đề tiếng việt lớp 1

Bộ 200 Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 & Học kì hai năm 2023 tinh lọc, đem đáp án bám sát sách Kết nối trí thức, Cánh diều, Chân trời phát minh chung Giáo viên và bố mẹ đạt thêm tư liệu Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 1 kể từ bại liệt chung học viên ôn luyện và đạt điểm trên cao trong số bài bác ganh đua môn Tiếng Việt lớp 1.

Bạn đang xem: đề tiếng việt lớp 1

Top 200 Đề ganh đua Tiếng Việt lớp một năm 2023 (có đáp án)

Xem demo Đề TV1 KNTT Xem demo Đề TV1 CTST Xem demo Đề TV1 CD

Chỉ kể từ 150k mua sắm đầy đủ cỗ đề ganh đua Tiếng Việt lớp 1 cả năm (mỗi cỗ sách) bạn dạng word đem điều giải chi tiết:

 • B1: gửi phí nhập tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân mặt hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin yêu cho tới Zalo VietJack Official - nhấn nhập đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

 • Top 30 Đề ganh đua Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp một năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì một năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 30 Sở Đề ganh đua Cuối học tập kì 1 Tiếng Việt lớp một năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề ganh đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp một năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 60 Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì hai năm 2023

  Xem đề thi

Bộ đề ganh đua Tiếng Việt lớp 1 - Kết nối tri thức

- Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1

 • Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 Kết nối trí thức năm 2023 đem đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 10 Đề ganh đua Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối trí thức năm 2023 chuyển vận nhiều nhất

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1

 • Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối trí thức năm 2023 đem đáp án (20 đề)

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối trí thức năm 2023 đem đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ đôi mươi Đề ganh đua Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối trí thức năm 2023 chuyển vận nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối trí thức năm 2023 Thông tư 27 (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 2

 • Đề ganh đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối trí thức đem đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 5 Đề ganh đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối trí thức năm 2023 chuyển vận nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Bộ 7 Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 2 Kết nối trí thức năm 2023 chuyển vận nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối trí thức năm 2023 đem yêu tinh trận (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 2

 • Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 2 Kết nối trí thức năm 2023 đem đáp án (15 đề)

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối trí thức đem đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 15 Đề ganh đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối trí thức năm 2023 chuyển vận nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Bộ 7 Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 2 Kết nối trí thức năm 2023 chuyển vận nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối trí thức năm 2023 đem yêu tinh trận (10 đề)

  Xem đề thi


Bộ đề ganh đua Tiếng Việt lớp 1 - Cánh diều

- Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1

 • Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 Cánh diều năm 2023 đem đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 10 Đề ganh đua Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều năm 2023 chuyển vận nhiều nhất

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1

 • Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 đem đáp án (20 đề)

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 đem đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ đôi mươi Đề ganh đua Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều năm 2023 chuyển vận nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều năm 2023 Thông tư 27 (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 2

 • Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 2 Cánh diều năm 2023 đem đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều đem đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 5 Đề ganh đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều năm 2023 chuyển vận nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Bộ 7 Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 2 Cánh diều năm 2023 chuyển vận nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều năm 2023 đem yêu tinh trận (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 2

 • Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 2 Cánh diều năm 2023 đem đáp án (15 đề)

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều đem đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 15 Đề ganh đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều năm 2023 chuyển vận nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Bộ 7 Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 2 Cánh diều năm 2023 chuyển vận nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều năm 2023 đem yêu tinh trận (10 đề)

  Xem đề thi


Bộ đề ganh đua Tiếng Việt lớp 1 - Chân trời sáng sủa tạo

- Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1

 • Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 Chân trời sáng sủa tạo

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1

 • Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Chân trời phát minh năm 2023 đem đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 Chân trời phát minh năm 2023 Thông tư 27 (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 2

