINH TẾ CHÍNH TRỊ

MÁC - LÊNIN

(Dành mang lại bậc ĐH hệ ko thường xuyên lý luận chủ yếu trị)

NHÀ XUẤẤT B N CHÍNH TR QUỐẤC GIA s TH T Ả Ị ự Ậ

Bạn đang xem: giáo trình kinh tế chính trị mác lênin pdf

GIÁỌ TRÌNH

KINH TẾ CHÍNH TRỊ
MAC - LÉNIN

(Dành mang lại bậc ĐH hệ ko thường xuyên lý luân chủ yếu trị)

####### BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

GIAO TRINH

KINH TẾ CHÍNH TRỊ

MÁC - LÊNIN

(Dành mang lại bậc ĐH hệ ko thường xuyên lý luận chủ yếu trị)

NHÀ XUẤẤT B N CHÍNH TR Quốốc GIA s TH T Ả Ị ự Ậ Hà N i • 2021BAN CHỈ ĐẠO BIÊN SOẠN Đ ng chí Phạm Vàn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo ..£ uỡog, Trưởng Ban Chỉ đạo;

  • Đồng chí Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Sở giáo dục và đào tạo và Đào ta:. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; -. Đồng chí Nguyến Văn Phúc, Thứ trưởng Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; - Đung chí Lê Hải An , Thứ trưởng Sở giáo dục và đào tạo và Đào Lạ□. Phó Trưởng Ban chỉ đạo; -. Đồng chí Mai Ván Chính, ủy viên Trung ương Đảng, Phe trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thành viên; -. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, ủy viên Trung ương Đang, Phó Chủ nhiệm Tổng viên Chính trị Quân team dân chúng nước ta, Sở Quốc chống, Thành viên; -. Đồng chí Nguyễn Văn Thành, ủy viên Trung ương Đang, Thứ trưởng Sở Công an, Thành viên; -. Đồng chí Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Sở Nội vụ, Thành viên; Ị -. Đồng chí Huỳnh Quang Hải, Thứ trưởng Sở Tài chípli, Thành viên; / - 0. ỗồng chí Nguyễn Tất Giáp, Phó Giám đốc Học viện Chính trị vương quốc Hồ Chí Minh, Thành viên; - 1. Đồng chí Phạm Văn Đức, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học tập xã hội Việt Nam, Thành viên; - 2. Đồng chí Nguyễn Hồng Minh, Tổng viên trưởng Tổng viên Dạy nghề nghiệp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thành vịên.

(Theo Quyết ấn định số 165-QD/BTGTW ngày 06/6/2016, số 1302- QD/BTGTWngày 05/4/2018, số 1861-QD/BTGTW ngày 04/01/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương Đắng) HỘI ĐỒNG BIÊN SOẠN - PGS. Ngô Tuấn Nghĩa, Chủ tịch Hội đồng - Chủ biên - PGS.TS.ạm Văn Dũng, Phó Chủ tịch Hội đồng

####### LỜI NHÀ XUẤT BẢN

Thực hiện nay những quyết nghị của Đảng về thay đổi căn bạn dạng, trọn vẹn dạy dỗ và đào tạo và huấn luyện đáp ứng đòi hỏi của thòi kỳ công nghiệp hóa, tân tiến hóa khu đất nưốc, ngày 28/3/2014 Ban Bí thư Trung ương Đảng phát hành Kết luận số 94-KL/TW “về việc nối tiếp thay đổi việc học tập lý luận chủ yếu trị vô khối hệ thống dạy dỗ quốc dân”. Kết luận số 94-KL/TW khẳng định, thay đổi nguyệt lão việc học hành (bao bao gồm cả nội dung, lịch trình, cách thức giảng dạy dỗ, xây dựng lực lượng nhà giáo...) ỉý luận chủ yếu trị vô hệ thông dạy dỗ quốc dân với tầm quan trọng chiến lược; bên cạnh đó đòi hỏi thay đổi việc học hành lý luận chủ yếu trị vô hệ thống dạy dỗ quốc dân cần tạo ra bước tiến bộ mới mẻ, với thành phẩm, rất chất lượng rộng lớn, hùn phần làm mang lại công ty nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Xì Gòn và đàng lốì, ý kiến của Đảng giữ tầm quan trọng chủ yếu vô đdi sinh sống xã hội; đảm bảo an toàn mới con trẻ nước ta luôn luôn trung thành với tiềm năng, hoàn hảo của Đảng và vối cơ chế xã hội công ty nghĩa. Dưới sự công ty trì của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra, trực tiếp là Ban Chỉ đạo biên soạn lịch trình, giáo trình lý luận chủ yếu trị, trong mỗi năm vừa qua, việc tổ chức triển khai biên soạn cỗ giáo trình những môn lý luận chủ yếu trị được tiến hành trang nghiêm, công phu, thận trọng vối phương pháp cần thiết phân xác định rõ nội dung của từng đốì tượng học tập, từng cấp' học tập, bậc học tập, rời trùng thi công, bên cạnh đó đảm bảo an toàn tính liên thông. Phương châm của thay đổi nguyệt lão việc học hành lý luận chủ yếu trị là nằm trong vối thay đổi nguyệt lão về nội dung cần đồng thời đổi mới mẻ cách thức giảng dạy dỗ và học hành bám theo hưóng sống động, mềm mỏng, thích hợp với thực dìu na ná đốì tượng học tập tập; tạo nên sự hào hứng và với trách cứ nhiệm mang lại người dạy, người học tập. Đốì với SV ĐH hệ ko thường xuyên lý luận chủ yếu trị, cần xây dựng các bài bác giảng cộng đồng, tổ hợp những yếu tố cơ bạn dạng nhất về công ty nghĩa Mác - Lênin, trọng tâm

