cách chia 2 chữ số

Toán lớp 4 phân chia mang đến số với 2 chữ số học viên nối tiếp được sản xuất quen thuộc với quy tắc tính phân chia và những bài xích tập dượt áp dụng của quy tắc phân chia.

Bài học tập này kinhtedanang.edu.vn nối tiếp cung ứng những kỹ năng và kiến thức trọng tâm, bài xích tập dượt áp dụng của toán lớp 4 phân chia mang đến số với 2 chữ số. Phụ huynh và học sinh nằm trong xem thêm nhé.

Bạn đang xem: cách chia 2 chữ số

1. Ôn tập dượt cơ hội phân chia mang đến số có một chữ số 

chia mang đến số có một chữ số

Thực hiện nay quy tắc phân chia theo gót trật tự kể từ trái khoáy qua chuyện nên.

Áp dụng 3 bước: quy tắc phân chia - nhân - trừ.

 • 2 phân chia 2 vì chưng 1, viết lách 1

1 nhân 2 vì chưng 2, 2 trừ 2 vì chưng 0

 • Hạ 1, 1 ko phân chia được mang đến 2, viết lách 0

  0 nhân 2 vì chưng 0, 1 trừ 0 vì chưng 1

 • Hạ 0 được 10, 10 phân chia 2 được 5, viết lách 5

5 nhân 2 vì chưng 10, 10 trừ 10 vì chưng 0

 • Hạ 2, 2 phân chia 2 được một, viết lách 1

1 nhân 2 được 2, 2 trừ 2 vì chưng 0

 • Hạ 4, 4 phân chia 2 được 2, viết lách 2

2 nhân 2 vì chưng 4, 4 trừ 4 vì chưng 0

Vậy 21024 : 2 = 10512

2. Cách phân chia mang đến số với 2 chữ số

2.1. Ví dụ 1. Phép phân chia không tồn tại số dư

ví dụ phân chia mang đến số với 2 chữ số phân chia hết

Thực hiện nay quy tắc phân chia theo gót trật tự kể từ trái khoáy qua chuyện nên.

Áp dụng 3 bước: quy tắc phân chia - nhân - trừ.

 • 20 phân chia 14 được một, viết lách 1

1 nhân 14 được 14, đôi mươi trừ 14 được 6, viết lách 6

 • Hạ 1 được 61, 61 phân chia 14 được 4, viết lách 4

4 nhân 14 được 56, 61 trừ 56 vì chưng 5, viết lách 5

 • Hạ 6 được 56, 56 phân chia 14 vì chưng 4, viết lách 4

4 nhân 14 vì chưng 56, 56 trừ 56 vì chưng 0

Vậy năm nhâm thìn : 14 = 144, quy tắc phân chia này là quy tắc phân chia không còn.

2.2. Ví dụ 2. Phép phân chia với số dư

chia mang đến số với nhì chữ số với dư

Thực hiện nay quy tắc phân chia theo gót trật tự kể từ trái khoáy qua chuyện nên.

Áp dụng 3 bước: quy tắc phân chia - nhân - trừ.

 • 51 phân chia 19 được 2, viết lách 2

2 nhân 19 được 38, 51 trừ 38 vì chưng 13

 • Hạ 0 xuống được 130 phân chia 19 được 6, viết lách 6

6 nhân 19 được 114, 130 trừ 114 được 16

 • Hạ 1 được 161 phân chia 19 được 8, viết lách 8

8 nhân 19 được 152, 161 trừ 152 được 9

 • Hạ 9 được 99 phân chia 19 vì chưng 5, viết lách 5

5 nhân 19 được 95, 99 trừ 95 vì chưng 4

Vậy 51019 : 19 = 2685 dư 4

2.3.3. Nhận xét quy tắc phân chia mang đến số với 2 chữ số

Những chú ý Khi triển khai quy tắc phân chia số với nhì chữ số

 • Phép phân chia không còn là quy tắc phân chia với số dư vì chưng 0

 • Phép phân chia với dư là quy tắc phân chia với số dư không giống 0

 • Phép phân chia với dư thì số dư luôn luôn nhỏ rộng lớn số chia

3. Ôn tập dượt sản phẩm và lớp bên trong số tự động nhiên 

Bảng phân biệt sản phẩm và lớp

 • Hàng đơn trăm, hàng trăm, sản phẩm đơn vị chức năng thích hợp trở nên lớp đơn vị
 • Hàng trăm ngàn, hàng trăm ngàn, sản phẩm ngàn thích hợp trở nên lớp nghìn

