bài tập kinh tế chính trị

Preview text

1

BÀI TẬP KINH TẾ CHÍNH TRỊ

Bài 1: Có tư group người phát hành nằm trong thực hiện đi ra một loại mặt hàng hoá: Nhóm 1 tổn hao cho 1 đơn vị chức năng mặt hàng hoá là 4 giờ và phát hành được 100 đơn vị chức năng mặt hàng hoá. Nhóm 2 ................................à 5 giờ........... đơn vị chức năng ... Nhóm 3................................. là 6 giờ........... đv....... Nhóm 4................................. là 7 giờ........... đv....... Hãy tính thời hạn làm việc xã hội quan trọng nhằm phát hành đi ra một đơn vị chức năng mặt hàng hoá?

Bạn đang xem: bài tập kinh tế chính trị

Giải: 1. Phương án 1: TGLĐXHCT được xác lập = TGLĐ của tập thể nhóm 2 (Nhóm hỗ trợ đại cỗ phận (60%) HH bên trên thị trường) = 5h00’ (Bởi vì như thế bên trên thực tiễn, group này hỗ trợ đại thành phần HH bên trên thị ngôi trường là group đưa ra quyết định độ quý hiếm của HH)

2. Phương án 2: TGLĐXHCT = (x 1 a 1 + x 2 a 2 + ..... + xnan) / (a 1 + a 2 + ..... + an) = (4x100 + 5x600 + 6x200 + 7x100) / (100 + 600 + 200 + 100) = 5h30’

Bài 2: Ngày làm việc 8 giờ phát hành được 16 thành phầm, sở hữu tổng mức là 80 $. Hỏi độ quý hiếm của tổng thành phầm trong thời gian ngày và độ quý hiếm của một thành phầm là từng nào nếu: a. Năng suất làm việc tạo thêm 2 lần? b. Cường phỏng làm việc tạo thêm 1 lần?

Giải: a, Khi NSLĐ tăng gấp đôi, tuy nhiên Gị của tổng SP ko thay đổi = 80$

Còn lượng SP tăng gấp đôi = 16 x 2 = 32 SP

=> Gị của 1SP hạn chế =

b, Khi độ mạnh LĐ tăng 1 lượt => GT từng SP ko thay đổi =

 • Còn Gị của SP = (16 x 1) x 5$ = 24 SP x 5$ = 120$

Bài 3: Để tái mét phát hành mức độ làm việc cần phải có những cống phẩm chi tiêu và sử dụng sau đây: a. Sản phẩm thức ăn 7 $/ngày. b. Đồ sử dụng mái ấm gia đình 75 $/ năm c. Quần áo dầy dép 270 $/năm d. Những vật dụng bền chặt 5 $/ 10 năm e. Đáp ứng nhu yếu văn hoá 15 $/tháng. Hãy xác lập độ quý hiếm mức độ làm việc vô một ngày?

Giải:

G/Trị SLĐ của 01 ngày =

$5. 32

80 

$ 16

80 

10 $ 30

15 *360 10

5700 360

270 360

7 75 

2

Bài 4: Giả toan bên trên một công ty lớn tư phiên bản, vô quy trình phát hành thành phầm, ngân sách tư phiên bản cố định là 30 triệu EUR và bằng 50% so sánh với ngân sách vẹn toàn vật tư, tổng mức thành phầm là 120 triệu EUR và tỉ suất thặng dư giá trị là 200%.

 • Hãy xác lập ngân sách tư phiên bản khả biến hóa vô tình huống này?
 • Tư phiên bản khả biến hóa, tư phiên bản không thay đổi là gì? Trình bày địa thế căn cứ và chân thành và ý nghĩa phân loại tư phiên bản tư phiên bản bất biến hóa và tư phiên bản khả biến hóa.

Giải: 1. Ta sở hữu tổng GTr SP = W = C + V + M = 120 triệu € Chi phí TB thắt chặt và cố định = Hao sút công cụ + xưởng sản xuất... = C1 = 30 triệu € Chi phí vẹn toàn, nhiên, vật tư = C2 = C1x 2 = 30 triệu € x 2 = 60 triệu € => C = C1 + C2 = 30 triệu € + 60 triệu € = 90 triệu € => Tổng G/trị mới = V + M = W – C = 120 triệu € - 90 triệu € = 30 triệu € Với m’ = (m/v) x 100% = 200% => Ta có: M = 2V => Tổng G/trị mới = V + M = 3V = 30 triệu € => Tư phiên bản khả biến = V = 30 triệu € / 3 = 10 triệu €

2. Tư phiên bản khả biến hóa, tư phiên bản không thay đổi là gì? Trình bày địa thế căn cứ và chân thành và ý nghĩa phân loại tư phiên bản tư phiên bản bất biến hóa và tư phiên bản khả biến hóa.

Bài 5: Trong một tần số sale của một công ty phát hành kẹo sôcôla ở Bỉ, tư phiên bản đầu tư là 300 triệu EUR, với con số kẹo phát hành được là 2.000 thùng. giá cả tư phiên bản bất biến hóa cướp 90% vô tư phiên bản góp vốn đầu tư, tỉ suất thặng dư giá trị là 200%.

 • Hãy tính độ quý hiếm của từng thùng kẹo và kết cấu độ quý hiếm của thành phầm cơ vô tình huống này?
 • Giá trị sản phẩm & hàng hóa là gì? Phân tích kết cấu độ quý hiếm mặt hàng hóa?

**Giải:

 1. Ta sở hữu tổng TB góp vốn đầu tư (K)** = C + V = 300.000€ => TBBB = C = 90%(C + V) = 90% x 300.000€ = 270.000€ => V = K – C = 300.000€ - 270.000€ = 30.000€ => Tổng GTTD (M) = V x m’ = 30.000€ x 200% = 60.000€ => Tổng G/Trị của thành phầm là: C + V + M = 300.000€ + 60.000€ = 360.000€ => Giá trị của từng ĐV SP = Tổng GTr / Tổng số ĐV SP = 360.000€ : 2.000 = 180
 • Cơ cấu Gị của từng SP là: W = c + v + m => W = (C/2.000 SP) + (V/2.000 SP) + (M/2.000 SP) = (270.000 /2.000)
  • (30.000$/2.000) + (60.000$/2.000) = 135c + 15v + 30m

