chú dược sư tiếng phạn

Nguồn gốc Chú Dược Sư

Chú Dược sư được trích rời khỏi kể từ cuốn Kinh Dược sư. Sở kinh kể về công đức và bổn nguyện của Phật Được sư sau khoản thời gian được tái ngắt sinh ở cõi không giống.

Bạn đang xem: chú dược sư tiếng phạn

Tên không hề thiếu của ngài là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai.

Tiếng Phạn là Bhaisajyaguru Vaidurya Prabha.

Tiếng Anh là Medicine Buddha.

Cái thương hiệu Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai tăng thêm ý nghĩa là vị lương y đem thân ái thể như ngọc lưu ly, toả sáng sủa từng muôn điểm, đem lại lành mạnh mang đến quý khách. Ngài hoàn toàn có thể điều trị không còn toàn bộ căn bệnh cực của bọn chúng sinh, nhưng mà hầu hết đều vì thế những điều ko hoặc vô tư tưởng tạo nên.

Do bổn nguyện của ngài là “cứu toàn bộ những căn bệnh cực cho những bọn chúng sinh” cho nên vì vậy còn mang tên Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật, là vị Phật thay mặt cho việc hoàn toàn vẹn của Phật ngược ngự cõi phía Đông, gọi là cõi Tịnh Lưu ly.

Tranh tượng của vị Phật này hoặc được vẽ với tay ngược vậy dung dịch trị căn bệnh và tay mặt mày lưu giữ bấm thí nguyện. Phật Dược Sư thông thường được thờ công cộng với Phật Thích Ca Mâu Ni và A Di Đà, vô cơ bụt Dược Sư đứng phía trái còn Phật A Di Đà đứng phía bên phải Phật Thích Ca.

Phật Dược Sư
Tranh vẽ Phật Dược sư Lưu Ly Quang Như Lai
Nguồn: Pinterest

Công dụng của Chú Dược Sư

Bệnh tật hoàn toàn có thể đột biến từ khá nhiều nguyên vẹn nhân, như thói quen thuộc thức ăn, sinh hoạt láo nháo tâm lý buồn hí hửng. Chú Dược Sư được đưa đến mới mẻ mục tiêu xua tan từng mắc bệnh mang đến thế giới, mặc dù là căn bệnh cơ thể hiện nay bên trên khung người hoặc tâm trí, hùn thế giới bay cực.

Kinh Dược Sư kể lại rằng khi còn sinh sống, Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai đang được trị rời khỏi 12 nguyện rộng lớn như sau:

THỨ NHẤT: Ta nguyện đời sau, Khi bệnh Vô thượng Bồ đề, hào quang đãng của Ta chiếu từng vô lượng vô hạn toàn cầu, khiến cho bọn chúng lãng mạn thấy ánh quang đãng này, thân ái tâm thanh tịnh, đầy đủ tướng mạo trượng phu, siêng tu Lục chừng, tách biển lớn trần cực, vô vùng Niết Yên.

THỨ HAI: Ta nguyện đời sau, Khi bệnh Vô thượng Bồ đề, thân ái Ta như ngọc lưu ly, vô ngoài thông minh, tinh ranh tinh khiết trọn vẹn, hào quang đãng bùng cháy rực rỡ chiếu từng chục phương. Các bọn chúng lãng mạn ở điểm tăm tối cũng thấy thân ái Ta và được lành mạnh, tùy tâm thoả mãn.

THỨ BA: Ta nguyện đời sau, Khi bệnh Vô thượng Bồ đề, sử dụng trí phương tiện đi lại dạy dỗ bọn chúng lãng mạn khiến cho tin cậy cho nhau, thực hiện mang đến dân nhiều nước mạnh.

THỨ TƯ: Ta nguyện đời sau, Khi bệnh Vô thượng Bồ đề, nếu như đem lãng mạn tu theo dõi tà giáo, thì Ta khiến cho bọn họ về bên chánh đạo. Nếu theo dõi nhị quá, thì Ta khiến cho bọn họ cầu Vô thượng giác.