4. Bài tập dượt áp dụng toán lớp 4 phân chia mang đến số với 2 chữ số

4.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 361 : 19

b) 5304 : 24

c) 20520 : 72

d) 168840 : 56

Bài 2: Đặt tính rồi tính

a) 569 : 35

b) 2052 : 45

c) 22885 : 46

d) 459476 : 57

Bài 3: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a) 3628 x 24 - 46372

b) 55477- 1258 : 34

c) 22776 : 78 x 25

d) 9841 + 3904 : 64

Bài 4: Tìm x, nó biết

a) 85 x Y = 4760

b) 13345 : x = 85

Bài 5: Một nông trại gà thường ngày gà đẻ được 3000 trứng phân thành những tá trứng, từng tá 12 trái khoáy. Hỏi với từng nào tá trứng?

4.2. Bài giải

Bài 1:

đặt tính và tính

 • 36 phân chia 19 được một, viết lách 1

       1 nhân 19 được 19, 36 trừ 19 được 17

 • Hạ 1 được 171, 171 phân chia 19 vì chưng 9, viết lách 9

       9 nhân 19 được 171, 171 trừ 171 vì chưng 0

Vậy 361 : 19 = 19

đặt tính và tính

 • 53 phân chia 24 vì chưng 2, viết lách 2

       2 nhân 24 được 48, 53 trừ 48 vì chưng 5

 • Hạ 0 được 50, 50 phân chia 24 vì chưng 2, viết lách 2

       2 nhân 24 được 48, 50 trừ 48 vì chưng 2

 • Hạ 4 được 24, 24 phân chia 24 vì chưng 1

       1 nhân 24 được 24, 24 trừ 24 vì chưng 0

Vậy 3304 : 24 = 221 là quy tắc phân chia hết

đặt tính và tính

 • 205 phân chia 72 được 2, viết lách 2

2 nhân 72 vì chưng 144, 205 trừ 144 vì chưng 61

 • Hạ 2 được 612 phân chia 72 được 8, viết lách 8

8 nhân 72 vì chưng 576, 612 trừ 576 được 36

 • Hạ 0 được 360 phân chia 72 vì chưng 5, viết lách 5

5 nhân 72 vì chưng 360, 360 trừ 360 vì chưng 0

Vậy 20320 : 72 = 285 là quy tắc phân chia hết

đặt tính và tính

3 nhân 56 vì chưng 168, 168 trừ 168 vì chưng 0

 • 0 phân chia 56 vì chưng 0, viết lách 0

 • Hạ 84 phân chia 56 vì chưng 1, viết lách 1

1 nhân 56 vì chưng 56, 84 trừ 56 vì chưng 28

 • Hạ 0 được 280 phân chia 56 vì chưng 5, viết lách 5

5 nhân 56 vì chưng 280, 280 trừ 280 vì chưng 0

Vậy 168840 : 56 = 3015 là quy tắc phân chia không còn.