 • Đề ganh đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Chân trời phát minh đem đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 7 Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 2 Chân trời phát minh năm 2023 chuyển vận nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Chân trời phát minh năm 2023 đem yêu tinh trận (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 2

 • Đề ganh đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Chân trời phát minh đem đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 7 Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 2 Chân trời phát minh năm 2023 chuyển vận nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Chân trời phát minh năm 2023 đem yêu tinh trận (10 đề)

  Xem đề thi

Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 1

 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức

  Xem chi tiết

 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Chân trời sáng sủa tạo

  Xem chi tiết

 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều

  Xem chi tiết

Bài tập dượt mỗi ngày lớp 1

 • Bài tập dượt Tiếng Việt lớp 1

 • Bài tập dượt Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức

 • Bài tập dượt Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều

 • Bài tập dượt Toán lớp 1

 • Bài tập dượt Toán lớp 1 Kết nối tri thức

 • Bài tập dượt Toán lớp 1 Cánh diều

Ôn hè lớp 1 lên lớp 2

 • Ôn hè Toán lớp 1 lên lớp 2

 • Bài tập dượt Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2

 • Bộ đề Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Tiếng việt (cực hay)

Xem demo Đề TV1 KNTT Xem demo Đề TV1 CTST Xem demo Đề TV1 CD

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề ganh đua Học kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023

Bài ganh đua môn: Tiếng Việt lớp 1

Thời gian lận thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn vạc đề)

Xem thêm: ông đồ vũ đình liên

PHẦN I. ĐỌC

Gói bánh chưng

 Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối trí thức năm 2023 đem đáp án (10 đề)

Ngày thời điểm cuối năm, bé xíu nằm trong chúng ta gói bánh chưng. Thầy thì dọn bàn và ghế lấy vị trí trống rỗng ngồi gói bánh. Còn u sẵn sàng nếp, thịt, đỗ, lá quả chuối xanh. Sau một hồi tất bật thì cũng sẵn sàng kết thúc. Và ông chính thức gói bánh.

Đầu tiên nhằm một tấm lá quả chuối xanh ở bên dưới, rồi cho tới nếp, cho tới đỗ, để thịt heo nhập thân thích thực hiện nhân. Tiếp theo đòi, ông khôn khéo gói lớp lá lại kín mít, tạo ra trở thành hình vuông vắn. Xong xuôi, bà và u thời gian nhanh nhẹn xếp từng cái bánh nhập loại nồi rộng lớn nhằm đưa theo nấu chín.

Tuy vất vả, tuy nhiên chúng ta người nào cũng hạnh phúc và niềm hạnh phúc.

PHẦN II. VIẾT

Câu 1. Dựa nhập nội dung ở bài bác phát âm ở đoạn I, em hãy nối đúng:

Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối trí thức năm 2023 đem đáp án (10 đề)

Câu 2. Điền nhập vị trí trống rỗng iu hoặc ưu 

Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối trí thức năm 2023 đem đáp án (10 đề)

Câu 3. Tập chép

Bố thì dọn bàn và ghế lấy vị trí trống rỗng ngồi gói bánh. Còn u sẵn sàng nếp, thịt, đỗ, lá quả chuối xanh.

ĐÁP ÁN

PHẦN I. ĐỌC

HS tiến công vần (đọc thầm) một lượt những giờ đồng hồ đem nhập đề trước lúc phát âm trở thành giờ đồng hồ.

Chú ý vạc âm rõ rệt từng giờ đồng hồ một.

Đọc ngay lập tức mạch những giờ đồng hồ cạnh nhau, ko tự động ý ngừng hoặc ngắt quá lâu thân thích câu.

PHẦN II. VIẾT

Câu 1.

Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối trí thức năm 2023 đem đáp án (10 đề)

Câu 2.

Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối trí thức năm 2023 đem đáp án (10 đề)

Câu 3.