THỨ NĂM: Ta nguyện đời sau, Khi bệnh Vô thượng Bồ đề, nếu như đem lãng mạn ở vô giáo pháp tu hạnh thanh tịnh, thì Ta khiến cho bọn họ không hề thiếu Tam tụ tịnh giới. Nếu ai bỏ phạm nhưng mà nghe danh Ta, tâm ngay lập tức thanh tịnh, ko đọa ác đạo.

THỨ SÁU: Ta nguyện đời sau, Khi bệnh Vô thượng Bồ đề, nếu như đem lãng mạn body hèn yếu, ko đầy đủ sáu căn, xấu xí xí, ngơ ngơ, tai nghễnh ngãng, đôi mắt loà, rằng năng ngọng liệu, thủ công tật nguyền, lác hủi, điên loạn, chịu đựng nhiều cực óc. Nghe được danh Ta, ngay lập tức được ngoài căn bệnh, body đoan chánh, trí huệ thông minh.

THỨ BẢY: Ta nguyện đời sau, Khi bệnh Vô thượng Bồ đề, nếu như đem lãng mạn đem căn bệnh hiểm bần hàn, ko người cứu vớt trị, ko vị trí cậy nhờ, bần hàn nằm trong khốn cực. Nghe được danh Ta, ngay lập tức được ngoài căn bệnh, thân ái tâm thanh tịnh, quyến nằm trong họp mặt.

THỨ TÁM: Ta nguyện đời sau, Khi bệnh Vô thượng Bồ đề, nếu như đem lãng mạn đem thân ái phụ phái đẹp chịu đựng nhiều khổ cực, mong muốn cầu thoát khỏi, nghe được danh Ta, thân ái tâm thanh tịnh, đầy đủ tướng mạo trượng phu, tiến thủ cho tới Vô thượng Bồ đề.

THỨ CHÍN: Ta nguyện đời sau, Khi bệnh Vô thượng Bồ đề, nếu như đem lãng mạn tụt xuống vô lưới yêu tinh, lặn giáo buộc ràng, Ta sử dụng phương tiện đi lại khai thị mang đến bọn họ, khiến cho ngoài đàng đắm đuối, tu hạnh Bồ tát, bệnh ngược Vô thượng Bồ đề.

THỨ MƯỜI: Ta nguyện đời sau, Khi bệnh Vô thượng Bồ đề, nếu như đem lãng mạn vì thế vì như thế vô minh phạm cần sai lầm không mong muốn, nên bị giam giữ, chịu đựng nhiều khổ cực. Nghe được danh Ta, toàn bộ cực ấy ngay lập tức được chi phí trừ.

THỨ MƯỜI MỘT: Ta nguyện đời sau, Khi bệnh Vô thượng Bồ đề, nếu như đem người này bần hàn nằm trong, đói khát, vì như thế cầu thực phẩm nhưng mà tạo nên nghiệp ác. Nghe được danh Ta, chuyên nghiệp lòng lâu trì, thì Ta khiến cho bọn họ đem đầy đủ vật thực và dạy dỗ pháp Phật, tạo cho bọn họ được Vô thượng Bồ đề.

THỨ MƯỜI HAI: Ta nguyện đời sau, Khi bệnh Vô thượng Bồ đề, nếu như đem người này bần hàn nằm trong hèn yếu, không tồn tại áo khoác, con muỗi mòng cắm nhen, rét giá buốt dãi dầu. Nghe được danh Ta, chuyên nghiệp lòng lâu trì, thì Ta khiến cho bọn họ đem đầy đủ vật dụng, áo quần chất lượng tốt đẹp nhất, của báu dư quá.

Vậy nên người này hiểu Kinh Dược Sư, hoặc tụng Chú Dược Sư cũng sẽ tiến hành tận hưởng những tích điện lành mạnh kể từ 12 ước nguyện bên trên.