là về công ty nghĩa duy vật biện hội chứng, công ty nghĩa duy vật lịch sử vẻ vang, gắn vối tư tưởng Hồ Chí Minh và công ty trương, đàng lốì của Đảng. Sinh viên hệ thường xuyên lý luận chủ yếu trị cần thiết học tập tập các kỹ năng và kiến thức sâu sắc rộng lớn, không thiếu thốn rộng lớn, phù phù hợp với đòi hỏi đào tạo và huấn luyện. Trong quy trình biên soạn, luyện thể người sáng tác đang được kê quá nội dung những giáo trình vì thế Hội đồng Trung ương lãnh đạo biên soạn giáo trình vương quốc những cỗ môn khoa học tập Mác - Lênin, tư tưỏng Xì Gòn và Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra tổ chức triển khai biên soạn. Đồng thòi, Ban Chỉ đạo, luyện thể người sáng tác đang được thu nhận những chủ kiến hùn ý của tương đối nhiều luyện thể cũng tựa như những ngôi nhà khoa học, giáo viên những ngôi trường ĐH vô cả nưốc. Cho đến giờ, về cơ bạn dạng cỗ giáo trình đã hoàn trở nên việc biên soạn bám theo những tiêu chuẩn đưa ra. Nhằm hỗ trợ tư liệu giảng dạy dỗ, học tập mang lại giáo viên, SV những ngôi trường ĐH bám theo lịch trình mói, Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra phối phù hợp với Nhà xuất bạn dạng Chính trị vương quốc Sự thiệt xuất bạn dạng cỗ giáo trình lý luận chủ yếu trị dành riêng cho bậc ĐH hệ thường xuyên và ko thường xuyên lý luận chủ yếu trị, bao gồm 5 môn: _- Giấo trình Triết học tập Mác - Lênỉn

  • Giáo trình Kinh tế chủ yếu trị Mác - Lênin
  • Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học
  • Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh
  • Giáo trình Lịch sủ Đảng Cộng sản nước ta._ Mặc cho dù đang được có rất nhiều cố gắng vô quy trình tổ chức triển khai biên soạn, thu nhận những chủ kiến hùn ý để hoàn thiện bạn dạng thảo và xuất bạn dạng, tuy vậy vì thế nhiều nguyên do khinh suất và khách hàng quan tiền, cỗ giáo trình chắc hẳn rằng khó khăn rời ngoài những giới hạn, thiếu thốn sót, rất cần được nối tiếp bổ sung cập nhật, chỉnh sửa và update. Rất mong chờ cảm nhận được những chủ kiến hùn ý của người sử dụng phát âm nhằm cỗ giáo trình được hoàn thiện rộng lớn trong mỗi phiên xuất bạn dạng sau. Thư hùn ý nài gửi về: Vụ giáo dục và đào tạo ĐH, Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra, số 35 Đại cồ Việt, Hà Nội; hoặc Nhà xuất bạn dạng Chính trị vương quốc Sự thiệt, số 6/86 Duy Tân, cầu Giấy, TP Hà Nội, Email: suthat@nxbctqg. Trân trọng reviews cỗ giáo trình với phần đông độc giả. Tháng 6 năm 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Chương 1 ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu VÀ CHỨC NĂNG CỦA KINH TÊ' CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN

Nội dung Chương 1 hỗ trợ những học thức cơ bạn dạng về việc thành lập và hoạt động và cải cách và phát triển của môn học kinh tế tài chính chủ yếu trị Mác - Lênin; về đốỉ tượng nghiên cứu và phân tích, cách thức nghiên cứu và phân tích và chức năng của khoa học tập kinh tế tài chính chủ yếu trị Mác - Lênin vô trí tuệ na ná vô thực tiễn. Trên hạ tầng bại, SV nắm chắc sự tạo hình, cải cách và phát triển nội dung khoa học tập của môn học tập kinh tế tài chính chủ yếu trị Mác - Lênin, hiểu rằng chân thành và ý nghĩa của môn học tập đốì vối bạn dạng thân thiết khi tham gia những hoạt đậhg kinh tế tài chính - xã hội.

I- KHÁI QUÁT Sự HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIEN CỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN

Trong loại chảy tư tưởng kinh tế tài chính của quả đât Tính từ lúc thòi kỳ cổ đại cho đến thời nay, do đặc trưng về trình độ chuyên môn cải cách và phát triển ứng với từng quá trình lịch sử vẻ vang, từng nền phát triển xã hội đã hình trở nên nhiều tư tưởng, phe cánh lý luận về kinh tế tài chính không giống nhau.

Mặc dù cho có sự đa dạng chủng loại về nội hàm lý luận, nội dung tiếp cận và đốĩ tượng nghiên cứu và phân tích riêng phản ánh trình độ chuyên môn trí tuệ, lập ngôi trường tư tưởng và ý kiến quyền lợi của từng phe cánh, song khoa học tập kinh bại phát biểu cộng đồng và khoa học tập kinh bại chủ yếu trị phát biểu riêng rẽ đều phải sở hữu điểm cộng đồng ỏ chỗ bọn chúng là thành phẩm của quy trình không ngừng nghỉ hoàn mỹ. Các phạm trù, định nghĩa khoa học vối tư cơ hội là thành phẩm nghiên cứu và phân tích và cải cách và phát triển khoa học tập kinh tế tài chính chủ yếu trị ở quá trình sau đều với sự thừa kế một cơ hội tạo ra bên trên hạ tầng những nền móng lý luận đã và đang được tò mò ở giai đoạn trước bại, đồng thòi, dựa vào hạ tầng thành phẩm tổng kết thực dìu kinh tế tài chính - xã hội đang được diễn ra. Kinh tế chủ yếu trị Mác - Lênin, một trong mỗi môn khoa học tập kinh bại chủ yếu trị của nhân loại, được tạo hình và cải cách và phát triển bám theo logic lịch sử vẻ vang như thế.

