đặt tính rồi tính lớp 3

Toán lớp 3 bịa đặt tính rồi tính con trẻ thích nghi với phép tắc tính. Từ bại liệt hùn con trẻ ghi lưu giữ trật tự đo lường, tập luyện trí tuệ logic và tính nhanh chóng những bài xích tập luyện rộng lớn.

Toán lớp 3 bịa đặt tính rồi tính vô cùng thịnh hành nhất vô toán đái học tập hùn tập luyện kỹ năng đo lường và trí tuệ logic. Bài viết lách sau đây tiếp tục share toàn bộ những kỹ năng chú ý và bài xích tập luyện về bịa đặt tính nhằm bố mẹ và con trẻ tìm hiểu thêm.

Bạn đang xem: đặt tính rồi tính lớp 3

1. Kiến thức chú ý Lúc thực hiện toán lớp 3 bịa đặt tính rồi tính

Trong lịch trình học tập lớp 3, con trẻ chính thức được tạo quen thuộc với những phép tắc tính đem lưu giữ, chính vì thế Việc lớp 3 bịa đặt tính rồi tính được chia thành 5 dạng: Phép nằm trong (trừ) ko nhớ; Phép nằm trong (trừ) đem nhớ; Phép nhân; Phép phân tách hết; Phép phân tách đem dư.

1.1. Phép nằm trong (trừ) ko nhớ:

phép nằm trong (trừ) không tồn tại nhớ

Ví dụ: Đặt tính rồi tính:

a) 203 + 525

b) 864 - 624

Trả lời:

a) Đặt tính rồi tính

phép tính 203 + 525

Thực hiện nay phép tắc tính kể từ nên qua quýt trái khoáy tao có:

 • 3 nằm trong 5 vì như thế 8, viết lách 8

 • 0 nằm trong 2 vì như thế 2, viết lách 2

 • 2 nằm trong 5 vì như thế 7, viết lách 7

Vậy 203 + 525 = 728

b) 

Thực hiện nay phép tắc tính kể từ nên qua quýt trái khoáy tao có:

 • 4 trừ 4 vì như thế 0, viết lách 0

 • 6 trừ 2 vì như thế 4, viết lách 4

 • 8 trừ 6 vì như thế 2, viết lách 2

Vậy 864 - 624 = 240

1.2. Phép nằm trong đem nhớ:

phép nằm trong đem nhớ

Ví dụ: Đặt tính rồi tính: 754 + 67

phép nằm trong 754 + 67

Thực hiện nay phép tắc tính kể từ nên qua quýt trái khoáy tao có:

 • 4 nằm trong 7 vì như thế 11, viết lách 1 lưu giữ 1

 • 5 nằm trong 6 vì như thế 11, thêm một vì như thế 12, viết lách 2 lưu giữ 1

 • 7 thêm một vì như thế 8, viết lách 8

Vậy 754 + 67 = 821

1.3. Phép trừ đem nhớ

phép trừ đem nhớ

Ví dụ: Đặt tính rồi tính: 562 - 443

phép trừ 562 - 443

Thực hiện nay phép tắc tính kể từ nên qua quýt trái khoáy tao có:

 • 12 trừ 3 vì như thế 9, viết lách 9 lưu giữ 1

 • 6 trừ 4 vì như thế 2, 2 trừ 1 vì như thế 1, viết lách 1

 • 5 trừ 4 vì như thế 1, viết lách 1

Vậy 562 - 443 = 119

Học cơ hội trừ những số đem 3 chữ số nằm trong cô Nhung vuihoc >>

1.4. Phép nhân:

Cách làm:

Thực hiện nay nhân kể từ phải qua trái khoáy, nhân số ở sản phẩm đơn vị chức năng của số hạng loại nhất với số hạng thứ hai, tiếp sau đó nối tiếp nhân số hàng trăm, hàng nghìn của số hạng loại nhất với số hạng thứ hai. Nếu trong những phép tắc tính bên trên, phép tắc tính nào là đem lưu giữ, ta nằm trong lưu giữ vô kết quả phép tính tiếp theo sau.

