đề thi tiếng anh lớp 5 học kì 2

Đề ganh đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 sở hữu đáp án

Bộ đề đánh giá Tiếng Anh lớp 5 học tập kì 2 sau đây ở trong cỗ Đề ganh đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 cuối học tập kì hai năm 2023 - 2024 vì thế VnDoc.com thuế tầm và đăng lên. Sở 16 đề ganh đua học tập kì 2 Tiếng Anh 5 sở hữu đáp án được chỉnh sửa bám sát lịch trình đang được học tập hùn học viên lớp 5 gia tăng kiến thức và kỹ năng Từ vựng - Ngữ pháp đang được học tập nhập Unit 11 - trăng tròn hiệu suất cao.

Bạn đang xem: đề thi tiếng anh lớp 5 học kì 2

A. Sở đề ganh đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kỳ hai năm 2022 - 2023

VnDoc.com đang được đăng lên cỗ đề đánh giá giờ đồng hồ Anh học tập kì 2 lớp 5 sở hữu đáp án sau đây với ước muốn hùn những em sẵn sàng thiệt đảm bảo chất lượng những kĩ năng thực hiện bài bác ganh đua hiệu suất cao.

Tiếng Anh 5 Sở Giáo dục

 • Bộ đề ganh đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 số 1
 • Bộ đề ganh đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 số 2
 • Bộ đề ganh đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 số 3
 • Đề ganh đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 số 1 Online
 • Đề ganh đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 số 2 Online
 • Đề cương ôn luyện giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 số 1
 • Đề cương ôn luyện Tiếng Anh lớp 5 học tập kì 2 số 2
 • Đề cương ôn luyện Tiếng Anh lớp 5 học tập kì 2 số 3
 • Đề ganh đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 số 1
 • Đề ganh đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 số 2
 • Đề ganh đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 sở hữu tệp tin nghe số 3
 • Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 5 học tập kì hai năm 2023 số 4
 • Đề ôn ganh đua học tập kì 2 lớp 5 môn giờ đồng hồ Anh sở hữu tệp tin nghe số 5
 • Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 5 môn giờ đồng hồ Anh số 6
 • Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 5 học tập kì 2 sở hữu tệp tin nghe số 7

Tiếng Anh 5 Smart Start

 • Đề ganh đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 i-Learn Smart Start số 1
 • Đề ganh đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 i-Learn Smart Start số 2
 • Đề ganh đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 i-Learn Smart Start số 3
 • Đề ganh đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 i-Learn Smart Start số 4
 • Đề ganh đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 i-Learn Smart Start số 5
 • Bộ đề ganh đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 i-Learn Smart Start

Tiếng Anh 5 Family and Friends

 • Đề ganh đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 Family and Friends số 1
 • Đề ganh đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 Family and Friends số 2
 • Đề ganh đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 Family and Friends số 3
 • Đề ganh đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 Family and Friends số 4
 • Đề ganh đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 Family and Friends số 5
 • Bộ đề ganh đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 Family and friends

B. Sở 16 đề giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì hai năm 2023 sở hữu đáp án

I. Đề đánh giá giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kỳ 2 sở hữu đáp án - Đề số 1

I. Khoanh tròn trĩnh nhập kể từ ko nằm trong loại

1. A. tooth B. eye C. head D. aspirin

2. A. photo B. bought C. flew D. sang

3. A. beautiful B. souvenir C. interesting D. colourful

4. A. summer B. spring C. má D. country

5. A. how B. what C. that D. who

II. Chọn đáp án đích thị A, B, C hoặc D cho tới những câu sau

1. What are you going.......... tomorrow?

A. vĩ đại vì thế B. vì thế C. did D. doing

2. Linda..... going vĩ đại visit her friends next weekend.

A. was B. is C. is D. B&C

3. They...... swimming last Saturday.

A. go B. going C. went D. goes

4. Are they going vĩ đại the các buổi tiệc nhỏ tomorrow? - Yes, they.............

A. are B. vì thế C. did D. can

5. He should go vĩ đại the........... because he has a toothache.

A. dentist B. nurse C. teacher D. doctor

6. My friends and I............ going vĩ đại the zoo next Saturday.

A. is B. was C. are D. were

7. Are you going vĩ đại vì thế your homework? - Yes,............

A. I am B. I was C. he is D. he was

8. What's the matter............. you? -I have a cold.

A. vĩ đại B. with C. from D. in

9. How many seasons are............ in England?

A. these B. those C. they D. there

10. It's often............... in the rainy season.

A. cold B. warm C. rainy D. sunny

III. Đọc hiểu tiếp sau đó lựa chọn đáp án đích thị bên dưới cho tới phù hợp

Yesterday.......... (1) a terribly cold day but Jim...... (2) out without warm clothes, so sánh he...... (3) a bad fever. His mother took him vĩ đại the doctor. The doctor gave him............... (4) aspirins and said " You should....... (5) warm clothes and you shouldn't go out. I think you will get better soon. "

1. A. was B. were C. is D. are

2. A. go B. going C. went D. goes

3. A. has B. have C. had D. having

4. A. an B. a C. any D. some

5. A. wear B. wore C. wearing D. vĩ đại wear

IV. Sử dụng những kể từ cho tới sẵn và điền nhập đoạn đối thoại sau.

Matter, tired, fever, take, out

1. Son: I'm very..... (1)...

2. Dad: What' the... (2).... with you, son?

3. Son: I have a... (3)....

4. Dad: you should.... (4).... some aspirins and you shouldn't go.... (5)....

V. Dùng nhũng kể từ cho tới sẵn viết lách trở nên câu trả chỉnh

1. going/ We/ to/ are/ Do Son/ next weekend/ visit.
.....................................................................................

2. you/ going/ Are/ T.V/ watch/ to/ this evening?
.....................................................................................

3. visit/ going/ She/ is/ her/ tomorrow/ friends/ vĩ đại.
.....................................................................................

4. going/ We/ to/ are/ Do Son/ next weekend/ visit.
.....................................................................................