####### 1

####### 1

Thuật ngữ khoa học tập kinh tế chủ yếu trị được xuất hiện nay ở châu Âu vô năm 1615 vô tác phẩm Chuyên luận về kinh tê' chủ yếu trị (Traicté de r oeconomie politique, dédié au Roy et à la Reyne mere du Roy) của phòng kinh bại người Pháp Autoine de Montchrétien. Trong tác phẩm này, người sáng tác khuyến nghị môn khoa học tập mới mẻ - môn kinh tế chủ yếu trị. Tuy nhiên, kiệt tác này mới chỉ là phác hoạ thảo về môn học tập kinh tế tài chính chủ yếu trị. Tối thế kỷ XVIII, vói sự xuất hiện nay hệ thông lý luận của phòng kinh tế tài chính học tập người Anh Adam Smith, kinh tế tài chính chủ yếu trị đầu tiên trỏ trở nên môn học vởi những phạm trù, định nghĩa thường xuyên ngành. Từ bại, kinh tế tài chính chủ yếu trị không ngừng nghỉ được bổ sung, cải cách và phát triển cho tới thời nay. Quá trình cải cách và phát triển của khoa học tập kinh tế tài chính chủ yếu trị được bao quát qua chuyện nhì thòi kỳ lịch sử như sau: Thứ nhất, kể từ thòi cổ kính cho tới thế kỷ XVIII. Thứ nhì, kể từ sau thê kỷ XVIII đến giờ. Trong thòi kỳ cổ kính, trung đại (từ thế kỷ XV về trước), trình độ chuyên môn cải cách và phát triển của những nền sản xuất còn lỗi thời, chưa xuất hiện không thiếu thốn những nền móng quan trọng cho việc tạo hình những lý luận chuyên về kinh tế tài chính. Các tư tưởng kinh tế tài chính thông thường được thấy trong số kiệt tác triết học tập, luận lý. Sang thế kỷ XV, công thức phát triển tư bạn dạng công ty nghĩa tạo hình trong thâm tâm những quốc gia Tây Âu và dần dần thay cho thế công thức phát triển phong con kiến. Trình chừng mới mẻ của phát triển xã hội đang trở thành nền móng cho việc cải cách và phát triển lý luận kinh tế tài chính chủ yếu trị. Chủ nghĩa trọng thương được ghi nhận là hệ thông lý luận kinh tế tài chính chủ yếu trị bước đầu nghiên cứu vớt về nền phát triển tư bạn dạng công ty nghĩa. Chủ nghĩa trọng thương tạo hình và cải cách và phát triển vô quá trình từ nửa thê kỷ XV đến giữa thê kỷ XVII 0 Tây Âu với những ngôi nhà kinh tế tài chính vượt trội ỏ những nước như Willian Stafford, Thomas Mun (Anh); Gasparo Scaruffi, Antonso Serra (Ý); A. Montchrétien (Pháp). Trong thời kỳ này, tư bạn dạng thương nghiệp với tầm quan trọng cai trị nền kinh tế tài chính. Do vậy, công ty nghĩa trọng thương dành riêng trọng tâm vô nghiên cứu và phân tích nghành nghề lưu thông. Chủ nghĩa trọng thương đang được khái quát chính mục tiêu của những ngôi nhà tư bạn dạng là mò mẫm kiếm ROI. Tuy nhiên, công ty nghĩa trọng thương giải thích thiếu thốn tính khoa học tập Khi nhận định rằng xuất xứ của ROI là kể từ thương nghiệp,

####### 1

####### 2

Kể kể từ sau những dự án công trình nghiên cứu và phân tích của A. Smith, lý luận kinh tế tài chính chủ yếu trị tạo thành hai dòng chính:

Xem thêm: những câu chúc ngủ ngon

  • Dòng lý thuyết khai quật những vấn đề của A. Smith bao quát dựa vào những để ý mang tính tư tưởng, hành động nhằm thiết kế trở nên những lý thuyết kinh tế tài chính mối; ko nối tiếp lên đường sâu sắc vào phân tích, luận giải những mối liên hệ xã hội vô nền phát triển. Từ bại, tạo ra hạ tầng mang lại việc xây dựng các lý thuyết kinh tế tài chính về hành động của những người chi tiêu và sử dụng, người phát triển hoặc những đại lượng lớn của nền kinh tế tài chính. Dòng lý thuyết này không ngừng nghỉ được bổ sung cập nhật và cải cách và phát triển vì chưng rất rất nhiều nhà kinh tế tài chính và nhiều phe cánh lý thuyết ở những quôc gia châu Âu, Bắc Mỹ cho tới thời nay.
  • Dòng lý thuyết thể hiện nay kể từ D. Ricardo, thừa kế những độ quý hiếm vô lý luận khoa học tập của A. Smith, nối tiếp bổ sung cập nhật, hoàn hảo nội dung luận giải về những phạm trù kinh bại chủ yếu trị, đi sâu phân tách những mối liên hệ xã hội vô nền phát triển, tạo nên những độ quý hiếm lý luận khoa học chuẩn xác. c. Mác (1818 - 1883) đang được thừa kế thẳng những trở nên trái khoáy lý luận khoa học tập đó của D. Ricardo nhằm cải cách và phát triển trở nên lý luận kinh bại chủ yếu trị có tên ông về công thức sản xuất tư bạn dạng công ty nghĩa. Dựa bên trên sự thừa kế một cơ hội với phê phán lý luận kinh bại chủ yếu trị truyền thống, thẳng là của D. Ricardo, c. Mác đang được thiết kế khối hệ thống lý luận kinh tế tài chính chủ yếu trị mang tính chất cách mệnh, khoa học, trọn vẹn về nền phát triển tư bạn dạng công ty nghĩa, mò mẫm đi ra những quy luật kinh bại phân bổ sự hình trở nên, cải cách và phát triển và luận hội chứng tầm quan trọng lịch sử vẻ vang của công thức phát triển tư bạn dạng chủ nghĩa. Cùng vối c. Mác, Ph. Ángghen (1820 - 1895) cũng chính là người dân có công phu vĩ đại trong việc công bó lý luận kinh bại chủ yếu trị, 1 trong các tía phần tử cấu trở nên của công ty nghĩa Mác. Lý luận kinh tế tài chính chủ yếu trị của c. Mác và Ph. Ăngghen được thể hiện nay triệu tập và cô ứ đọng nhất trong cỗ Tư bạn dạng. Trong cỗ Tư bạn dạng, c. Mác trình diễn một cơ hội khoa học tập và chỉnh thề nguyền các phạm trù cơ bạn dạng của nền kinh bại thị ngôi trường tư bạn dạng công ty nghĩa như: sản phẩm & hàng hóa, chi phí tệ, tư bạn dạng, giá trị thặng dư, thu thập, tuần trả, chu fake, ROI, chiến phẩm, địa tô, tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh..., rút ra các quy luật kinh tế tài chính cơ bạn dạng cũng tựa như những mối liên hệ xã hội trong số những giai cấp cho vô nền kinh tế thị ngôi trường bên dưới bôi cảnh nền phát triển tư bạn dạng công ty nghĩa, c. Mác đang được tạo nên bước nhảy phụt về lý luận khoa học tập đối với D. Ricardo Khi trị sinh ra tính nhì mật của làm việc phát triển sản phẩm & hàng hóa, tạo nền móng mang lại việc luận giải một cơ hội khoa học tập về lý luận thặng dư giá trị.

