các bài toán lớp 1

Bộ tư liệu rộng lớn 50 bài xích toán lớp 1, bao hàm toàn bộ những dạng toán cơ bạn dạng và nâng lên được thầy cô biên soạn nhằm mục đích gom những em ôn tập luyện kỹ năng và kiến thức cũ nhằm sẵn sàng cực tốt cho tới việc đoạt được kỹ năng và kiến thức mới mẻ ở lớp 2. Các bài xích tập luyện bám sát công tác học tập, đem kèm cặp đáp án gom tía u và những nhỏ bé thuận tiện trong công việc so sánh thành quả. 

50 việc lớp 1 cơ bạn dạng và nâng lên cho tới nhỏ bé ôn tập luyện hè

1. Bài tập luyện toán lớp 1 về sánh sánh

Bài 1: Viết vệt <, >, = nhập điểm chấm

Bạn đang xem: các bài toán lớp 1

1 …. 23 … 43 … 85 … 2
4 … 41 … 52 … 31 …. 4
2 … 71 …. 68 … 42 … 0

Bài 2: Điền số tương thích nhập điểm chấm

3 < … < 58 > … > 66 > … > 46 < … < 8
1 < … < 32 < … < 45 < … < 77 < … < 9
0 < … < 28 < … < 107 > … > 53 > … > 1

Bài 3: Điền vệt >, < , = tương thích nhập điểm chấm

8 ….. 1 + 85 ….. 2 + 19 – 2 ….. 8 + 3
8 – 5 ….. 7 – 48 – 5 ….. 2 + 49 + 2 ….. 5 – 4

Đáp án:

Bài 1: 

1 < 23 < 43 < 85 > 2
4 = 41 < 52 < 31 < 4
2 < 71 < 68 > 42 > 0

Bài 2:

3 < 4 < 58 > 7 > 66 > 5 > 46 < 7 < 8
1 < 2 < 32 < 3 < 45 < 6 < 77 < 8 < 9
0 < 1 < 28 < 9 < 107 > 6 > 53 > 2 > 1

Bài 3:

8 < 1 + 85 > 2 + 19 – 2 < 8 + 3
8 – 5 = 7 – 48 – 5 < 2 + 49 – 2 < 5 + 4

2. Bài toán lớp 1 ghi chép sản phẩm số

Bài 4: Sắp xếp những số sau: 1, 11, 7, 20

a) Theo trật tự kể từ nhỏ bé cho tới lớn:…………………………………………

b) Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé:………………………………………….

Bài 5: Sắp xếp những số sau: 5, 14, 51, 22 

a) Theo trật tự kể từ nhỏ bé cho tới lớn:…………………………………………

b) Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé:………………………………………….

Đáp án:

Bài 4:

a) Theo trật tự kể từ nhỏ bé cho tới lớn: 1, 7, 11, đôi mươi.

b) Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé: đôi mươi, 11, 7, 1.

Bài 5:

a) Theo trật tự kể từ nhỏ bé cho tới lớn: 5, 14, 22, 51

b) Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé: 51, 22, 14, 5

3. Bài toán tìm hiểu số lớn số 1 và nhỏ nhất

Bài 6:

a) Khoanh tròn trĩnh nhập số lớn số 1 trong mỗi số được cho tới sau: 5; 11; 25; 1; 50

b) Khoanh tròn trĩnh nhập số nhỏ bé nhất trong mỗi số được cho tới sau: 22, 11, 10, 78, 46

Bài 7: Tìm số tròn trĩnh chục lớn số 1 đem nhị chữ số?