VI. Đọc hiểu và vấn đáp thắc mắc.

Last Sunday, Lan didn't go vĩ đại school, but she went vĩ đại her friend's birthday các buổi tiệc nhỏ. She got up early in the morning, went vĩ đại the cửa hàng, and bought some gifts and flowers. Then, she went vĩ đại her friend's house. At the các buổi tiệc nhỏ, she ate a lot of cakes and drank soft drink. She danced beautifully, thanh lịch many songs, and told a lot of interesting stories. All her friends were there too. They played many games such as hide and seek, skipping rope and cards. They were very happy and enjoyed themselves a lot. Finally, the các buổi tiệc nhỏ came vĩ đại an over. They said goodbye vĩ đại each other and went home page late in the the evening.

1. Did Lan go vĩ đại school yesterday?

.....................................................................................

2. Where did she go to?

.....................................................................................

3. What did she buy for her friend?

.....................................................................................

4. What did she vì thế at the party?

.....................................................................................

5. Did they enjoy themselves a lot?

.....................................................................................

6. When did they go home?

.....................................................................................

ANSWER KEY

I. 1. D 2. A 3. B 4. C 5. C

II. 1. A 2. B 3. C 4. A 5. A

6. C 7. A 8. B 9. B 10. A

III. 1. A 2. C 3. C 4. C 5. A

IV. 1. tired 2. matter 3. fever 4. take

V. 1. We are going vĩ đại visit Do Son next weekend.

2. Are you going vĩ đại watch T.V this evening?

3. She is going vĩ đại visit her friends tomorrow.

4. We are going vĩ đại visit Do Son next weekend.

VI. 1. No, she didn't.

2. She went vĩ đại her friend's birthday các buổi tiệc nhỏ.

3. She bought some gifts and flowers.

4. At the các buổi tiệc nhỏ, she ate a lot of cakes and drank soft drink.

5. Yes, she did.

6. She went home page late in the evening.

⇒ Tham khảo tăng đề ganh đua Tiếng Anh 5 theo gót thông tư 22: Đề ganh đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 sở hữu tệp tin nghe

II. Đề ganh đua giờ đồng hồ Anh học tập kì 2 lớp 5 sở hữu đáp án - Đề số 2

I. Chọn kể từ không giống loại.

1. A. windy B. cloudy C. sky D. rainy

2. A. fever B. matter C. toothache D. cough

3. A. mouth B. arm C. health D. eye

4. A. summer B. spring C. season D. winter

5. A. village B. bus stop C. railway station D. airport

II. Chọn đáp án đúng

1. It takes about thirty hours ………….. from Hanoi vĩ đại Ho Chi Minh City.

A. vĩ đại fly B. flying C. fly D. vĩ đại flying

2. ………….. is it from Hanoi vĩ đại Hue? ~ About 900 kilometers.

A. How old B. How C. How far D. How many

3. There are four ………….. in my country: spring, summer, autumn and winter.

A. season B. seasons C. people D. students

4. What ………….. you ………….. next weekend?

A. vì thế / vì thế B. are / vì thế C. did / vì thế D. are / going vĩ đại do

5. Where is Tony from? ~ He is from …………...

A. Vietnamese B. American C. Singapore D. Singaporean

6. Yesterday John ………….. go vĩ đại school because he ………….. a toothache.

A. didn’t / had B. doesn’t / has C. didn’t / has D. doesn’t / had

7. I sometimes go ………….. in the winter.

A. ski B. skiing C. vĩ đại ski D. vĩ đại skiing

8. ………….. are you going this summer holiday? ~ I’m going vĩ đại Paris.

A. How B. What C. Where D. Who

9. We want vĩ đại have a good time ………….. Hanoi.

A. on B. at C. for D. in

10.Hoa ………….. a letter vĩ đại her pen friend now.

A. is writeing B. is writing C. writes D. wrote

III. Nối thắc mắc ở cột A với câu vấn đáp tương thích ở cột B

AB
1. Where did Hoa go last Sunday?a) We are going vĩ đại hold a School Festival.
2. What vì thế you usually vì thế in summer?b) Because she can’t go swimming.
3. What are you going vĩ đại vì thế next week?c) It’s May 14th, 2011.
4. Why doesn’t your sister lượt thích the winter?d) She went vĩ đại visit her grandparents.
5. What’s the date today, Nam?e) I usually play sports with my friends.

IV. Tìm lỗi sai và sửa trong mỗi câu sau.

1. What’s the matter by you?

2. Last Saturday, I am at Hoa’s birthday các buổi tiệc nhỏ.

3. He likes watching TV. He watch it every day.

4. Mai is writeing a letter at the moment.

5. I play sometimes football in the afternoon.

V. Xếp kể từ bị đảo lộn trở nên câu sở hữu nghĩa.

1. where / museum / is/ ? / the

2. going / vĩ đại / I’m / . / Vung Tau

3. drink / . / warm / water / should / you

4. yesterday / you / at / ? / did / home page / stay

5. doesn’t / volleyball / . / Mary / vĩ đại / want / play

VI. Đọc đoạn văn và vấn đáp thắc mắc.

Hello! My name is Peter. I am from England. I’m having a wonderful time in Nha Trang. The beach is nice. The hotels look beautiful and the seafood is excellent. The weather is lovely, so sánh I go swimming most of the time. Yesterday, I met a pretty girl from Da Nang. She was very friendly.

1. Where is Peter from?

2. Where is he now?

3. What is seafood like?

4. What is the weather like?

5. Did he meet a pretty girl from Hanoi?

ĐÁP ÁN

I. Chọn kể từ không giống loại.

1 - C; 2 - B; 3 - C; 4 - C; 5 - A;

II. Chọn đáp án đúng

1 - A; 2 - C; 3 - B; 4 - D; 5 - C;

6 - A; 7 - B; 8 - C; 9 - D; 10 - B;

III. Nối thắc mắc ở cột A với câu vấn đáp tương thích ở cột B

1 - d; 2 - e; 3 - a; 4 - b; 5 - c;

IV. Tìm lỗi sai và sửa trong mỗi câu sau.

1 - by trở nên with;

2 - am trở nên was;

3 - watch trở nên watches;

4 - writein trở nên writing;

5 - play sometimes trở nên sometimes play;

V. Xếp kể từ bị đảo lộn trở nên câu sở hữu nghĩa.

1 - Where is the museum?

2 - I'm going vĩ đại Vung Tau.

3 - You should drink warm water.

