lý thuyết hóa 11

Tóm tắt lý thuyết Hóa 11 sách mới nhất Kết nối học thức, Chân trời tạo nên, Cánh diều hoặc, cụ thể gom học viên lớp 11 nắm rõ kỹ năng trọng tâm Hóa học tập 11 kể từ bại liệt học tập chất lượng môn Hóa 11.

Bạn đang xem: lý thuyết hóa 11

Tóm tắt Lý thuyết Hóa 11 (hay, chi tiết)

Lý thuyết Hóa 11 Kết nối tri thức


Lý thuyết Hóa 11 Chân trời sáng sủa tạo

Nội dung đang rất được update ...


Lý thuyết Hóa 11 Cánh diều
Lưu trữ: Tổng hợp ý Lý thuyết Hóa 11 (sách cũ)

 • Tổng hợp ý Lý thuyết chương Sự năng lượng điện li
 • Tổng hợp ý Lý thuyết chương Nhóm Nitơ, Photpho
 • Tổng hợp ý Lý thuyết chương Nhóm Cacbon, Silic
 • Tổng hợp ý Lý thuyết chương Đại cương về chất hóa học hữu cơ
 • Tổng hợp ý Lý thuyết chương Hidrocacbon no
 • Tổng hợp ý Lý thuyết chương Hidrocacbon ko no
 • Tổng hợp ý Lý thuyết chương Hidrocacbon thơm
 • Tổng hợp ý Lý thuyết chương Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol
 • Tổng hợp ý Lý thuyết chương Anđehit, Xeton, Axit CacboxylicChương 1: Sự năng lượng điện li

Lý thuyết Sự năng lượng điện li

I. Sự năng lượng điện li

Hóa học tập lớp 11 | Lý thuyết và Bài tập dượt Hóa học tập 11 sở hữu đáp án

    Kết ngược thử nghiệm đã cho thấy chỉ mất đèn điện ở ly đựng hỗn hợp NaCl sáng sủa. Vậy hỗn hợp NaCl dẫn năng lượng điện, còn nước đựng và hỗn hợp saccarozo ko dẫn năng lượng điện.

1. nguyên nhân tính dẫn năng lượng điện của những hỗn hợp axit, bazo và muối bột vô nước

    - Các axit, bazo, muối bột Lúc tan nội địa phân li đi ra những ion thực hiện mang lại hỗn hợp của bọn chúng sở hữu tính dẫn năng lượng điện.

    - Quá trình phân li những hóa học nội địa đi ra ion gọi là việc năng lượng điện li.

    - Những hóa học tan nội địa phân li đi ra ion gọi là hóa học năng lượng điện li.

    - Sự năng lượng điện li được trình diễn bởi vì phương trình năng lượng điện li.

NaCl → Na+ + Cl-

HCl → H+ + Cl-

NaOH → Na+ + OH-

2. Kết luận

    a. Sự năng lượng điện li:là quy trình phân li những hóa học nội địa đi ra ion.

    b. Chất năng lượng điện li:là những hóa học tan nội địa phân li đi ra được ion. Dung dịch nội địa của những hóa học năng lượng điện li tiếp tục dẫn năng lượng điện được.

    c. Phương trình năng lượng điện li

AXIT → Cation H+ + Anion gốc axit

BAZƠ → Cation KL + Anion OH-

MUỐI → Cation KL (hoặc NH4+) + Anion gốc axit

    d. Các hệ quả:

    - Trong một hỗn hợp, tổng ion dương = tổng ion âm.

    - Tổng số gam những ion tiếp tục bởi vì tổng số gam những hóa học tan sở hữu vô hỗn hợp bại liệt.

Lý thuyết Axit, bazơ, muối

1. Axit, bazo, muối

    a. Axit và bazơ theo gót thuyết Areniut

    * Axit:Là hóa học Lúc tan nội địa phân li mang lại ion H+.