Ví dụ: Đặt tính rồi tính: 314 x 3

phép tính 314 x 3

Thực hiện nay phép tắc tính kể từ nên qua quýt trái khoáy tao có:

 • 3 nhân 4 vì như thế 12, viết lách 2 lưu giữ 1

 • 3 nhân 1 vì như thế 3, thêm một vì như thế 4, viết lách 4

 • 3 nhân 3 vì như thế 9, viết lách 9

Vậy 314 x 3 = 942

1.5. Phép chia:

Cách làm:

Thực hiện nay phân tách thứu tự kể từ trái khoáy qua quýt nên những chữ số của số bị phân tách mang đến số phân tách.

Ví dụ: Đặt tính rồi tính:

a) 834 : 2 

b) 234 : 7

Trả lời:

a)

phép phân tách 834 : 2

Thực hiện nay phép tắc tính kể từ trái khoáy qua quýt nên tao có:

8 : 2 = 4, viết lách 4

4 x 2 = 8, 8 - 8 = 0, hạ 3,

3 : 2 = 1 viết lách 1 

1 x 2 = 2, 3 - 2 = 1, viết lách 1 hạ 4, tao được 14

14 : 2 = 7 viết lách 7, 7 x 2 = 14, 14 - 14 = 0

Như vậy 834 : 2 = 417.

b)

phép phân tách 234 : 7

Thực hiện nay phép tắc tính kể từ trái khoáy qua quýt nên tao có:

2 ko phân tách được mang đến 7, tao lấy 23 : 7 được 3.

7 x 3 = 21, 23 - 21 = 2, hạ 4 tao được 24

24 : 7 = 3, 3 x 7 = 21, 24 - 21 = 3

Vậy, 234 : 7 = 33 dư 3

Nếu con cái vẫn gặp gỡ trở ngại Lúc thực hiện phép tắc bịa đặt tính phân tách số đem 3 chữ số, con cái hoàn toàn có thể ôn tập luyện lại nằm trong cô Nhung vuihoc qua quýt những ví dụ thiệt sống động sau đây nhé

toán lớp 3 bịa đặt tính rồi tính cô Nhung

Ôn tập luyện phép tắc phân tách 3 chữ số mang đến số có một chữ số >>

2. 5 Bài toán lớp 3 bịa đặt tính rồi tính đem điều giải

2.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a) 234 + 679

b) 385 + 126

c) 340 + 657

d) 782 + 234

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

a) 568 - 484

b) 896 - 769

c) 468 - 370

d) 784 - 590

Bài 3: Đặt tính rồi tính:

a) 344 x 2

b) 126 x 4

c) 458 x 2

d) 119 x 6

Bài 4: Đặt tính rồi tính

a) 255 : 5 

b) 386 : 2 

c) 617 : 3  

d) 728 : 4 

Bài 5: Đặt tính rồi tính:

a) 63724 + 21436      

b) 93207 - 8236       

c) 47267 x 4        

d) 396 : 7

2.2. Hướng dẫn giải

Bài 1.

Đặt tính rồi tính và triển khai phép tắc tính kể từ nên qua quýt trái khoáy tao có:

a)

phép nằm trong 234 + 679

 • 4 nằm trong 9 vì như thế 13, viết lách 3 lưu giữ 1

 • 3 nằm trong 7 vì như thế 10 thêm một vì như thế 11, viết lách 1 lưu giữ 1

 • 2 nằm trong 6 vì như thế 8 thêm một vì như thế 9, viết lách 9

Vậy 234 + 479 = 913

b)

phép tính 385 + 126

 • 5 nằm trong 6 vì như thế 11, viết lách 1 lưu giữ 1

 • 8 nằm trong 2 vì như thế 10 thêm một vì như thế 11, viết lách 1 lưu giữ 1

 • 3 nằm trong 1 vì như thế 4 thêm một vì như thế 5, viết lách 5

Vậy 385 + 126 = 511

c) 

phép tính 340 + 657

 • 0 nằm trong 7 vì như thế 7, viết lách 7

 • 4 nằm trong 5 vì như thế 9, viết lách 9

 • 3 nằm trong 6 vì như thế 9, viết lách 9

Vậy 340 + 657 = 997

d)

phép tính 782 + 234

 • 2 nằm trong 4 vì như thế 6, viết lách 6

 • 8 nằm trong 3 vì như thế 11, viết lách 1 lưu giữ 1

 • 7 nằm trong 2 vì như thế 9 thêm một vì như thế 10, viết lách 10

Vậy 782 + 234 = 1016

Bài 2:

Đặt tính rồi tính và triển khai phép tắc tính kể từ nên qua quýt trái khoáy tao có:

a)

Xem thêm: cuối tuần này thì sao

phép trừ 568 - 484

 • 8 trừ 4 vì như thế 4, viết lách 4

 • 16 trừ 8 vì như thế 8, viết lách 8 lưu giữ 1

 • 5 trừ 4 vì như thế 1, 1 trừ 1 vì như thế 0

Vậy 568 - 484 = 84

b)

Phép trừ 896 - 769

 • 16 trừ 9 vì như thế 7, viết lách 7 lưu giữ 1

 • 9 trừ 6 vì như thế 3, 3 trừ 1 vì như thế 2, viết lách 2

 • 8 trừ 7 vì như thế 1, viết lách 1

Vậy 896 - 769 = 127

c)

phép trừ 468 - 370

 • 8 trừ 0 vì như thế 8, viết lách 8

 • 16 trừ 7 vì như thế 9, viết lách 9 lưu giữ 1

 • 4 trừ 3 vì như thế 1, 1 trừ 1 vì như thế 0

Vậy 468 - 370 = 98

d)

phép trừ 784 - 590 

 • 4 trừ 0 vì như thế 4, viết lách 4

 • 18 trừ 9 vì như thế 9, viết lách 9

 • 7 trừ 5 vì như thế 2, 2 trừ 1 vì như thế 1

Vậy 784 - 590 = 194

Bài 3:

a)

phép tính 344 x 2

 • 4 nhân 2 vì như thế 8, viết lách 8

 • 2 nhân 4 vì như thế 8, viết lách 8

 • 2 nhân 3 vì như thế 6, viết lách 6

Vậy 344 x 2 = 688

b)

phép tính 126 x 4

 • 4 nhân 6 vì như thế 24, viết lách 4 lưu giữ 2

 • 4 nhân 2 vì như thế 8 thêm thắt 2 vì như thế 10, viết lách 0 lưu giữ 1

 • 4 nhân 1 vì như thế 4, viết lách 4 thêm một vì như thế 5

Vậy 126 x 4 = 504

c)

phép nhân 458 x 2

 • 2 nhân 8 vì như thế 16, viết lách 6 lưu giữ 1

 • 2 nhân 5 vì như thế 10 thêm một vì như thế 11, viết lách 1 lưu giữ 1

 • 2 nhân 4 vì như thế 8 thêm một vì như thế 9, viết lách 9

Vậy 458 x 2 = 916

d)

phép nhân 119 x 6

 • 6 nhân 9 vì như thế 54, viết lách 4 lưu giữ 5

 • 6 nhân 1 vì như thế 6 thêm thắt 5 vì như thế 11, viết lách 1 lưu giữ 1

 • 6 nhân 1 vì như thế 6 thêm một vì như thế 7, viết lách 7

Vậy 119 x 6 = 714

Bài 4:

a)

phép phân tách 255 : 5

 • 25 phân tách 5 vì như thế 5, viết lách 5

5 nhân 5 vì như thế 25, 25 trừ 25 vì như thế 0

 • 5 phân tách 5 vì như thế 1, viết lách 1

1 nhân 5 vì như thế 5, 5 trừ 5 vì như thế 0

Vậy 255 : 5 = 51

b) 

phép phân tách 386 : 2

 • 3 phân tách 2 vì như thế 1, viết lách 1

1 nhân 2 vì như thế 2, 3 trừ 2 vì như thế 1

 • Hạ 8 được 18 phân tách 2 vì như thế 9

9 nhân 2 vì như thế 18, 18 trừ 18 vì như thế 0

 • 6 phân tách 2 vì như thế 3, viết lách 3

3 nhân 2 vì như thế 6, 6 trừ 6 vì như thế 0

Vậy 386 : 2 = 193

c)

phép phân tách 617 : 3

 • 6 phân tách 3 vì như thế 2, viết lách 2

      2 nhân 3 vì như thế 6, 6 trừ 6 vì như thế 0

 • 1 chia 3 vì như thế 0, viết lách 0
 • 0 nhân 3 vì như thế 0, 1 trừ 0 bằng 1
 • Hạ 7 được 17 phân tách 3 vì như thế 5, viết lách 5