4 - Did you stay at home page yesterday?

5 - Mary doesn't want vĩ đại play volleyball.

VI. Đọc đoạn văn và vấn đáp thắc mắc.

1 - He is from England.

2 - He is in Nha Trang.

3 - It is excellent.

4 - it is lovely.

5 - No, he didn't.

III. Đề ganh đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 kì hai năm 2023 - Đề số 3

Bài 1: Sắp xếp lại những kể từ nhằm hoàn thành xong những câu.(2,5đ)

a. Vietnam/ four/ There/ in/ seasons/ are.

→…………………………………………………………………………...

b. autumn/ like/ the/ What’s/ weather/ in?

→……………………………………………………………………………….

c. yesterday / letter/ friend/ wrote/ He/ to/ a/ his.

→…………………………………………………………………………………

d. here/ far/ is/ How/ it/ from?

→……………………………………………………….....................................

e. amusement/ We/ the/ going/ are/ park/ vĩ đại.

→………………………………………………………………………………..

Bài 2: Chọn và khoanh nhập kể từ đích thị A, B, hoặc C nhằm tương thích ở những câu.(2.5đ).

a. In __________, it is warm and beautiful.

A. summer

B. winter

C. spring.

b. She __________ vĩ đại the doctor. She has a fever.

A. shouldn’t

B. should goes

C. should go.

c. What _________ Tom vì thế last night?

A. does

B. did

C. was.

d. ___________ is going vĩ đại travel vĩ đại Hanoi? Mrs Brown.

A. where

B. when

C. who.

e. Turn left. It’s _______________ your right.

A. on

B. in

c. from.

Bài 3: Tìm kể từ sở hữu cơ hội gọi không giống những kể từ sót lại ở trong phần gạch men chân và khoanh tròn trĩnh kể từ cơ trong số câu sau. (2 đ).

a. candy many after matter

b. ride picnic music visit

c. fever better she because

d. museum lunch mum Sunday

Bài 4: Đọc đoạn sau đây.

There are four seasons in Vietnam. They are: spring, summer, autumn and winter. In summer, it is sunny and hot. Nam and Mai are going vĩ đại visit Hanoi this summer. They are going vĩ đại there by train. And They are going vĩ đại stay there for six days. They are going vĩ đại the park and the zoo.

Trả tiếng những thắc mắc sau đây. (2 đ).

a. How many seasons are there in Vietnam?

→………………………………………………………………………………..

b. What’s the weather lượt thích in summer?

→………………………………………………………………………………..

c. Who is going vĩ đại visit Hanoi?

→………………………………………………………………………………..

d. How are they going there?

→………………………………………………………………………………..

Bài 5: Viết một quãng ngắn ngủi ra mắt về không khí ở nước ta nhập nhì mùa (in spring, in winter) ( 1 đ).
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN

Bài 1: Sắp xếp lại những kể từ nhằm hoàn thành xong những câu.(2,5đ)

a - There are four seasons in Vietnam.

b - What's the weather lượt thích in autumn?

c - He wrote a letter vĩ đại his friend yesterday.

d - how far is it from here?

e - We are going vĩ đại the amusement park.

Bài 2: Chọn và khoanh nhập kể từ đích thị A, B, hoặc C nhằm tương thích ở những câu.(2.5đ).

a - C; b - C; c - B; d - C; e - A;

Bài 3: Tìm kể từ sở hữu cơ hội gọi không giống những kể từ sót lại ở trong phần gạch men chân và khoanh tròn trĩnh kể từ cơ trong số câu sau. (2 đ).

a - after; b - ride; c - better; d - museum;

Bài 4: Đọc đoạn sau đây.

a - There are four seasons.

b - it is sunny and hot.

c - Nam and Mai are going vĩ đại visit Hanoi this summer.

d - They are going vĩ đại there by train.

IV. Đề ganh đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 kì hai năm 2023 - Đề số 4

I. Hoàn trở nên những câu sau: 

1. Where _ _ _ they from?

2. My father _ _ a farmer.

3. _ _ _ _ were you born?

4. What are you doing _ _ _?

5. What is the matter yo ?

6. She wants vĩ đại _ _ a doctor.

7. _ _ _ far is it from here vĩ đại Hong Linh Town?

8. It’s _ _ _ in summer.

II. Khoanh tròn trĩnh nhập đáp án đúng 

1 . Yesterday, he ………… vĩ đại school.

A. went B. go C . are D . is

2. She usually goes vĩ đại school .....bus.

A. at B. on C . in D . by

3. How …………. is it from here vĩ đại Vinh?

A. left B. far C. near D . right

4 . What …………. the weather like?

A.are B. vì thế C . is D . does

5. What vì thế you usually vì thế summer

A. in B. on C . at D . to

III. Gạch chân những kể từ sai ở cột A và viết lách lại cho tới đích thị nhập cột B

A

B

1. sqring, hot, sunmer, friend, airport, whem

1………………………………..........…………

2. stedium, cool, ixland, weekand, prom, always

.

3. babminton, where, cinena, last, kilomiter, col

2………………………………...........………

4. weathee, vizit, cendy, doctor, birphday, sing

3………………………………..........…………

IV. Sắp xếp những kể từ sau trở nên câu sở hữu nghĩa

1. is/Duc Tho/ far / it/ how/ from/here/to?....……………….………………………………..

2. he/Phu Quoc island/is/ going/ visit/ to? ……..………………..…………………………

ĐÁP ÁN

I. Hoàn trở nên những câu sau:

1. Where are they from?

2. My father is a farmer.

3. Where were you born?

4. What are you doing now?

5. What is the matter you ?

6. She wants vĩ đại be a doctor.

7. How far is it from here vĩ đại Hong Linh Town?

8. It’s hot in summer.

II. Khoanh tròn trĩnh nhập đáp án đúng

1 - A; 2 - D; 3 - B; 4 - C; 5 - A;

III. Gạch chân những kể từ sai ở cột A và viết lách lại cho tới đích thị nhập cột B

A

B

1. sqring, hot, sunmer, friend, airport, whem

1…spring, hot, summer, friend, airport, when

2. stedium, cool, ixland, weekand, prom, always

2. stadium, cool, island, weekend, from, always

3. babminton, where, cinena, last, kilomiter, col

3. badminton, where, cinema, last, kilometre, cool

4. weathee, vizit, cendy, doctor, birphday, sing

4. weather, visit, candy, doctor, birthday, sin

IV. Sắp xếp những kể từ sau trở nên câu sở hữu nghĩa

1 - How far is it from here vĩ đại Duc Tho?