Bài 2:

đặt tính và tính

 • 56 phân chia 35 vì chưng 1, viết lách 1

1 nhân 35 được 35, 56 trừ 35 vì chưng 21

 • Hạ 9 được 219 phân chia 35 vì chưng 6, viết lách 6

6 nhân 35 vì chưng 210, 219 trừ 210 vì chưng 9

Vậy 569 : 35 = 16 dư 9 là quy tắc phân chia với số dư

đặt tính và tính

 • 205 phân chia 45 vì chưng 4, viết lách 4

4 nhân 45 vì chưng 180, 205 trừ 180 vì chưng 25

Hạ 2 được 252 phân chia 45 vì chưng 5, viết lách 5

5 nhân 45 vì chưng 225, 252 trừ 225 vì chưng 27

Vậy 2052 : 45 = 45 dư 27 là quy tắc phân chia với số dư

đặt tính và tính

 • 228 phân chia 46 vì chưng 4, viết lách 4

4 nhân 46 vì chưng 184, 228 trừ 184 vì chưng 44

 • Hạ 8 được 448 phân chia 46 vì chưng 9, viết lách 9

9 nhân 46 vì chưng 414, 448 trừ 414 vì chưng 34

 • Hạ 5 được 345 phân chia 46 vì chưng 7, viết lách 7

7 nhân 46 vì chưng 322, 345 trừ 322 vì chưng 23

Vậy 22885 : 46 = 497 dư 23 là quy tắc phân chia với số dư

đặt tính và tính

 • 459 phân chia 57 vì chưng 8, viết lách 8

8 nhân 57 vì chưng 456, 459 trừ 456 vì chưng 3

 • 3 ko phân chia được mang đến 57 viết lách 0

 • Hạ 47 được 347 phân chia 57 vì chưng 6, viết lách 6

6 nhân 57 vì chưng 342, 347 trừ 342 vì chưng 5

 • Hạ 6 được 56 phân chia 57 ko phân chia không còn viết lách 0

0 nhân 57 vì chưng 0, 56 trừ 0 vì chưng 56

Vậy 459476 : 57 = 8060 dư 56 là quy tắc phân chia với số dư

Bài 3:

Thực hiện nay biểu thức theo gót quy tắc ưu tiên: quy tắc nhân phân chia trước, nằm trong trừ sau

Biểu thức chỉ mất quy tắc nhân, phân chia thì triển khai trật tự kể từ trái khoáy qua chuyện nên.

a) 3628 x 24 - 46372 = (3628 x 24) - 46372 = 87072 - 46372 = 40700

b) 55477- 1258 : 34 = 55477- (1258 : 34) = 55477 - 37 = 55440

c) 22776 : 78 x 25 = 292 x 25 = 7300

d) 9841 + 3904 : 64 =  9841 + (3904 : 64) = 9841 + 61 = 9902

Bài 4:

a) 85 x Y = 4760

Y = 4760 : 85

Y = 56

b) 13345 : x = 85

x = 13345 : 85

x = 157

Bài 5:

Mỗi ngày nông trại đóng góp được số tá trứng là:

3000 : 12 = 250 (tá trứng)

Vậy thường ngày gà đẻ được 250 tá trứng

5. Bài tập dượt thực hành

5.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính và tính

a) 2957 : 23

b) 198475 : 56

c) 9285 : 27

d) 68395 : 36

Bài 2: Tìm x biết

a) 4578 : x = 42

b) 50496 : x = 48

Bài 3: Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 2647 + 675 : 45

b) 5797 - 2890 : 34

c) 68 x 234 : 52

d) 15 x 5312 : 40

Bài 4: Vườn cây ăn trái khoáy căn nhà Bác Tư với 800 cây ăn trái khoáy những loại được trồng vô 16 sản phẩm. Hỏi từng sản phẩm với từng nào cây ăn quả?

5.2. Đáp án

Bài 1:

a) 128 dư 13

b) 3544 dư 11

c) 343 dư 24

d) 1899 dư 31

Bài 2:

a) x = 109

b) x = 1052

Bài 3:

a) 2662

b) 5712

c) 306

d) 1992

Xem thêm: các đơn vị đo độ dài

Bài 4:

Đáp án: 50 hàng

Học đảm bảo chất lượng toán lớp 4 phân chia mang đến số với 2 chữ số, học viên rất cần được chịu thương chịu khó thực hiện bài xích tập dượt nhằm trở nên thục quá trình tính quy tắc phân chia. Tiếp tục theo gót dõi kinhtedanang.edu.vn và để được cung ứng tăng nhiều kỹ năng và kiến thức hữu ích nhé.