####### 1

####### 4

Hệ thống lý luận kinh tế tài chính chủ yếu trị của c. Mác nêu bên trên được trình diễn bên dưới kiểu dáng những học thuyết rộng lớn như thuyết lí độ quý hiếm, thuyết lí thặng dư giá trị, thuyết lí thu thập, học tập thuyết về ROI, thuyết lí về địa tô... Với thuyết lí thặng dư giá trị phát biểu riêng rẽ và cỗ Tư bản nói chung, c. Mác đang được thiết kế hạ tầng khoa học tập, cách mệnh cho việc tạo hình công ty nghĩa Mác như một chỉnh thể thực hiện nền tảng tư tưởng mang lại giai cấp cho người công nhân và dân chúng làm việc. Học thuyết thặng dư giá trị của c. Mác bên cạnh đó cũng chính là hạ tầng khoa học tập luận hội chứng về tầm quan trọng lịch sử của công thức phát triển tư bạn dạng công ty nghĩa. Sau Khi c. Mác và Ph. Ăngghen tạ thế, V. Lênin (1870 - 1924) nối tiếp kê quá, bô sung, phát triên lý luận kinh tế tài chính chủ yếu trị bám theo cách thức luận của c. Mác và có rất nhiều đóng góp góp khoa học tập rất rất lốn; vô bại, nổi trội là thành phẩm nghiên cứu và phân tích chỉ ra rằng những quánh điếm kinh tế tài chính của độc quyền, độc quyền nước non vô công ty nghĩa tư bạn dạng quá trình cuối thê kỷ XIX đầu thế kỷ XX, những yếu tố kinh bại chủ yếu trị của thời kỳ quá nhiều lên công ty nghĩa xã hội... Vối chân thành và ý nghĩa bại, lý thuyết kinh tế tài chính chủ yếu trị này được ấn định danh với tên thường gọi kinh tế chủ yếu trị Mác - Lênin. Sau Khi V. Lênin tạ thế, những ngôi nhà nghiên cứu và phân tích kinh tế tài chính của những đảng nằm trong sản bên trên thê giới tiếp tục nghiên cứu và phân tích, bổ sung cập nhật và cải cách và phát triển kinh bại chủ yếu trị Mác - Lênin cho tới thời nay. Cùng với lý luận của những đảng nằm trong sản, lúc bấy giờ, bên trên toàn cầu với thật nhiều ngôi nhà kinh tế

nghiên cứu vớt kinh tế tài chính chủ yếu trị Theo phong cách tiếp cận của kinh tế tài chính chủ yếu trị của c. Mác với khá nhiều công trình được công tía bên trên từng toàn cầu. Các dự án công trình nghiên cứu và phân tích này được xểp vô nhánh kinh tê chủ yếu trị mácxít (maxist - những người dân bám theo công ty nghĩa Mác).