2 - Is He going vĩ đại visit Phu Quoc island.

V. Đề ganh đua cuối kì 2 lớp 5 môn giờ đồng hồ Anh - Đề số 5

I. Hoàn trở nên những câu sau.

1. _ _ _ _ is your birthday ?

2. He want vĩ đại _ _ a worker.

3. Turn right. It’s _ _ your left.

4. It’s _ _ _ _ in autumn.

5. How far is it _ _ _ _ Vinh vĩ đại Ha Noi ?

6. We _ _ _ going vĩ đại play hide and seek.

7. _ _ _ you visit Tuan Chau island ? Yes, I did.

8. What vì thế you usually vì thế _ _ winter ?.

II. Khoanh tròn trĩnh đáp án đích thị.

1 . How ……………… vì thế you play badminton ?

A. far B. often C . never D . ever

2. What did you vì thế at the festival ?.

A. danced B. dance C . sing D . draw

3. …………. The matter with you ?

A. when B. who C. what D . how

4 . Did you clean the floor yesterday ?............, I did.

A.No B. it C . oh D . yes

5. Where …………….. the amusement park ?

A. are B. is C . am D . be

III. Gạch chân kể từ sai và sửa.

1. sqring,hot,gane,friend,airport,whem

2. stedium,cool,ixland,weekand,prom,always

3. babminton,who,cinena,last,kilomiter,colg

4. bika,vizit,cendy,doctor,birphday,sing,my

IV. Sắp xếp những kể từ sau đây trở nên câu hoàn hảo.

1. she/is/ going / train/ by/to/travel?

…………………………..…………………………

2. in/you/do/usually/spring/do/ what?

…………………………..………………………….

VI. Đề ganh đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 sở hữu đáp án - Đề số 6

I. Hoàn trở nên những câu sau.

1. _ _ _ _ is your birthday ?

2. His sister wants vĩ đại _ _ a singer.

3. Turn left. It’s _ _ your right.

4. It’s _ _ _ _ in spring.

5. How _ _ _ is it from Ha Noi vĩ đại Ho Chi Minh City ?

6. They _ _ _ going vĩ đại skipping rope.

7. _ _ _ you vì thế homework last night ?

8. What vì thế you usually vì thế _ _ winter ?.

II. Khoanh tròn trĩnh đáp án đích thị.

1 . How ……………… vì thế you play badminton ?

A. far B. often C . never D . ever

2. What did you vì thế at the festival ?.

A. danced B. dance C . sing D . draw

3. …………. is The matter with you ?

A. when B. who C. what D . how

4 . Did you clean the floor yesterday ?............, I did.

A.No B. it C . oh D . yes

5. Where …………….. the amusement park ?

A. are B. is C . am D . be

III. Gạch chân kể từ sai và sửa.

1.sqring,hot,gane,friend,birphday,whem

2.stedium,cool,ixland,weekand,prom,cendy

3.babminton,who,cinena, ,kilomiter,colg

4.bika,vizit,always,doctor,airport,sing

IV. Sắp xếp những kể từ sau đây trở nên câu hoàn hảo.

1. he/is/ going/by/travel/bus/to?

……………….........……………………………...

2. in/you/do/usually/winter/do/ what?

....…..……………….........……………………….

ĐÁP ÁN

I. Hoàn trở nên những câu sau.

1. When is your birthday ?

2. He want vĩ đại be a worker.

3. Turn right. It’s on your left.

4. It’s cool in autumn.

5. How far is it from Vinh vĩ đại Ha Noi ?

6. We are  going vĩ đại play hide and seek.

7. Did you visit Tuan Chau island ? Yes, I did.

8. What vì thế you usually vì thế in winter ?.

II. Khoanh tròn trĩnh đáp án đích thị.

1 - B; 2 - A; 3 - C; 4 - D; 5 - B;

III. Gạch chân kể từ sai và sửa.

1.spring,hot,game,friend,birthday,when

2.stadium,cool,island,weekend,from,candy

3.badminton,who,cinema, ,kilometre, cold

4.bike,visit,always,doctor,airport,sing

IV. Sắp xếp những kể từ sau đây trở nên câu hoàn hảo.

1 - Is he going vĩ đại travel by bus?

2 - What vì thế you usually vì thế in winter?

VII. Đề ganh đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 cuối học tập kì 2 sở hữu đáp án số 7

I. Hoàn trở nên những câu sau.

1. _ _ _ _ is your birthday ?

2. He want vĩ đại _ _ a worker.

3. Turn right. It’s _ _ your left.

4. It’s _ _ _ _ in autumn.

5. How far is it _ _ _ _ Vinh vĩ đại Ha Noi ?

6. We _ _ _ going vĩ đại play hide and seek.

7. _ _ _ you visit Tuan Chau island ? Yes, I did.

8. What vì thế you usually vì thế _ _ winter ?.

II. Khoanh tròn trĩnh đáp án đích thị.

1. Yesterday, he ………… vĩ đại school.

A. went

B. go

C. are

D. is

2. She usually goes vĩ đại school ……… bus.

A. at

B. on

C. in

D . by

3. How …………. is it from here vĩ đại Vinh ?

A. left

B. far

C. near

D . right

4 . What …………. the weather lượt thích ?

A. are

B. do

C. is

D. does

5. What vì thế you usually vì thế …………. summer

A. in

B. on

C. at

D. to

III. Gạch chân kể từ sai và sửa.

1. sqring,hot,gane,friend,birphday,whem

2. stedium,cool,ixland,weekand,prom,cendy

3. babminton,who,cinena, ,kilomiter, colg

4. bika,vizit,always,doctor,airport,sing

IV. Sắp xếp những kể từ sau đây trở nên câu hoàn hảo.

1. she/is/ going / train/ by/to/travel?

…………………………..…………………………

2. in/ you/ do/ usually/ spring/ do/ what?

…………………………..………………………….

