bài tập câu điều kiện loại 1 2Bài viết lách 100 Bài luyện về câu ĐK loại 1 và 2 sở hữu đáp án cụ thể giúp cho bạn nhận thêm mối cung cấp bài bác luyện tự động luyện nhằm nắm rõ cách dùng câu ĐK loại 1 và 2 kể từ bại liệt giúp cho bạn học tập đảm bảo chất lượng Ngữ pháp Tiếng Anh rộng lớn.

100 Bài luyện câu ĐK loại 1 và 2 sở hữu đáp án

Bài luyện câu ĐK loại 1 và 2 (phần 1)

Bài 1: Put the verb into the correct form

Bạn đang xem: bài tập câu điều kiện loại 1 2

1. They would be offended if I didn't go to tát their các buổi party. (not/go)

2. If you took more exercise, you would feel better. (feel)

3. If they offered bủ the job, I think I .... it. (take)

4. A lot of people would be out of work if the siêu xe factory ....(close down)

5. If I sold my siêu xe I .... much money for it. (not/get)

6. What would happen if somebody .... that red button? (press)

7. I don't think there's any chance that Grey and Emma will get married. I'd be absolutely astonished if they ..... (do)

8. Liz gave bủ this ring. She .... (be) very upset if I lost it.

9. Dave and Kate are expecting us. They would be very disappointed if we ..... (not/come)

10. Would Steve mind if I .... his xe đạp without asking him? (borrow)

11. What would you vì thế if somebody .... (in here) with a gun. (walk)

12. I'm sure Sue .... if you explained the situation to tát her. (understand)

Đáp án & Hướng dẫn:

3. 'd better/ would take

4. closed down

5. wouldn't get

6. pressed

7. did

8. 'd be/ would be

9. didn't come

10. borrowed

11. walked

12. would understand

Quảng cáo

Bài 2:You ask a friend to tát imagine these situations You ask What would you vì thế if .... ?

1. (imagine – you win a lot of money)

What would you vì thế if you won a lot of money.

2. (imagine – you lose your passport)

What ........................

3. (imagine – there's a fire in the building)

.............................

4. (imagine – you're in a lift and it stops between floors)

............................

Đáp án & Hướng dẫn:

2. What would you vì thế if you lost passport?

3. What would you vì thế if there was/were a fire in the buiding?

4. What would you vì thế if you were in a lift and I stopped between floors?

Bài 3:Answer the questions in the way shown.

1. A: Shall we catch the 10.30 train?

    B: No. (arrive too early) If we caught the 10.30 train we'd arrive too early.

2. A: Is Kevin going to tát take his driving test?

    B: No. (fail) If he ..........................................

3. A: Why don't we stay at a hotel?

    B: No. (cost too much) If ....................................

4. A: Is Sally going to tát apply for the job?

    B: No. (no/get it) If ........................................

5. A: Let's tell them the truth.

    B: No. (not/believe us) If ...................................

6. A: Why don't we invite Bill to tát the party?

    B: No. (have to tát invite his friends too) ......................

Đáp án & Hướng dẫn:

2. If he took his driving test, he'd fail.

3. If we stayed at a khách sạn, it would cost too much.

4. If she applied for the job, she wouldn't get in.

5. If we told them the truth, they wouldn't believe us.

6. If we invited Bil, we'd have to tát invite his friends too.

Quảng cáo

Bài 4:Use your own ideas to tát complete these sentences.