Hóa học tập lớp 11 | Lý thuyết và Bài tập dượt Hóa học tập 11 sở hữu đáp án

    * Bazơ:Là hóa học Lúc tan nội địa phân li mang lại ion OH-.

Hóa học tập lớp 11 | Lý thuyết và Bài tập dượt Hóa học tập 11 sở hữu đáp án

    * Axit nhiều nấc:Những axit Lúc tan nội địa phân li nhiều nấc mang lại ion H+.

    Ví dụ:

H3PO4 → H+ + H2PO4-

H2PO4- → H+ + HPO42-

HPO42- → H+ + PO43-

    * Bazơ nhiều nấc:Những bazơ Lúc tan nội địa phân li nhiều nấc mang lại ion OH-.

    Ví dụ:

Mg(OH)2 → Mg(OH)+ + OH-

Mg(OH)+ → Mg2+ + OH-

    * Hiđroxit lưỡng tính: Là những hiđrôxit Lúc tan nội địa một vừa hai phải rất có thể phân li như axit một vừa hai phải rất có thể phân li như bazơ.

    A(OH)n: Zn(OH)2, Pb(OH)2, Sn(OH)2, Cu(OH)2, Al(OH)3, Cr(OH)3.

    Phân li theo phong cách bazơ:

    Ví dụ:

Zn(OH)2 → Zn2+ + 2OH-

Al(OH)3 → Al3+ + 3OH-

    Phân li theo phong cách axit:

    Ví dụ:

Zn(OH)2 → ZnO22- + 2H+

Al(OH)3 → AlO2- + H3O+

    b. Axit, bazơ theo gót Bronsted

Axit là hóa học (hoặc ion) nhường nhịn proton H+

Bazơ là hóa học (hoặc ion) nhận proton H+

    Chú ý: Anion gốc axit còn H của axit yếu đuối (H2CO3, H2SO3, H2S, H3PO4, …) đều là hóa học lưỡng tính, còn anion không thể H của axit yếu đuối đều là bazơ.

    Hằng số phân li axit (Ka) và bazơ (Kb).

    Ví dụ:

CH3COOH → CH3COO- + H+

Hóa học tập lớp 11 | Lý thuyết và Bài tập dượt Hóa học tập 11 sở hữu đáp án

CH3COOH + H2O → CH3COO- + H+ Hóa học tập lớp 11 | Lý thuyết và Bài tập dượt Hóa học tập 11 sở hữu đáp án

NH3 + H2O → NH4+ + OH-

Hóa học tập lớp 11 | Lý thuyết và Bài tập dượt Hóa học tập 11 sở hữu đáp án

    - Vì mật độ của nước được nhìn nhận như hằng số nên tao rất có thể bỏ lỡ mật độ của nước vô biểu thức xác lập hằng số phân li axit, hoặc bazơ.

    - Đối với bazơ nhiều nấc sẽ sở hữu được nhiều hằng số phân li ở những nấc không giống nhau.

    - Hằng số phân li bazơ chỉ phụ thuôc vô thực chất bazơ và sức nóng phỏng. Nếu độ quý hiếm Kb càng nhỏ thì lực bazơ của chính nó càng yếu đuối (hay tính bazơ càng yếu).

Xem thêm: ăn nướng cần những gì

    - Mối tương tác thân thiện hằng số Ka và Kb.

    Ka = 10-14/Kb hoặc Ka. Kb = 10-14.

    Muối axit, muối bột trung hoà

        + Muối axit: Muối sở hữu anion gốc axit còn kĩ năng phân li mang lại ion H+.

        Ví dụ: NaHCO3; NaH2PO4; NaHSO4; ...

        + Muối trung hoà: Muối sở hữu anion gốc axit không thể kĩ năng phân li mang lại ion H+.

       Ví dụ: NaCl , (NH4)2SO4, Na2CO3, ...

        + Muối bazo: Muối sở hữu group –OH rất có thể thay cho thế bởi vì gốc axit.

       Ví dụ: Mg(OH)Cl; Fe(OH)2Cl, ...

