đề thi tiếng anh lớp 4 học kì 2Bộ Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 4 Cuối học tập kì 2 tinh lọc, sở hữu đáp án canh ty học viên lớp 4 ôn luyện nhằm đạt điểm trên cao nhập bài bác ganh đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 4.

Đề ganh đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 4 năm 2023 sở hữu đáp án (5 đề)

Xem thử

Bạn đang xem: đề thi tiếng anh lớp 4 học kì 2

Chỉ kể từ 150k mua sắm trọn vẹn cỗ đề ganh đua Tiếng Anh lớp 4 Cuối kì 2 bạn dạng word sở hữu điều giải cụ thể, trình diễn thích mắt, đơn giản chỉnh sửa:

  • B1: gửi phí nhập tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân mặt hàng Vietcombank (QR)
  • B2: Nhắn tin tưởng cho tới Zalo VietJack Official - nhấn nhập đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề ganh đua unique Học kì 2

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Tiếng Anh lớp 4

Thời gian giảo thực hiện bài: 45 phút

(Đề 1)

Question 1: Tìm kể từ không giống loại

1. A. chicken    B. noodle     C. camera     D. rice

2. A. family     B. shoes     C. skirt     D. jeans

3. A. elephant     B. favourite     C. giraffe    D. tiger

4. A. bakery     B. school     C. hotel    D. breakfast

Quảng cáo

Question 2: Nhìn tranh giành và hoàn thiện những kể từ còn thiếu

Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 4 Học kì 2 sở hữu đáp án (Đề 1) Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 4 Học kì 2 sở hữu đáp án (Đề 1)

Question 3: Điền YES nhập câu trúng hoặc No nhập câu sai.

Quảng cáo

Dear Phong, I’m Jack. Yesterday was fun and relaxing. I got up late. In the morning, I cleaned my room. In the afternoon, I watered the flowers in the garden. Then I did my homework. In the evening, I chatted online with my friend Nam. We talked about our favorite films. What did you vì thế yesterday?

Jack: YES or NO?

1. Jack got up early. …………

2. In the morning, he cleaned the living room. ………………

3. In the afternoon, he worked in the garden. ………………

4. In the evening, he chatted online with his friend Mai. ………………

Quảng cáo

Question 4: Điền nhập đoạn văn nhờ vào những kể từ cho tới sẵn (có 2 kể từ ko dùng)

photos     a    hospital    car     picnic     swimming

This is my father. He is a doctor. He works in a (1) ______________. He is always busy. On the weekends, we often have a (2) ______________ in the park. We usually go there by xế hộp. I lượt thích (3) ______________ very much, so sánh my father sometimes drives mạ lớn the beach. We often take some (4) ______________.

Question 5: Sắp xếp những kể từ sau trở thành câu trả chỉnh

1. I/ like/ monkeys/ don't.

______________________________________________.

2. you/ want/ some/ Do/ a/ cakes?

______________________________________________.

3. every day/ I/ brush/ teeth/ my.

______________________________________________.

4. your/ What/ favorite/ is/ color/?

______________________________________________.

Đáp án & Thang điểm

Question 1:

1. C 2. A 3. B 4. D

Question 2:

1. hungry 2. hospital 3. musician
4. vegetable 5. classroom 6. thin

Question 3:

1. YES 2. NO
3. YES 4. NO

Question 4:

1. hospital 2. picnic
3. swimming 4. photos

Question 5:

1. I don’t lượt thích monkeys.

2. Do you want some cakes?

3. I brush my teeth every day.

4. What is your favourite colour?

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề ganh đua unique Học kì 2

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Tiếng Anh lớp 4

Thời gian giảo thực hiện bài: 45 phút

(Đề 2)

Question 1: Tìm kể từ không giống loại

1. A. this    B. that     C. cheap     D. those

2. A. scary    B. parrot     C. tiger     D. elephant

3. A. wonderful    B. weather     C. enormous     D. beautiful

4. A. would    B. fish     C. rice     D. chicken

Question 2: Nối cột A với cột B

A B

1. Why vì thế you lượt thích parrot?

2. What are you going lớn vì thế this Sunday?

3. Is she a nurse?

4. When is your birthday?

5. How much is this pen?

6. Do they lượt thích swimming?

a. Yes, she is.

b. It’s in May.

c. They’re ten thousand dong.

d. Because they’re colourful.

e. No, they don’t.

f. I’m going lớn the zoo.

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -

Question 3: Điền kể từ không đủ nhập vị trí trống

does    phone    go    much    Excuse    to    because    than

1. How _____________ is this jumper?

2. What _____________ your mother do?

3. My father is taller _____________ mạ.

4. ____________ mạ. Can I have a look at these jeans?

5. What animal vì thế you want _____________ see?

6. I lượt thích elephants ___________ they are enormous.

7. Let’s __________ lớn the theater.

8. What’s your __________ number?

Question 4: Đọc đoạn văn và vấn đáp câu hỏi

Dear Jane,

My name’s Mary. I’m nine years old and I live in Da Nang. There are four people in my family: my father, my mother, my brother and mạ. My father’s 34 years old. He’s a teacher; and he’s tall and slim. My mother’s 31 years old. She’s a doctor. She’s very beautiful. My brother and I are pupils at Hoa Hong Primary School. I’m older phàn nàn my brother but he’s taller phàn nàn mạ. I love my family a lot.