1. If you took more exercise, you'd feel better.

2. I'd be veryangry if ..........................................

3. If I didn't go to tát work tomorrow ..............................

4. Would you go to tát the các buổi party of .................................

5. If you bought some new clothes ...............................

6. Would you mind if ............................................

Đáp án & Hướng dẫn:

Example answers:

2. I 'd be very angry if somebody broke into my house.

3. If I didn't go to tát work tomorrow, I'd have a much nicer day kêu ca usual.

4. Would you go to tát the part if you were invited?

5. If you bought some new clothes, you'd feel much better.

6. Would you mind if I didn't go out with you this evening.

Bài luyện câu ĐK loại 1 và 2 (phần 2)

Bài 1: Put the verb into the correct form

1. They would be offended if I didn't go to tát their các buổi party. (not/go)

2. If you took more exercise, you would feel better. (feel)

3. If they offered bủ the job, I think I .... it. (take)

4. A lot of people would be out of work if the siêu xe factory ....(close down)

5. If I sold my siêu xe I .... much money for it. (not/get)

6. What would happen if somebody .... that red button? (press)

7. I don't think there's any chance that Grey and Emma will get married. I'd be absolutely astonished if they ..... (do)

8. Liz gave bủ this ring. She .... (be) very upset if I lost it.

9. Dave and Kate are expecting us. They would be very disappointed if we ..... (not/come)

10. Would Steve mind if I .... his xe đạp without asking him? (borrow)

11. What would you vì thế if somebody .... (in here) with a gun. (walk)

12. I'm sure Sue .... if you explained the situation to tát her. (understand)

Đáp án & Hướng dẫn:

3. 'd better/ would take

4. closed down

5. wouldn't get

6. pressed

7. did

8. 'd be/ would be

9. didn't come

10. borrowed

11. walked

12. would understand

Bài 2:You ask a friend to tát imagine these situations You ask What would you vì thế if .... ?

1. (imagine – you win a lot of money)

What would you vì thế if you won a lot of money.

2. (imagine – you lose your passport)

What ........................

3. (imagine – there's a fire in the building)

.............................

4. (imagine – you're in a lift and it stops between floors)

............................

Đáp án & Hướng dẫn:

2. What would you vì thế if you lost passport?

3. What would you vì thế if there was/were a fire in the buiding?

Xem thêm: game nhiều người chơi nhất

4. What would you vì thế if you were in a lift and I stopped between floors?

Bài 3:Answer the questions in the way shown.

1. A: Shall we catch the 10.30 train?

B: No. (arrive too early) If we caught the 10.30 train we'd arrive too early.

2. A: Is Kevin going to tát take his driving test?

B: No. (fail) If he ..........................................

3. A: Why don't we stay at a hotel?

B: No. (cost too much) If ....................................

4. A: Is Sally going to tát apply for the job?

B: No. (no/get it) If ........................................

5. A: Let's tell them the truth.

B: No. (not/believe us) If ...................................

6. A: Why don't we invite Bill to tát the party?

B: No. (have to tát invite his friends too) ......................

Đáp án & Hướng dẫn:

2. If he took his driving test, he'd fail.

3. If we stayed at a khách sạn, it would cost too much.

4. If she applied for the job, she wouldn't get in.

5. If we told them the truth, they wouldn't believe us.

6. If we invited Bil, we'd have to tát invite his friends too.

Bài 4:Use your own ideas to tát complete these sentences.

1. If you took more exercise, you'd feel better.

2. I'd be veryangry if ..........................................

3. If I didn't go to tát work tomorrow ..............................

4. Would you go to tát the các buổi party of .................................

5. If you bought some new clothes ...............................

6. Would you mind if ............................................

Đáp án & Hướng dẫn:

Example answers:

2. I 'd be very angry if somebody broke into my house.

3. If I didn't go to tát work tomorrow, I'd have a much nicer day kêu ca usual.

4. Would you go to tát the part if you were invited?

5. If you bought some new clothes, you'd feel much better.

6. Would you mind if I didn't go out with you this evening.

Ngữ pháp câu ĐK loại 1, loại 2

A. Câu ĐK loại 1 và 2 vô giờ đồng hồ Anh

Bạn theo đòi dõi và đối chiếu những ví dụ sau:

Ví dụ 1:

Sue has lost her watch. She thinks it may be at Ann's house.