2. Giá trị sản phẩm & hàng hóa là gì? Phân tích kết cấu độ quý hiếm sản phẩm & hàng hóa.

4

Hãy tính lượng độ quý hiếm mới do một người công nhân thực hiện mướn dẫn đến vô tình huống này? Trình bày về tư phiên bản khả biến hóa và phân tích và lý giải vì như thế sao này lại được gọi là tư phiên bản khả biến

**Giải:

 1. Ta có** : Tổng TBĐT = K = C + V = 50.000.000 HKD Với V = 25% C => C = 4V => C + V = 5V = K => V = K/ => Tổng chi phí lương bổng = V = 50.000.000 HKD / 5 = 10.000.000 HKD => Tiền lương bổng của một công nhân = v = = 10.000.000 HKD / 10 = 1.000 HKD => GTTT (m) bởi một công nhân dẫn đến = v x m’ = 1.000 HKD x 300% = 3.000 HKD => Lượng G/Trị mới nhất do một công nhân dẫn đến là: v + m = 1.000 HKD + 3.000 HKD = 4.000 HKD

2. Trình bày về tư phiên bản khả biến hóa và phân tích và lý giải vì như thế sao này lại được gọi là tư phiên bản khả biến

Bài 6C: Giả toan vô một tần số sale của một công ty lớn, tư phiên bản dùng để làm mua sắm mức độ lao động cướp 1/5 vô tổng tư phiên bản góp vốn đầu tư. lõi rằng tư phiên bản không thay đổi là 80 triệu EUR, trình độ tách lột là 250%. Hãy xác lập độ quý hiếm mới dẫn đến vô tình huống sale này? Giá trị mức độ làm việc là gì? Giá trị mức độ làm việc thay cho thay đổi sở hữu tác động cho tới độ quý hiếm mới không? Tại sao?

**Giải:

 1. Ta có:**
 • TBBB = C = 80.000 €
 • TBKB = V = 1/5 x K => C = 4/5 x K => C = 4V = V = C/ => V = 80.000 € / 4 = trăng tròn.000 €
 • GTTD = M = V x 250% = trăng tròn.000 € x 2,5 = 50.000 € => Giá trị mới = V + M = trăng tròn.000 € + 50.000 € = 70.000 €

2. Giá trị mức độ làm việc là gì? Giá trị mức độ làm việc thay cho thay đổi sở hữu tác động cho tới độ quý hiếm mới không? Tại sao?

Bài 6D: Giả toan vô một tần số sale , ngôi nhà công ty lớn chế biến hóa thức ăn Mitorang đang được đầu tư 100 triệu EUR, với kết cấu cơ học của tư phiên bản là 4/1. Hãy xác lập lượng độ quý hiếm mới do một người công nhân thực hiện mướn dẫn đến vô tình huống này? lõi rằng trình độ chuyên môn tách lột làm việc thực hiện mướn là 200% và số người công nhân thao tác làm việc ở đấy là 1500 người. Giá trị mới là gì? Gồm những thành phần nào? Giải quí vì sao lại gọi là độ quý hiếm mới.

**Giải:

 1. Ta có** : Tổng TBĐT = K = C + V = 100.000 Với CTHC = C/V = 4/1 => C = 4V => K = 5V => Tổng chi phí lương bổng = V = K/5 = 100.000 / 5 = trăng tròn.000 => Tiền lương bổng của một công nhân = v = trăng tròn.000 / 1 (CN) = 13 => m bởi một công nhân dẫn đến = v x m’ = 13 x 200% = 26

5

=> G/Trị mới nhất do một công nhân dẫn đến là: v + m = 13 + 26 € = 39 €

2. Giá trị mới là gì? Gồm những thành phần nào? Giải quí vì sao lại gọi là độ quý hiếm mới.

Bài 7: Giả toan vô một công ty lớn con cái của tập đoàn lớn nhiều vương quốc Omatachi, lượng độ quý hiếm mới tạo vô năm 2010 là 150 tỉ yên tĩnh, vô cơ chi phí lương bổng của người công nhân (sau Lúc đang được trừ cút những khoản đóng góp góp) cướp 1/3. Đến năm năm ngoái, lượng độ quý hiếm mới dẫn đến tăng 150% và chi phí lương bổng của người công nhân sau thời điểm đang được trừ cút những khoản góp phần đã tiếp tục tăng 130% so sánh với năm 2010.

 • Hỏi tỉ suất thặng dư giá trị trong mỗi năm cơ thay cho thay đổi như vậy nào?
 • Anh (chị) hãy phân biệt tư phiên bản không thay đổi và tư phiên bản khả biến?

**Giải:

 1. Ta có:** Tổng GT mới năm 2010 = V + M = 150 tỉ yên Còn tổng V = (V + M) / 3 = 150 tỉ yên tĩnh / 3 = 50 tỉ yên => Tổng M = 150 tỉ yên tĩnh - 50 tỉ yên tĩnh = 100 tỉ yên => Tỉ suất độ quý hiếm thặng dư vô năm 2010 = M/V x 100% = 100 tỉ yên tĩnh / 50 tỉ yên tĩnh x 100% = 200%
 • Tổng GT mới năm năm ngoái = (V + M)năm 2010 x 150% = 150 tỉ yên tĩnh x 150% = 225 tỉ yên
 • Còn tổng chi phí lương bổng năm năm ngoái = V(2015) = V(2010) x 130% = 50 tỉ yên tĩnh x 130% = 65 tỉ yên => Tổng GTTT (M) năm năm ngoái = Tổng GT mới (V + M) – V = 225 tỉ yên tĩnh – 6 5 tỉ yên tĩnh = 1 6 0 tỉ yên => Tỷ suất GTTT (m’) năm năm ngoái = M/V x 100% = 160 tỉ yên tĩnh / 65 tỉ yên tĩnh x 100% = 246% => Như vậy, từ thời điểm năm 2010 cho tới năm năm ngoái ở công ty lớn bên trên tỷ suất GTTT (M’) tạo thêm = 246% - 200% = 46%

2. Phân biệt tư phiên bản không thay đổi và tư phiên bản khả biến?

Bài 8: Trong một nhà máy sản xuất, cứ 1 giờ 1 công tự tạo đi ra lượng độ quý hiếm mới là 5 $, m’= 300%, giá trị mức độ làm việc thường ngày của một người công nhân là 10 $.

 • Hãy xác lập phỏng nhiều năm công cộng của ngày làm việc vô tình huống này?
 • Phân biệt thời hạn làm việc thặng dư và thời hạn làm việc quan trọng (TGLĐ vớ yếu).