5 nhân 3 vì như thế 15, 17 trừ 15 vì như thế 2

Vậy 617 : 3 = 205 (dư 2)

d) 

phép phân tách 728 : 4

 • 7 phân tách 4 vì như thế 1, viết lách 1

4 nhân 1 vì như thế 4, 7 trừ 4 vì như thế 3

 • 32 phân tách 4 vì như thế 8, viết lách 8

8 nhân 4 vì như thế 32, 32 trừ 32 vì như thế 0

 • 8 phân tách 4 vì như thế 2, viết lách 2

2 nhân 4 vì như thế 8, 8 trừ 8 vì như thế 0

Vậy 728 : 4 = 182

Bài 5: 

a)

phép nằm trong 63724 + 21436

 • 6 nằm trong 4 vì như thế 10, viết lách 0 lưu giữ 1

 • 3 nằm trong 2 vì như thế 5 thêm một vì như thế 6 viết lách 6

 • 4 nằm trong 7 vì như thế 11, viết lách 1 lưu giữ 1

 • 3 nằm trong 1 vì như thế 4 thêm một vì như thế 5, viết lách 5

 • 2 nằm trong 6 vì như thế 8, viết lách 8

Vậy 63724 + 21436 = 85160

b) 

phép trừ 93207 - 8236

 • 7 trừ 6 vì như thế 1, viết lách 1

 • 10 trừ 3 vì như thế 7, viết lách 7 lưu giữ 1

 • 12 trừ 2 vì như thế 10, 10 trừ 1 vì như thế 9, viết lách 9 lưu giữ 1

 • 13 trừ 8 vì như thế 5, 5 trừ 1 vì như thế 4, viết lách 4 lưu giữ 1

 • 9 trừ 1 vì như thế 8, viết lách 8

Vậy 93207 - 8236 = 84971

c)

phép nhân 47267 x 4 = 189068

 • 4 nhân 7 vì như thế 28, viết lách 8 lưu giữ 2

 • 4 nhân 6 vì như thế 24 thêm thắt 2 vì như thế 26, viết lách 6 lưu giữ 2

 • 4 nhân 2 vì như thế 8 thêm thắt 2 vì như thế 10, viết lách 0 lưu giữ 1

 • 4 nhân 7 vì như thế 28 thêm một vì như thế 29, viết lách 9 lưu giữ 2

 • 4 nhân 4 vì như thế 16 thêm thắt 2 vì như thế 18, viết lách 18

Vậy 47267 x 4 = 189068

d)

phép phân tách 396 : 7

 • 39 phân tách 7 vì như thế 5, viết lách 5

       5 nhân 7 vì như thế 35, 39 trừ 35 vì như thế 4

 • 46 phân tách 7 vì như thế 6, viết lách 6

         6 nhân 7 vì như thế 42, 46 trừ 42 vì như thế 4

3. 10 Việc lớp 3 bịa đặt tính rồi tính tự động luyện 

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a) 84371 – 45263 

b) 21470 + 34252

c) 7236 - 1857

d) 3782 + 5469       

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

a) 1608 x 5

b) 12000 x 3 

c)  347 x 3

d) 254 x 5

Bài 3: Đặt tính rồi tính:

a) 216 : 2

b) 2649 : 3

c) 6546 : 2

d) 7925 : 5

Bài 4: Đặt tính rồi tính:

a) 6857 : 4

b) 9540 : 3

c) 4320 : 5

d) 9152 : 4

Bài 5: Đặt tính rồi tính:

a) 18329 + 875

b) 4582 - 3982

Xem thêm: tổng đài đặt vé xe phương trang

c) 465 x 2

d) 1253 : 3

Bài toán lớp 3 bịa đặt tính rồi tính trẻ cần phải có nền tảng kỹ năng chất lượng tốt và tính toán cẩn trọng. Phụ huynh hoàn toàn có thể mang đến con trẻ tìm hiểu thêm thêm thắt những bài xích giảng và bài xích tập luyện bên trên Vuihoc.vn.