nghi thức cúng tuần thứ 2

NGHI THỨC CÚNG THẤT

Chủ Lễ Xướng

Bạn đang xem: nghi thức cúng tuần thứ 2

Tang mái ấm tựu vi linh chi phí nguyện hương
Thượng hương
Lễ hương thơm linh tứ bái (4 lạy)  [ Đánh 3 hồi chuông ]

Chủ Lễ Thỉnh Linh

Tây phương Tịnh Độ hữu liên khai, linh fake tùng tư qui khứ lai; nhất niệm hoa khai thân mật con kiến Phật, vĩnh vô chén bát nàn cập tam tai. Dĩ test chấn linh thân mật triệu chư hương thơm linh bất muội diêu văn tri trượng quá Tam chỉ bảo lực gia trì test thực kim thời lai phó hội.

Hương hoa thỉnh, hương thơm đăng triệu thỉnh. Tam thỉnh chư hương thơm linh dĩ lai lâu test trai tu phổ cúng nhường nhịn hắn nhiên thỉnh tọa thính văn kinh, điển kinh văn Bồ Tát Ma Ha Tát.

Tán Dương Chi

Dương chi tịnh thủy biến đổi trặc tam thiên
Tánh ko chén bát đức lợi nhân thiên
Pháp giới quãng tăng diên
Diệt tội tiêu xài khiên, hoả diệm hoá hồng liên
Nam tế bào Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)

Tụng Chú Đại Bi

Nam-mô Ðại-Bi Hội-Thượng Phật Bồ-Tát. (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn vô quan ngại đại-bi tâm đà-la-ni.

Nam-mô hắc rời khỏi đát mãng cầu, nhiều rời khỏi dạ domain authority.

Nam-mô a rị domain authority, bà lô yết đế, thước chén bát rời khỏi domain authority, Bồ-đề tát đỏa bà domain authority, quái ha tát đỏa bà domain authority, quái ha mũ chào mào ni ca domain authority, án, tát bàn rời khỏi trị duệ số đát mãng cầu đát lan.

Nam-mô vớ kiết lật đỏa hắn mông a rị domain authority, bà lô kiết đế thất Phật rời khỏi lăng đà bà.

Nam-mô mãng cầu rời khỏi cẩn trì hê rị quái ha bàn nhiều rơi mế, tát bà a tha bổng đậu thâu bởi, a thệ dựng, tát bà tát nhiều, mãng cầu quái bà già nua, quái trị đạt đậu, đát điệt tha bổng. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca rời khỏi đế, di hê rị, quái ha bồ-đề tát đỏa, tát bà tát bà, quái rời khỏi quái rời khỏi, quái hê quái hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, chừng lô chừng lô, trị xà domain authority đế, quái ha trị xà domain authority đế, đà rời khỏi đà rời khỏi, địa rị ni, thất Phật rời khỏi domain authority, dá rời khỏi dá rời khỏi. Mạ mạ trị quái rời khỏi, mục đế lệ, hắn hê hắn hê, thất mãng cầu thất mãng cầu a rời khỏi sâm Phật rời khỏi xá-lợi, trị rơi trị sâm, Phật rời khỏi xá domain authority, hô lô hô lô quái rời khỏi, hô lô hô lô hê rị, tớ rời khỏi tớ rời khỏi, vớ rị vớ rị, tô rô tô rô, bồ-đề dạ bồ-đề dạ, bồ-đà dạ, bồ-đà dạ, di đế rị dạ, mãng cầu rời khỏi cẩn trì địa rị sắc ni mãng cầu, phụ vương dạ quái mãng cầu tớ bà ha. Tất đà dạ tớ bà ha. Ma ha vớ đà dạ tớ bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn rời khỏi dạ, tớ bà ha. Na rời khỏi cẩn trì tớ bà ha. Ma rời khỏi mãng cầu rời khỏi tớ bà ha. Tất rời khỏi tăng a mục khê domain authority, tớ bà ha. Ta bà quái ha, a vớ đà dạ, tớ bà ha. Giả kiết rời khỏi a vớ đà dạ, tớ bà ha. Ba đà quái yết vớ đà dạ, tớ bà ha. Na rời khỏi cẩn trì bàn đà rời khỏi dạ, tớ bà ha. Ma bà lị thắng yết rời khỏi dạ, tớ bà ha.