Giải: 1. Ta có mức giá trị mới do một công nhân dẫn đến vô 1h là: v + m = 5 $; m’ = 300% => m = 3v => v + m = 4v => Giá trị mới (v+m) tuy nhiên 1 công nhân dẫn đến trong một giờ = 4v = 5 $ => v (một giờ) = $

=> Độ nhiều năm công cộng ngày LĐ là = 10 $ : $/giờ = 8 giờ

4

5

4

5

7

2. Nhà tư phiên bản đang được dùng cách thức phát hành thặng dư giá trị này vô tình huống trên? Trình bày nắm vững của tớ về cách thức phát hành thặng dư giá trị đó?

Bài 9C: Trong 1 công ty, năm trước lượng độ quý hiếm mới bởi một người công nhân thực hiện mướn dẫn đến là 8 USD, vô cơ chi phí lương bổng khoảng của mình bằng với lượng thặng dư giá trị được dẫn đến. Năm sau, lượng độ quý hiếm mới 1 công tự tạo đi ra tăng thêm một USD, vô cơ sở hữu lượng giá bán trị thặng dư gấp hai so sánh với chi phí lương bổng khoảng mà người ta được trao.

 • Hãy xác lập thời hạn làm việc quan trọng (TGLĐ vớ yếu) và thời hạn làm việc thặng dư thay thay đổi ra làm sao, nếu như ngày làm việc của những người người công nhân là 9 giờ?
 • Giá trị mới là gì? Giá trị mới bao gồm những thành phần này, hãy phân tích?

**Giải:

 1. Ta sở hữu, năm trước:** GT mới do một công nhân dẫn đến = v + m = 8$ Tiền lương bổng TB của một công nhân = v = GTTD(m)= 8$/2 = 4. => T/Gian công nhân thao tác làm việc cho tới mình = TGLĐ thế tất = 50% ngày LĐ = 9h / 2 = 4,5h => T/Gian công nhân thao tác làm việc cho tới ngôi nhà TB = TGLĐ thặng dư = 9 – 4,5 = 4,5h

- Năm sau: GT mới = v + m = 8$ + 1$ = 9$ ; v = 1/2m => v + m = 3v => v = 9$ / 3 = 3$ => 1 h công nhân dẫn đến GTr mới là: 9$ / 9h = 1$ => T/Gian công nhân thao tác làm việc cho tới mình = v = 3$ / 1$ = 3h => TG công nhân thao tác làm việc cho tới ngôi nhà TB = m = 9 - 3 = 6h

2. Giá trị mới là gì? Giá trị mới bao gồm những thành phần này, hãy phân tích?

Bài 10: Tổng tư phiên bản vô công nghiệp là 240 tỷ $, thời hạn phát hành khoảng là 2,5 mon, còn thời hạn chu gửi là 4 mon. Hãy xác lập tổng tư phiên bản hoạt động và sinh hoạt vô nghành nghề dịch vụ lưu thông?

Giải:

 • Ta có: T/Gian chu gửi = TGSX + TGLT = 4 tháng; TGSX = 2,5 tháng => TG L/thông = 4 – 2,5 = 1,5 tháng
 • Tổng TB H/động /1 mon = 240 tỷ$ : 2,5 mon = 96 tỷ$ => TB H/động vô L/thông là: 1,5 mon x 96 tỷ$ = 144 tỷ$

Bài 11: Giả toan rằng bên trên một công ty lớn tư phiên bản, lúc đầu người người công nhân thao tác làm việc 8 giờ/ngày, tiền lương bổng của một giờ làm việc là 2 USD. Nhưng tiếp sau đó bởi nàn thất nghiệp, ngôi nhà tư phiên bản hạn chế giảm trăng tròn % chi phí lương bổng trả cho tới người công nhân theo đòi giờ.

 • Hỏi nhằm rất có thể cảm nhận được nấc chi phí công vô một ngày như cũ, thì thời hạn làm việc trong ngày cơ của người công nhân cần thay cho thay đổi như vậy nào?
 • Bằng lý luận về chi phí công đã và đang được học tập, hãy phân tích và lý giải vì như thế sao chi phí công của người công nhân lại giảm xuống?

Giải:

8

1. Ta có:

 • Tiền lương bổng một ngày của công nhân = 8 h x 2$/h = 16 $
 • T/lương (1h) sau thời điểm đã trở nên đã biết thành hạn chế 20% là: 2$/h – (2$ x 20%)/h = 1,6 $/h => TG LĐ một ngày của công nhân để sở hữu được T/lương như trước (16 $) là: = 16 $ /1,6 $/h = 10 h Vậy, nhằm rất có thể cảm nhận được chi phí lương bổng như cũ (= 16$/ngày), thì người công nhân cần thực hiện việc 10h/ngày

2. Bằng lý luận về chi phí công đã và đang được học tập, hãy phân tích và lý giải vì như thế sao chi phí công của người công nhân lại giảm xuống?

Xem thêm: toán lớp 5 bài 116

Bài 11B: Giả toan vô một tình huống sale, ngôi nhà tư phiên bản góp vốn đầu tư 120 triệu USD, vô đó lượng tư phiên bản khả biến hóa bằng 25% so sánh với lượng tư phiên bản bất biến; số người công nhân thực hiện mướn là 2. người. Sau cơ, tư phiên bản góp vốn đầu tư tạo thêm trở nên 180 triệu USD, kết cấu cơ học của tư phiên bản tăng trở nên 9/1. Hỏi:

 • Nếu chi phí lương bổng trả cho từng người công nhân không bao giờ thay đổi thì nhu yếu mức độ làm việc của hạ tầng kinh doanh này thay cho thay đổi ra làm sao vô tình huống này?
 • Cấu tạo nên cơ học là gì? Cấu tạo nên cơ học tăng sở hữu cần là 1 quy luật vô nền tài chính tư phiên bản chủ nghĩa?