20B. 90C. 100D. 50

Bài 8: Tìm số nhỏ bé nhất trong những số sau: 29, 11, 51, 20

29B. 11C. 51D. 20

Bài 9: Tìm số tròn trĩnh chục nhỏ bé nhất đem nhị chữ số: 25, đôi mươi, 100, 15

25B. 20C. 100D. 15

Đáp án:

Bài 6: 

a) Khoanh tròn trĩnh nhập số lớn số 1 là: 50

b) Khoanh tròn trĩnh nhập số nhỏ bé nhất là: 10

Bài 7: B. 90

Bài 8: B. 11

Bài 9: B. 20

4. Bài toán nằm trong, trừ nhập phạm vi 10

Bài 10: Kết trái khoáy của 2 + 5 là:

A. 7

B. 8

C . 9

Bài 11: Điền số nhập điểm tía chấm và để được phép tắc tính đúng: 7 – … = 4?

A. 2

B. 3

C. 4

Bài 12: Khoanh tròn trĩnh nhập phép tắc tính đúng:

A. 10 – 2 = 7

B. 4 + 3 = 7

C. 2 + 5 = 8

Bài 13: Kết trái khoáy của phép tắc tính: 8 – 7 + 3 là?

A. 3

B. 4

C. 5

Bài 14: Kết trái khoáy của phép tắc tính: 1 + 3 – 2 là?

A. 3

B. 2

C. 1

Bài 15: Thực hiện tại những phép tắc tính sau:

2 + 1 = …..

0 + 3 = …..

1 + 1 + 5 = …..

5 – 2 = …..

7 – 0 = …..

4 + 1 – 0 = …..

Giúp con đảm bảo chất lượng trọn vẹn Toán và giờ Anh với Babilala Math. Phương pháp toán suy nghĩ Singapore CPA và quy mô học tập xoắn ốc hỗ trợ cho việc học tập toán vì chưng giờ Anh của trẻ con trở thành giản dị và đơn giản và hiệu suất cao rộng lớn bên trên nền tảng online.

Khởi động tức thì với gói khởi điểm 3 mon chỉ 390.000 đồng!

Đáp án:

Bài 10: A. 7

Bài 11: B. 3

Bài 12: B

Bài 13: B. 4

Bài 14: B. 2

Bài 15: 

2 + 1 = 3

0 + 3 = 3

1 + 1 + 5 = 7

5 – 2 = 3

7 – 0 = 7

4 + 1 – 0 = 5

5. Bài tập luyện toán lớp 1 đem lời nói văn

Bài 16: Viết phép tắc tính và tiến hành tính?

Có: 9 trái khoáy cam 

Cho đi: 3 quả

Còn lại: … trái khoáy cam

Bài 17: Viết phép tắc tính và tiến hành tính?

Nhóm đem 3 con gái và 2 các bạn nam giới. Hỏi, group đem toàn bộ từng nào bạn?

Bài 18: Viết phép tắc tính và tiến hành tính?

Có: 6 lá cờ

Mua thêm: 2 lá cờ

Hỏi có: … lá cờ?

Bài 19: Viết phép tắc tính và tiến hành tính?

Tổ 1 có: 7 bạn 

Tổ 2 có: 6 bạn

Cả 2 tổ có: … bạn?

Bài 20: Viết phép tắc tính và tiến hành tính?

Có: 10 trái khoáy bóng

Cho đi: 5 trái khoáy bóng

Còn: … trái khoáy bóng?

Đáp án:

Bài 16: 9 – 3 = 6. Còn lại 6 trái khoáy cam.

Bài 17: 3 + 2 = 5. Nhóm đem toàn bộ 5 các bạn. 

Bài 18: 6 + 2 = 8. Có toàn bộ 8 lá cờ. 

Bài 19: 7 + 6 = 13. Cả 2 tổ đem 13 các bạn. 

Bài 20: 10 – 5 = 5. Còn 5 trái khoáy bóng.

6. Bài toán về những số kiểm điểm 100

Bài 21: Viết những số kể từ đôi mươi cho tới 30

………………………………………………………………………..

Xem thêm: giới thiệu về gia đình bằng tiếng anh

Bài 22: Viết những số kể từ 61 cho tới 73

………………………………………………………………………..