Tell mạ about your family soon.

Best wishes,

Marry

1. What does Mary’s father do?

______________________________________________.

2. What does her mother look like?

______________________________________________.

3. Where does Mary study at?

______________________________________________.

4. Who is younger, Marry or her brother?

______________________________________________.

Question 5: Sắp xếp những kể từ sau trở thành câu trả chỉnh

1. she/ does/ what/ do/?

______________________________________________.

2. slim/ brother/ my/ is/ tall/ and/.

______________________________________________.

3. doing/ are/ what/ you/ Lan/ and/?

______________________________________________.

4. father/ my/ is/ brother/ than/ taller/ my/.

______________________________________________.

Đáp án & Thang điểm

Question 1: Tìm kể từ không giống loại

1. C 2. A 3. B 4. A

Question 2: Nối cột A với cột B

1 - d 2 – f 3 – a 4 – b 5 - c 6 - e

Question 3: Điền kể từ không đủ nhập vị trí trống

1. much 2. does 3. than 4. Excuse
5. to 6. because 7. go 8. phone

Question 4: Đọc đoạn văn và vấn đáp câu hỏi

1. He is a teacher.

2. She’s very beautiful.

3. She studies at Hoa Hong Primary School.

4. Her brother is younger.

Question 5: Sắp xếp những kể từ sau trở thành câu trả chỉnh

1. What does she do?

2. My brother is tall and slim.

3. My parents are young and strong.

4. What are Lan and you doing?

5. My father is taller phàn nàn my brother.

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề ganh đua unique Học kì 2

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Tiếng Anh lớp 4

Thời gian giảo thực hiện bài: 45 phút

(Đề 3)

Question 1: Viết lốt tick nhập tranh giành ứng với nội dung câu

1. It’s a quarter past four.

Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 4 Học kì 2 sở hữu đáp án (Đề 3)

2. It’s snowy.

Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 4 Học kì 2 sở hữu đáp án (Đề 3)

3. This is my bedroom.

Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 4 Học kì 2 sở hữu đáp án (Đề 3)

Question 2: Nối cột A với cột B

A B

1. What time is it?

2. Is she a nurse?

Xem thêm: tả cây hoa lớp 4

3. Why does he lượt thích monkeys?

4. When is your birthday?

5. Let’s go lớn the bookshop.

6. What’s your phone number?

a. It’s in May.

b. It’s 0985713114.

c. It’s ten o’clock.

d. Yes, she is.

e. Because they’re funny.

f. That’s a good idea.

1 - 2 - 3 - 4 – 5 – 6 -

Question 3: Hoàn trở thành đoạn đối thoại sau (có 2 kể từ ko người sử dụng đến)

When     wonderful     go     What     to     not

Mimi: The weather’s (1) ______________. Let’s go lớn the zoo.

Peter: Great idea! (2) ______________ animal vì thế you want lớn see?

Mimi: I want (3) ______________ see monkeys.

Peter: Me too. I lượt thích monkeys.

Mimi: OK. Let’s (4) ______________ over there.

Question 4: Sắp xếp những kể từ trở thành câu trả chỉnh

1. babies/ were/ The/ hungry.

____________________________________________

2. My/ cakes./ is/ some/ making/ mother

____________________________________________

3. the/ at/ airport?/ he/ Does/ work/

____________________________________________

4. The/ cow/ on/ is/ farm./ the/

____________________________________________

Đáp án & Thang điểm

Question 1: Viết lốt tick nhập tranh giành ứng với nội dung câu

1. b 2. c 3. c

Question 2: Nối cột A với cột B

1 - c 2 - d 3 - e 4 – a 5 – f 6 - b

Question 3: Hoàn trở thành đoạn đối thoại sau (có 2 kể từ ko người sử dụng đến)

1. wonderful 2. What
3. to 4. go

Question 4: Sắp xếp những kể từ trở thành câu trả chỉnh

1. The babies were hungry,

2. My mother is making some cakes.

3. Does he work at the airport?

4. The cow is on the farm.

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề ganh đua unique Học kì 2

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Tiếng Anh lớp 4

Thời gian giảo thực hiện bài: 45 phút

(Đề 4)

Question 1: Chọn kể từ không giống loại

1. A. old    B. young    C. fish    D. slim

2. A. chicken    B. lemonade    C. pork    D. beef

3. A. bread     B. táo khuyết     C. noodles     D. rice

4. A. banana     B. strong    C. thin    D. thick

Question 2: Viết những kể từ hợp ý chủ thể nhập cột mặt mũi phải

monkeys zoo climb
tigers elephants bears
swing subject dance
England red blouse
colour jump cinema
ANIMALS ABILITIES

Question 3: Hoàn trở thành những câu sau nhờ vào tranh giành khêu gợi ý

Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 4 Học kì 2 sở hữu đáp án (Đề 4)