**Giải:

 1. Ta có:**
 • Tư phiên bản góp vốn đầu tư = C + V = 120.000$ ; TBKB (V) = 25% TBBB (C) => C = 4V => C + V = 5V => V = (C + V)/ 5 => V = 120.000$ / 5 = 24.000$ => Tiền lương bổng của từng công nhân là = 24.000$ / 2 (CN) = 12$ / CN
 • Khi TBĐT (C + V) tạo thêm trở nên 180.000$, với kết cấu HC là 9/ => C = 9V = C + V = 10 V => V = (C + V)/10 = 180.000$ / 10 = 18.000$ => Để chi phí lương bổng của từng công nhân ko thay cho đổi (= 12$/CN), thì số công nhân thao tác làm việc ở trên đây tiếp tục là: V/v = 18.000$ / 12$ / công nhân = 1 công nhân (Giảm 500 công nhân đối với trước)

2. Cấu tạo nên cơ học là gì? Cấu tạo nên cơ học tăng sở hữu cần là 1 quy luật vô nền tài chính tư phiên bản chủ nghĩa?

Bài 12: Trước cơ mức độ làm việc cung cấp theo như đúng độ quý hiếm, tiếp sau đó chi phí lương bổng danh nghĩa tạo thêm 2 lượt, chi phí cống phẩm chi tiêu và sử dụng tăng 60%, còn độ quý hiếm mức độ làm việc tạo thêm 35%. Hỏi chi phí lương bổng thực tiễn thay cho thay đổi như vậy nào?

Giải:

 • Ta có: GTSLĐ khi đầu = 100%
 • Sau đó: Tương danh nghĩa tạo thêm = 200% ; G/Cả cống phẩm chi tiêu và sử dụng tạo thêm = 160% => Tiền lương bổng Th/Tế = 200% : 160% = 125 % (So với trước) Nhưng so sánh với G/Trị SLĐ mới (Đã tăng 35% = 135%) thì:

10

 • Trong tình huống này, ngôi nhà TB vừa dùng PP tách lột GTTD vô cùng (tức là kéo dãn dài thời gian ngày LĐ, hoặc tăng độ LĐ, nhằm tăng tỷ suất GTTD (m’)) ; Vừa dùng PP tách lột GTTD kha khá (tức là tinh giảm TGLĐTY (V), nhằm tăng ứng TGLĐTD(M), cũng là tăng tỷ suất GTTD(m’)).

2. Trung tâm nhằm phân loại TGLĐTY và TGLĐTD là địa thế căn cứ bên trên độ quý hiếm mức độ làm việc và năng suất LĐ của người công nhân.

 • Để tinh giảm TGLĐTY mặt khác kéo dãn dài TGLĐTD những ngôi nhà TB cần thiết tăng năng suất LĐ trong những ngành SX cống phẩm chi tiêu và sử dụng, hoặc tăng năng suất LĐ vô công ty lớn, xí nghiệp sản xuất của tớ.

Bài 13C: Tại một công ty lớn phát hành giầy domain authority của Đức, vô mon 6 người người công nhân thực hiện việc 8h/ngày với thời hạn làm việc quan trọng và thời hạn làm việc thặng dư trong thời gian ngày lao động của người công nhân là ngang bằng nhau. Sang mon 7, chúng ta cần thao tác làm việc kéo dãn dài thêm thắt 1h/ngày tuy nhiên nấc lương bổng cảm nhận được vẫn như mon trước.

 • Hãy xác lập tỉ suất thặng dư giá trị vô 2 mon bên trên ở công ty lớn này thay cho thay đổi như vậy nào?
 • Chủ tư phiên bản đang được tiến hành cách thức phát hành thặng dư giá trị này vô tình huống này? Vì sao?

Giải: 1. Ta sở hữu, vô mon 6: TGLĐTY (v) = TGLĐTD (m) = ½ ngày làm việc = 8h/2 = 4 h => m’ = m/v x 100% = (4h/4h) x 100% = 100% Sau cơ, vô mon 7: Thời gian dối ngày LĐ tạo thêm = 8h + 1h = 9h ; Nhưng chi phí lương bổng (v) của công nhân vẫn như trước, tức TGLĐTY vẫn là 4h. => TGLĐTD (m) = 9h – 4h = 5h => m’ = (5h/4h) x 100% = 125% Như vậy m (TGLĐTD) của mon 7 đã tiếp tục tăng từ 4h (tháng 6) lên 5h (tháng 7) => Tỷ suất GTTD (m’) đã tiếp tục tăng kể từ 100% lên 125%

2. Trong tình huống này, ngôi nhà TB đang được dùng PP tách lột GTTD vô cùng, tức là kéo dãn dài thời gian ngày LĐ, hoặc tăng độ LĐ, nhằm tăng tỷ suất GTTD (m’). Vì Lúc kéo dãn dài ngày lao động trong lúc TGLĐTY ko thay đổi, thì TGLĐTD (m) tiếp tục tăng, Lúc cơ tỷ suất GTTT (m’ = m/v x100%) cũng tiếp tục tăng theo đòi.

Bài 13D: Ngày thao tác làm việc 8 giờ, thời hạn làm việc thặng dư là 4 giờ. Sau cơ bởi tăng năng suất lao động trong những ngành phát hành cống phẩm chi tiêu và sử dụng và công ty, do đó mặt hàng hoá, công ty ở những ngành này rẻ mạt rộng lớn trước gấp đôi (Giả toan GT của những nguyên tố còn sót lại của SLĐ là không xứng đáng kể). Hỏi:

 • Tỷ suất thặng dư giá trị (m’) (Tức trình độ chuyên môn tách lột) thay cho thay đổi ra làm sao nếu như thời hạn ngày lao động ko đổi?
 • Trường phù hợp này ngôi nhà TB đang được dùng cách thức phát hành thặng dư giá trị nào? Ý nghĩa của việc dùng cách thức phát hành thặng dư giá trị này vô quá trình hiện tại nay?

Giải: 1. Ban đầu, tao có: TGLĐTD (m) = 4h => TGLĐTY (v) = 8h – 4h = 4h

11

=> m’ = m/v x 100% = (4/4) x 100% = 100%

 • Sau cơ bởi tăng NSLĐ => Giá trị tư liệu TD hạn chế gấp đôi => GTSLĐ hạn chế gấp đôi => TGLĐTY hạn chế gấp đôi = 4h/2 = 2h => Vậy trong lúc này TGLĐTD = 8h – 2h = 6h => m’ = (6/2) x 100% = 300% => Như vậy: Tỷ suất GTTD (m’) đã tiếp tục tăng kể từ 100% lên 300% (Tăng 3 lượt đối với trước)
 • Trong tình huống này những ngôi nhà TB đang được dùng PP tách lột GTTD kha khá, tức là bằng cách tăng NS LĐXH => Làm hạn chế G/trị tư liệu chi tiêu và sử dụng => Giảm G/trị mức độ LĐ, từ cơ hạn chế TGLĐ thế tất => Kéo nhiều năm ứng TGLĐTD => Tăng tỷ suất GTTD

2. Ý nghĩa của việc dùng cách thức phát hành thặng dư giá trị kha khá vô giai đoạn lúc bấy giờ là cách thức đa số nhằm tăng kỹ năng đối đầu của công ty và nền kinh tế, mặt khác nâng cấp cuộc sống cho tất cả những người làm việc..., đáp ứng cho việc cải tiến và phát triển bền vững và kiên cố của từng vương quốc ... Bởi vì như thế lúc bấy giờ trình độ chuyên môn technology của phát hành và sale rằng công cộng đã ở trình độ chuyên môn rất rất cao, đa số dùng technology tiên tiến và phát triển, văn minh...