ĐÁP ÁN

I. Hoàn trở nên những câu sau.

1. WHEN is your birthday ?

2. He want vĩ đại BE a worker.

3. Turn right. It’s ON your left.

4. It’s COOL in autumn.

5. How far is it FROM Vinh vĩ đại Ha Noi ?

6. We ARE going vĩ đại play hide and seek.

7. DID you visit Tuan Chau island ? Yes, I did.

8. What vì thế you usually vì thế IN winter ?.

II. Khoanh tròn trĩnh đáp án đích thị.

1 - A; 2 - D; 3 - B; 4 - C; 5 - A;

Xem thêm: công thức toán lớp 6

III. Gạch chân kể từ sai và sửa.

1.spring, hot, game, friend, birthday, when

2.stadium, cool, island, weekend, from, candy

3.badminton, who, cinema, kilometer, cold

4.bike, visit, always, doctor, airport, sing

IV. Sắp xếp những kể từ sau đây trở nên câu hoàn hảo.

1 - Is she going vĩ đại travel by train?

2 - What vì thế you usually vì thế in spring?

VIII. Đề ganh đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 cuối kì 2 sở hữu đáp án - Đề số 8

I. (2đ) Em hãy khoanh tròn trĩnh nhập 1 kể từ không giống với những kể từ sót lại.

1. A. kitchen B. bedroom C. bed D. livingroom

2. A. behind B. door C. next vĩ đại D. on

3. A. sing B. dance C. play D. bathtub

4. A. teacher B. door C. window D. table

5. A. his B. my C. her D. they

6. A. am B. is C. are D. can

7. A. spider B. dog C. desk D. rabbit

8. A. teacher B. mother C. father D. grandfather

II. (5đ ) Em hãy khoanh tròn trĩnh nhập đáp án đích thị.

1. There ______ a book next vĩ đại the table.

A. am B. is C. are D. can

2. There are  ______ in front of the bed.

A. book B. chair C. lamps D. sofa

3. What is  ______ telephone number ? It is 0563870238.

A. your B. you C. they D. we

4. Lan can sing a tuy vậy  ______ she can’t dance.

A. and B. or C. the D. but

5. Is the lamp in the bathroom ? No, it is ______  .

A. not B. no C. nor D. and

6. There are books  ______ the table.

A. a B. an C. under D. this

7. Is there a window behind the bed? Yes, ______  is.

A. they B. this C. those D. there

8. I can  ______ find my book.

A. no B. vì thế C. are D. not

9. Look at  ______ . She can draw a picture.

A. him B. her C. we D. me

10. I can ride a bicycle but I  ______ ride a pony.

A. can B. vì thế C. isn’t D. can’t

III. (3đ ) Em hãy khoanh tròn trĩnh nhập câu vấn đáp đích thị.

1. Can she speak English?

A. No, he cannot B. Yes, she can C. Yes, she vì thế D. No, she doesn’t

2. Where vì thế you live ?

A. I live in Binh Đinh B. It’s Binh Đinh C. We live in Hanoi D. Yes, I do

3. What’s wrong, Lan?

A. I’m nine years old B. I’m fine, thanks C. I can’t hear the teacher D. I’m Lan

4. Are there cats next vĩ đại the chair ?

A. Yes, there are B. No, there are C. Yes, there is D. No, there isn’t

5. What is his name ?

A. Her name ‘s Lan B. His name ‘s Nam C. He is nine year old D. He is fine

6. What can you do?

A. I’m fine B. It’s a ruler C. I’m Lan D. I can speak English

ĐÁP ÁN

I. (2đ) Em hãy khoanh tròn trĩnh nhập 1 kể từ không giống với những kể từ sót lại.

1 - C; 2 - B; 3 - D; 4 - A; 5 - D; 6 - D; 7 - C; 8 - A;

II. (5đ ) Em hãy khoanh tròn trĩnh nhập đáp án đích thị.

1 - B; 2 - C; 3 - A; 4 - D; 5 - A;

6 - C; 7 - D;8 - D; 9 - B; 10 -D;

III. (3đ ) Em hãy khoanh tròn trĩnh nhập câu vấn đáp đích thị.

1 - B; 2 - A; 3 - D; 4 - A; 5 - B; 6 - D;

IX. Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 5 môn giờ đồng hồ Anh sở hữu đáp án - Đề số 9

I - Circle the odd one out: ( 2 ms )

1. A. visiting B. watching C. taking D. were

2. A. photo B. bought C. flew D. sang

3. A. sunny B. weather C. rainy D. windy

4. A. leg B. toothache C. cold D. headache

II. Choose the best answer vĩ đại complete the following sentences: ( 4 ms )

5. Linda ______ her homework now.

A. is doing B. does C. did D. doing

6. She ______ camping last summer.

A. went B. is going C. go D. goes

7. Alan  ______ a letter vĩ đại his new pen friend at the moment.

A. writes B. is writing C. wrote D. writing

8. She always  ______ vĩ đại school by xe đạp.

A. went B. is going C. go D. goes

9. Lili  ______ a letter vĩ đại her new pen friend yesterday.

A. write B. writing C. writes D. wrote

10. Alan should  ______ because he has a fever.

A. go vĩ đại an engineer B. go vĩ đại a farmer C. go vĩ đại the doctor D. go swimming

11. Are you going  ______ TV this evening?

A. watch B. watching C. vĩ đại watch D. watched

12. Linda  ______ going vĩ đại visit her friends next weekend.

A. was B. is C. ’s D. B&C

III. Reorder the words vĩ đại make sentences: ( 2 ms )

13. going/ I/school/am/by bike/next Monday/to.

.........................................................................

14. often/ We/go/in/swimming/summer

.........................................................................

15. weekend/ did /go/ Where/ you/last?

.........................................................................

16. visit/ going/She/is/her/tomorrow/friends/to.

.........................................................................

IV. Read the passage and then vì thế the tasks that follow: (2 ms )

Next weekend Tom and his friends are going vĩ đại visit Do Son. They are going vĩ đại travel by bus. They’re going vĩ đại stay in a khách sạn and enjoy seafood there. The next day, they are going vĩ đại go swimming and take a lot of photos. They are going vĩ đại buy their families some interesting souvenirs

17. How are they going vĩ đại travel?

........................................................................

18. Where are they going vĩ đại stay?

........................................................................