- HS chép trúng những chữ

- Khoảng cơ hội trong những chữ đều nhau, trúng quy định

- Chữ viết lách rất đẹp, đều, ngay lập tức nét

- Trình bày thật sạch, gọn gàng gàng

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề ganh đua Học kì 1 - Cánh diều

Năm học tập 2023

Bài ganh đua môn: Tiếng Việt lớp 1

Thời gian lận thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn vạc đề)

PHẦN I. ĐỌC

Nghỉ hè, bé xíu về quê. Bà fake bé xíu chuồn chợ. Chợ họp ở bờ đê. Chợ đem cá rô phi, cá mè, con cá chép. Chợ đem ngược mạ, ngược dưa, ngược lê. Bà mua sắm cam làm quà tặng cho tới bé xíu. Về căn nhà, bé xíu nhằm ngược vĩ đại cho tới bà, ngược nhỏ cho tới bé xíu. 

PHẦN II. VIẾT

Câu 1. Dựa nhập nội dung ở bài bác phát âm ở đoạn I, em hãy nối đúng:

Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 đem đáp án (10 đề)

Câu 2. Em hãy nối những hình sau đây với kể từ ngữ tương ứng

Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 đem đáp án (10 đề)

Câu 3. Điền nhập vị trí trống rỗng s hoặc x 

                                                   Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 đem đáp án (10 đề)

Câu 4. Tập chép

Khi ếch ồm ộp ở bờ hồ nước, là sẽ sở hữu được mưa vĩ đại.

ĐÁP ÁN

PHẦN I. ĐỌC

- HS tiến công vần (đọc thầm) một lượt những giờ đồng hồ đem nhập đề trước lúc phát âm trở thành giờ đồng hồ.

- Chú ý vạc âm rõ rệt từng giờ đồng hồ một.

- Đọc ngay lập tức mạch những giờ đồng hồ cạnh nhau, ko tự động ý ngừng hoặc ngắt quá lâu thân thích câu.

PHẦN II. VIẾT

Câu 1.

Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 đem đáp án (10 đề)

Câu 2.

Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 đem đáp án (10 đề)

Câu 3.

                                                    Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 đem đáp án (10 đề)

Câu 4: 

- HS chép trúng những chữ

- Khoảng cơ hội trong những chữ đều nhau, trúng quy định

- Chữ viết lách rất đẹp, đều, ngay lập tức nét

- Trình bày thật sạch, gọn gàng gàng

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề ganh đua Học kì 1 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2023

Bài ganh đua môn: Tiếng Việt lớp 1

Thời gian lận thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn vạc đề)

PHẦN I. ĐỌC

Đôi bàn tay bé

Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Chân trời phát minh năm 2023 đem đáp án (10 đề)

Đôi bàn tay bé xíu xíu

Lại chăm chỉ nhất nhà

Hết xâu kim cho tới bà

Lại nhặt rau củ chung u.

Đôi bàn tay be bé

Nhanh nhẹn ai biết không?

Chăm tưới cây cho tới ông

Là xống áo cho tới phụ vương.

PHẦN II. VIẾT

Câu 1. Dựa nhập nội dung ở bài bác phát âm ở đoạn I, em hãy tiến hành những đòi hỏi sau đây: 

    1. Đánh dấu  vào đứng trước câu vấn đáp em chọn:

a. Bài phát âm ĐÔI BÀN TAY BÉ nói tới đôi tay của ai?

☐ Đôi bàn tay của u                ☐ Đôi bàn tay của bé xíu                 ☐ Đôi bàn tay của bố 

b. Mỗi câu thơ nhập bài bác thơ bên trên đem từng nào từ?

☐ 4 kể từ            ☐ 5 kể từ        ☐ 6 từ

2. Chọn kể từ ngữ phù hợp nhập ngoặc đơn nhằm điền nhập vị trí trống: 

(lười nhác / siêng năng)

- Quý Khách nhỏ  …………….. nhất căn nhà. 