Bài 13E: Trong công ty lớn của một ngôi nhà tư phiên bản, người người công nhân thao tác làm việc 10 giờ/ngày tuy nhiên trong cơ thời hạn làm việc quan trọng (Tất yếu) chỉ chiếm khoảng 40%. Sau cơ, năng suất làm việc vô các ngành phát hành cống phẩm chi tiêu và sử dụng của xã hội tăng gấp hai. Hỏi:

 • Tỉ suất thặng dư giá trị thay cho thay đổi ra làm sao nếu như số giờ thao tác làm việc trong thời gian ngày của công nhân ko thay cho đổi?
 • Trong tình huống này ngôi nhà tư phiên bản đang được dùng cách thức này nhằm tăng tỉ suất độ quý hiếm thặng dư? Ý nghĩa của cách thức phát hành độ quý hiếm thăng dư này vô quá trình lúc bấy giờ.

Giải: 1. Ban đầu, tao có:

 • Ngày LĐ = 10h ;
 • TGLĐTY (v) = 40% ngày LĐ = 40% x 10h = 4h => TGLĐTD = m = 10h – 4h = 6h => m’ = m/v x 100% = (6 /4) x 100% = 150%
 • Sau cơ bởi tăng NSLĐ trong những ngành SX TLTD gấp hai => Giá trị tư liệu TD hạn chế gấp đôi => GTSLĐ hạn chế gấp đôi => TGLĐTY hạn chế gấp đôi = 4h/2 = 2h => Vậy trong lúc này TGLĐTD = m = 10 h – 2h = 8h => m’ = (8 /2) x 100% = 400% => Như vậy: Tỷ suất GTTD (m’) đã tiếp tục tăng kể từ 150% lên 400%

2. Trong tình huống này những ngôi nhà TB đang được dùng PP tách lột GTTD kha khá, tức là bằng cách tăng NS LĐXH => Làm hạn chế G/trị tư liệu chi tiêu và sử dụng => Giảm G/trị mức độ LĐ, từ cơ hạn chế TGLĐ thế tất => Kéo nhiều năm ứng TGLĐTD => Tăng tỷ suất GTTD

 • Ý nghĩa của cách thức phát hành độ quý hiếm thăng dư này vô quá trình hiện tại nay?

Bài 14: Giả sử nền phát hành xã hội bao gồm 3 ngành phát hành, vô cơ tư phiên bản ứng trước của:

 • Ngành một là 100 tỷ $, kết cấu HC là 6/4, m’ = 140%

13

**Giải:

 1. Tính tỷ suất LNBQ:**
 • Ngành 1 có: Tổng TB góp vốn đầu tư = K1 = C1 + V1 = 100 tỷ$ ; C/V = 7/3 => 3C1 = 7V1 => C1 = 70 tỷ $, V1 = 30 tỷ$ Với: m’ = 130% => M1 = V1 x 130% = 30 tỷ$ x 130% = 39 tỷ$ => Tổng GT ngành 1 = W1 = 100 tỷ$ + 39 tỷ$ = 139 tỷ$
 • Ngành 2 có: K2 = C2 + V2 = 200 tỷ ; C/V = 4/1 => C2 = 160 tỷ$ ; V2 = 40 tỷ$ Với: m’ = 150% => M2 = V2 x 150% = 40 tỷ$ x 150% = 60 tỷ$ => Tổng GT ngành 2 = W2 = 200 tỷ$ + 60 = 260 tỷ$
 • Tương tự động, ngành 3 có: C3 = 270 tỷ$, V3 = 30 tỷ$ Với: m’ = 180% => M3 = V3 x 180% = 30 tỷ$ x 180% = 54 tỷ$ => Tổng GT ngành 3 = W3 = 300 tỷ$ + 54 tỷ$ = 354 tỷ$ => Tỷ suất LNBQ = Tổng M những ngành / Tổng K những ngành x 100% = (39 tỷ$ + 60 tỷ $ + 54 tỷ $) / (100 tỷ$ + 200 tỷ$ + 300 tỷ$) x 100% = 153 tỷ$ / 600 tỷ$ = 25, %.

- Tính chi phí sản xuất (Cũng tức là giá bán bán) của từng ngành nhằm những ngôi nhà TB đều chiếm được LNBQ:

 • Để chiếm được LNBQ những ngôi nhà TB ngành 1 cần cung cấp HH của tớ với chi phí SX là: Tổng TBĐT (K) + LNBQ = 100 tỷ$ + (100 x 25, 5 %) = 100 tỷ$ + 25, 5 tỷ$ = 125,5 tỷ$ (Thấp hơn G/trị là: 139 tỷ$ - 125,5 tỷ$ = 13, 5 tỷ$)
 • Ngành 2 cần cung cấp HH với chi phí SX là : 200 tỷ$ + (200 x 25,5% = 51) = 251,0 tỷ$ (Thấp rộng lớn G/trị là: 260 tỷ$ - 251 tỷ$ = 9, 0 tỷ$)
 • Ngành 3 cần cung cấp HH với chi phí SX là : 300 tỷ$ + (300 x 25,5% = 76,5) = 376,5 tỷ$ (Cao rộng lớn G/trị là: 376,5 tỷ$ - 354 tỷ$ = 21,5 tỷ$)

2. Giá cả phát hành là gì? Từ bài bác tập luyện bên trên hãy phân tích và lý giải chi phí phát hành lấp ỉm mối liên hệ tách lột tư phiên bản ngôi nhà nghĩa như vậy nào?

Bài 15: Giả sử vô một tần số sale của một ngôi nhà tư phiên bản, kết cấu cơ học tư phiên bản là 7/3 và thặng dư giá trị dẫn đến là 800 triệu USD, tỷ suất thặng dư giá trị là 200%. Trong ĐK tư phiên bản không thay đổi hao sút trọn vẹn vô một tần số sản xuất:

 • Hãy xác lập ngân sách phát hành tư phiên bản ngôi nhà nghĩa và độ quý hiếm của mặt hàng hóa?
 • Phân biệt ngân sách phát hành tư phiên bản ngôi nhà nghĩa và tư phiên bản ứng trước?