Nội dung Chú Dược Sư giờ Phạn kèm cặp phiên âm

Namo  bhagawate

/na-mô  Ba-ga-va-tê/

Bhaishjaya  guru

/bai-sa-cha  gu-ru/

Vaidurya  Prabha  rajaya

/vai-đu-ya  Pờ-ra-ba  Ra-cha-ya/

Tathagataya  arhate

/ta-tha-ga-ta-ya  a-ha-tê/

Samyaksam  buddhaya  tedyatha

/sam-ya-sam  bu-đa-ya   ta-đi-ya-tha/

Xem thêm: đóa hoa của mặt trời

Om  bekhajye  bekhajye  bekhajya

/ôm  bai-sa-chê  bai-sa-chê  bai-sa-cha/

Samudgate  svaha.

/sa-mu-ga-tê  soa-ha/

Bạn hoàn toàn có thể nghe phiên bản tụng Chú Dược Sư giờ Phạn bên trên đây:

Bản tụng Chú Dược Sư giờ Phạn của Imee Ooi

Nội dung Chú Dược Sư giờ Tây Tạng kèm cặp phiên âm – cụt gọn gàng hơn

Tayata

/Tê-ya-ta/

Om  Bekandze  Bekandze

/Ôm   Bê-can-dê   Bê-can-dê/

Maha  Bekandze

/Ma-ha    Bê-can-dê/

Radza  Samudgate   Soha

/Ra-da    Sa-mơ-ga-tê    Sô-ha/

Bạn hoàn toàn có thể nghe các bạn tụng Chú Dược Sư giờ Tây Tạng tiếp sau đây.

Bản tụng Chú Dược Sư, nhịp nhanh

Bản tụng Chú Dược Sư chậm rì rì và trầm lắng

Nội dung Chú Dược Sư giờ Việt

Nam tế bào Bội Bạc già nua trị đế, bệ trặc xã lũ lô, bệ lưu ly, chén lặc bà, chén rời khỏi xà giã đát tha bổng yết nhiều domain authority, a rời khỏi hắc đế.

Tam diễu tam bột nhiều gia, đát điệt tha bổng.

Án, bệ trặc thệ, bệ trặc thệ, bệ trặc xa vời, tam một yết đế tóa ha.

Ý nghĩa của Chú Dược Sư

Chú Dược Sư mặc dù là giờ Phạn, giờ Tây Tạng, hoặc giờ Việt thì đều đem ý nguyện mang đến từng nhức nhối mắc bệnh bên trên thân ái tâm trí đều được trị lành lặn.

Thân, Tâm và Trí luôn luôn đem côn trùng contact trực tiếp cùng nhau. Một tâm lý ko đích hoàn toàn có thể đem lại ưu tư và tạo ra mắc bệnh vô tâm trí giống như thân ái thể.

Và ngược lại, một thân ái thể yếu hèn ớt vì như thế ko thức ăn và tập luyện đúng chuẩn cũng tiếp tục tác động đến việc thông minh và lành mạnh của Tâm và Trí.

Chính chính vì vậy, Phật Dược Sư đang được trị nguyện qua loa bài xích Chú này, nhằm mục đích hùn thế giới trị lành lặn từng mắc bệnh được đưa đến vì thế sự thiếu hụt thông minh của chủ yếu bản thân (vô minh).

Hồi phía công đức sau khoản thời gian tụng chú

Để gom toàn bộ công đức lúc này của tôi, và sử dụng nó nhằm nguyện cầu những điều chất lượng tốt đẹp nhất mang đến chủ yếu bản thân và người không giống, chúng ta có thể coi thêm thắt nội dung bài viết về Cách hồi phía công đức sau khoản thời gian tụng chú, niệm bụt, thiền nhé.

Cầu mang đến chúng ta được lành mạnh.

Nhấn nhằm coi thêm thắt nội dung bài viết về:

8 quyền lợi của thiền Vipassana

Xem thêm: cách bật nút home ảo trên iphone

Review sách Giận – Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Review sách – Muôn kiếp nhân sinh – phần 1 và 2

Post Views: 3.548