1. I go lớn bed at ___________

Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 4 Học kì 2 sở hữu đáp án (Đề 4)

2. I enjoy ___________.

Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 4 Học kì 2 sở hữu đáp án (Đề 4)

3. A ___________ works in a hospital.

Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 4 Học kì 2 sở hữu đáp án (Đề 4)

4. This is a ___________.

Question 4: Dựa nhập kể từ khêu gợi ý ghi chép trở thành câu hoàn hảo

1. Let’s/ go/ hospital.

________________________________________.

2. What animal/ you/ want/ see?

________________________________________.

3. This/ book/ expensive.

________________________________________.

4. His mother/ a/ housewife.

________________________________________.

Đáp án & Thang điểm

Question 1: Chọn kể từ không giống loại

1. C 2. B 3. B 4. A

Question 2:

Animal Ability
Monkeys Climb
Tigers Swing
Elephants Jump
Bears Dance

Question 3: Hoàn trở thành những câu sau nhờ vào tranh giành khêu gợi ý

1. a quarter lớn ten 2. táo khuyết juice
3. doctor 4. monkey

Question 4: Dựa nhập kể từ khêu gợi ý ghi chép trở thành câu trả chỉnh

1. Let’s go lớn the hospital.

2. What animal vì thế you want lớn see?

3. This book is expensive.

4. His mother is a housewife.

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề ganh đua unique Học kì 2

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Tiếng Anh lớp 4

Thời gian giảo thực hiện bài: 45 phút

(Đề 5)

Question 1: Chọn kể từ không giống loại

1. A. Go     B. Travel     C. Plane     D. Build

2. A. To     B. You    C. With    D. For

3. A. Monkey    B. Lion    C. Tiger     D. Zoo

4. A. Holiday     B. Summer     C. Winter     D. Fall

Question 2: Đọc và tick nhập tranh giành phù hợp

1. Her favourite food is fish.

Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 4 Học kì 2 sở hữu đáp án (Đề 5)

2. I’d lượt thích some bread and milk.

Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 4 Học kì 2 sở hữu đáp án (Đề 5)

3. We go fishing at weekends.

Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 4 Học kì 2 sở hữu đáp án (Đề 5)

4. He goes swimming on Sundays.

Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 4 Học kì 2 sở hữu đáp án (Đề 5)

Question 3: Đọc đoạn văn và vấn đáp câu hỏi

It is Sunday today. Phong and Mai go lớn four places. First, they go lớn the bookshop because Mai wants lớn buy some books and pens. Then they go lớn the pharmacy because Phong wants lớn buy some medicine. After that, they go lớn the zoo because they want lớn see the animals. Finally, they go lớn the bakery. They want lớn buy something lớn eat because they are hungry.

1. How many places vì thế Phong and Mai go?

__________________________________________________.

2. What vì thế they buy at the pharmacy?

__________________________________________________.

3. Do they go lớn the post office?

__________________________________________________.

4. Why vì thế they go lớn the zoo?

__________________________________________________.

Question 4: Sắp xếp những kể từ sau trở thành câu trả chỉnh

1. a/ time/ It’s/ great.

________________________________________________________.

2. Where/ this/ you/ summer/ going/ are?

________________________________________________________?

3. homework/ stay/ because/ I/ home/ have to/ at/ do/ I.

________________________________________________________.

4. is/ Ho Chi Minh/ He/ to/ going/ thành phố.

________________________________________________________.

Đáp án & Thang điểm

Question 1: Chọn kể từ không giống loại

1. C 2. B 3. D 4. A

Question 2: Đọc và tick nhập tranh giành quí hợp

1. b 2. c 3. a 4. b

Question 3: Đọc đoạn văn và vấn đáp câu hỏi

1. They go lớn four places.

2. They buy some medicine.

3. No, they don’t.

4. They go lớn the zoo because they want lớn see the animals.

Question 4: Sắp xếp những kể từ sau trở thành câu trả chỉnh

1. It’s a great time.

2. Where are you going this summer?

3. I stay at trang chính because I have lớn vì thế homework.

4. He is going lớn Ho Chi Minh thành phố.

Xem thử

Xem tăng những đề đánh giá, đề ganh đua Tiếng Anh lớp 4 tinh lọc, sở hữu đáp án hoặc khác:

  • Đề ganh đua Giữa học tập kì 1 Tiếng Anh lớp 4 năm 2023 sở hữu đáp án (5 đề)
  • Đề ganh đua Học kì 1 Tiếng Anh lớp 4 năm 2023 sở hữu đáp án (5 đề)
  • Đề ganh đua Giữa học tập kì 2 Tiếng Anh lớp 4 năm 2023 sở hữu đáp án (5 đề)

Săn SALE shopee mon 11:

  • Đồ người sử dụng học hành giá cả tương đối rẻ
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GÓI THI ONLINE DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua giành riêng cho nhà giáo và bài bác luyện vào cuối tuần, gia sư giành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu tiện ích VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: tự tình 2 phân tích

Loạt bài bác Đề ganh đua những môn lớp 4 sở hữu đáp án của công ty chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung công tác sgk những môn lớp 4.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài bác luyện lớp 4 sách mới nhất những môn học