19. Are they going vĩ đại go swimming?

........................................................................

20. What are they going vĩ đại buy?

.........................................................................

ĐÁP ÁN

I - Circle the odd one out: ( 2 ms )

1 - D; 2 - A; 3 - B; 4 - A;

II. Choose the best answer vĩ đại complete the following sentences: ( 4 ms )

5 - A; 6 - A; 7 - B; 8 - D;

9 - D; 10 - C; 11 - C; 12 - D;

III. Reorder the words vĩ đại make sentences: ( 2 ms )

13. going/ I/school/am/by bike/next Monday/to.

.......I am going vĩ đại school by xe đạp next Monday...........

14. often/ We/go/in/swimming/summer

.....We often go swimming in summer...........

15. weekend/ did /go/ Where/ you/last?

.......Where did you go last weekend?........

16. visit/ going/She/is/her/tomorrow/friends/to.

..........She is going vĩ đại visit her friends tomorrow..............

IV. Read the passage and then vì thế the tasks that follow: (2 ms )

17 - They are going vĩ đại travel by bus.

18 - They are going vĩ đại stay in a khách sạn.

19 - Yes, they are.

20 - They are going vĩ đại buy their families some interesting souvenirs.

X. Đề giờ đồng hồ Anh lớp 5 kì 2 sở hữu đáp án - Đề số 10

I. Sắp xếp những chữ sau trở nên kể từ hoàn hảo (1ms)

1. nksi → ……………….. 2. ouhes → …………….........

3. ookshbelf → ………….. 4. onetephle → ……………..

II. Chọn đáp án đích thị (3ms)

1. ………. vì thế you live ? I live …… Song Cau town, Phu Yen province.

A. What / in B. Where / in C. Who / in D. Where / by

2. What is your ……….. ? It is 10 Nguyen Hue ……………

A. number / street B. address / streets C. address / street D. number / streets

3. Where ……... the stove ? It is in the …………………

A. is / bedroom B. are / bathroom C. is / kitchen D. are / dining room

4. Is ……. bed next ……. the chair ? Yes, it is.

A. the / by B. a / vĩ đại C. the / of D. the / to

5. What is …….., Lisa ? I can’t ………. my crayon.

A. wrong / find B. matter / hear C. wrong / hear D. matter / find

6. Look at ……… ! He can ………. a pony.

A. má / ride B. he / ride C. him / ride D. his / ride

7. Is there a lamp in front ……. the table? ……, there isn’t.

A. of / No B. on / Yes C. on/ No D. of/ Yes

8. He can ……. a bicycle.

A. read B. ride C. write D. do

9. …………. can she do? She can ………chopsticks.

A. What/ use B. What/ sing C. How/ use D. How/ sing

10. ………….. swim? Yes, he can.

A. She can B. Can he C. he can D. Can she

11. I can sing a tuy vậy. What …… you? I can dance.

A. are B. about C. vì thế D. can

12. This is ……… house.

A. má B. I C. my D. he

III. Trả tiếng những thắc mắc sau (3ms)

1. Nam can speak English. What about you?

I can ……………………………………..

I can’t ……………………………………

2. Where is the sofa?

……………………………………………

3. What’s your telephone number?

……………………………………………..

IV. Sắp xếp lại những kể từ sau trở nên câu hoàn hảo (3ms)

1. the / Are / balls / there / under / bed ? : ……………………………………….

2. Hit / sit / the / pit. / ball / and / in / the : ………………………………………..

3. the / on / frog / the / are / The / dog / log. / and : ……………………………………………………

ĐÁP ÁN

I. Sắp xếp những chữ sau trở nên kể từ hoàn hảo (1ms)

1 - sink

2 - house

3 - bookshelf

4 - telephone

II. Chọn đáp án đích thị (3ms)

1 - D; 2 - C; 3 - C; 4 - D; 5 - D; 6 - C;

7- A; 8 - B; 9 - A; 10 - B; 11 - B; 12 - C;

III. Trả tiếng những thắc mắc sau (3ms)

1. Nam can speak English. What about you?

I can …playing the piano……..

I can’t ……draw the picture.………

2. Where is the sofa?

………It is in front of the television.……………

3. What’s your telephone number?

………It's 024 2242 6188……..

IV. Sắp xếp lại những kể từ sau trở nên câu hoàn hảo (3ms)

1. the / Are / balls / there / under / bed ? : ……Are there balls under the bed?…….

2. Hit / sit / the / pit. / ball / and / in / the : ……Hit the ball and sit in the pit.…..

3. the / on / frog / the / are / The / dog / log. / and : ……The dog and the frog are on the log.……

XI. Đề ganh đua học tập kì 2 giờ đồng hồ Anh lớp 5 sở hữu đáp án - Đề số 11

Bài 1. Khoanh tròn trĩnh kể từ sở hữu phần gạch men chân vạc âm không giống.

1. A. windy B. sunny C. sky D. rainy

2. A. weather B. cream C. health D. headache

3. A. mouth B. cloud C. about D. your.

4. A. cold B. hot C. sore D. body

5. A. headache B. toothache C. watch D. earache

Bài 2. Chọn 1 kể từ nhập ngoặc và hoàn thành xong câu. 

1. What’ s the weather lượt thích ………… Hanoi today ( in, on, at.)

2. It ………. rainy in Thai Binh yesterday ( is, are, was)

3. What …….. the people lượt thích ? (is, are, was ).

4. There are some pictures ………… the wall ( in, on, at )

5. The food is ………….. . ( good, sunny, windy)

6. In summer, it is usually ……………. ( warm, cold, hot)

Bài 3. phối kết hợp thắc mắc côt A với câu vấn đáp cột B cho tới tương thích.

ABĐáp án
1. When vì thế you begin the new
school year?
a. In spring
2. What vì thế you usually vì thế in summer holiday?b. Because it is usually cold, sometimes very cold
3. When vì thế you have Tet holidays?c. In autumn
4. Why don’t you lượt thích the winter?d. I usually go swimming or fishing

Bài 4. Mỗi câu sau có một lỗi sai, mò mẫm và sửa lại cho tới đích thị.

1. What’s the matter vĩ đại you?

……………………………………………………………….

2. Last weekend, I am at my friend’s birthday các buổi tiệc nhỏ.

……………………………………………………………….