(Sue đang được làm mất đi cái đồng hồ thời trang của cô ý ấy. Cô ấy nghĩ về nó hoàn toàn có thể ở trong nhà Ann.)

- SUE: I think I left my watch at your house. Have you seen it?

(Tôi nghĩ về bản thân nhằm khuôn đồng hồ thời trang ở trong nhà các bạn rồi. Quý khách hàng sở hữu bắt gặp nó không?)

- ANN: No, but I'll have a look when I get trang chủ. IF I FIND IT, I'll tell you.

(Không, tuy nhiên tôi tiếp tục xem xét lại Lúc tôi về ngôi nhà. Nếu tôi tìm ra, tôi tiếp tục phát biểu với các bạn.)

Trong ví dụ này, Ann cảm nhận thấy sở hữu một năng lực thực tiễn rằng cô ấy tiếp tục nhìn thấy cái đồng hồ thời trang của Sue nhằm quên ở trong nhà bản thân. Vì vậy cô ấy nói:

If I find ..., I'll ...: nếu như tôi nhìn thấy ... , tôi tiếp tục ...

Đây cũng chính là cấu hình của câu ĐK loại 1, là loại câu ĐK sở hữu thực ở thời điểm hiện tại.

Ví dụ 2:

Ann says: IF I FOUND a wallet in the street, I'D take it to tát the police.

(Ann nói: nếu như tôi nhặt được một chiếc ví bên trên lối, tôi tiếp tục đem nó cho tới bốt công an.)

Đây là 1 trong những trường hợp không giống. Tại ví dụ này, Ann ko nghĩ về cho tới góc nhìn thực tiễn của yếu tố. Cô ấy đang được giả thiết một trường hợp và ko mong đợi nhìn thấy một chiếc ví phía trên lối. Vì vậy cô ấy nói:

If I found ..., I'd (=I would)...(KHÔNG người sử dụng "If I find ..., I'll ...")

Khi các bạn giả thiết một trường hợp tương tự động như thế, các bạn dùng cấu trúc:

If + thì vượt lên trước khứ (ví dụ: if I found/if you were/if we didn't ...)

Động kể từ ở thì vượt lên trước khứ tuy nhiên cấu hình đó lại ko đem nghĩa vượt lên trước khứ.

Đây cũng chính là cấu hình của câu ĐK loại 2, là loại câu ĐK không tồn tại thực ở thời điểm hiện tại.

Ví dụ:

- What would you vì thế if you won a million pounds?

(we don't really expect this to tát happen)

Bạn tiếp tục làm cái gi nếu như bạn tìm kiếm được một triệu bảng?

(chúng tớ ko thực sự mong đợi điều này tiếp tục xảy ra)

- I don't really want to tát go to tát their các buổi party, but I probably will go.

They'd be offended if I didn't go.

(Tôi thiệt sự không thích cho tới buổi tiệc của mình, tuy nhiên hoàn toàn có thể tôi tiếp tục lên đường.)

(Họ tiếp tục giẫn dữ nếu như tôi ko cho tới.)

(- Sarah has decided not to tát apply for the job. She isn't really qualified for it, ví she probably wouldn't get it if she applied.

(Sarah đang được ra quyết định ko nộp đơn ứng tuyển nữa. Cô ấy thực sự ko đầy đủ năng lượng cho tới việc bại liệt, chính vì vậy cô ấy hoàn toàn có thể không sở hữu và nhận được việc nếu như cô ấy nộp đơn.)

B. Có dùng would vô mệnh đề if

Thông thường tất cả chúng ta ko dùng would vô mệnh đề if.

Ví dụ:

- I'd be very frightened if somebody pointed a gun at bủ.

(KHÔNG phát biểu "if somebody would point")

(Tôi tiếp tục rất rất hoảng sợ ai bại liệt chĩa súng vô tôi.)

- If I didn't go to tát their các buổi party, they'd be offended.