Bài 23: Viết số nhập điểm trống:

Số ngay lập tức trước của 89 là…

Số ngay lập tức trước của 33 là…

Bài 24: Viết số nhập điểm trống:

69 bao gồm ….. Chục và .…. Đơn vị

88 bao gồm ….. Chục và ….. Đơn vị

50 bao gồm ….. Chục và ….. Đơn vị

Đáp án:

Bài 21: đôi mươi, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Bài 22: 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73

Bài 23:

Số ngay lập tức trước của 89 là 88

Số ngay lập tức trước của 33 là 32

Bài 24:

69 bao gồm 6 Chục và 9 Đơn vị

88 bao gồm 8 Chục và 8 Đơn vị

50 bao gồm 5 Chục và 0 Đơn vị

7. Bài toán lớp 1 về chừng lâu năm và đo chừng dài

Bài 25: Tính:

10cm + 30cm = ……

20cm + 20cm = ……

20cm + 60cm = ……

Bài 26: Tính:

80cm + 10cm – 2cm = .……

31cm + 22cm – 6cm = ……

75cm – 15cm + 3cm = ……

Bài 27: Điền nhập điểm trống

Số …… bao gồm 3 chục và 0 đơn vị chức năng.

Số …… bao gồm 5 chục và 9 đơn vị chức năng. 

Số …… bao gồm 2 chục và 7 đơn vị chức năng.

Đáp án:

Bài 25:

10cm + 30cm = 40cm

20cm + 20cm = 40cm

20cm + 60cm = 80cm

Bài 26:

80cm + 10cm – 2cm = 88cm

31cm + 22cm – 6cm = 47cm

75cm – 15cm + 3cm = 63cm

Bài 27:

Số 30 bao gồm 3 chục và 0 đơn vị chức năng.

Số 59 bao gồm 5 chục và 9 đơn vị chức năng. 

Số 27 bao gồm 2 chục và 7 đơn vị chức năng.

8. Bài toán lớp 1 nâng lên cho tới nhỏ bé tập luyện tư duy

Bài 28: Bích đem 12 trái khoáy bóng, Mai đem 7 trái khoáy bóng. Hỏi cả nhị các bạn đem toàn bộ từng nào trái khoáy bóng?

Bài 29: An đem 6 quyển vở, Hà đem 3 quyển vở. Hỏi Hà cần thiết mua sắm thêm thắt từng nào quyển vở nhằm ngay số vở của An?

Bài 30: Lớp 1B đem 36 học viên, nhập bại đem 19 học viên phái nữ. Hỏi, lớp 1B đem từng nào học viên nam?

Bài 31: Trên cây cỏ đem 10 con cái chim, đột nhiên đem 6 con cái cất cánh lên đường. Hỏi, bên trên cây cỏ sót lại từng nào con cái chim?

Bài 32: Băng giấy tờ red color lâu năm 20cm, băng giấy tờ màu xanh da trời 40cm. Hỏi cả nhị băng giấy tờ lâu năm từng nào cm?

Bài 33: Số?

Một tuần lễ đem …… ngày

Một tuần lễ em tới trường …… ngày 

Hôm ni là loại tía, ngày 4 mon năm. Vậy loại sáu nhập tuần là ngày ……

Bài 34: Kim giờ chỉ nhập số 8, kim phút chỉ nhập số 12, khi này đó là bao nhiêu giờ?

Bài 35: Đồng hồ nước đang xuất hiện kim lâu năm chỉ nhập số 12, kim ngắn ngủn chỉ nhập số chín. Đồng hồ nước chỉ …… giờ?

Bài 36: Kim giờ chỉ nhập số 12, kim phút chỉ nhập số 2. Đồng hồ nước chỉ …… giờ?

Bài 37: Hè này, Nam về thăm hỏi các cụ nội được một tuần 3 ngày và thăm hỏi các cụ nước ngoài được một tuần một ngày. Hỏi Nam đang được về thăm hỏi các cụ nội nước ngoài được từng nào ngày?

Bài 38: Lan đem thấp hơn Hưng 3 hòn bi, Hưng đem thấp hơn Thắng 2 hòn bi. Hỏi Thắng đem bao nhiêu hòn bi, hiểu được Lan đem 5 hòn bi.