Bên cạnh bại, cũng vô quá trình kể từ thế kỷ XV cho tới thế kỷ XIX, còn tồn tại một số trong những lý thuyết kinh tê chủ yếu trị của những ngôi nhà tư tưởng xã hội công ty nghĩa ngoạn mục (thế kỷ XV - XIX) và kinh tế chính trị đái tư sản (cuối thế kỷ XIX). Các lý thuyết này hướng về phía phê phán những khuyết

tật của công ty nghĩa tư bạn dạng, tuy vậy nhìn bao quát những ý kiến dựa vào hạ tầng tình yêu cá thể, chịu tác động của công ty nghĩa nhân đạo, không chỉ có đi ra được những quy luật kinh tế tài chính cơ bạn dạng của

nền kinh tế tài chính thị ngôi trường tư bạn dạng công ty nghĩa và bởi vậy ko luận hội chứng được tầm quan trọng lịch sử vẻ vang của chủ nghĩa tư bạn dạng vô quy trình cải cách và phát triển của quả đât. Như vậy, kinh tế tài chính chủ yếu trị Mác - Lênin là 1 trong trong mỗi loại lý thuyết kinh bại chủ yếu trị

####### 1

####### 5

Thứ hãi, tạo nên tài năng dành được mối cung cấp ngân sách không thiếu thốn mang lại ngôi nhà nưổc hoặc toàn bộ nhân dân nhằm tiến hành trách nhiệm công. Kinh tế chủ yếu trị phía tói thực hiện mang lại từ đầu đến chân dân na ná vương quốc trở thành phong phú. Nguồn: A. Smith: An Inguiry in to tướng the Nature and Causes of the Wealth of Nations, 1776. Kế quá những trở nên tựu khoa học tập kinh tế tài chính chủ yếu trị của quả đât, bằng phương pháp tiếp cận duy vật về lịch sử vẻ vang, c. Mác và Ph. Àngghen xác định: Đốì tượng nghiên cứu và phân tích của kinh tế tài chính chủ yếu trị là những quan hệ của phát triển và trao đổi trong phương thức phát triển tuy nhiên những mối liên hệ bại tạo hình và cải cách và phát triển. Vói ý niệm như thế, phiên thứ nhất vô lịch sử vẻ vang của kinh tế tài chính chủ yếu trị học tập, đôì tượng nghiên cứu vớt của kinh tế tài chính chủ yếu trị được xác lập một cơ hội khoa học tập, trọn vẹn tại mức chừng khái quát cao, thông nhất biện hội chứng thân thiết phát triển và lưu thông. Như vậy thể hiện nay sự trị triển trong lý luận kinh tế tài chính chủ yếu trị của c. Mác đối với những lý luận kinh tế tài chính chủ yếu trị của những ngôi nhà tư tưỏng trước c. Mác.

Luận giải về khoa học tập kinh tế tài chính chủ yếu trị, c. Mác và Ph. Angghen chỉ ra: Kinh bại chủ yếu trị với thể được hiểu bám theo nghĩa hẹp hoặc bám theo nghĩa rộng lớn. Theo nghĩa hẹp, kinh bại chủ yếu trị là khoa học tập kinh bại nghiên cứu và phân tích mối liên hệ phát triển và trao đổi trong một công thức phát triển chắc chắn. Cách tiếp cận này được c. Mác thể hiện nay rõ rệt nhất trong cỗ Tư bạn dạng. Cụ thể, c. Mác nhận định rằng, đối tượng người tiêu dùng nghiên cứu và phân tích của cục Tư bản là những quan tiền hệ sản xuất và trao thay đổi của công thức phát triển tư bạn dạng công ty nghĩa và mục tiêu sau cùng của bộ Tư bản là mò mẫm đi ra quy luật hoạt động kinh tế tài chính của xã hội ấy. Theo nghĩa rộng lớn, Ph. Àngghen mang lại rằng: “Kinh tế chủ yếu trị, bám theo nghĩa rộng lớn nhất, là khoa học về những quy luật phân bổ sự phát triển và trao thay đổi những tư liệu sinh hoạt vật hóa học vô xã hội loại người... Những ĐK vô bại người tao phát triển thành phầm và trao thay đổi bọn chúng, đều thay thay đổi tùy theo nưốc, và trong những nưồc lại thay cho thay đổi tùy theo mới. Bởi vậy, không thế có cùng một môn kinh tế tài chính chủ yếu trị duy nhất mang lại toàn bộ từng nưốc và toàn bộ từng thời lịch sử vẻ vang...; môn kinh tế chủ yếu trị, về thực tế là 1 trong môn khoa học tập với đặc điểm lịch sử vẻ vang...; nó nghiên cứu và phân tích trước hết là những quy luật đặc trưng của từng quá trình cải cách và phát triển của phát triển và của trao thay đổi, và chỉ sau Khi nghiên cứu và phân tích như thê kết thúc rồi nó mới mẻ hoàn toàn có thể xác lập đi ra một vài ba quy luật hoàn

####### 1

####### 7

toàn với đặc điểm cộng đồng, mến dụng, phát biểu cộng đồng, mang lại phát triển và trao đổi”I.