(KHÔNG phát biểu "If I wouldn't go")

(Nếu tôi ko cho tới buổi tiệc của mình, bọn họ tiếp tục giẫn dữ.)

Nhưng các bạn cũng hoàn toàn có thể dùng "if ...would ..." khi chúng ta đòi hỏi một người thao tác gì bại liệt.

Ví dụ:

- "from a formal letter" I would be grateful if you would send bủ your brochure as soon as possible.

("trong một lá thư phó dịch" Tôi tiếp tục hàm ơn nếu như quí ông gửi cho tới đến tôi cuốn tự động reviews càng cấp tốc càng đảm bảo chất lượng.)

- "Shall I close the door?" "Yes, please, if you would."

("Tôi hoàn toàn có thể tạm dừng hoạt động được không?" "Vâng, chúng ta cũng có thể nếu như bạn thích.")

C. Trong mệnh đề sót lại (không nên mệnh đề if), tất cả chúng ta hoàn toàn có thể dùng would ('d)/wouldn't

Ví dụ:

- If you took more exercise, you'd (=you would) probably feel healthier.

(Nếu các bạn chuyên nghiệp luyện thể dục thể thao rộng lớn, các bạn sẽ cảm nhận thấy mạnh khỏe khoắn rộng lớn.)

- Would you mind if I use your phone?

(Bạn phấn khởi lòng chứ nếu như tôi dùng Smartphone của bạn?)

- I'm not tired enough to tát go to tát bed yet. I wouldn't sleep. (if I went to tát bed now)

(Tôi ko vượt lên trước mệt mỏi nhằm nên lên đường ngủ đâu. Tôi sẽ không còn ngủ được. (nếu tôi lên đường ngủ bây giờ))

Với loại câu ĐK này, các bạn cũng hoàn toàn có thể dùng couldmight để thay thế thế cho tới would.

Ví dụ:

- If you took more exercise, you might feel healthier.

= it is possible that you would feel healthier

(= hoàn toàn có thể các bạn sẽ cảm nhận thấy mạnh khỏe khoắn rộng lớn đấy)

- If it stopped raining, we could go out.

(=we would be able to tát go out)

(Nếu trời tạnh mưa, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể đi dạo.)

D. cũng có thể dùng when thay cho cho tới if không?

Với nhì loại câu ĐK vô chương này (câu ĐK loại 1 và câu ĐK loại 2), tất cả chúng ta ko dùng when để thay thế thế cho tới if.

Ví dụ:

- They would be offended if we didn't accept their invitation.

(KHÔNG phát biểu 'when we didn't)

(Họ tiếp tục giẫn dữ nếu như tất cả chúng ta ko gật đầu điều chào của mình.)

- What would you vì thế if you were bitten by a snake?

(KHÔNG phát biểu 'when you were bitten')

(Bạn tiếp tục làm cái gi nếu như bạn bị rắn cắn?)

Xem tăng bài bác luyện ngữ pháp Tiếng Anh sở hữu đáp án cụ thể hoặc khác:

  • Bài luyện Cấu trúc I wish
  • Bài luyện Câu ĐK loại 3
  • Bài luyện Câu bị động
  • Bài luyện Mẫu câu It is said that, He is said to
  • Bài luyện Mẫu câu Have something done
  • Bài luyện Câu trần thuật - Reported Speech
  • Bài luyện Câu căn vặn & Cách đặt điều câu hỏi

Đã sở hữu phầm mềm VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Bài luyện ngữ pháp giờ đồng hồ Anh của Shop chúng tôi 1 phần dựa vào cuốn sách English Grammar In Use của người sáng tác Raymond Murphy.

Follow fanpage facebook của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá thể Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack nhằm nối tiếp theo đòi dõi những loạt bài bác tiên tiến nhất về Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh, luyện đua TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... tiên tiến nhất của Shop chúng tôi.