Nam-mô hắc rời khỏi đát mãng cầu, nhiều rời khỏi dạ domain authority.

Nam-mô a rị domain authority, bà lô yết đế, thước bàng rời khỏi dạ, tớ bà ha.

Án vớ năng lượng điện đô, mạn nhiều rời khỏi, bạt đà dạ, tớ bà ha. (3 lần)

Tang mái ấm kiền thiền trà châm sơ tuần
Lễ hương thơm linh nhị bái (2 lạy)

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Ða Tâm Kinh.

Khi Quán Tự Tại Bồ-Tát hành rạm Bát-nhã Ba-la-mật-đa, ngài soi thấy năm uẩn đều ko và vượt lên không còn thảy đau khổ ách.

Này Xá-lợi Tử! Sắc chẳng không giống không; ko chẳng không giống sắc. Sắc tức là không; ko tức là sắc. Thọ tưởng hành thức cũng đều như vậy.

Này Xá-lợi Tử! Các pháp đều ko tướng: ko sinh ko khử, ko dơ ko tinh khiết, ko tăng ko hạn chế. Cho nên vô không: không tồn tại sắc, không tồn tại lâu tưởng hành thức; không tồn tại đôi mắt tai mũi lưỡi thân mật ý; không tồn tại sắc thanh mùi vị xúc pháp; không tồn tại nhãn giới, cho tới không tồn tại ý thức giới; không tồn tại vô minh, cũng không tồn tại không còn vô minh, cho tới không tồn tại già nua bị tiêu diệt, cũng không tồn tại không còn già nua bị tiêu diệt. Không sở hữu đau khổ tập dượt khử đạo; không tồn tại trí tuệ và cũng không tồn tại hội chứng đắc.

Vì không tồn tại khu vực hội chứng đắc, nên Bồ-Tát hắn theo dõi Bát-nhã Ba-la-mật-đa, tâm ko ngăn quan ngại. Do ko ngăn quan ngại, nên ko hoảng hồn hãi, xa xôi hẳn điên hòn đảo chiêm bao tưởng, và đạt cho tới cứu giúp cánh Niết-bàn.

Chư Phật phụ vương đời đều hắn theo dõi Bát-nhã Ba-la-mật-đa, nên đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Phải biết Bát-nhã Ba-la-mật-đa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú. cũng có thể bài trừ không còn thảy đau khổ, chân thực bất hư hỏng.

Cho nên chú Bát-nhã Ba-la-mật-đa tiếp tục tuyên trình bày . Chú thuyết như vầy:

Yết-đế yết-đế, ba-la-yết-đế, ba-la-tăng-yết-đế, bồ-đề tát-bà-ha. (3 lần)

Vãng Sinh Tịnh Ðộ Thần Chú

Nam-mô a di nhiều bà dạ, nhiều tha bổng dà nhiều dạ, nhiều điệt dạ tha bổng. A di rị đô bà tỳ, a di rị nhiều, vớ đam bà tỳ. A di rị nhiều, tì ca lan đế. A di rị nhiều, tì ca lan nhiều, dà di nị, dà dà mãng cầu, chỉ nhiều ca lệ, tớ bà ha.(3 lần)

Xem thêm: trịnh công sơn mỗi ngày tôi chọn một niềm vui

Tang mái ấm kiền thiền hiến phạn cập châm trà (tang mái ấm dưng cơm trắng, dưng trà)

Biến Thực – Biến Thủy Chơn Ngôn

Nam tế bào tát phạ đát tha bổng, nga nhiều phạ lồ chỉ đế, án tam bạt rời khỏi tam bạt rời khỏi hồng. (3 đợt hoặc 7 lần)

Nam xe máy rô bà domain authority, Đát tha bổng nga nhiều domain authority, đát điệt tha bổng, Án tô rô tô rô, chén bát rời khỏi tô rô, Bát rời khỏi tô rô tớ bà ha. (3 lần)