Giải: 1. Ta có: m’ = m/v x 100% => m/v = m’/100% => v = (m x 100%)/ m’ Với m’ = 200% => V = (m x 100%)/ 200% => V = M/ Với lượng GTTD = M = 800.000$ => V = 800.000$/ 2 = 400.000$

 • Với kết cấu hữu cơ: C/V = 7/1 => C = V x 7 = 400.000$ x 7 = 2.800.000$ => Tổng ngân sách SXTBCN (K) = C + V = 2.800.000$ + 400.000$ = 3.200.000 $ => Tổng GT HH = W = C + V + M = 2.800.000$ + 400.000$ + 800.000$ = 4.000.000$

14

2. Phân biệt ngân sách phát hành tư phiên bản ngôi nhà nghĩa và tư phiên bản ứng trước?

Bài 15B: Để phát hành đi ra 10T sợi/tháng, ngôi nhà tư phiên bản D chuyên nghiệp phát hành sợi đang được góp vốn đầu tư mua bông và những vẹn toàn phụ liệu không còn 200 USD; mua sắm công cụ tranh bị, xây cất xưởng sản xuất theo kiến thiết nghệ thuật nhằm dùng vô một năm không còn 1.200 USD (= Khấu hao 1 năm); độ quý hiếm thặng dư chiếm được 50 USD/tháng. lõi rằng tỷ suất thặng dư giá trị là 200%.

 • Hãy xác lập ngân sách phát hành tư phiên bản ngôi nhà nghĩa cho tới việc phát hành 1 kilogam sợi vô tình huống này?
 • Chi phí phát hành tư phiên bản ngôi nhà tức là gì? Phân biệt ngân sách phát hành tư phiên bản ngôi nhà nghĩa và ngân sách thực tế dẫn đến mặt hàng hóa?

Giải: 1. Ta có: - giá cả SX 10T (10 kg) sợi gồm: C1 + C2 + V + C1(1 tháng) = Số chi phí góp vốn đầu tư mua sắm công cụ tranh bị, xây cất xưởng sản xuất nhằm dùng vô 1 năm không còn 1.200$ / 12 mon = 100$ + C2(1 tháng) = số chi phí góp vốn đầu tư mua sắm bông và những vẹn toàn phụ liệu không còn 200$ Với m (1 tháng) = 50 $ và m’ = 200% => V = m/2 = 50$ / 2 => V (1 tháng) = 25$ => giá cả SX 10T sợi = 100$ + 200$ + 25$ = 325$ => Chi phí SXTB cho một kilogam sợi = 325$ / 10 kilogam = 32,5 $/kg

2. giá cả phát hành tư phiên bản ngôi nhà tức là gì? Phân biệt ngân sách phát hành tư phiên bản ngôi nhà nghĩa và ngân sách thực tế dẫn đến mặt hàng hóa?

Bài 16: Có 200 $ giải ngân cho vay vô 3 mon mang đến thu nhập cho tất cả những người ngôi nhà chiếm hữu là 4 $, tiếp sau đó tịch thu chi phí về, ngôi nhà tư phiên bản lại sử dụng bọn chúng giải ngân cho vay vô thời hạn 8 mon với tỷ suất chiến phẩm là 3% 1 năm, mon ở đầu cuối ngôi nhà tư phiên bản giải ngân cho vay còn chiếm được 2 $ chiến phẩm. Hãy xác lập tỷ suất chiến phẩm chi phí vay mượn trung bình cả năm.

Giải:

 • Có 200 $ giải ngân cho vay 3 thg chiếm được 4$ lợi tức
 • Số chi phí thu về = 200$ + 4 $ = 204 $ => Tổng số chi phí này giải ngân cho vay 8 mon thu về thêm thắt số chiến phẩm là: 8 x (204$ x 3% : 12 tháng) = 4$
 • Cho vay mượn 1 mon cuối thu về 2 $ => Tỷ suất chiến phẩm BQ cả năm = (4 + 4 + 2)$ : 200$ x 100% = 5,04 %

Bài 17: Giả sử vô một tần số sale bên trên một công ty lớn con cái của tập đoàn lớn Walras, lượng tư phiên bản ứng trước là 15.000 USD, tư phiên bản góp vốn đầu tư vào trong nhà xưởng cướp 20% và tư phiên bản mua rinh công cụ tranh bị cướp 25% vô tổng tư phiên bản ứng trước. lõi rằng độ quý hiếm nguyên vật liệu, nhiên liệu và vật tư phụ vội vàng gấp đôi độ quý hiếm mức độ làm việc.

 • Hãy xác định: Tư phiên bản thắt chặt và cố định, Tư phiên bản lưu động; Tư phiên bản không thay đổi, Tư phiên bản khả biến hóa vô trường phù hợp này?

16

Giải: 1. Ta có:

 • Tư phiên bản góp vốn đầu tư là K = 75.000 SGD => V = 40% x 75.000 SGD = 30.000 SGD => C = 75.000 SGD - 30.000 SGD = 45.000 SGD Với góp vốn đầu tư tư phiên bản thắt chặt và cố định gấp hai góp vốn đầu tư cho tới vẹn toàn nhiên, vật tư và vật tư phụ => C1 = 2C2 => C1 + C2 = 3C2 = C => C2 = C/3 = 45.000 SGD / 3 = 15.000 SGD => Như vậy: TB lưu động = C2 + V = 30.000 SGD + 15.000 SGD = 45. SGD

2. Nêu hạ tầng phân loại tư phiên bản trở nên tư phiên bản thắt chặt và cố định và tư phiên bản lưu động, tư phiên bản không thay đổi và tư bản khả biến?

Bài 17D: Giả toan rằng, vô một tần số sale của một công ty lớn tư phiên bản, con số công nhân thực hiện mướn là một người, chi phí lương bổng của một người công nhân là 70 USD. lõi rằng lượng tư phiên bản khả biến hóa cướp 25% vô tổng tư phiên bản góp vốn đầu tư, còn lượng tư phiên bản thắt chặt và cố định cướp 40% trong tư phiên bản không thay đổi.

 • Hãy tính ngân sách tư phiên bản thắt chặt và cố định vô tình huống này?
 • Phân tích lý thuyết về tư phiên bản cố định?