I c. Mác và Ph. Ăngghen: Toàn luyện, Nxb. Chính trị vương quốc, TP Hà Nội, 2002, t, tr-208.

####### 1

####### 8

L kiến trúc thượng tằng ứng của công thức sản xuất chắc chắn. Quan hệ xã hội của phát triển và trao thay đổi biểu thị ở những phần tử như: mối liên hệ sở hữu; mối liên hệ quản lí lý; quan hệ phân phối, phân chia mối cung cấp lực; mối liên hệ xã hội 1 vô lưu thông; mối liên hệ xã hội vô chi tiêu dùng; mối liên hệ xã hội vô quản lí trị cải cách và phát triển quốc gia; quản lí trị cải cách và phát triển địa phương; mối liên hệ thân thiết phát triển và lưu thông; thân thiết phát triển và thị ngôi trường... Khi nhấn mạnh vấn đề việc bịa những mối liên hệ phát triển và trao thay đổi vô nguyệt lão contact với trình độ chuyên môn cải cách và phát triển của lực lượng phát triển và bản vẽ xây dựng thượng tằng ứng, kinh tế tài chính chủ yếu trị Mác - Lênin ko coi nhẹ nhõm những quan tiền hệ kinh tế tài chính khách hàng quan tiền trong số những quy trình kinh tế tài chính vô một mạng và trong số những mạng của quy trình tái mét phát triển xã hội với tư cơ hội là 1 trong chỉnh thể biện hội chứng của phát triển, lưu thông, phân phối, chi tiêu và sử dụng. Trước trên đây, trong số dự án công trình nghiên cứu và phân tích của kinh tế tài chính chủ yếu trị Mác - Lênin nằm trong hệ thốhg những nước xã hội công ty nghĩa, đa số những ngôi nhà nghiên cứu và phân tích chỉ nhấn mạnh vấn đề đốĩ tượng nghiên cứu và phân tích của kinh tế tài chính chủ yếu trị Mác - Lênin là mặt mày mối liên hệ phát triển, tuy nhiên mối liên hệ phát triển lại chỉ quy về mối liên hệ chiếm hữu, mối liên hệ tố chức quản lý và vận hành, quan tiền hệ phân phối thu nhập. Cách hiểu này thích hợp vối ĐK nền kinh tế tài chính plan hóa triệu tập, ko sát với ý kiến của những ngôi nhà tầm cỡ của kinh tế tài chính chủ yếu trị Mác - Lênin nêu bên trên và ko thực sự thích hợp vói ĐK cải cách và phát triển kinh tế tài chính thị ngôi trường. Các ngôi nhà tầm cỡ xác định, kinh tế tài chính chủ yếu trị Mác - Lênin nghiên cứu vớt mối liên hệ xã hội của phát triển và trao thay đổi tức thị mặt mày xã hội của sự việc thông nhất biện hội chứng của tất cả phát triển, lưu thông, phân phôi, chi tiêu và sử dụng. Đây là ý kiến khoa học tập và phản ánh chính thực dìu hoạt động của nền phát triển xã hội với sự vận hành của những quy luật thị ngôi trường.

Xem thêm: bộ đề thi bằng lái xe a1

2. Mục đích nghiên cứu và phân tích của kinh tế tài chính chủ yếu trị Mác - Lênin Mục đích nghiên cứu và phân tích ở Lever tối đa của kinh tế tài chính chủ yếu trị Mác - Lênin là nhằm mục tiêu trị sinh ra những quy luật chi phôi mối liên hệ thân thiết người vối người vô phát triển và trao thay đổi. Từ bại, hùn cho những công ty vô xã hội vận dụng những quy luật ấy, tạo ra động lực đề không ngừng nghỉ tạo ra, thêm phần xúc tiến văn minh và sự trị triển toàn diện của xã hội trải qua việc xử lý những mối liên hệ quyền lợi. Mục đích xuyên thấu của kinh tế tài chính chủ yếu trị Mác - Lênin không chỉ có nhắm đến việc xúc tiến sự phong phú, mà còn phải phía tới cung cấp cho hạ tầng khoa học tập thêm phần đốc hành hạ trình độ chuyên môn văn minh và cải cách và phát triển trọn vẹn của xã hội. Kinh tế chủ yếu trị Mác - Lênin ko cần là khoa học tập về kinh tế tài chính sản phẩm & hàng hóa tư bạn dạng công ty nghĩa. Các hiện tượng lạ kinh bại đều bị phân bổ vì chưng những lực lượng khách hàng quan tiền, này đó là những quy luật kinh tế tài chính. Quy luật kinh bại là