3. She watchs T.V every day.

……………………………………………………………….

4. There is some books on the table

……………………………………………………………….

5. Elephants are biger kêu ca monkeys

……………………………………………………………….

Bài 5. Sắp xếp kể từ trở nên câu hoàn hảo.

1. nice / swimming / the / for / sea / is

……………………………………………………….

2. having / in / I’m / Vung Tau / holiday / a.

……………………………………………………..

3. drink / some/ lemon juice / should / honey/ you/ and.

………………………………………………………

4. yesterday / you / at / did / home page / stay /?/

………………………………………………………

Bài 6. Đọc đoạn văn và vấn đáp thắc mắc.

I’m having a wonderful time in Quang Ninh. The beach is nice. The hotels look beautiful and the seafood is excellent. The weather is lovely, so sánh I go swimming most of the time. Yesterday I met a pretty girl from Thai Binh. She was very friendly.

1. Where is Peter ?

…………………………………………………………

2. What is the seafood lượt thích ?

………………………………………………………..

3. Why does he go swimming most of the time ?

……………………………………………………….

4. Did he meet a pretty girl from Hanoi ?

…………………………………………………………

ĐÁP ÁN

Bài 1. Khoanh tròn trĩnh kể từ sở hữu phần gạch men chân vạc âm không giống.

1 - C; 2 - B; 3 - D; 4 - A; 5 - C;

Bài 2. Chọn 1 kể từ nhập ngoặc và hoàn thành xong câu.

1. What’ s the weather lượt thích ……in…… Hanoi today ( in, on, at.)

2. It ……was…. rainy in Thai Binh yesterday ( is, are, was)

3. What …are….. the people lượt thích ? (is, are, was ).

4. There are some pictures ………on… the wall ( in, on, at )

5. The food is ……good…….. . ( good, sunny, windy)

6. In summer, it is usually ………hot……. ( warm, cold, hot)

Bài 3. phối kết hợp thắc mắc côt A với câu vấn đáp cột B cho tới tương thích.

1 - c; 2 - d; 3 - a; 4 - b;

Bài 4. Mỗi câu sau có một lỗi sai, mò mẫm và sửa lại cho tới đích thị.

1 - vĩ đại trở nên with

2 - am trở nên was

3 - watchs trở nên watches

4 - is trở nên are

5 - biger trở nên bigger

Bài 5. Sắp xếp kể từ trở nên câu hoàn hảo.

1 - The sea is nice for swimming.

2 - I'm having a holiday in Vung Tau.

3 - You should drink some lemon juice and honey.

4 - Did you stay at home page yesterday?

Bài 6. Đọc đoạn văn và vấn đáp thắc mắc.

1 - He is in Quang Ninh.

2 - It is excellent.

3 - Because the weather is lovely.

4 - No, he didn't.

XII. Đề giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 1 sở hữu đáp án - Đề số 12

Bài 1. Khoanh tròn trĩnh kể từ gạch men chân sở hữu cơ hội vạc âm không giống.

1. A. man B. fat C. game D. maths.

2. A. learned B. turned C. listened D. walked.

3. A. sporty B. easy C. why D. country

4. A. from B. October C. November D. long

5. A. weather B. cream C. health D. headache

6. A. cold B. hot C. sore D. body

Bài 2. Có từng nào cơ hội gọi ở trong phần được gạch men chân sau đây.

1. A. zebra B. get C. elephant D. she ____

2. A. wash B. badminton C. grade D. amazing ____

3. A. monkey B. do C. brother D. so ____

4. A. bridge B. wide C. river D. high ____

5. A. fast B. last C. man D. late ____

Bài 3. Chọn kể từ nhập ngoặc hoàn thành xong câu.

1.I’m going vĩ đại travel ________ train ( by, in. on )

2. What is he going vĩ đại vì thế ________ month ? ( next, last, a)

3. Turn right ________ High Street. ( into, vĩ đại, at )

4. _______ can I get there ? (how, what, where)

5. There are _______ pens on the bookshelf ( a, an, some)

6. _______ gets up at 6.00. ( I, We, She).

Bài 4. Sắp xếp những câu sau trở nên đoạn đối thoại.

1. Thank you very much

2. How can I get there?

3. Excuse má.

4. Go straight ahead, then turn right. the post office is next vĩ đại the school

5. Yes. there is one near Hight Street.

6. You are welcome

7. Is there the post office near here ?

8. Yes ?

Bài 5. Điền kể từ tương thích hoàn thành xong câu.

Badminton subjects play at study

A: What did you vì thế yesterday ?

B: I studied _________ school

A: What __________ did you study?

B: I ___________ Vietnamese, English and art.

A: Did you ___________football?

B: No, I didn’t. I played ____________.

Bài 6. Tìm lỗi sai và sửa.

1. Go straight ahead into the traffic lights and turn left

.....................................................................................................

2. What’s the weather lượt thích yesterday?

.....................................................................................................

3. Does he plays football?

.....................................................................................................

4. How long is Nam? - He is one hundred and forty-five centimetres

......................................................................................................

5. We usually listen music in the morning

......................................................................................................

6. Let is play cards

..........................................................................................................

Bài 7. Đọc đoạn văn và xác lập vấn đề sau đây nếu trong trường hợp là đích thị ghi T, nếu trong trường hợp là sai ghi F. 

My name is Phong. I lượt thích vĩ đại play football very much and I want vĩ đại be a footballer. I watch all the football matches on T.V. This is my friend. Her name is Lan. She wants vĩ đại be a singer because she likes vĩ đại sing. She wants vĩ đại be a famous person.

1. Phong likes vĩ đại play football

2. Phong wants vĩ đại be a footballer.

3. Phong always watches games on T.V.

4. Lan wants vĩ đại be a singer.

ĐÁP ÁN

Bài 1. Khoanh tròn trĩnh kể từ gạch men chân sở hữu cơ hội vạc âm không giống.

1 - C; 2 - D; 3 - C; 4 - C; 5 - B; 6 - A;

Bài 2. Có từng nào cơ hội gọi ở trong phần được gạch men chân sau đây.

1 - 2; 2 - 4; 3 - 3; 4 - 2; 5 - 3

Bài 3. Chọn kể từ nhập ngoặc hoàn thành xong câu.