Chủ Lễ Xướng

Đây dĩa cơm chan chứa chư tang mái ấm kính dưng, chư hương thơm linh ơi, trên đây ngọc với trên đây lòng, trên đây tình còn động vô thương ghi nhớ, dương trần âm cảnh tiếp tục cơ hội ngăn.
Thượng phạn – Hiến trà

Tang mái ấm kiền thiền lễ hương thơm linh nhị bái (2 lạy)

Cúng Vong

Nam tế bào Đa chỉ bảo Như Lai
Nam tế bào chỉ bảo Thắng Như Lai
Nam tế bào Diệu Sắc Thân Như Lai
Nam tế bào Quảng Bác thân mật Như Lai
Nam tế bào Ly Ba Úy Như Lai
Nam tế bào Cam lồ Vương Như Lai
Nam tế bào A Di Đà Như Lai

Thần  chú gia trì tịnh pháp thực
Phổ thí hà rơi chư hương thơm linh
Nguyện giai bảo mãn xả san tham
Tốc bay u minh sinh tịnh độ
Quy hắn Tam bảo vạc người tình đề
Cứu cánh đắc trở nên vô thượng đạo
Công đức vô bờ tận vị lai
Nhứt thiết hương thơm linh đồng pháp thực

Thần chú gia trì pháp thí thực
Phổ thí hà rơi chư hương thơm linh
Nguyện giai bảo mãn xả san tham
Tốc bay u minh sinh tịnh độ
Quy hắn Tam bảo vạc người tình đề
Cứu cánh đắc trở nên vô thượng đạo
Công đức vô bờ tận vị lai
Nhứt thiết hương thơm linh đồng pháp thực

Thần chú gia trì cam lồ thủy
Phổ thí hà rơi chư hương thơm linh
Nguyện giai bảo mãn xả san tham
Tốc bay u minh sinh tịnh độ
Quy hắn Tam bảo vạc người tình đề
Cứu cánh đắc trở nên vô thượng đạo
Công đức vô bờ tận vị lai
Nhứt thiết hương thơm linh đồng pháp thực

Án nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhựt rời khỏi hồng (3 lần)

Tang mái ấm kiền thiền trà châm tam tuần
Lễ hương thơm linh nhị bái (2 lạy)

Hồi Hướng

Di Đà giáo mái ấm Địa Tạng năng nhân, thơ kim sắc túng vị đề huề phóng ngọc hào quang đãng thùng tứ tiếp chừng chư hương thơm linh… (đọc sớ cúng linh kỳ siêu) thương hiệu họ… pháp danh… tận hưởng thọ… vượt lên trước vãng ngày… tháng… năm… thất… Nguyện hương thơm linh, hồn siêu cõi tịnh, nghiệp dứt vùng trần ai, hoa sen chin phẩm một vừa hai phải khai, Phật bèn lâu ký cho tới nghe nhứt quá. Cầu xinh chư Phật tiếp đem hồn về Cực Lạc say sưa pháp mầy.

Phổ nguyện: Nhất trở nên thượng đạt, vạn tội băng tiêu xài, nguyện chư hương thơm linh đắc chừng cao siêu, kỳ gia quyến hàm triêm lợi lạc. Âm siêu dương thới pháp giới bọn chúng sinh giai nằm trong trở nên Phật đạo.

Nam tế bào A Di Đà Phật

Tam Tự Quy

Tự quy hắn Phật, van nài nguyện bọn chúng sinh, thể theo dõi đạo cả, vạc lòng vô thượng.

Tự quy hắn Pháp, van nài nguyện bọn chúng sinh, thấu rõ ràng kinh tạng, trí tuệ như biển lớn.

Tự quy hắn Tăng, van nài nguyện bọn chúng sinh, thống lý đại bọn chúng, không còn thảy ko quan ngại.

Chủ Lễ Xướng

Tang mái ấm kiền thiền trà châm công cộng tuần.
Lễ chư hương thơm linh tứ bái (4 lạy).

Văn kinh dĩ mãn

Xem thêm: Kèo chấp là gì? Kinh nghiệm cá cược Kèo chấp  bất bại 2024

Thỉnh hương thơm linh tọa vị linh sàn

Nam Mô A Di Đà Phật

Linh Tự Toạ Bồ Tát (3 lần)