Giải: 1. Ta có: V = 1 công nhân x 70 $/CN = 70.000 $ Với TBKB = V = 25% tổng tư phiên bản góp vốn đầu tư = 25% x K => K = 4V => K = 70.000 $ x 4 = 280.000 $ => TBBB = C = K – V = 280.000 $ - 70.000 $ = 210.000$ Với lượng tư phiên bản thắt chặt và cố định cướp 40% vô tư phiên bản không thay đổi => C1 = 40% x C => C1 = 40% x 210.000$ = 84.000 $ => Như vậy: TB thắt chặt và cố định = C1 = 84.000 $

2. Phân tích lý thuyết về tư phiên bản cố định?

Bài 18: Trong một trường hợp sale, tổng tư phiên bản hoạt động và sinh hoạt vô nghành nghề dịch vụ phát hành công nghiệp là 600 triệu USD, vô cơ vốn liếng tự động sở hữu cướp 60%. Giả toan tỷ suất lợi tức đầu tư bình quân là 13% và tỷ suất chiến phẩm là 8%.

 • Hãy xác lập lợi tức đầu tư của những ngôi nhà tư phiên bản công nghiệp, chiến phẩm của những ngôi nhà tư phiên bản cho vay mượn vô tình huống này?
 • Thông qua quýt bài bác tập luyện bên trên, hãy cho thấy chiến phẩm là gì và thực chất của chiến phẩm.

Giải: 1. Ta có: Tổng L/Nhuận = Tổng TBĐT (K) x Tỷ suất LNBQ (P’BQ) = 600 triệu $ x 13% = 78 triệu $

17

 • Tổng TB giải ngân cho vay = Tổng TBĐT (K) – TB công nghiệp tự động sở hữu = 600 triệu$ - (600 triệu x 60%) = 600 triệu$ - 360 triệu$ = 240 triệu$ => Lợi tức của TB cho tới vay = Tổng TB giải ngân cho vay x Tỷ suất chiến phẩm = 240 triệu$ x 8% = 19, triệu$ => L/Nhuận của TBCN = 78 triệu $ - 19,2 triệu $ = 55,8 triệu $

2. Lợi tức là gì, thực chất của chiến phẩm.

Bài 18 B: Hãy xác lập lợi tức đầu tư của những ngôi nhà tư phiên bản công nghiệp và tức lợi của những ngôi nhà tư bản giải ngân cho vay, vô tình huống sale với tổng tư phiên bản hoạt động và sinh hoạt vô phát hành công nghiệp là 60 tỷ Yên, vô cơ vốn liếng cút vay mượn cướp 1/3. lõi rằng tỷ suất lợi tức đầu tư trung bình là 12% và tỷ suất chiến phẩm là 3%. Lợi tức giải ngân cho vay tham gia quy trình trung bình hóa tỷ suất lợi tức đầu tư không? Tại sao?

Giải: 1. Ta có: Tổng L/Nhuận = Tổng TBĐT (K) x Tỷ suất LNBQ (P’BQ) = 60.000.000 Yên x 12% = 7.200.000 Yên

 • Tổng TB giải ngân cho vay = Tổng TBĐT (K) x 1/3 = 60.000.000 Yên / 3 = trăng tròn.000.000 Yên => Lợi tức của TB cho tới vay = Tổng TB giải ngân cho vay x Tỷ suất chiến phẩm = trăng tròn.000.000 Yên x 3% = 600.000 Yên => Tổng L/Nhuận của TBCN = 7.200.000 Yên - 600.000 Yên = 6.600.000 Yên

2. Lợi tức giải ngân cho vay tham gia quy trình trung bình hóa tỷ suất lợi tức đầu tư không? Tại sao?

Bài 19: Giả toan tư phiên bản góp vốn đầu tư vô công nghiệp là 80 triệu USD và tư phiên bản góp vốn đầu tư vô nông nghiệp cũng nằm trong lượng tư phiên bản như vậy; với kết cấu cơ học của tư phiên bản vô công nghiệp là 7/3 và vô nông nghiệp là 3/2; trình độ chuyên môn tách lột vô công nghiệp là 150% và vô nông nghiệp là 120%.

 • Hãy xác lập địa tô vô cùng vô tình huống này?
 • Địa tô vô cùng là gì? Trung tâm tạo hình địa tô tuyệt đối?

Giải: 1. Ta có: TB ĐT trg công nhân = K(CN) = C + V = 80 triệu$ Mà CTHC(CN) = C/V (trong CN) = 7/3 => C = 7V/3 => K(CN) = 7V/3 + V = 10V/3 = 80 triệu$ => V(CN) = (80 Triệu$ x 3)/ 10 = 24 triệu$ ; Còn C(CN) = K – V = 80 triệu$ – 24 triệu$ = 56 triệu$ => GTTD vô công nhân = M(CN) = V x 150% = 24 triệu$ x 150% = 36 triệu$ => P’BQ(CN) = M(CN) / K(CN) x 100% = (36/80) x 100% = 45 % = P’bq chung

 • TB ĐT vô NN = K(NN) = 8 0 triệu$ Mà C/V vô NN = 3/2 => C = 3V/2 => K(NN) = 3V/2 + V = 5V/ => V(NN) = (K(NN) x 2) / 5 => V(NN) = (80 triệu$ x 2) / 5 = 32 triệu$ => M(NN) = V x 120% = 32 triệu$ x 120 % = 38,4 triệu$ => LNBQ(NN) = K(NN) x 45% = 80 triệu$ x 45% = 36 triệu$

19

=> TBTN cung cấp HH đi ra thị ngôi trường = Giá buôn bán công nhân + LNTN = 18.000€ + 200€ = 18.200€ (Bằng đích thị GTr của HH)

2. Trình bày thực chất của lợi tức đầu tư thương nghiệp? TB thương nghiệp... là 1 thành phần của TBCN được tách tách đi ra... và đáp ứng Q/trình lưu thông HH của TBCN. Đặc điểm của TB thương nghiệp dưới CNTB: vừa tùy thuộc vào TB công nghiệp lại vừa song lập đối với TB công nghiệp... Lợi nhuận thương nghiệp là 1 thành phần của thặng dư giá trị được dẫn đến vô nghành nghề dịch vụ SX và bởi ngôi nhà TB công nghiệp “nhượng” lại cho tới ngôi nhà TB thương nghiệp nhằm ngôi nhà TB thương nghiệp hấp phụ sản phẩm & hàng hóa cho bản thân mình.