1.I’m going vĩ đại travel ____by____ train ( by, in. on )

2. What is he going vĩ đại vì thế ___next_____ month ? ( next, last, a)

3. Turn right ____into____ High Street. ( into, vĩ đại, at )

4. ____How___ can I get there ? (how, what, where)

5. There are __some_____ pens on the bookshelf ( a, an, some)

6. _____She__ gets up at 6.00. ( I, We, She).

Bài 4. Sắp xếp những câu sau trở nên đoạn đối thoại.

3. Excuse má.

8. Yes ?

7. Is there the post office near here ?

5. Yes. there is one near Hight Street.

2. How can I get there?

4. Go straight ahead, then turn right. the post office is next vĩ đại the school

1. Thank you very much

6. You are welcome

Bài 5. Điền kể từ tương thích hoàn thành xong câu.

Badminton subjects play at study

A: What did you vì thế yesterday ?

B: I studied _____at____ school

A: What ____subjects____ did you study?

B: I ______studied_____ Vietnamese, English and art.

A: Did you _____play______football?

B: No, I didn’t. I played ____badminton______.

Bài 6. Tìm lỗi sai và sửa.

1. Go straight ahead into the traffic lights and turn left

.....................into trở nên vĩ đại...................................

2. What’s the weather lượt thích yesterday?

.................'s trở nên was....................

3. Does he plays football?

..............plays trở nên play..............

4. How long is Nam? - He is one hundred and forty-five centimetres

............long trở nên tall...............

5. We usually listen music in the morning

.............listen trở nên listen vĩ đại.........................

6. Let is play cards

...........Let is trở nên Let's.............................

Bài 7. Đọc đoạn văn và xác lập vấn đề sau đây nếu trong trường hợp là đích thị ghi T, nếu trong trường hợp là sai ghi F. 

1 - T; 2 - T; 3 - F; 4 - T;

XIII. Đề giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 sở hữu đáp án - Đề số 13

Bài 1. Khoanh tròn trĩnh kể từ sở hữu phần gạch men chân vạc âm không giống.

1. A. go B. some C. hope D. holiday.

2. A. pack B. ask C. away D. suitcase

3. A. music B. fun C. flu D. club

4. A. camping B. ocean C. country D. celebrate

5. A. cook B. cinema C. cake D. candy

6. A. blouse B. trousers C. house D. country

Bài 2. Chọn kể từ đúng trong những ngoặc nhằm trở nên câu.

1. Ho Chi Minh thành phố is _________ kêu ca Hanoi ( biger, bigger, the biggest)

2. This book isn’t _________ ( my, mine, má )

3. My _____________ name is Phong ( brother, brothers, brother’s)

4. Does he _______ in Hue? ( live, lives, living)

5. I _______ at Lan’s birthday các buổi tiệc nhỏ last night ( was, were, am)

6. They are going vĩ đại _______a tuy vậy ( sing, sings, singing )

Bài 3. Đọc đoạn văn và điền T nếu như vấn đề sau đây đúng; F nếu như vấn đề sau đây sai

My name is Nam. I have a brother. His name is Phong. He is younger but taller kêu ca má. This is our room. Those are our school bags. Phong’s school bag is bigger kêu ca mine because he has many books in it. That is my table. It is longer kêu ca Phong’s and I many things on it: notebooks, a radio and a computer.

1. Phong is older kêu ca Nam. ______

2. Phong is taller kêu ca Nam. ______

3. Nam’s school bag is smaller kêu ca Phong’s ______

4. Nam’s table is longer kêu ca Phong’s ______

5. There is a computer on Nam’s table ______

Bài 4. Mỗi câu sau sở hữu một lỗi sai. Em hãy mò mẫm và sửa lại cho tới đích thị. 

1. Does Lan and Hoa usually go shopping on Sundays?

..............................................................................................

2. What are you going vĩ đại vì thế in this weekend?

..................................................................................................

3. What does he vì thế in 1982?

..................................................................................................

4. I’m going vĩ đại cinema this evening.

....................................................................................................

5. He works in the factory. He is a farmer

...................................................................................................

6. What did you have vĩ đại breakfast?

..................................................................................................

ĐÁP ÁN

Bài 1. Khoanh tròn trĩnh kể từ sở hữu phần gạch men chân vạc âm không giống.

1 - ø; 2 - ø; 3 - ø; 4 - ø; 5 - B; 6 - D;

Bài 2. Chọn kể từ đúng trong những ngoặc nhằm trở nên câu.

1. Ho Chi Minh thành phố is ____bigger_____ kêu ca Hanoi ( biger, bigger, the biggest)

2. This book isn’t _____mine____ ( my, mine, má )

3. My _____brother's________ name is Phong ( brother, brothers, brother’s)

4. Does he ____live___ in Hue? ( live, lives, living)

5. I ___was____ at Lan’s birthday các buổi tiệc nhỏ last night ( was, were, am)

6. They are going vĩ đại ___sing____a tuy vậy ( sing, sings, singing )

Bài 3. Đọc đoạn văn và điền T nếu như vấn đề sau đây đúng; F nếu như vấn đề sau đây sai

1 - F; 2 - T; 3 - T; 4 - T; 5 - F;

Bài 4. Mỗi câu sau sở hữu một lỗi sai. Em hãy mò mẫm và sửa lại cho tới đích thị.

1. Does Lan and Hoa usually go shopping on Sundays?

..............Does sửa trở nên Do..........................

2. What are you going vĩ đại vì thế in this weekend?

.............in sửa trở nên on.....................

3. What does he vì thế in 1982?

.................does sửa trở nên did......................

4. I’m going vĩ đại cinema this evening.

............cinema sửa trở nên the cinema.......................

5. He works in the factory. He is a farmer

..............farrmer sửa trở nên worker.................

Xem thêm: tranh tô màu doremon cute

6. What did you have vĩ đại breakfast?

...............vĩ đại sửa trở nên for.......................

Tải trọn vẹn cỗ nội dung bô đề ganh đua & đáp án bên trên đây: 16 đề ôn ganh đua học tập kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 5 sở hữu đáp án. Mời độc giả tìm hiểu thêm tăng nhiều tư liệu ôn luyện Tiếng Anh lớp 5 cả năm không giống nhau được update liên tiếp bên trên VnDoc.com.