những nguyệt lão contact phản ánh thực chất, khách hàng quan tiền, lặp lên đường tái diễn của những hiện tượng lạ và quy trình kinh tế tài chính vô nền sản xuất xã hội ứng với những trình độ chuyên môn cải cách và phát triển chắc chắn của nền phát triển xã hội ấy. Tương tự động tựa như những quy luật xã hội không giống, sự tác dụng và đẩy mạnh tầm quan trọng của quy luật kinh tế tài chính đốì với phát triển và trao đổi thông qua chuyện những hoạt động và sinh hoạt của loài người vô xã hội vối những mô tơ quyền lợi không giống nhau. M x ỹ* X Quy luật kinh bại tác dụng vô những mô tơ quyền lợi và mối liên hệ quyền lợi của loài người, kể từ bại kiểm soát và điều chỉnh hành động của mình. Khi vận dụng chính những quy luật kinh tế tài chính, sẽ khởi tạo đi ra những mối liên hệ quyền lợi kinh tế tài chính khách hàng quan tiền, chính đắn thôi thúc sự sáng tạo ra của loài người vô xã hội. Thông thông qua đó xúc tiến sự phong phú và văn minh của xã hội. Giữa quy luật kinh tế tài chính và quyết sách kinh tế tài chính với sự phân biệt. Chính sách kinh bại cũng tác dụng vô những mối liên hệ quyền lợi, nhưng sự tác dụng bại mang tính chất khinh suất. Hộp 1. Quy luật kinh tế tài chính và quyết sách kinh tế Quy luật kinh tế tài chính tồn bên trên khách hàng quan tiền, ko tùy thuộc vào ý chí của loài người, loài người ko thể thủ tiêu quy luật kinh tế tài chính, tuy nhiên hoàn toàn có thể trí tuệ và áp dụng quy luật kinh tế tài chính nhằm đáp ứng quyền lợi của tớ. Khi vận dụng ko thích hợp, loài người cần thay cho thay đổi hành động của tớ chứ không bao giờ thay đổi được quy luật. Chính sách kinh tế tài chính là thành phầm khinh suất của loài người được tạo hình bên trên cơ sỏ áp dụng những quy luật kinh tế tài chính. Chính sách kinh tế tài chính vì vậy hoàn toàn có thể thích hợp, hoặc ko phù hdp vói quy luật kinh tế tài chính khách hàng quan tiền. Khi quyết sách ko thích hợp, công ty phát hành quyết sách hoàn toàn có thể phát hành quyết sách không giống để thay thế thế.

Giá trị khoa học tập của kinh tế tài chính chủ yếu trị Mác - Lênin thể hiện nay ỏ khu vực trị sinh ra những nguyên tắc và quy luật phân bổ những mối liên hệ quyền lợi thân thiết loài người vối loài người vô phát triển và trao thay đổi. Kết trái khoáy nghiên cứu của kinh tế tài chính chủ yếu trị Mác - Lênin tạo ra hạ tầng lý luận khoa học tập mang lại việc thiết kế đàng lôì, quyết sách phát triển kinh tế tài chính - xã hội của một vương quốc phù phù hợp với những quá trình cải cách và phát triển chắc chắn. Đường lốĩ, chính sách phản ánh đặc thù cơ chế chủ yếu trị, ấn định hưống tuyến phố cải cách và phát triển của vương quốc bại. Sẽ là thiếu thốn khách quan nếu như đốì lập rất rất đoan kinh tế tài chính chủ yếu trị Mác - Lênin với những khoa học tập kinh tế tài chính không giống. Tương tự động, tiếp tục rất rất khó có được tầm nom Khi phủ định vị trị của kinh tế tài chính chủ yếu trị Mác - Lênin đôì vối cải cách và phát triển. Vì vậy, cần thiết nắm rõ những nguyên tắc của kinh tế tài chính chủ yếu trị Mác - Lênin để sở hữu hạ tầng lý luận khoa học cho việc