Bài 39: Số tuổi tác của Hòa và Bình nằm trong lại ngay số tuổi tác của Ngọc và của Cúc nằm trong lại. Hòa nhiều tuổi tác rộng lớn Cúc. Hỏi Bình nhiều tuổi tác rộng lớn hoặc không nhiều tuổi tác rộng lớn Ngọc?

Bài 40: Lấy số lớn số 1 đem nhị chữ số trừ lên đường số nhỏ bé nhất đem nhị chữ số, thành quả của phép tắc trừ là:

A. 10

B. 98

C. 89

Bài 41: Lấy số lớn số 1 mang 1 chữ số nằm trong số nhỏ bé nhất đem nhị chữ số, thành quả của phép tắc nằm trong là bao nhiêu?

Bài 42: Chị Hà mua sắm được 65 bồn hoa. Lát sau Hương lên đường chợ mua sắm thêm thắt 15 bồn hoa nữa. Hỏi hà và Hương đem toàn bộ từng nào chậu hoa?

Bài 43: Sợi chão vải vóc lâu năm 80 centimet, chị hạn chế một quãng lâu năm 45cm nhằm buộc làm quà tặng tặng. Hỏi, chão vải vóc sót lại là bao nhiêu?

Bài 44: Yến đem 15 trái khoáy cam, Yến cho tới em 8 trái khoáy. Sau bại, Yến được bà cho thêm nữa 3 trái khoáy. Hỏi, Yến đem từng nào trái khoáy cam?

Bài 45: Trong vỏ hộp đem 12 cây cây bút chì và 2 cây cây bút bi. Hỏi, cây bút chì rộng lớn cây bút bi từng nào cây?

Bài 46: Chi đem số cây bút nhiều hơn nữa 8 tuy nhiên lại thấp hơn 10. Hỏi Chi đem từng nào bút?

Bài 47: Từ 0 cho tới 10 đem bao nhiêu số to hơn 7?

Bài 48: Có từng nào số to hơn 5 và bé thêm hơn 10?

Bài 49: Hãy ghi chép những số to hơn 6 và nhỏ rộng lớn 10.

Bài 50: Gà cái đẻ 1 trái khoáy trứng thường ngày. Hỏi, sau đó 1 tuần gà mẹ và để được từng nào trái khoáy trứng?

Đáp án:

Bài 28: 19 trái khoáy bóng.

Bài 29: 3 quyển vở.

Bài 30: 17 học viên nam giới.

Bài 31: 4 con cái chim.

Bài 32: 60cm.

Bài 33: 

Một tuần lễ đem 7 ngày

Một tuần lễ em tới trường 5 ngày 

Hôm ni là loại tía, ngày 4 mon năm. Vậy loại sáu nhập tuần là ngày 6

Bài 34: 8 giờ

Bài 35: 9 giờ

Bài 36: 12 giờ 10 phút

Bài 37: 18 ngày.

Bài 38: Thắng đem 10 hòn bi

Bài 39: Bình không nhiều tuổi tác rộng lớn Ngọc

Bài 40: B. 98

Bài 41: 19

Bài 42: 80 chậu hoa

Bài 43: 35cm

Bài 44: 10 trái khoáy cam

Bài 45: 10 cây bút

Bài 46: 9

Bài 47: 2 số

Bài 48: 4 số 

Xem thêm: phân tích bài thơ mùa hoa mận

Bài 49: 7, 8, 9

Bài 50: 7 trái khoáy trứng

Các việc được share bên trên trên đây bám sát công tác toán lớp 1, không thiếu thốn những dạng toán cơ bạn dạng và nâng lên nhằm mục đích gom những con cái gia tăng lại kỹ năng và kiến thức đang được học tập. Chúc những con cái học tập tốt! Đừng quên theo đòi dõi Babilala.vn nhằm nhận được rất nhiều kỹ năng và kiến thức trượt ích!