Bài 21: giá cả khoảng về tư phiên bản không thay đổi cho 1 đơn vị chức năng mặt hàng hoá vô một ngành là 90$. giá cả tư phiên bản khả biến hóa là 10 $ , m’= 200%, một ngôi nhà tư phiên bản phát hành vô một năm được một. đơn vị chức năng mặt hàng hoá. Sau Lúc vận dụng nghệ thuật mới, năng suất làm việc sinh sống của xí nghiệp sản xuất cơ tăng lên gấp đôi, con số mặt hàng hoá phát hành cũng tạo thêm ứng. Hỏi ngôi nhà tư phiên bản vô năm chiếm được từng nào thặng dư giá trị siêu ngạch?

Giải: Ta có: GTHH = W = c + v + m = 90$ + 10$ + (10$ X 200%) = 90 + 10 + trăng tròn = 120$ => Tổng GTHH = 120$ x 1 = 120 $ => Khi NSLĐ sinh sống tăng gấp đôi => Tổng con số HH được SX = 1 x 200% = 2 ĐV; mặt không giống, tổn hao LĐ sinh sống (v + m) hạn chế gấp đôi. => Gị riêng biệt của từng SP = 90$ (c cũ) + (v mới = 10/2) + (m mới = 20/2) = 90$ + 5$ + 10$ = 105$ => Tổng Gị riêng biệt mới = 105$ x 2 = 210$ Nhưng HH vẫn bán tốt theo đòi giá bán thị ngôi trường (Giá cũ) là 120$. => Tổng chi phí HH bán tốt = 120$ X 2 = 240 $ => Tổng GTTD siêu ngạch = M(SN) = Tổng chi phí (GC) bán tốt (Theo giá bán cũ) - (Tổng Gị riêng biệt mới) = 240 $ - 210$ = 30$

Hoặc: Tổng GTTD SN = [(Ccũ x 2 đv) + (Vcũ x 2) + (Mcũ x 2)] – [(Ccũ x 2) + (Vmới x 2) + Mmới X 2)] = 240 – [(90$ x 2) + (5$ x 2) + (10$ x 2)] = 240 – (180 + 10 + 20) = 240 – 210 = 30 $

2. GTTD siêu ngạch là hình dáng biến hóa tướng của GTTDTgĐ, nó sở hữu trước và => GTTDTgĐ, là động lực thẳng và uy lực nhất xúc tiến những ngôi nhà TB nâng cấp... => Tăng NS LĐ => Tăng năng lượng đối đầu... => Thúc đẩy CNTB cải tiến và phát triển...

Bài 22: Trong một trường hợp sale, một ngôi nhà công ty góp vốn đầu tư một lượng tư phiên bản là 25 triệu USD, với tỉ suất thu thập là 60%. lõi rằng chi phí lương bổng trả cho tới người công nhân chỉ chiếm khoảng 25% so sánh với lượng tư phiên bản không thay đổi, trình độ chuyên môn tách lột là 300%.

 • Hãy tính lượng thặng dư giá trị tư phiên bản hóa vô tình huống này.
 • Tỷ suất thu thập là gì? Hình ảnh hưởng trọn ra làm sao cho tới quy tế bào tích lũy?

20

Giải: 1. Ta có: TB ƯT (K) = C + V = 25.000 $

 • Với V = 25% x C = C/4 => C + V = C + C/4 = 5C/4 = 25.000$ => C = (25.000$ x 4)/5 = trăng tròn.000$ => V = 25% = trăng tròn.000$ x 25% = 5.000$ Với m’ = 3 00% => Khối lượng GTTT (M) = V x 300% = 3V = 5.000 $ x 3 = 15.000$ => M1 (Giá trị thặng dư được tư phiên bản hoá = Quỹ tích lũy) = M x 60% = 15.000 $ x 60 % = 9.000$
 1. Tỷ suất thu thập là gì? Hình ảnh hưởng trọn ra làm sao cho tới quy tế bào tích lũy?

Bài 22B: Giả toan vô một trường hợp sale, ngôi nhà tư phiên bản ứng trước 120 triệu EUR, trong cơ lượng tư phiên bản không thay đổi gấp hai lượng tư phiên bản khả biến hóa. Hãy xác lập lượng thặng dư giá trị tư phiên bản hóa vô tình huống này, nếu như tỉ suất độ quý hiếm thặng dư là 200%, và tỉ suất thu thập là 40%? Tỷ suất thặng dư giá trị tác động cho tới quy tế bào tích lũy như vậy nào?

Giải: 1. Ta có: TB ƯT (K) = C + V = 120.000 €

Xem thêm: biên bản hủy hóa đơn theo thông tư 78

 • TB khả biến hóa (V) = ½ x TB không thay đổi (C) = C/2 => K = C + C/2 = 3C/2 = 120.000€ => C = (120.000$ x 2)/3 = 80.000€ => V = 120.000€ - 80.000€ = 40.000€ Với m’ = 200% => Khối lượng GTTT (M) = V x 200% = 2V = 40.000 $ x 2 = 80.000€ => M1 (Giá trị thặng dư được tư phiên bản hoá => Quỹ tích lũy) = M x 40% = 80.000 € x 40% = 32.000€

2. Tỷ suất thặng dư giá trị tác động cho tới quy tế bào thu thập như vậy nào?

Bài 22C: Giả toan vô một tần số sale, ngôi nhà tư phiên bản góp vốn đầu tư 10 tỉ USD cho tới xưởng sản xuất và sắm sửa trang tranh bị, 5 tỉ USD mua sắm vẹn toàn nhiên vật tư, chi phí lương bổng trả cho tới người công nhân làm mướn bằng 20% so sánh với ngân sách tư phiên bản không thay đổi, trình độ chuyên môn tách lột làm việc thực hiện mướn là 150%. Kết đôn đốc tần số sale này, có một,5 tỉ USD được tư phiên bản hóa.

 • Hãy tính tỉ suất thu thập vô tình huống này?
 • Nếu lượng thặng dư giá trị dẫn đến ko thay đổi, tỷ suất thặng dư giá trị tác động như thế này cho tới quy tế bào thu thập.

Giải: 1. Ta có: TBƯT (K) = C1 + C2 + V

 • C1 (Tiền góp vốn đầu tư vào trong nhà xưởng và sắm sửa trang thiết bị) = 10 tỉ $
 • C2 (Tiền mua sắm vẹn toàn nhiên vật liệu) = 5 tỉ $ => C = C1 + C2 = 10 tỉ $ + 5 tỉ USD + 15 tỉ $