        + Dường như còn nói tới một vài muối bột kép như: HCl.NaCl; KCl.MgCl.6H2O; K2SO4.Al2(SO4)3, ...

        + Muối phức: [Ag(NH3)2]Cl; [Cu(NH3)4]SO4, ...

    Sự năng lượng điện li của muối bột vô nước: Hầu không còn những muối bột (kể cả muối bột kép) Lúc tan nội địa phân li trọn vẹn trở nên cation sắt kẽm kim loại (NH4+) và anion gốc axit.

Hóa học tập lớp 11 | Lý thuyết và Bài tập dượt Hóa học tập 11 sở hữu đáp án

Lý thuyết Sự năng lượng điện li của nước. pH. Chất thông tư axit - bazơ

I. Nước là hóa học năng lượng điện li yếu

1. Sự năng lượng điện li của nước

    - Nước là hóa học năng lượng điện li cực kỳ yếu đuối.

    - Phương trình năng lượng điện li:

Hóa học tập lớp 11 | Lý thuyết và Bài tập dượt Hóa học tập 11 sở hữu đáp án

2. Tích số ion của nước

    - Tại 25oC, hằng số KH2O gọi là tích số ion của nước:

    KH2O = [H+].[OH-] = 10-14

    ⇒ [H+] = [OH-] = 10-7.

    - Môi ngôi trường trung tính là môi trường thiên nhiên vô bại liệt [H+] = [OH-] = 10-7 M.

3. Ý nghĩa tích số ion của nước

    a. Môi ngôi trường axit

    Là môi trường thiên nhiên vô bại liệt [H+] > [OH-] hoặc [H+] > 10-7 M.

    b. Môi ngôi trường kiềm

    Là môi trường thiên nhiên vô bại liệt [H+] < [OH-] hoặc [H+] < 10-7 M.

II. Khái niệm về pH. Chất thông tư axit – bazơ

1. Khái niệm về pH

Hóa học tập lớp 11 | Lý thuyết và Bài tập dượt Hóa học tập 11 sở hữu đáp án

2. Chất thông tư axit – bazơ

    - Là hóa học được màu sắc biến hóa tùy thuộc vào độ quý hiếm pH của hỗn hợp.

    Ví dụ: Quỳ tím, phenolphatalenin.

Bảng màu sắc của quỳ và phenolphtalein vô hỗn hợp ở những khoảng chừng pH không giống nhau.

Hóa học tập lớp 11 | Lý thuyết và Bài tập dượt Hóa học tập 11 sở hữu đáp án

    Trộn lẫn lộn một vài hóa học thông tư được màu sắc biến hóa tiếp nối nhau theo gót độ quý hiếm pH, tao được láo hợp ý hóa học thông tư vạn năng. Dùng băng giấy tờ tẩm hỗn hợp láo hợp ý này rất có thể xác lập được ngay gần giá chuẩn trị pH của hỗn hợp.

Hóa học tập lớp 11 | Lý thuyết và Bài tập dượt Hóa học tập 11 sở hữu đáp án

3. Bảng công thức pH trong số môi trường

CÔNG THỨC MÔI TRƯỜNG

pH = - lg[H+]

pOH = - lg[OH-]

[H+].[OH-] = 10-14

pH + pOH = 14

pH = a [H+] = 10-a

pOH = b [OH-] = 10-b

pH < 7 → Môi ngôi trường axít

pH > 7 → Môi ngôi trường bazơ

pH = 7 → Môi ngôi trường trung tính

[H+] càng rộng lớn ↔ Giá trị pH càng bé

[OH-] càng rộng lớn ↔ Giá trị pH càng lớn

....................................

....................................

....................................

Săn SALE shopee mon 7:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá khá mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua dành riêng cho nhà giáo và gia sư dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm tiếp thu kiến thức facebook không tính tiền mang lại teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi công ty chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.


Giải bài bác tập dượt lớp 11 sách mới nhất những môn học

Xem thêm: tôi bị người đàn ông hấp dẫn nhất quấy rối