Câu 2. Điền nhập vị trí trống rỗng ua hoặc ưa

Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Chân trời phát minh năm 2023 đem đáp án (10 đề)

Câu 3. Tập chép

Dù còn nhỏ tuy nhiên em vẫn biết chung cha mẹ thao tác làm việc căn nhà.

ĐÁP ÁN

PHẦN I. ĐỌC

- HS tiến công vần (đọc thầm) một lượt những giờ đồng hồ đem nhập đề trước lúc phát âm trở thành giờ đồng hồ.

- Chú ý vạc âm rõ rệt từng giờ đồng hồ một.

- Đọc ngay lập tức mạch những giờ đồng hồ cạnh nhau, ko tự động ý ngừng hoặc ngắt quá lâu thân thích câu.

PHẦN II. VIẾT

Câu 1.

  1. Đánh dấu  vào đứng trước câu vấn đáp em chọn:

a. Bài phát âm ĐÔI BÀN TAY BÉ nói tới đôi tay của ai?

☐ Đôi bàn tay của u                ☑ Đôi bàn tay của bé xíu                 ☐ Đôi bàn tay của bố 

b. Mỗi câu thơ nhập bài bác thơ bên trên đem từng nào từ?

☐ 4 kể từ            ☑ 5 kể từ        ☐ 6 từ

2. Chọn kể từ ngữ phù hợp nhập ngoặc đơn nhằm điền nhập vị trí trống: 

(lười nhác / siêng năng)

- Quý Khách nhỏ siêng năng nhất căn nhà. 

Câu 2.

Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Chân trời phát minh năm 2023 đem đáp án (10 đề)

Câu 3.

- HS chép trúng những chữ

- Khoảng cơ hội trong những chữ đều nhau, trúng quy định

- Chữ viết lách rất đẹp, đều, ngay lập tức nét

- Trình bày thật sạch, gọn gàng gàng

Xem demo Đề TV1 KNTT Xem demo Đề TV1 CTST Xem demo Đề TV1 CD

Bài tập dượt, Đề ganh đua, Giáo án lớp 1

- Đề ganh đua lớp 1:

 • Bộ đề ganh đua Toán lớp 1 (cả phụ vương sách)
 • Bộ đề ganh đua Toán lớp 1 Kết nối tri thức
 • Bộ đề ganh đua Toán lớp 1 Chân trời sáng sủa tạo
 • Bộ đề ganh đua Toán lớp 1 Cánh diều
 • Bộ đề ganh đua Tiếng Việt lớp 1 (cả phụ vương sách)
 • Bộ đề ganh đua Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức
 • Bộ đề ganh đua Tiếng Việt lớp 1 Chân trời sáng sủa tạo
 • Bộ đề ganh đua Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều
 • Bộ đề ganh đua Tiếng Anh lớp 1 (cả phụ vương sách)

- Bài tập dượt lớp 1:

 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 1 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 1 Kết nối tri thức
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 1 Chân trời sáng sủa tạo
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 1 Cánh diều
 • Bài tập dượt Toán lớp 1 (hàng ngày)

 • Bài tập dượt Toán lớp 1 Kết nối tri thức

 • Bài tập dượt Toán lớp 1 Cánh diều

 • Ôn hè Toán lớp 1 lên lớp 2

- Giáo án lớp 1:

 • Giáo án Toán lớp 1
 • Giáo án Đạo đức lớp 1
 • Giáo án Âm nhạc lớp 1
 • Giáo án Giáo dục đào tạo thể hóa học lớp 1
 • Giáo án Hoạt động thưởng thức lớp 1
 • Giáo án Mĩ thuật lớp 1
 • Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 1Lưu trữ: Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 1 sách cũ

Đã đem phầm mềm VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Đề ganh đua Toán, Tiếng Việt lớp 1 đem đáp án được biên soạn bám sát nội dung công tác sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 1 công tác sách mới mẻ.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.